Anda di halaman 1dari 34

KURSUS DSKP TAHUN 5

Kursus Orientasi
Pelaksanaan Dokumen
Standard Kurikulum &
Pentaksiran (DSKP)
Kurikulum Standard
Sekolah Rendah
Pendidikan Khas
( KSSRPK )

KEMAHIRAN HIDUP ASAS


PERKEBUNAN &
PENTERNAKAN
TAHUN 5

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

BAHASA

Keusahawanan
NILAI MURNI

SAINS &
TEKNOLOGI
INSAN SEIMBANG
Berfikiran Kritis & Kreatif
dan Inovatif

Kreativiti dan
Inovasi

PATRIOTISME

Teknologi Maklumat
& Komunikasi

PENDIDIKAN ALAM
SEKITAR

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI


KBAT
Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Penerangan
Menggunakan pengetahuan, kemahiran,
dan nilai dalam situasi berlainan untuk
melaksanakan sesuatu perkara
Mencerakinkan maklumat kepada
bahagian kecil untuk memahami dengan
lebih mendalam serta hubung kait antara
bahagian berkenaan
Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan,
pengalaman, kemahiran, dan nilai serta
memberi justifikasi
menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM &


PENTAKSIRAN (DSKP)
Satu dokumen yang mengintegrasikan
kurikulum dan pentaksiran.
DSKP menyenaraikan Standard
Kandungan(SK), Standard
Pembelajaran(SP) dan Tahap
Penguasaan untuk sesuatu Nilai
(Standard Prestasi-SPi).
6

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM


& PENTAKSIRAN (DSKP)

Satu program
pembelajaran
Satu pelan
pendidikan

Satu proses yang


sistematik
untuk memperoleh
maklumat
perkembangan
murid bagi
membantu guru
membuat penilaian
terhadap mereka
dengan tujuan
mengenalpasti
tindakan susulan
yang sesuai untuk

DALAM SP
& Tafsiran

Ada TP

Kriteria pencapaian
yang berasaskan
setiap kelompok
standard kandungan
dan standard
pembelajaran
Yang ditetapkan

10

STANDARD KANDUNGAN, STANDARD


PEMBELAJARAN
DAN TAHAP PENGUASAAN DALAM DSKP
Standard Kandungan

Pernyataan
spesifik
tentang
perkara yang
murid patut
ketahui dan
boleh lakukan
dalam sesuatu
tempoh
persekolahan
merangkumi
aspek
pengetahuan,
kemahiran dan
nilai

Standard Pembelajaran

Suatu penetapan
kriteria atau
indikator kualiti
pembelajaran dan
pencapaian yang
boleh diukur bagi

Standard Prestasi

Suatu kriteria
umum yang
menunjukkan
tahap-tahap
prestasi murid
yang perlu
pamerkan
sebagai tanda
bahawa sesuatu
perkara itu telah
dikuasai murid

setiap standard
kandungan

(indicator of
success)
11

KURIKULUM BERASASKAN STANDARD

Pada akhir pembelajaran,


murid dapat:

3.1.1 Menjelaskan peranan


sebagai jiran

3.1.2 Membincangkan
kepentingan melaksanakan
peranansebagai jiran
3.1.3 Menyedari peranan
sebagai jiran

3.1.4 Mempraktikkan
peranan
sebagai jiran
12

13

14

15

16

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing
untuk)

(Murid berupaya
untuk)

STANDARD PRESTASI (Murid boleh)


TAHAP
PENGUASAAN

1.

Pada akhir
KESELAMATA pembelajaran,
murid dapat:
N

1.1.1
1.1
Memahami
peraturan
keselamatan

Menera
ngkan
peratur
an
keselamatan
di
ruang
kerja

1.2
Memahami
kegunaan
peti
pertolongan
cemas

1.1.2
Menerangkan
peraturan
keselamatan
diri
semasa
berada di
ruang kerja

1.1.3
Menera
ngkan
peraturan
keselamatan
alatan
dan bahan

TAFSIRAN

Menyebut atau menunjuk dengan


menggunakan bahasa badan,
peraturan keselamatan di ruang
kerja

Menyatakan sekurang-kurangnya
empat peraturan keselamatan
diri, alatan dan bahan di ruang
kerja
Menyenaraikan empat alatan dan
bahan yang terdapat di dalam
peti pertolongan cemas

Menerangkan kegunaan empat


alatan dan bahan yang terdapat
di dalam peti pertolongan cemas
dengan betul
17

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing
untuk)

(Murid berupaya
untuk)

STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN

1.

Pada akhir
KESELAMATA pembelajaran,
murid dapat:
N

1.3.1
1.3
Menyat
Megetahui
akan
alat dan
cara
memadam
bahan untuk
api
memadam

api

mengg
unakan
air

(Murid boleh)

TAFSIRAN

Menyebut atau menunjuk dengan


menggunakan bahasa badan, alat
dan bahan untuk memadam api

Menamakan alat dan bahan untuk


memadam api
Menyatakan tiga cara memadam
api

1.3.2
Menyat
akan
cara
memadam
api
mengg
unakan
pasir

Menjelaskan cara memadam api


menggunakan air, pasir atau kain
basah
Memilih cara memadam api yang
sesuai mengikut punca
kebakaran

1.3.3
Menyat

18

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing
untuk)

(Murid berupaya
untuk)

2.

KEBERSIHAN

2.1
Memahami
penjagaan
kebersihan

Pada akhir
pembelajaran,
murid dapat:

2.1.1
Menye
naraik
an
alatan
dan bahan
untuk
menjaga
kebersi
han
i. diri
ii. ruang
kerja

STANDARD PRESTASI (Murid boleh)


TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Menyebut atau menunjuk dengan


menggunakan bahasa badan,
alatan dan bahan untuk menjaga
kebersihan diri dan ruang kerja

Mengenal pasti dua alatan dan


bahan untuk menjaga kebersihan
diri dan ruang kerja

Menyenaraikan dua amalan


menjaga kebersihan diri sebelum,
semasa dan selepas amali

2.1.2
Menyat
akan
amala
n
menjaga
kebersi
han
diri
i. sebelum

Menerangkan dua amalan


menjaga kebersihan ruang kerja
sebelum, semasa dan selepas
amali

Menerangkan amalan menjaga

19

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing
untuk)

(Murid berupaya
untuk)

3.

ALATAN
BERKEBUN

3.1
Mengetahui
alatan
berkebun

Pada akhir
pembelajaran,
murid dapat:

3.1.1 Mengenal
dan
menamakan
alatalat
berkebun

3.1.2
Menyatakan
fungsi
alat-alat
berkebun
i. cangkul
ii. pongkes
3.2
iii. kereta
sorong
Mengaplikasi
iv.
penggunaan
pencak
alatan
ar
berkebun
v. parang
3.2.1
Mengg
unakan

STANDARD PRESTASI (Murid boleh)


TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Menyebut atau menunjuk dengan


menggunakan bahasa badan,
alat-alat untuk berkebun

Menamakan sekurang-kurangnya
empat alatan berkebun beserta
fungsi

Menyatakan tempat menyimpan


dan cara menyimpan alatan
berkebun

Menerangkan cara menggunakan


alatan berkebun dengan betul
dan selamat
Mengaplikasikan cara mengguna
dan menyimpan alatan berkebun
dengan betul dan selamat

20

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing
untuk)

(Murid berupaya
untuk)

STANDARD PRESTASI (Murid boleh)


TAHAP
PENGUASAAN

4.

Pada akhir
PENYEDIAAN pembelajaran,
murid dapat:
BAHAN

TANAMAN
4.1.1
Menye
4.1
diakan
Mengetahui
mediu
m
medium
penanaman
perkebunan
i. Tanah
lom

( nisbah
3)
ii. Baja
organi
k
( nisbah
2)
iii. Pasir
( nisbah
1)
4.1.2 Mengenal
dan
mena
makan

TAFSIRAN

Menyebut atau menunjuk dengan


menggunakan bahasa badan
tanaman berubi

Menamakan tanaman berubi


yang membiak melalui keratan
batang dan umbi
Menyenaraikan medium
penanaman
Menyediakan medium
penanaman
Menyediakan medium
penanaman mengikut nisbah
yang betul
21

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing
untuk)

(Murid berupaya
untuk)

STANDARD PRESTASI (Murid boleh)


TAHAP
PENGUASAAN

5.

Pada akhir
PENANAMAN pembelajaran,
murid dapat:

5.1
Mengetahui
jenis
tanaman

5.1.1 Mengenal
dan
menamakan
sayura
n
berubi
5.2
seperti
ubi
Mengaplikasi
kayu, keladi
proses
dan
penanaman
keledek
5.2.1
Menyediakan
batas
tanaman

5.2.2
Menye
diakan
benih
sayuran
berubi

TAFSIRAN

Menyebut atau menunjuk dengan


menggunakan bahasa badan,
jenis tanaman berubi

Menamakan sekurang-kurangnya
dua jenis tanaman berubi yang
boleh ditanam
Menyediakan batas untuk
tanaman berubi
Menyediakan benih tanaman
berubi
Menunjuk cara menanam
tanaman berubi di atas batas
yang disediakan
22

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing
untuk)

(Murid berupaya
untuk)

6.

Pada akhir
pembelajaran,
murid dapat:

PENJAGAAN
TANAMAN

6.1
6.1.1
Mengamalka
n penjagaan
sayuran
berubi

Menyat
akan
caracara
penjagaan
tanam
an
berubi di
atas
batas
i.
menyir
am
ii.
merum
put
iii.
mengg
embur
iv.
memb
aja

STANDARD PRESTASI (Murid boleh)


TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Menyebut atau menunjuk dengan


menggunakan bahasa badan,
cara penjagaan tanaman berubi
di atas batas

Menamakan sekurang-kurangnya
tiga cara penjagaan tanaman
berubi di atas batas
Menyatakan cara-cara penjagaan
tanaman berubi di atas batas
Menerangkan cara-cara
penjagaan tanaman berubi di
atas batas dengan betul
Menunjuk cara penjagaan
tanaman berubi di atas batas
dengan tertib

23

24

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing
untuk)

(Murid berupaya
untuk)

STANDARD PRESTASI (Murid boleh)


TAHAP
PENGUASAAN

1.

Pada akhir
KESELAMATA pembelajaran,
murid dapat:
N

1.1.1
1.1
Memahami
peraturan
keselamatan

Menera
ngkan
peratur
an
keselamatan
di
ruang
kerja

1.2
Memahami
kegunaan
peti
pertolongan
cemas

1.1.2
Menerangkan
peraturan
keselamatan
diri
semasa
berada di
ruang kerja

1.1.3
Menera
ngkan
peraturan
keselamatan
alatan
dan bahan

TAFSIRAN

Menyebut atau menunjuk dengan


menggunakan bahasa badan,
peraturan keselamatan di ruang
kerja

Menyatakan sekurang-kurangnya
empat peraturan keselamatan
diri, alatan dan bahan di ruang
kerja
Menyenaraikan empat alatan dan
bahan yang terdapat di dalam
peti pertolongan cemas

Menerangkan kegunaan empat


alatan dan bahan yang terdapat
di dalam peti pertolongan cemas
dengan betul
25

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing
untuk)

(Murid berupaya
untuk)

STANDARD PRESTASI (Murid boleh)


TAHAP
PENGUASAAN

1.

Pada akhir
KESELAMATA pembelajaran,
murid dapat:
N

1.3.1
1.3
Menyat
Megetahui
akan
alat dan
cara
memadam
bahan untuk
api
memadam

api

mengg
unakan
air

TAFSIRAN

Menyebut atau menunjuk dengan


menggunakan bahasa badan, alat
dan bahan untuk memadam api

Menamakan alat dan bahan untuk


memadam api
Menyatakan tiga cara memadam
api

1.3.2
Menyat
akan
cara
memadam
api
mengg
unakan
pasir

Menjelaskan cara memadam api


menggunakan air, pasir atau kain
basah
Memilih cara memadam api yang
sesuai mengikut punca
kebakaran

1.3.3
Menyat

26

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing
untuk)

(Murid berupaya
untuk)

2.

KEBERSIHAN

2.1
Memahami
penjagaan
kebersihan

Pada akhir
pembelajaran,
murid dapat:

2.1.1
Menye
naraik
an
alatan
dan bahan
untuk
menjaga
kebersi
han
i. diri
ii. ruang
kerja

STANDARD PRESTASI (Murid boleh)


TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Menyebut atau menunjuk dengan


menggunakan bahasa badan,
alatan dan bahan untuk menjaga
kebersihan diri dan ruang kerja

Mengenal pasti dua alatan dan


bahan untuk menjaga kebersihan
diri dan ruang kerja

Menyenaraikan dua amalan


menjaga kebersihan diri sebelum,
semasa dan selepas amali

2.1.2
Menyat
akan
amala
n
menjaga
kebersi
han
diri
i. sebelum

Menerangkan dua amalan


menjaga kebersihan ruang kerja
sebelum, semasa dan selepas
amali

Menerangkan amalan menjaga

27

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing
untuk)

(Murid berupaya
untuk)

STANDARD PRESTASI (Murid boleh)


TAHAP
PENGUASAAN

3.

Pada akhir
pembelajaran,
ALATAN
PEMELIHARA murid dapat:

AN
3.1.1 Mengenal
HAIWAN
dan

menamakan
3.1
alatan
untuk
Mengetahui
pemeli
alatan untuk
haraan
pemeliharaa
haiwan
n haiwan
i. kotak
berana
k
ii. tempat
rehat
iii. tempat
riadah

3.2

3.1.2
Menyatakan
Mengaplikasi fungsi
alatan untuk
alatan
pemeliharaa untuk

n haiwan

pemeliharaan
haiwan

TAFSIRAN

Menyebut atau menunjuk dengan


bahasa badan, alatan untuk
pemeliharaan haiwan

Menamakan alatan untuk


pemeliharaan haiwan
Menyatakan sekurang-kurangnya
dua fungsi alatan untuk
pemeliharaan haiwan
Menyediakan alatan
pemeliharaan haiwan
Menggunakan alatan untuk
pemeliharaan haiwan dengan
betul
28

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing
untuk)

(Murid berupaya
untuk)

STANDARD PRESTASI (Murid boleh)


TAHAP
PENGUASAAN

4.

Pada akhir
PEMELIHARA pembelajaran,
murid dapat:
AN

HAIWAN
4.1.1

4.1
Mengetahui
haiwan
kesayangan
4.2
Mengetahui
sifat fizikal
dan cara
haiwan
kesayangan
membiak

4.3
Memahami
haiwan
kesayangan

Menyen
araikan
haiwan
yang sesuai
untuk
dipelihara
sebagai
haiwan
kesayan
gan
seperti ikan
hiasan,
arnab atau
burung
4.2.1 Menyatakan
sifat
fizikal haiwan
kesayangan

TAFSIRAN

Menyebut atau menunjuk dengan


bahasa badan, haiwan
kesayangan yang sesuai
dipelihara

Menamakan haiwan kesayangan


yang sesuai dipelihara
Menyatakan sifat fizikal haiwan
kesayangan
Menyenaraikan haiwan yang
sesuai dipelihara sebagai haiwan
kesayangan mengikut cara
membiak

4.2.2
Menyen
araikan
haiwan
kesayan
gan
mengikut cara

Bercerita tentang sejenis haiwan


kesayangan yang dipilih untuk
dipelihara
29

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing
untuk)

(Murid berupaya
untuk)

5.

TEMPAT
TINGGAL
HAIWAN

5.1
Memahami
tempat
tinggal
haiwan

Pada akhir
pembelajaran,
murid dapat:

5.1.1
Mener
angkan
ciri-ciri
tempat
tinggal
haiwan
kesayangan
yang
telah
dipilih
5.1.2 Mengenal
pasti
peralatan
yang
diperlukan
dalam
setiap
tempat tinggal
haiwan
kesayangan
yang telah
dipilih

STANDARD PRESTASI (Murid boleh)


TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Menyebut atau menunjukkan


dengan bahasa badan, peralatan
yang diperlukan dalam setiap
tempat tinggal haiwan
kesayangan

Menamakan dua peralatan yang


diperlukan dalam tempat tinggal
haiwan kesayangan

Membezakan peralatan yang


diperlukan dalam tempat tinggal
pelbagai haiwan kesayangan

Menyenaraikan ciri-ciri tempat


tinggal haiwan mengikut jenis
haiwan kesayangan yang telah
dipilih
30

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing
untuk)

(Murid berupaya
untuk)

6.

PENJAGAAN
HAIWAN

6.1
Mengamalka
n aspek
penjagaan
haiwan
kesayangan

Pada akhir
pembelajaran,
murid dapat:

6.1.1
Menyat
akan
jenisjenis
makanan
haiwan
kesayangan
i. makanan
asli
ii.
makan
an
diprose
s

STANDARD PRESTASI (Murid boleh)


TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Menyebut atau menunjuk dengan


bahasa badan, jenis makanan
haiwan kesayangan

Menamakan jenis makanan


haiwan kesayangan
Menyatakan rutin penjagaan
haiwan kesayangan
Menerangkan tanda-tanda
haiwan kesayangan berpenyakit

6.1.2
Menen
tukan
rutin
penjagaan
haiwan
kesaya

Menyediakan jadual rutin


penjagaan haiwan kesayangan

31

32

PEGAWAI KEMAHIRAN HIDUP ASAS


PERKEBUNAN & PENTERNAKAN, BPK

Encik Haris bin Yusof


Bahagian Pembangunan Kurikulum
No telefon pejabat : 03 - 8884 2172
No telefon bimbit : 019 - 3841726
Emel : broharisy @ gmail.com

33

Terima kasih

34