Anda di halaman 1dari 4

Penghargaan

Segala puji-pujian dan pengabdian hanya untuk Allah SWT, Tuhan yang
metadbir dan mencipta alam semesta. Selawat dan salam kepada Rasulullah SAW,
para sahabat serta pendokong perjuangan Islam hingga akhir zaman.
Alhamdulillah saya panjatkan rasa syukur ke hadrat Ilahi dengan ketentuan
dan taufiq daripadaNya, kerja kursus bertajuk Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa
di sekolah untuk penilaian pensyarah Puan Zahara binti Zulkifly. Kerja Kursus ini
adalah tugasan individu bagi semester 8 ini.
Tugasan ini menjadi panduan bagaimana saya dapat mengetahui isu-isu dan
cabaran dalam pendidikan di sekolah yang hendak kita realisasikan di zamam yang
begitu mencabar pada abad ini.
Terima kasih dan sekalung penghargaan kepada semua yang terlibat secara
langsung mahupun tidak langsung dalam proses penerbitan kerja kursus ini. Mogamoga dengan tugasan ini kita semua mendapat rahmat dan berkat daripada Allah
SWT.
Sekian, wassalam

Isi Kandungan

Tajuk

1.
2.
3.
4.

Muka Surat

Penghargaan
Isi Kandungan
Biodata
Pendahuluan

i
ii
iv
-

5. Isu Dan Cabaran Pendidikan Semasa

6. Integrasi Nasional

Isu-Isu Semasa dalam Integrasi Nasional

Cabaran-Cabaran dalam Integrasi Nasional

Cara-Cara Menangani Isu-Isu Integrasi Nasional

Pendemokrasian Pendidikan

Tonggak Pendidikan UNESCO

Globalisasi dalam Pendidikan

12

Kepelbagaian Budaya

14

Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Definisi

17

Gejala Sosial

21

25

7. Peta Buih
-

Tanda-tanda gangguan emosi murid

26

8. Peta Dakap

27
- Sebab dan akibat gangguan
28
9. Peta Alir
29
- Proses tindakan untuk menangani masalah
30
10.
Peta Buih
31
- Penggunaan teknologi pendidikan yang sesuai dapat meningkatkan
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran
32
11. Kesimpulan
33
12.
Refleksi
34

13. Rujukan
14.
Borang rekod kolaborasi kerja kursus
2

37
-

38

15.

Lampiran

BIODATA PELAJAR

40

Nama

: Mohd Hafilzuddin Bin Zaini

No Kad pengenalan

: 710104-10-5445

No Tel

: 019-2578069

Umur

: 44 Tahun

Jantina

: Lelaki

Alamat Rumah

: B-4-2 Kuarters Institusi Pendidikan,


Pusat Bandar puchong,
47160 Puchong selangor

Nama & Alamat


Tempat Kerja

: PPD Petaling Perdana


Jalan Kepuk 19/2, Seksyen 19
40300 Shah Alam
,

Warganegara

: Malaysia

Taraf Perkahwinan

: Berkahwin

Nama suami/ Isteri

: Rohani Bt. Mohamad

Nama Ibu

: Masrah bt. Asahari

Nama Bapa

: Zaini B. Bakri

Alamat emil

: mhafilzuddin@yahoo.com