Anda di halaman 1dari 4

BAHAGIAN A

(20 Markah)
1)
a) Firman Allah :Ayat diatas menerangkan bahawa Allah memerintahkan kepada manusia agar sentiasa berdoa
kepadanya.
i.
Nyatakan pengertian kelimah bergaris
(2 Markah )
ii.
Terangkan maksud doa
(2 Markah )
iii.
Jelaskan dua waktu yang mustajab dan baik untuk berdoa
(2 Markah )
iv. Jelaskan dua kesan tidak berdoa kepada kehidupan manusia
(4 Markah )

Sabda Rasulullah S.A.W
:
b) Hadis diatas menerangkan golongan-golongan yang menuntut ilmu.
i.
ii.
iii.

Nyatakan dua golongan yang diterangkangkan di dalam hadith


Nyatakan dua ciri-ciri ilmu yang baik dan benar
Jelaskan dua kelebihan teradap orang yang mempunyai ilmu

(2 Markah )
(2 Markah )
(2 Markah )

c) Tulis semula rantai kata yang bergaris dalam petikan di bawah


Allah sangat benci kepada anak-anak yang derhaka kepada ibu dan bapanya. Oleh itu jangan
sesekali kita menderhaka kepada mereka
(4markah)
2)
a) Firman Allah S.W.T
Ayat diatas menerangkan ciri-ciri mumin yang bertaqwa.
i.

Nyatakan pengertian kalimah bergaris

(2 Markah)

ii.

Jelaskan dua ciri-ciri mumin bertaqwa yang terdapat di dalam ayat

(4 Markah)

iii.

Jelaskan dua kelebihan orang bertaqwa

(2 Markah)

iv.

Nyatakan dua perkara yang boleh menjejaskan ketaqwaan seseorang

(2 Markah)

b) Al-quran dan hadis merupakan sumber hukum perundangan islam


i.

Apakah yang dimaksudkan dengan hadis

ii.

Nyatakan dua perbezaan antara hadis dan Al-Quran


Markah)

(2 Markah)
(4

c) Tulis petikan di bawah menuggunakan tulisan jawi


Orang Islam yang kuat lebih disayangi Allah berbanding orang Islam yang lemah. Oleh itu
kita mestilah menjadi hamba Allah yang kuat.
(4 Markah)
3)
a) Akidah sangat penting dalam kehidupan sebagai seorang muslim.
i.

Nyatakan pengertian akidah


Markah)

ii.

Nyatakan dua sumber akidah Islam

(2 Markah)

iii.

Jelaskan dua tujuan mempelajari Ilmu akidah

(4 Markah)

iv.

Senaraikan pekara-perkara yang boleh memantapkan akidah

(2 Markah )

b)

(2

i.

Jelaskan dua bukti kewujudan allah yang terdapat di alam ini

(4 Markah)

RUKUN IMAN
Beriman kepada Allah
Beriman Kepada Kitab
X
Beriman kepada Malaikat
Y
Beriman kepada Qada dan Qadar
ii.

iii.

Berdasarkan jadual lengkapkan bahagian X dan Y ?

(2 Markah)

Nyatakan dua kesan sekiranya tidak beriman dengan Rukun Iman

(4 Markah)

4)
a) Tayammum adalah satu kemudahan yang Allah berikan kepada umat islam untuk beribadah
i.

Nyatakan pengertian Tayammum .

(2 Markah)

ii.

Senaraikan dua anggota dalam tayamum

(2 Markah)

iii.

Nyatakan dua hikmah tayammum kepada umat islam

(4 Markah)

i.

Jelaskan dua akibat mengabaikan amalan bersuci

(4 Markah)

ii.

Senaraikan dua bahan yang boleh digunakan untuk bersuci

(2 Markah)

iii.

Berikan dua contoh amalan bersuci harian yang dilakukan dirumah

(2 Markah)

b)

SAH

MAKRUH

BATAL

TIDAK SAH

HARAM

c) Berdasarkan jadual diatas, nyatakan hukum bagi situasi berikut :


i.

Farid tidak membaca solawat keatas nabi ketika tahiyat akhir

(1 Markah)

ii.

Farhan menyucikan najis anjing dengan menyiram air Mutlak ketempat yang terkena
najis tersebut
((1 Markah)

iii.

Laili berwudhuk dengan memulakan anggota kirinya

(1 Markah)

iv.

5)

Izzati tidak membaca doa Qunut ketika solat subuh


Markah)

(1