Anda di halaman 1dari 21

BINA INSAN GURU

[PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ]

PANEL PENGGUBAL KURIKULUM


BINA INSAN GURU-PPG
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK [ PPA ]
IPGM CYBERJAYA

PENDAHULUAN
Berasaskan kepada Model

MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU

Konseptual Pendidikan Guru


yang menggabungkan 3
elemen Ketuhanan, Kendiri
dan Kemasyarakatan

KETUHAN AN

ROHANI

Ia merupakan suatu usaha

membina kekuatan dan


ketahanan diri guru
berasaskan kepatuhan
KENDIRI
kepada Tuhan dan
kesejahteraan bermasyarakat

Pengetahuan

INTELEK

Nilai

Kemahiran

EMOSI

JASMANI

KEMASYARAKATAN

TAKLIMAT UMUM
BINA INSAN GURU
PPG 2015
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)
Peringkat 4
i. SEM. 8 *Kohot1 Jun 2011 dan
ii. SEM. 7 *Kohot2 Feb 2012 *termasuk ambilan Khas
Jangkamasa pelaksanaan
Satu semester

Pendahuluan
Komponen kursus wajib
3 kredit (120 jam) WAJ3143
Wajib lulus
4 fasa/peringkat
Pelaksanaan BIG Peringkat 4 (20 jam):
SEM 5 / SEM 6

Peringkat 4 - bermula Awal semester


i. Jan hingga Akhir MAC 2015 : 28/3/2015 (sabtu)
(Kohot 1) /
ii. April hingga Akhir MEI 2015 : 28/5/2015 (sabtu)
(Kohot 2 dan Amb. Khas)

Bi
l

Proforma
1
2
3
4 BIG
5
6
Jumla
Struktur
Pelaksanaan
PPG
BIG PISMP
h
merngikut
semester

Peringkat

Pkt 1

Pkt 2

Pkt 3

Pkt 4

Tahun
Pelaksanaan

2012

2013

2014

2015

PPG

45

10

10

35

10

10

120

JADUAL PELAKSAAN BINA INSAN GURU


PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
( PPG )
Proforma Semester 5 dan 6
Taklimat Pelaksanaan

Bengkel
Guru dan Perundangan ( Akta
Kanak-kanak )
Mandat
Akta 550 / Akta Pendidikan
Surat Pekeliling Ikhtisas /
Perkhidmatan / Perintah Am
Perkhidmatan
Fungsi PPD/JPN /PKG
Lawatan Benchmarking
Lawatan ke sekolah cemerlang
( sekolah harapan Negara /
Sekolah Cluster / Sekolah Amanah /
Sekolah Bestari / Sekolah Wawasan
/ Sekolah Berprestasi Tinggi )

Ciri-ciri kepimpinan (jenis kepimpinan )


Pengurusan ( sistematik, misi sekolah,
visi sekolah )
Iklim sekolah / Budaya sekolah
Infrastruktur / Infostruktur Kurikulum
Pelaporan -

JADUAL PELAKSAAN BINA INSAN GURU


PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
( PPG )

Taklimat
Lawatan Benchmarking
Inovasi pedagogi Guru
Cemerlang
Amalan pengajaran dan
pembelajaran Guru Cemerlang
Ciri-ciri Profesionalisme dan
Komitmen Guru Cemerlang
Laporan dan Penilaian Reflektif
Bengkel (
Refleksi WAJIB BIG Peringkat 1
hingga 6
Pelaporan

Peringkat

Semester
Pelaksana
-an

Proforma Kursus

Jam

Jumlah
Jam

Catatan

JADUAL PELAKSANAAN BIG PPG


5 & 6 WAJ3143
Sem.5 (10
jam) Ceramah

(Kohot
/
1;2;
Bengkel & Lawatan
Ambilan Benchmarking
Khas
(Sekolah
Cemerlang)
dan

Sem.6 (10
jam) Ceramah
Bengkel dan
Lawatan
Benchmarking

Taklimat
dilaksana
kan oleh
pensyarah
IPG
kepada
pelajar
PPG
(6 jam di
IPG)
(1
pensyarah :
30 pelajar)

Peringkat Semester
Semester
Pelaksan
Pelaksan
a-an
a-an

Proforma
ProformaKursus
Kursus

Samb
4
4

1 BENGKEL:
Tema:
5
BENGKEL:
(Kohot Guru dan
Tema:
1;2;
Perundangan
(Kohot Guru dan
Ambilan Mandat
1;2;
Perundangan
Khas) Akta 550 (1996)
Ambilan Mandat
Surat Pekeliling
Khas) Akta 550 (1996)
Ikhtisas
Surat Pekeliling
*Pekeliling
Ikhtisas
* Fungsi PPD/ JPN/
*Pekeliling
PKG
*Fungsi JPN dan
sektor-sektor

Jam
Jam Ju
Jum
mla
lah
Jam
h
Ja
m

*Pelajar PPG
menjalakan
tajuk 1 dan 2

2
2

Catatan
Catatan

Dilaksanakan
Dilaksanakan
di sekolah
5 di(school
sekolahbased)
(school based)
sasaran
Sasaran
guruguruguru
guru
sekolah//
sekolah//
guru-guru
guru-guru
PPG
PPG

10

Peringkat

Semester
Pelaksan
a-an

4
5
Samb

Proforma Kursus

2.

Jam

Jumla
h
Jam

Lawatan
Benchmarking

(Kohot
1;2;
a. Sekolah
Ambilan
Cemerlang/Sek
Khas)
olah Harapan
Negara
b. Ciri-ciri
kepimpinan:
jenis
c. Pengurusan :
sitematik, misi,
visi sekolah
d. Iklim Sekolah
/Budaya
Sekolah

Catatan

Pelajar PPG
menyediakan
Satu catatan
reflektif.
Pelajar PPG
sebagai
pelajar
pelaksana

Peringkat

Semester
Pelaksana
-an

Proforma Kursus

Jam

Jum
lah
Jam

Catatan

10

Dilaksanakan
di sekolah
Pelajar PPG
sebagai
pelaksana

JADUAL PELAKSANAAN BIG PPG


4

5
(Kohot
1;2;
Ambilan
Khas

3. Refleksi dan
Pelaporan bagi
aktiviti 1 dan 2

Unjuran Pelaksanaan
Pentaksiran BIG PPG
Fasa

Program/
Aktiviti

Intrumen

Perkhemahan I

Laporan Aktiviti
Perkhemahan
Portfolio
Rakaman
Penilaian pihak sekolah

30
30
30
10

100%

30

Kursus/Bengkel/
Seminar/Kajian Kes

Laporan Aktiviti
Portfolio
Rakaman
Penilaian pihak sekolah

30
30
30
10

100%

20

Perkhemahan II/
Sayangi Kawasan
Sekolah Anda

Laporan Aktiviti
Perkhemahan
Portfolio
Rakaman
Penilaian pihak sekolah

30

100%

30

Lawatan
Benchmarking/
Aktiviti Khidmat
Masyarakat

Laporan Aktiviti
Portfolio
Rakaman
Penilaian pihak sekolah

30
30
30
10

100%

20

Mark
ah

Jumlah

Wajaran

30
30
10

Peringkat Semester
Semester
Pelaksan
Pelaksan
a-an
a-an

Proforma
ProformaKursus
Kursus

Samb
4

5
(Kohot
1;2;
(Kohot
Ambilan
1;2;
Khas)
Ambilan
Khas)

BENGKEL:
1 BENGKEL:
Tema:
Tema:
Guru dan
Guru Inovatif ; ciriPerundangan
ciri guru inovatif
Mandat
Bengkel Refleksi ;
Akta 550 (1996)
sem 1 sem 6
Surat Pekeliling
Mentadbir SDS
Ikhtisas
Interpretasi
*Pekeliling
dapatan ujian
*Fungsi JPN dan
* Refleksi BIG
sektor-sektor

Jam
Jam Ju
Jum
mla
lah
Jam
h
Ja
m

2
3

Catatan
Catatan

Pelajar PPG
menjalakan
tajuk 1 dan 2
Dilaksanakan
6 diDilaksanakan
sekolah
(school
di sekolah
based)
sasaran
(school gurubased)
sasaran
guru
sekolah//
muridguru-guru
murid sekolah
PPG

10

Pelaksan
a-an

Samb
4
6

h
Jam

2.

Lawatan
Benchmarking
Guru
Cemerlang

(Kohot
1;2;
Ambilan
Khas)
a. Interaksi
Profesional dgn
guru cemerlang
b. Inovasi
Pedagogi guru
cemerlang
c. Amalan P d P
guru cemerlang
d. Ciri-ciri
Profesionalisme
dan komitmen

Pelajar PPG
menyediakan
Satu catatan
reflektif.
Pelajar PPG
sebagai
pelajar
pelaksana

Peringkat

Semester
Pelaksana
-an

Proforma Kursus

Jam

Jum
lah
Jam

Catatan

JADUAL PELAKSANAAN BIG PPG


4

6
3. Refleksi dan
(Kohot
Pelaporan bagi
1;2;
aktiviti 1 dan 2
Ambilan
Khas

10

Dilaksanakan
di sekolah
Pelajar PPG
sebagai
pelaksana

Borang penilaian
1. Lampiran A Borang BKKP BIG individu diserah
dan dinilai oleh penyelia Unit Kokurikulum
2. Lampiran B Borang BKKP BIG kelompok diserah
dan dinilai oleh penyelia Unit Kokurikulum
3. Lampiran C - Borang dinilai oleh guru besar /
pentadbir
sekolah (sulit) dan diserahkan kepada penyelia Unit
KoKurikulum
Sila sertakan rakaman video sebagai Bukti
Semua dokumen di atas (Lampiran A,B,C dan Video)
hendaklah diserah dalam portfolio individu pelajar
kepada penyelia masing-masing.

CATATAN

Guru pelatih yang sedang bertugas sebagai

pegawai di PPD dan JPN hendaklah


melaksanakan BIG secara menumpang di
sekolah berhampiran.

CADANGAN J/K PELAKSANA DAN BIDANG TUGAS


Struktur J/K

Pengerusi : Guru Besar


Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan

Kokurikulum
Setiausaha : Pelajar PPG;
Bendahari : (lantikan sekolah)
Ahli jawaankuasa: (Pelajar PPG)
Pengerusi J/K Kerohanian dan Moral
Pengerusi J/K Peralatan
Pengerusi J/K Makanan
Pengerusi J/K Aktiviti

Pengerusi J/K Kebajikan dan Keselamatan


** dilantik mengikut keperluan aktiviti atas nasihat Guru

Besar.

PENULISAN PORTFOLIO
Kandungan

Pra Perancangan
JK Pelaksana
Peranan JK
Objektif
Latar Belakang
Demografi Pelajar
Kertas Cadangan
4W1H

Jadual Kerja
Laporan Reflektif

Analisis SWOT
Maklum balas Pelajar

Surat memohon kebenaran


Surat kebenaran daripada agensi berkaitan

FORMAT PENYEDIAAN RAKAMAN AUDIO-VIDEO


1. Pelajar boleh menggunakan sebarang perisian pengauditan video
( video editing ) seperti Corel Video Studio, Movie Maker,
Cyberlink Power Director dan sebagainya.
2. Dimuatnaik dalam cekera padat CD / DVD.
3. Rakaman yang gagal ditonton/dibuka akan dikira tidak menepati
kehendak penerbitan rakaman.
4. Rakaman boleh menggunakan format FLV ,Mpeg-4, AVI, WMV dan
sebarang format yang menyokong perisian Windows atau Apple.
5. Pelajar tidak perlu menghantar papan cerita ( story board )
bersama dengan laporan ini.
6. Tempoh rakaman adalah tidak melebih 30 minit sahaja.

Sekian

Terima kasih