Anda di halaman 1dari 15

BAB 1 : PENGENALAN KPD

MATEMATIK

Konsep Asas Matematik (Pra


Nombor)
Kemahiran pra nombor merupakan
kemahiran yang paling awal perlu
diperkenalkan
kepada
murid
sebelum memperkenalkan konsep
nombor.
1. Pengelasan
Warna
Saiz
Bentuk
Jenis
2. Turutan
3. Hubungan 1 kepd 1
4. Keabadian
Komponen Matematik
- Matematik Asas
Nombor merupakan asas yang penting
dalam mata pelajaran matematik
kerana nombor digunakan dalam
operasi asas matematik dan juga
dalam tajuk-tajuk matematik yang lain.
- Matematik Sosial
ilmu pengetahuan yang berkaitan
dengan pengiraan yang diaplikasikan
dalam kehidupan seharian sesebuah
masyarakat.

Teori Pembelajaran Matematik

Prinsip2 konstruktivisme:

Konstruktivisme

- Pembelajaran konstruktivisme ialah


proses penglibatan atau penyertaan
murid dalam aktiviti penyelesaian
masalah dan pemikiran kritikal yang
sesuai dalam pembelajaran.
-Murid membentuk atau membina
pengetahuan
sendiri
melalui
penjanaan idea dan pendekatan
berasaskan
pengetahuan
dan
pengalaman lalu.
- Murid mengaplikasikan pengetahuan
ini
dalam
situasi
baharu
dan
mengintegrasikan pengetahuan baharu
yang diperoleh dengan pengetahuan
dan pengalaman sedia ada.
-Persekitaran
pembelajaran
berpusatkan murid-murid menjadi asas
yang penting dan guru bertindak
sebagai fasilitator. Murid-murid juga
didorong untuk mengemukakan idea
bagi menyelesaikan masalah.
- murid-murid biasanya akan diajar
dengan menggunakan benda-benda
konkrit supaya mereka memperoleh
pengalaman yang boleh dikaitkan
dengan pembelajaran matematik yang
dipelajari pada masa akan datang.

Pengertian diusahakan oleh murid


sendiri
baik
secara
individu
mahupun kumpulan.
Pengetahuan
tidak
dapat
dipindahkan daripada guru kepada
murid, kecuali jika murid itu sendiri
aktif untuk belajar.
Murid aktif membina kefahaman
secara terus menerus sehingga
berlakunya perubahan konsep ke
arah yang lebih terperinci, lengkap
serta sesuai dengan konsep ilmiah.
Guru
sekadar
membantu
menyediakan saranan dan situasi
agar proses pembinaan kefahaman
murid berjalan lancar sesuai
dengan kemampuan murid.

Ciri2 konstruktivisme:

Murid terlibat secara aktif dalam


pembelajarannya.
Murid belajar konsep matematik
secara bermakna.
Murid belajar bagaimana cara
belajar
Maklumat baru harus dikaitkan
dengan maklumat sebelumnya
sehingga bersatu dengan skemata
yang dimiliki oleh murid,
Orientasi pembelajaran adalah
inkuiri dan penemuan.
Berorientasi
pada
pemecahan
masalah.

Teori Tingkahlaku(Behaviorisme)

- Behaviorisme ialah teori yang


memfokuskan pemerhatian tingkah
laku dan cara untuk meningkatkan
tingkah laku positif dan mengurangkan
tingkah laku negatif.
- pembelajaran berlaku apabila ada
ikatan atau hubungan yang diwujudkan
antara rangsangan dan gerak balas.
Mereka berpendapat bahawa tingkah
laku murid dipengaruhi oleh ganjaran
(reward)
atau
pengukuhan
(reinforcement) dari persekitaran sama
ada baik atau sebaliknya.
- Teori ini juga menjelaskan bahawa
tingkah laku murid boleh diperhatikan,
dikawal dan diramal.
- Guru-guru yang mengaplikasikan
teori ini menggunakan rangsangan dan
gerak balas bagi pelaksanaan aktiviti
latih tubi dan latihan berterusan yang
berulang-ulang
dalam
P &
P
Matematik.

Teori Pembelajaran Sosial

- Perilaku individu tidak semata-mata


refleks secara automatik berdasarkan
Rangsangan-Gerak Balas (R-G) atau
dipengaruhi
persekitaran,
malah
tingkah laku itu berubah akibat reaksi
hasil interaksi antara persekitaran

dengan skema kognitif individu itu


sendiri.
- Melibatkan faktor luaran :

Persekitaran sumber/bahan,
kesan tindakan dan setting fizikal
Faktor peribadi kepercayaan,
harapan (expectation), sikap dan
pengetahuan
Tingkah laku tindakan individu,
pilihan dan pernyataan lisan

- Menekankan 2 jenis pembelajaran :


Enactive learning - pembelajaran
melalui perlakuan (doing) dan
mendapat pengalaman daripada
kesan atau akibat tindakan yang
telah dilakukan. Dalam enactive
learning,
kesan
atau
akibat
dikatakan
sebagai
pemberi
maklumat tentang tindakan yang
sesuai, mencipta harapan dan
mempengaruhi motivasi.
Vicarious learning - pembelajaran
melalui pemerhatian apa individu
lain lakukan.
- Terdapat beberapa syarat keperluan
bagi modeling dan peniruan yang
efektif seperti berikut:

Tumpuan Murid-murid hendaklah


memberi tumpuan untuk belajar
melalui pemerhatian. Murid-murid
lazimnya
memberi
tumpuan

kepada individu yang menarik,


cekap dan disanjungi.
Pengekalan

Murid-murid
hendaklah berusaha mengingat
perkara yang telah diperhatikan
agar dapat meniru tingkah laku
model
yang
diperhatikan.
Pengekalan boleh ditingkatkan
melalui mental rehearsal (imaging
imitating the behavior) dan amalan
sebenar di samping mengingat
urutan langkah sesuatu proses.
Hasil walaupun murid dapat
mengingat urutan langkah tetapi
mungkin
tidak
dapat
melaksanakannya dengan lancar.
Oleh itu, individu itu perlu lebih
banyak latihan, maklum balas dan
amalan supaya lebih cekap
Motivasi dan Pengukuhan - teori ini
juga
masih
memandang
pentingnya pelaziman. Melalui
pemberian ganjaran dan hukuman,
seseorang individu akan berfikir
dan memutuskan perilaku sosial
mana yang mana perlu dilakukan.

Teori Perkembangan Kognitif


- Daripada kajian dan pemerhatiannya,
Piaget
mendapati
bahawa
perkembangan kognitif kanak-kanak
berbeza dan berubah melalui empat
peringkat:

Peringkat deria motor (02 tahun)

Melibatkan pemahaman konseptual


dan prosedural dalam struktur yang
dilaksanakan oleh guru.

Pra-operasi (27 tahun)


Operasi konkrit (711 tahun)
Operasi formal (11 tahun ke dewasa)

BAB 2 : PERKEMBANGAN
PEMEROLEHAN MATEMATIK.

Tahap Perkembangan Matematik


- Kesediaan Pembelajaran Matematik
Kesediaan pembelajaran matematik
terbahagi kepada 3 jenis:
kesediaan kognitif (perkembangan
mental
untuk
menerima
rangsangan dan menghubungkait
pengetahuan sedia ada)
kesediaan afektif (sikap dan minat
terhadap matematik)
kesediaan psikomotor (kesediaan
fizikal).
- Kesediaan Terhadap Nombor
Kesedaran terhadap konsep nombor
terutama dalam kemahiran menambah
dan menolak boleh dilakukan dengan
mengajar
murid-murid
ini
menggunakan
latihan
seperti
permainan
papan
nombor
atau
menggunakan
perisian
yang
bersesuaian.
Kesediaan
Terhadap
Matematik Pada Tahap Tinggi

- Terdapat dua
manipulatif iaitu:

&

Belajar

Pengetahuan dan kemahiran asas


dikuasai sebelum belajar matematik
tahap tinggi.

Hieraki Pembelajaran Matematik

Konkrit/Enaktif

- Pembelajaran pada peringkat ini


memerlukan
seseorang
murid
menggunakan kepada sesuatu objek
konkrit atau objek sebenar bagi
menyelesaikan sesuatu masalah.
- Pada peringkat konkrit ini, pelbagai
sensori digunakan dalam pengajaran
dan pembelajaran. Murid-murid belajar
melalui pengalaman. Oleh itu, muridmurid yang melalui pembelajaran
peringkat konkrit dapat menguasai
sesuatu perkara atau konsep yang
dipelajari
dengan
mudah
menggunakan sesuatu objek konkrit
atau sebenar.
Implikasi
pengajaran
pembelajaran seperti ini ialah:

dan

Membantu muid-murid yang pasif


untuk belajar secara lebih bermakna
menggunakan objek konkrit.
Guru menyampaikan idea tentang
sesuatu konsep dengan melibatkan
pemahaman konkrit murid-murid.

jenis

matematik

Discrete - bahan/objek yang boleh


dikira (murid, counting block, unifix
cube, mainan dan sebagainya).
Continuous - bahan yang digunakan
bukan untuk tujuan pengiraan, tetapi
digunakan untuk tujuan pengukuran
(pembaris, alat penyukat, alat timbang
dan sebagainya).

Semi konkrit/Ikonik

- Perubahan aktiviti konkrit kepada


semi konkrit hanya berlaku apabila
murid-murid
telah
menguasai
kemahiran matematik pada peringkat
konkrit.
- Pada peringkat semi konkrit, muridmurid yang telah menguasai peringkat
objek konkrit akan diperkenalkan pula
dengan gambar-gambar yang mewakili
objek tersebut secara perlahanlaha/beransur-ansur.
- Penekanan diberikan
pada
penyesuaian simbol yang abstrak
seperti nombor kepada objek di dalam
proses penyelesaian masalah. Apabila
pelajar belajar melukis bagi sesuatu
simbol yang abstrak kepada objek

dalam penyelesaian masalah, pelajar


berkeupayaan menyelesaikan masalah
matematik secara berdikari. Pelajar
juga berasa lebih yakin apabila setiap
masalah matematik dapat diatasi
menerusi pembelajaran peringkat S.K.

d) Masalah
pendengaran,
psikomotor

pengamatan seperti
penglihatan,
dan

- Tidak memberi perhatian


pelaksanaan kelas pemulihan

e) Fizikal (
berpenyakit )

makanan,

- Tidak memberikan peruntukan yang


sewajarnya

Faktor
Yang
Mempengaruhi
Penguasaan Matematik

- Makanan yang tidak mencukupi dan


tidak berzat

- Murid yang
cepat letih tidak
mampu menumpukan perhatian dalam
proses pengajaran dan pembelajaran
seperti tidak menyiapkan latihan di
sekolah atau kerja rumah

Internal/Dalaman

a)Faktor diri sendiri dan psikologi:


Mempunyai
mengingat

masalah

dalam

- Mempunyai masalah peribadi,


masalah mental (IQ yang rendah),
masalah fizikal dan masalah gangguan
emosi.

keletihan,

- Keletihan
- Berpenyakit sehingga kerap tidak
hadir ke sekolah mengakibatkan murid
ketinggalan dalam pelajaran

b) Masalah kurang kecerdasan mental

f) Tidak menguasai bahasa pengantar

- Warisan daripada genetik ibu bapa

- Tidak boleh membaca, memahami,


dan menguasai Bahasa Inggeris.

- Masalah daripada sebelum, semasa,


dan selepas kelahiran
- Kecederaan otak kerana penyakit
atau kemalangan
- Kekurangan makanan yang berzat
c) Sikap
- Menganggap
matematik sesuatu
yang sukar untuk dikuasai - tidak
berminat untuk belajar.

pada

- Panitia kurang memberikan perhatian


serius kepada murid-murid pemulihan
sebaliknya menumpukan perhatian
kepada murid-murid UPSR
b) Guru
Strategi dan kaedah mengajar yang
kurang
sesuai
seperti
tidak
berperingkat-peringkat,
tidak
menggunakan pengetahuan sedia
ada murid, tiada aktiviti pengukuhan
- Bahan
bantu
mengajar
yang
kurang menarik dan tidak sesuai
- Emosi tidak stabil, garang dan tidak
sabar
- Kurang prihatin

g) Penempatan murid tidak sesuai:


disleksia, lembam (slow learner)

- Tidak menjalankan ujian diagnostik


dengan betul

- Kurang
pemulihan

Eksternal/Luaran

Faktor eksternal yang mempengaruhi


penguasaan matematik murid-murid
terbahagi kepada faktor sekolah, guru,
ibu bapa, rakan dan persekitaran.
a)Sekolah: Pihak pentadbir

berminat dalam bidang

c) Ibu bapa
- Tidak menyediakan kelengkapan
belajar seperti
pensel, buku, dan
sebagainya

- Tidak memberi dorongan

- tidak faham konsep/simbol

- Tidak meninjau
pelajaran anak

-tidak faham nilai tempat

perkembangan

-keliru dengan nombor yang hampir


sama bentuk

- Masalah ingatan adalah bukti utama


apabila
murid
mempamerkan
kesukaran untuk mengingat asas
operasi tambah, tolak, darab dan
bahagi.

d) Suasana P & P

- cepat lupa

- Persekitaran P & P yang tidak ceria

- tidak ingat

- Murid-murid mengalami masalah


ingatan dari aspek penyimpanan
maklumat.

e) Kurikulum (sukatan, buku teks)

- Diskalkulia

- Kurikulum yang tidak sesuai dengan


IQ murid-murid
- Buku teks yang memuatkan tajuktajuk sukar
- Sukatan Pelajaran yang terlalu umum
f) Persekitaran (bilik pemulihan)
- Tempat tidak
bawah tangga

sesuai seperti di

- Bahan-bahan disusun pada aras


yang tidak bersesuaian
- Kebersihan dan keceriaan
kurang memuaskan

kelas

Masalah
dalam
pembelajaran
matematik dalam kalangan murid
pemulihan

Operasi Asas

Metakognitif

Diperlukan
bagi
penyelesaian masalah

Penyelesaian Masalah

- tidak tahu menyelesaikan masalah


- tidak tahu prosedur menyelesaikan
masalah

Fobia Matematik (mathophobia)

- Ciri-ciri: tidak suka matematik, berasa


tidak pasti/kurang yakin, pencapaian
lemah, kurang minat dan sikap tidak
ambil peduli.
- Perasaan kecewa atau putus asa
serta merasa diri tidak boleh dibantu
lagi dari segi keupayaannya dalam
matematik

Memori

- Tidak ingat
- Cepat lupa

sebarang

- Berkaitan dengan keupayaan murid


untuk
memantau
pembelajaran
mereka:

menilai sama ada mereka belajar


menggunakan strategi apabila
diperlukan
mengetahui sama ada strategi itu
berjaya
membuat
pertukaran
apabila
diperlukan.
Tanggapan Visual/Auditori

a) Tanggapan visual:
- Kecelaruan pemprosesan visual atau
perseptual
merujuk
kepada
ketidakupayaan
untuk
menjana
maklumat yang diperoleh dari mata. Ia
melibatkan penglihatan atau ketepatan
penglihatan.

-beberapa kesukaran yang dialami:

hubungan ruang
diskriminasi visual
visual closure
pengenalpastian objek (visual agnosia)

b) Tanggapan auditori
- Kecelaruan pemprosesan auditori
menghalang keupayaan individu untuk
menganalisis maklumat yang diperoleh
dari deria pendengaran.

Bahasa

- Masalah bahasa berlaku apabila


murid
bermasalah
menggunakan
simbol
matematik,
menzahirkan
konsep matematik kepada orang lain
dan mendengar penjelasan tentang
matematik.
- Masalah juga berlaku semasa
membaca
atau
menulis
ayat
penyelesaian masalah matematik.

BAB 3 : KECEKAPAN MATEMATIK.

Komponen Asas Matematik


a) Pranombor
Pengelasan
Pengelasan ialah pengumpulan objek
dalam
kelas
atau
subkelas
berdasarkan ciri-ciri yang jelas. Murid-

murid akan didedahkan dengan


kemahiran
mengelaskan
sesuatu
benda konkrit dan semi konkrit
mengikut
ciri-cirinya
seperti
mengelaskan mengikut saiz.

panjang, pendek, lebar, tebal, nipis


dan mengikut bilangan. Tujuannya
adalah untuk memastikan susunan
turutan yang betul.

- Aktiviti pengelasan adalah proses


penting untuk membentuk konsep
nombor. Proses pengelasan perlu
melalui beberapa tahap, iaitu:

Pengekalan

memilih dan membanding;


mengumpul;
memilih semula;
mengasingkan kumpulan; dan
memilih objek berdasarkan fungsi,
kegunaan atau konsep.

Seriasi/Turutan
Seriasi/turutan
merupakan
susunan lebih daripada dua objek
mengikut
turutan
berdasarkan
kriteria yang jelas. Kebolehan
menyusun mengikut tertib atau
turutan
adalah
mengikut
perkembangan konservasi dan
pengelasan. Ia merupakan faktor
penting bagi kebolehan pengaturan
dalam matematik.
- Murid-muird perlu didedahkan
dengan kemahiran mengatur objekobjek mengikut saiz kecil, besar,

- Pengekalan (Keabadian) merupakan


satu aspek yang boleh dikaitkan
dengan jisim, isipadu, dan keluasan.
Tujuan adalah untuk memastikan
murid-murid memahami ketekalan jisim
dan isipadu walaupun diletak, disusun
atau diatur di tempat atau dalam
keadaan yang berbeza.

Hubungan Satu Kepada Satu


- Hubungan perkaitan satu dengan
satu antara objek yang sama atau
berbeza. Proses memadan bermula
daripada konsep memadan objek
dengan objek mengikut warna, saiz,
bentuk, bilangan, pasangan dan
sebagainya, objek dengan nombor
dan nombor dengan nombor.
Memadan bilangan objek dengan
simbol juga adalah sebahagian
daripada konsep hubungan satu
kepada satu.
b) Nombor

- Nombor kardinal digunakan untuk


mengira beberapa objek dalam satu
set atau kumpulan
- Nombor ordinal ialah nombor yang
digunakan
untuk
mengetahui
kedudukan relatif sesuatu objek atau
peristiwa.
Menghafal nombor
- Aktiviti menghafal nombor boleh
dijalankan secara berperingkat iaitu
nombor dalam lingkungan 10 hingga
100. Aktiviti yang paling berkesan bagi
kemahiran menghafal nombor ialah
latih tubi. Kebolehan murid menghafal
nombor akan membantu mereka
menyelesaikan masalah matematik
yang lain
Menunjukkan nombor
- Hal ini membantu murid-murid
mengenal pasti nombor-nombor yang
diperkenalkan.
Guru
boleh
menggunakan carta nombor dan
meminta murid menunjukkan nombor
yang disebut oleh guru. Latih tubi
seperti
ini
akan
meningkatkan
kecekapan murid dalam mengenal
pasti nombor.
Menulis Nombor
- Murid mula diperkenalkan dengan
kemahiran menulis nombor setelah
mereka dapat mengaitkan makna
nombor dengan angka. Murid-muird

juga boleh berlatih menulis angka


ketika
masih
dalam
proses
pemantapan
kefahaman
tentang
nombor. Menulis angka bagi sesuatu
nombor harus dilakukan bersamasama perwakilan model nombor, sama
ada dalam bentuk konkrit atau gambar
untuk mengukuhkan makna nombor
itu.
Nilai nombor
- Konsep nilai tempat merupakan suatu
aspek
penting
dalam
sistem
penomboran kerana kedudukan digit
dalam sesuatu nombor mempunyai
nilai
tertentu.
Murid-murid
diperkenalkan kepada konsep nilai
tempat apabila mereka sudah boleh
membaca dan menulis angka bagi
nombor 0 hingga 9 serta boleh
membilang dengan mengumpul secara
sepuluh-sepuluh. Antara pendekatan
yang
boleh
digunakan
untuk
memperkenalkan nilai tempat adalah
melalui
pengumpulan
bahan
berkadaran seperti menggunakan lidi
dan rod biji kacang.
Menyebut dan menulis nombor
- Bagi counting-on (urutan menaik),
aktiviti yang boleh dijalankan adalah
membilang dan menyusun pembilang
dari nilai kecil ke besar, meletakkan
kad angka di bawah pembilang dan
menyusun angka secara menaik dari
kad angka yang diselerakkan.

- Bagi
counting back (urutan
menurun),
aktiviti
yang
boleh
dijalankan adalah membilang dan
menyusun pembilang dari nilai besar
ke kecil, meletakkan kad angka di
bawah pembilang, menyusun angka
secara menurun dari kad angka yang
diselerakkan
dan
melengkapkan
turutan nombor secara menurun.
- Manakala, bagi skip counting
(nombor di antara), murid dilatih untuk
mengisi nombor yang tepat di antara
dua nombor. Aktiviti yang boleh
dilakukan adalah meletakkan kad
angka di antara kad-kad angka,
menamakan nombor di antara dan
mengisi tempat kosong dengan angka
yang sesuai
c) Nombor Perpuluhan
- Perpuluhan merupakan lanjutan
kepada nombor bulat dalam sistem
asas sepuluh. Nilai tempat perpuluhan
merupakan lanjutan nilai tempat yang
lebih kecil daripada satu iaitu nilai
tempat di sebelah kanan titik
perpuluhan.
- Nilai tempat perpuluhan sebelah
kanan titik perpuluhan ialah persepuluh
(tenths);
perseratus
(hundredths),
perseribu
(thousanths)
dan
sebagainya.
Konsep
sebahagian
daripada satu keseluruhan diwakili oleh
perpuluhan. Satu persepuluh ialah satu
bahagian daripada sepuluh bahagian

dan bahagian tersebut ialah satu per


sepuluh. Satu perseratus ialah satu
bahagian daripada seratus bahagian
dan bahagian tersebut ialah satu
perseratus. Manakala satu perseribu
ialah satu bahagian daripada seribu
bahagian dan bahagian tersebut ialah
satu perseribu.

bagi mereka haruslah menggunakan


contoh-contoh konkrit.
c) Umum Kepada Spesifik

BAB 4 : STRATEGI PENGAJARAN


PEMULIHAN MATEMATIK

- Pengajaran deduktif boleh ditakrifkan


sebagai kaedah yang menggunakan
rumus, hukum atau teorem matematik
yang
telah
dipelajari
untuk
mendapatkan
rumusan
atau
generalisasi matematik yang baru.

d) Spesifik Kepada Umum

Prinsip
Matematik

Am

Pengajaran

a) Senang Kepada Susah


- Isi dan aktiviti-aktiviti pelajaran perlu
selari dengan perkembangan kognitif
pelajar. Sebaliknya, pengajaran akan
dianggap membosankan dan sukar.
Pelajar sekolah rendah belum bersedia
menyelesaikan masalah yang abstrak
atau dalam bentuk hipotesis. Setiap
tajuk perlu disusun dan diperingkatkan.
Oleh itu penyampaian tajuk pelajaran
menjadi lebih mudah.
b) Konkrit Kepada Abstrak
- Murid pemulihan amat perlu
didedahkan dengan benda maujud
semasa sesi pengajaran konsep atau
tajuk baru dalam matematik bagi
memudahkan kefahaman mereka.
Semua konsep matematik yang baru

- Pengajaran ini sesuai untuk


mendapatkan rumusan, fakta atau ciri
am daripada kajian ke atas beberapa
contoh matematik yang khusus.
Kaedah pengajaran ini memerlukan
murid-murid mengkaji contoh-contoh
matematik, membuat perbandingan
dan
penganalisisan
sehingga
mendapat rumusannya.

Pengajaran
Matematik
Pemulihan
a) Prinsip Pengajaran
Prinsip Pertama
- Kesediaan belajar matematik
keadaan dalaman seseorang murid
mestilah bersedia.
- Tahap kematangan seseorang
termasuk fizikal, kognitif, sosial dan
emosi.
- Perkembangan diri mengikut umur
murid tersebut.

Pedagogi yang diamalkan oleh


guru di sekolah.
Pengetahuan sedia ada murid
lebih cepat menguasai kemahiran.

Prinsip Kedua
- Pengetahuan konkrit ke abstrak
pelajar didedahkan objek atau
benda maujud ketika diajar konsep
baru.
- Pengajaran
matematik
harus
dikaitkan dengan situasi kehidupan
sebenar murid.
- Hubung-kaitkan kemahiran asas
yang telah dikuasai murid dengan
kemahiran yang baru dipelajari
murid.
- Kemahiran asas yang dikukuhkan
dapat digunakan semula sebagai
kesediaan
belajar
untuk
mempelajari kemahiran baru yang
lebih kompleks.

Prinsip Ketiga
Penggunaan bahan manipulatif:
Memanipulasi alatan untuk mengira
Menyenggara alatan mengikut
situasi masalah dalam matematik.
Menggalakkan murid untuk lebih
kreatif.
Memudahkan murid menyelesaikan
permasalahan dalam matematik.
Merangsang pengetahuan sedia
ada murid.

Prinsip Keempat

Bahan multi-media
Memudahkan proses pengajaran
dan pembelajaran
Merangsang keinginan murid
Memberi
pendedahan
kepada
murid tentang ICT.
Meningkatkan
daya
pemikiran
murid.
Mewujudkan
suasana
pembelajaran yang produktif.
Melahirkan murid yang celik ICT

Intervensi
Untuk
Mengesan
Masalah dalam Matematik
Kaedah Newman
- Model berasaskan Teori Newman
(1977) membantu untuk mengenal
pasti punca kesilapan dan kesalahan
dalam penyelesaian masalah. Ia
mendefinisikan
lima
kemahiran
membaca spesifik bagi penyelesaian
masalah Matematik:
Membaca
(decoding),
Pemahaman,
Transformasi, Kemahiran Proses dan
Encoding.
Sepanjang
proses
penyelesaian masalah, kemungkinan
kesilapan yang tidak disengajakan
berlaku.

Pelaksanaan
Temuduga
The
Newman
Bercakap kepada murid dengan
mesra, ringkas bagi memberi
keselesaan kepadanya. Jelaskan

tujuan guru bercakap dengannya


adalah untuk membantunya dalam
Matematik.
Beritahu
murid
yang
guru
mahukannya
untuk
membuat
beberapa
masalah
matematik
terdahulu sekali lagi.
Sediakan murid dengan kertas
soalan dan kertas jawapan yang
baru dan minta dia menjawab
semula soalan terdahulu yang
pernah dibuatnya tapi jawapan
salah. Galakkan murid tunjuk cara
menyelesaikan masalah.Guru diam
sehingga murid selesai membuat
latihan.
Tanya murid beberapa atau semua
soalan/arahan Newman (rujuk di
bawah)
atau
soalan
yang
bersesuaian. jangan bantu murid
dalam apa-apa peringkat tetapi
buat catatan ringkas tentang
jawapan murid yang sangat
revealing.
Tentukan mengikut klasifikasi ralat
Newman iaitu guru dapat mencari
di mana murid tidak boleh
membuat latihan pada peringkat
awal ujian (sebelum temuduga).
Ulang 3, 4 dan 5 bagi ralat yang
seterusnya.
Prosedur Analisis Kesilapan/Ralat
Newman

Mengenal pasti ralat Bacaan:


Baca soalan kepada saya. Jika
anda tidak faham beritahu saya.
Mengenal pasti ralat Pemahaman:
Beritahu saya, apa kehendak
soalan itu.
Mengenal pasti ralat Transformasi:
Sekarang beritahu saya apa
kaedah yang awak gunakan untuk
dapatkan jawapan.
Mengenal pasti ralat Kemahiran
Proses: sekarang semak setiap
langkah dalam tugasan awak dan
beritahu saya apa yang awak
fikirkan.
Mengenal pasti ralat encoding keidakupayaan untuk menzahirkan
jawapan dalam bentuk yang boleh
diterima pakai: Beritahu saya, apa
jawapan kepada soalan itu?
Tunjukkan jawapan awak.

Intervensi Kepada Penyelesaian


Masalah
Model Polya
- Langkah 1 - Fahami Masalah
Untuk menyelesaikan sesuatu masalah
pelajar perlu memahami apakah yang
disoal (tugasan). Teknik-teknik dan
strategi-strategi yang boleh membantu
pelajar untuk memahami masalah
adalah membaca masalah dengan
teliti, jika perlu baca beberapa kali,
menyenaraikan maklumat atau faktafakta yang diberi, mengenal pasti

frasa-frasa penting, mengenal pasti


maklumat atau fakta yang tersirat dan
mengenal pasti syarat-syarat tertentu
atau kekangan-kekangan terhadap
masalah.
- Langkah 2 Rancang
Apabila masalah telah difahami
sepenuhnya langkah seterusnya ialah
menentukan pendekatan atau kaedah
yang
boleh
digunakan
untuk
menyelesaikan
masalah.
Antara
strategi
yang
sesuai
ialah
menggunakan pengetahuan lampau
untuk merangka sesuatu teknik,
mencari
pola,
menggunakan
penaakulan induktif, melukis rajah,
membuat jadual atau carta, mencuba
jaya, bekerja ke belakang dan
menyatakan semula masalah jika
perlu.
- Langkah 3 Laksana
Teknik yang telah ditentukan pada
peringkat merancang (Langkah 2)
dilaksanakan. Pelajar memerlukan dua
kemahiran iaitu, menterjemah dan
memproses. Peringkat ini merupakan
peringkat yang paling sukar kerana
pelajar
perlu
menterjemah
dan
melakukan
proses
dengan
menggabungkan maklumat, konsep
dan fakta menggunakan prosedur dan
operasi pemikiran.
-Langkah 4 - Semak

pelajar perlu menyemak semula


penyelesaian terhadap masalah. Ini
termasuklah menyemak ketepatan dan
kemunasabahan
keputusan
dan
menentukan
syarat-syarat
telah
dipenuhi. Selain itu strategi alternatif
untuk
menyelesaikan
masalah
dilaksanakan. Masalah serta kaedah
penyelesaian yang telah ditemui ini
boleh
diaplikasikan
untuk
menyelesaikan
masalah
serupa
kemudiannya.

Model Pengajaran
-Model
pengajaran
yang
boleh
digunakan adalah seperti: Kaedah
Pembelajaran
Mastery, Direct
Learning dan Direct Instruction.
-Kaedah
Pembelajaran
Mastery
merupakan
suatu
pendekatan
pengajaran dan pembelajaran bagi
memastikan semua murid menguasai
hasil pembelajaran yang dihasratkan
dalam
suatu
unit
pembelajaran
sebelum
berpindah
ke
unit
pembelajaran seterusnya. Perkara
yang perlu diberi perhatian ialah:

Ia memerlukan peruntukan masa


yang mencukupi dan proses
pengajaran dan pembelajaran yang
berkualiti.

Hasil
pembelajaran
perlu
ditentukan dan mengikut hierarki
atau unit pembelajaran.
Aktiviti
pengajaran
dan
pembelajaran
yang
dirancang
perlulah
bermakna,
berkesan,
menarik dan menyeronokkan.
Penilaian dibuat berdasarkan Ujian
Rujukan Kriteria dan hanya murid
yang berjaya menguasai 80
peratus
aras
masteri
akan
berpindah
mempelajari
unit
pembelajaran baru.
Pembelajaran perlulah dipecahkan
kepada unit kecil supaya mudah
dikuasai.
Arahan guru juga perlu jelas bagi
setiap unit pembelajaran.

Direct
Learning
merupakan
pembinaan peluang bagi penglibatan
aktif dalam persekitaran pembelajaran
yang boleh membentuk pemahaman
individu. Ia terbahagi kepada tiga
kategori:

Strategi ingatan (strategi untuk


menyimpan dan menerima bahasa
yang disasarkan)
Strategi kognitif (strategi bagi
penggunaan
bahasa
dan
bagaimana untuk memahaminya)
Strategi Imbuhan (compensation) (strategi bagi penggunaan bahasa
akibat ruang lompang dalam
pengetahuan)

Direct
Instruction
merupakan
pengajaran guru dikuti struktur dan
langkah spesifik yang digunakan
menggalakkan pembelajaran. Prinsip
Direct Instruction adalah seperti
berikut:
o
o
o
o
o
o

Pengenalan/Semakan
Perkembangan
Latihan Berpandu
Penutup
Latihan Bebas
Penilaian

meningkatkan
keyakinan
mereka
menggunakan
bahan
manipulatif
melalui kaedah penerokaan ini.
1.

Penerokaan

Bagi langkah penerokaan ini, murid


hendaklah digalakkan untuk membaca
masalah dengan teliti dan menentukan
maklumat jenis apa yang diperlukan
bagi menyelesaikan masalah tersebut.
Ia juga memerlukan murid untuk
mengenal pasti sama ada maklumat
relevan atau tidak bagi penyelesaian
masalah.

akan
melaksanakan
pengiraan
Matematik
yang
perlu
bagi
menentukan
jawapan.
Lazimnya,
jawapan mungkin tidak diterima pada
percubaan pertama. Oleh itu, murid
perlu sedar mereka mungkin membuat
pengiran beberapa kali bagi mencapai
keputusan yang dikehendaki. Malahan
murid mungkin mendapati kaedah
pengiraan
tersebut
tidak
boleh
digunakan
untuk
menyelesaikan
masalah dan kaedah alternatif perlu
dipilih.

Penyiasatan dan Eksplorasi


Guru memainkan peranan penting
dalam memperkembangkan Disposisi
penyelesaian masalah murid. Mereka
hendaklah memilih masalah yang
boleh melibatkan murid. Guru perlu
mewujudkan
persekitaran
yang
menggalakkan murid untuk meneroka,
mengambil risiko, berkongsi kejayaan
dan kegagalan dan perbincangan
(Mayer, 2003). Dalam persekitaran itu,
murid membentuk keyakinan bahawa
mereka perlu bagi meneroka masalah
dan keupayaan untuk membuat
penyesuaian
terhadap
strategi
penyelesaian masalah. Murid yang
kurang aktif juga mempunyai peluang
untuk membentuk keupayaan dan

2.

Perancangan

Dalam langkah perancangan, murid


hendaklah membina strategi bagi
mencari
penyelesaian
kepada
masalah. Ini mungkin memerlukan
beberapa kaedah pengiraan atau
membntuk persamaan. Murid juga
hendaklah digalakkan untuk satu
andaian
atau
jangkaan
bagi
penyelesaiannya. Jangkaan ini boleh
membantu sama ada jawapan akhir
yang dihasilkan bertepatan.
3.

Penyelesaian

Selesaikan
melaksanakan

masalah
dengan
perancangan. Murid

4.

Pemeriksaan

Akhirnya periksa jawapan murid


dengan teliti dan pastikan ia relevan
dengan
fakta
terdapat
dalam
permasalahan yang diberi. Murid
hendaklah merujuk semula jawapan
ramalan yang dibentuk dalam langkah
perancangan
sama
ada
ianya
menepati pengiraan sebenar yang
dibuat. Justeru, murid hendaklah
membaca masalah berulang kali bagi
memastikan
ianya
diinterpretasi
dengan tepat. Jika jawapan tidak
menepati masalah yang diberi, murid
hendaklah mengulang semula langkah
perancangan
dan
penyelesaian
masalah.

Intervensi
Sosial
Simulasi

Dalam

Matematik

Simulasi merupakan satu gambaran


abstrak sesuatu situasi sebenar yang
memerlukan
pelajar
berinteraksi
sesama sendiri berdasarkan peranan
masing-masing untuk menyelesaikan
sesuatu masalah atau isu. Ia juga
merupakan
satu
situasi
yang
diwujudkan untuk menyerupai keadaan
sebenar dengan cara menggunakan
masalah-masalah yang benar-benar
wujud atau menyediakan situasi-situasi
yang benar-benar wujud di dalam
keadaan yang terkawal.
Main Peranan
Main peranan bermaksud melakonkan
sesuatu situasi, masalah atau peristiwa
yang dianggap penting. Pelajar diberi
peranan dan bertindak sebagai watakwatak yang ditentukan dalam satu
situasi yang disediakan. Ia juga
merupakan dramatisasi yang tiada
kaitan atau penghafalan skrip, di mana
pelakon-pelakon cuba menyelesaikan
atau menjelaskan situasi kepada
kepada pelajar-pelajar lain supaya
mempraktikan kepada diri mereka
berdasarkan peranan yang dimainkan
secara spontan.

Lain-lain (Others)
Intervensi dalam Matematik Sosial
yang lain adalah seperti kaedah
eksperimen / kerja praktik, analogi
(analogy ) dan lain-lain.
Kaedah eksperimen atau kerja praktik
merupakan
suatu
aktiviti
yang
mempunyai tujuan untuk mendapatkan
hasil daripada kerjanya dan suatu
kaedah di mana pelajar dilatih
menggunakan alat bantu mengajar
untuk
memahami
konsep
dan
menguasai sesuatu kemahiran. Ia juga
boleh digunakan untuk menguasai
kemahiran
dalam
penyelesaian
masalah Matematik. Contoh aktiviti
yang
menggunakan
kaedah
eksperimen adalah seperti menyukat
air dengan menggunakan bekas dan
silinder penyukat untuk mempelajari
isipadu cecair.
Analogi ( Analogy ) pula ialah satu
teknik pengajaran di mana cerita atau
'perumpamaan' dibuat untuk mewakili
seuatu konsep yang hendak diajar.
BAB 6 : PENTAKSIRAN DALAM
KEMAHIRAN MATEMATIK
Pentaksiran Formal
Penilaian formal ialah penilaian yang
dilaksanakan secara formal atau
rasmi. Ia melibatkan suatu prosedur
atau tatacara yang telah ditetapkan

dan perlu dipatuhi oleh semua


calon. Ia dirancang
atau
dibina
berasaskan peraturan atau tatacara
yang
telah
ditetapkan. Penilaian
formal
melibatkan
penggunaan
instrumen
seperti
ujian.
Melalui
penilaian formal, perbandingan boleh
dilakukan antara individu. Penilaian ini
mempunyai format piawai yang
tertentu dan disediakan oleh pihakpihak yang tertentu.

Ujian Rujukan Norma

Rujukan berasaskan norma digunakan


sekiranya guru ingin membandingkan
keputusan yang diperoleh oleh murid A
dengan keputusan murid B yang
mengambil ujian yang sama atau
kedudukan seseorang murid boleh
dibandingkan dengan murid lain dalam
bilik darjah yang sama atau dalam
sesebuah negara. Keputusan rujukan
norma sesuai digunakan bagi tujuan
pemilihan dan penempatan pelajar ke
dalam sesuatu program pendidikan.
Ujian rujukan norma tidak memberi
maklumat sama ada pelajar sudah
menguasai sesuatu isi pelajaran dan
kemahiran yang diajar. Soalan ujian
rujukan norma biasanya bersifat umum
dengan
matlamat
untuk
memaksimumkan
perbezaan
pencapaian antara seorang pelajar
dengan pelajar lain. Soalan ujian
rujukan norma mengambil berat aspek

kesukaran ujian agar soalan-soalan


mempunyai
kepelbagaian
aras
kesukaran serta tidak terlalu sukar dan
terlalu mudah dengan jangkaan
jawapan betul 50 peratus.

Ujian Rujukan Kriteria

Rujukan kriteria pula digunakan


sekiranya guru ingin membandingkan
prestasi pencapaian seseorang murid
dengan kriteria yang ditetapkan. Ujian
rujukan kriteria memberi penekanan
sama ada seseorang murid telah
menguasai sesuatu isi pelajaran dan
kemahiran yang diajar. Ujian rujukan
kriteria
tidak
mengambil
kira
kedudukan
seseorang
murid
berbanding dengan murid lain.
Pendekatan ini dipelopori oleh Glaser
pada tahun 1963 (dipetik daripada
Popham, 1971). Menurut Glaser
(1973), kriteria yang digunakan tidak
bermaksud
pengakhiran
sesuatu
kemahiran,
tetapi
kriteria
itu
bergantung pada aras yang ditetapkan
oleh guru dan harus dicapai oleh
murid-murid.

Ujian binaan/konstruk guru


a) Penilaian Formatif

- Ujian yang boleh dibentuk dan


ditadbir secara formal atau tidak formal
bagi
mengesan
kemajuan
atau

penguasaan murid terhadap sesuatu


pembelajaran.
- Mengenal pasti tahap penguasaan
dan kemajuan murid, seterusnya
mengambil langkah susulan bagi
membaiki kelemahan yang wujud.
- Dilakukan sepanjang pengajaran

dan pembelajaran berlangsung.


- Formal: pensil- kertas / Tidak
formal: pemerhatian, soal jawab,
tugasan, latihan.
- Dibuat secara individu atau dalam
kumpulan
- Membaiki kelemahan murid serta
merta dengan mengulang semula topik
pembelajaran pemulihan
- Menjalankan aktiviti pengukuhan
Pengayaan
b) Penilaian Sumatif
- Ujian yang dilaksanakansecara
formal bagi mengesan pencapaian
murid
dalam
tempoh
tertentu
persekolahan.
- Mengenal pasti pencapaian pelajar
untuk beberapa topik pembelajaran,
seterusnya memberikan skor dan gred
pencapaian pelajar.

-Selepas beberapa topik pembelajaran


atau pada pertengahan atau akhir
penggal persekolahan.
- Dibuat secara formal:ujian pensilkertas, lisan. Dijalankan secara
berkumpulan.
- Menempatkan murid
kumpulan pencapaian yang

mengikut

sesuai. Memberikan pengiktirafan


sijil, hadiah dan sebagainya. Membaiki
kurikulum / matapelajaran.
Pentaksiran Tidak Formal
Pencerapan
- Pencerapan bilik darjah secara
sistematik
ialah
suatu
kaedah
kuantitatif untuk mengukur tingkah laku
murid-murid di dalam bilik darjah.
Pemerhatian langsung dibuat terhadap
peristiwa atau tingkah laku yang
spesifik dan direkodkan. Pada amnya,
data yang diperoleh memberi fokus
pada kekerapan tingkah laku spesifik
berlaku dan juga tempoh masa ia
berlaku.
Unsur-unsur
pencerapan:

dalam

sistem

Tujuan
pencerapanDefinisi
operasi bagi tingkah laku diberi
Prosedur
latihan
untuk
pemerhati

Fokus
pemerhatian
yang
spesifik
Persekitaran pemerhatian
Unit masa
Jadual pemerhatian
Kaedah merekod data
Kaedah
memproses
dan
menganalisis data
Pengiraan
Peratusan murid yang bermasalah
disleksia yakni menghadapi kesukaran
dalam kemahiran pengiraan secara
mental (mental arithmetic) serta
menghafal sifir darab adalah tinggi.
Fenomena ini dikaitkan dengan
kesukaran dalam mengingat balik
peristiwa-peristiwa dalam urutan yang
betul daripada ingatan jangka panjang.
Biasanya, proses pengiraan berlaku di
sebelah otak kiri manusia kerana
notasi matematik diolah ke bentuk
perkataan manakala murid yang
mempelajari abakus-aritmetik mental
akan membayangkan imej abakus
dalam otak kanannya. Murid tersebut
tidak mengolah perkataan dalam
pengiraan.
Lembaran Kerja Murid
Latihan yang diberikan oleh guru perlu
disiapkan di dalam kelas supaya guru
mendapat maklum balas secara
langsung tentang tahap penguasaan

murid terhadap sesuatu topik yang


telah diajar.

Kerja Rumah Murid

Kerja rumah murid merujuk latihan


tambahan yang diberikan oleh guru
kepada murid-murid untuk disiapkan di
rumah
atau
selepas
waktu
persekolahan tamat. Tujuannya adalah
untuk
mengukuhkan
pemahaman
murid-murid dalam mengaplikasikan
kemahiran yang telah dipelajari.
BAB 7 : BBM MATEMATIK
Kepentingan :
- Memberi rangsangan dan minat
murid-muird.
- Menyediakan dasar kukuh untuk
perkembangan kefahaman dan
corak.
- Pemikiran
dan
mengurangkan
gerak balas lisan yang tidak
diperlukan daripada murid-murid.
- Membekalkan
dasar
perkembangan pembelajaran dan
menjadikan pembelajaran mereka
lebih kekal.
- Menyediakan pengalaman baru
yang tidak diperolehi dengan
mudah
oleh
cara-cara
lain,
menjadikan pembelajaran muridmurid
lebih
mendalam
dan
beragam.

Dapat menguatkan kefahaman dan


mempercepatkan perkembangan
perbendaharaan kata.
Mendorong murid-murid untuk
menyiasat dan dengan demikian
dapat menambahkan lagi bacaan
murid-murid.

kepentingan bahan pengajaran


ialah:
Menjimatkan Masa.
Mempelbagaikan Kegiatan Atau
Aktiviti-Aktiviti Murid-Murid
kepentingan bahan pembelajaran
ialah:
Menyeronokkan
Murid-Murid
Dan
Merangsang
Minat
Pembelajaran Murid
Menolong Dalam Kefahaman
Dan Pemerolehan Pengalaman
Memperkukuhkan Ingatan
Penyelesaian masalah

Ciri-ciri BBM
Komersial
Kitar Semula
ICT
Pelbagai bahan
- Bahan-bahan
konkrit
atau maujud
- Bahan pelbagai deria

Bahan
elektronik

perkasasan

Kategori BBM
Kesesuaian
Pelbagai Guna

Mudah Alih
Jimat Kos