Anda di halaman 1dari 4

JADUAL 3 : RINGKASAN MAKLUMAT BAGI SETIAP KURSUS/MODUL

(VERSI PELAJAR)
1. Nama Kursus/Modul BINA INSAN GURU ( BIG )
Character Building forTeachers
2. Kod Kursus

WAJ3143

3. Nama Pensyarah
Akademik
4. Rasional
Pelaksanaan kursus ini bertujuan memantapkan pembinaan ciri-ciri peribadi, sosial
Kursus/Modul dalam dan profesional insan guru melalui aktiviti luar bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti
Program
alamiah dan dalam konteks sebenar bagi menerapkan kemahiran insaniah
5. Semester dan Tahun
Semester 1 hingga 6 (Tahun 1 hingga Tahun 3)
ditawarkan
6. Jumlah jam
Pembelajaran

Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P = Pentaksiran

Bukan Bersemuka

Jumlah Jam Pembelajaran


terbimbing dan
Pembelajaran Kendiri

53

120

67

7. Nilai Kredit

8. Prasyarat (Jika Ada)

Tiada

9. Objektif
Pembelajaran

Pelajar dapat:
1. Memahami kandungan kurikulum Bina Insan Guru
2. Membentuk ketahanan dalam aspek fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial
untuk menghadapi situasi kompleks dalam kehidupan budaya pembelajaran
3. Berupaya membuat keputusan dan menyelesaikan masalah serta bertindak
balas secara positif dalam kehidupan

10. Hasil Pembelajaran


Kursus
(CLO)

1. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan
sosial.
2. Menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan.
3. Merangka, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil
peranan secara aktif dalam kumpulan.
4. Menyenaraikan keperluan kemahiran berfikiran aras tinggi dalam menganalisis
masalah dan situasi
5. Merumus dan bertindak kepada persekitaran secara positif yang berbeza dan
mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya.

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran
Serta Pentaksiran

Strategi pentaksiran yang digunakan ialah


1. Penulisan folio
2. Penulisan kertas cadangan
3. penulisan refleksi aktiviti

12. Sinopsis

Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan
perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan, berdaya maju, berdaya tahan,
dan berdaya saing. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru
secara holistik dan kontekstual.
This course aims to produce teachers who are knowledgeable, progressive and
resilient. The course focuses on the development of the teachers holistically and
contextually.

13. Mod Penyampaian

Amali

14. Kaedah dan Jenis


Pentaksiran

Berkuat kuasa mulai Jun 2014

Amali 100%

Sem.1
1. Guru dan Falsafah Pendidikan Negara

Insan yang seimbang

Jati Diri
Aktiviti Perkhemahan I ( 4H3M )
a. Mendirikan dan menguruskan perkhemahan.

Perancangan, pemilihan tapak, pembahagian


tugas

Pembinaan khemah, penyediaan dan penyajian


makanan

Pembubaran khemah

Jumlah

Tugasan,
Ulangkaji, dll)

Interaksi
Bukan
Besemuka
Pembelajaran
Kendiri (s/s
kuliah)

Pentaksiran

Tutorial

Amali

Kuliah

Interaksi
Bersemuka

15. Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran


Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk.

Malaysia cergas dan patriotik.

Nyanyian patriotik

Menaikkan bendera

Kawad kaki

Senamrobik / aktiviti kalistenik

Latihan Dalam Kumpulan (LDK)

Ice Breaking

Personaliti Guru dan Konflik Personaliti

Realiti persekitaran

Realiti diri dan motivasi keguruan

Perubahan sikap

Pembinaan self-esteem

Kembara dan Orienteering

Berjalan merentas rimba

Berjalan lasak

Aktiviti penghayatan alam

Penggunaan kompas dan peta lakaran

Penyelesaian masalah

Aktiviti di air

Keselamatan di air

Apungan

Kemahiran asas renang

Kemahiran asas menyelamat

Kemahiran berkayak

f.

Tazkirah / aktiviti moral

g.

Persembahan kumpulan

h.

Refleksi

Refleksi aktiviti

Refleksi umum

Penulisan refleksi

b.

c.

d.

e.

Berkuat kuasa mulai Jun 2014

Sem.2
Guru dan Komuniti

Peranan Guru Terhadap Komuniti Setempat

Kepentingan Komuniti Kepada Sekolah

Aktiviti Komuniti
a.

Ceramah/ Bengkel
Tema Ceramah/ Bengkel/ Seminar.

b. Aktiviti Kemasyarakatan
Jenis Khidmat Kemasyarakatan.
khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan,
hospital, rumah anak yatim, pusat penjagaan warga
emas)
bantuan bencana (banjir, kebakaran, bencana alam)
gotong royong (membersihkan tanah perkuburan,
rumah ibadat, pusat-pusat komuniti, dan khidmat
kebajikan).

Khidmat Pendidikan Kepada Komuniti.


kelas tambahan
klinik subjek/ bimbingan pembelajaran.
kem motivasi dan kerjaya
kempen kesedaran pendidikan.

Sem.3
Etiket Sosial dan Protokol

Pengucapan Awam

Kesantunan Berbahasa

Kemahiran mendengar secara efektif.

Tertib di meja makan

Pengendalian majlis rasmi (susun atur tempat


kedudukan, pengacaraan, sambutan tetamu)

Etika berpakaian

1.

Dokumentasi dan Pengurusan


Pemilihan Tempat.
Interaksi dengan komuniti setempat.
Aktiviti Sosial / Kerohanian dan Moral
Refleksi.

10

25

35

Sem.5
Guru dan Pengurusan Profesionalisme

Pengurusan Profesional

Kepimpinan Organisasi

Pengurusan Pendidikan

Aktiviti Pengendalian Satu Majlis Rasmi Di IPGK

Sem.4
Guru Dan Masyarakat Pedalaman

Pendidikan Luar Bandar

Sosio Ekonomi Luar Bandar

Pengurusan Pendidikan
Guru dan Perundangan
Mandat
Akta 550 ( 1996 )
Surat Pekeliling Ikhtisas
Pekeliling Perkhidmatan
Fungsi JPN dan sektor-sektor
Fungsi dan peranan PPD / Zon / Bahagian dan PKG

Lawatan Benchmarking ke Sekolah Cemerlang / Sekolah


Harapan Negara / Sekolah Inovasi

Berkuat kuasa mulai Jun 2014

Sem.6
Guru Dan Amalan Reflektif

Budaya Guru Cemerlang

Guru Dan Budaya Inovasi

Bengkel refleksi Bina Insan Guru


Lawatan Benchmarking dan
Interaksi Profesional Dengan Guru Cemerlang

Bengkel dan refleksi Program BIG dari Semester 1 hingga


Semester 6

67

53

120

Kerja Kursus
Ulangkaji Peperiksaan
Peperiksaan
Jumlah

16. Rujukan Asas

Abdul Rahman Bin Ahmad (1992). Bimbingan dan Kaunseling dari perspektif Islam.
Human Resource Enterprise: Sri Kembangan, Selangor.
Bahagian Pendidikan Guru (2000). Etika Pelajar Pendidikan Guru. Kementerian
Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur.
Hisham Altalib (1994). Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam. Media Dakwah:
Jakarta.
Holland, J.L, (1973). Making vocational choices. New Jersey: Printice Hall, Inc.
West Edie (1994). 201 icebreakers: New York:McGraw Hill.
Steven, J. Stein (2001). The EQ edge. Canada: Multi-Health Systems Inc.

Rujukan Tambahan

Mohd. Nashuha Jamidin dan rakan-rakan (1996). Kemahiran berfikir dan belajar.
Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd: Shah Alam
Mohd Taib Haji Hassan, Dato Haji (1993). Panduan hidup seorang Islam.
Percetakan Watan: Kuala Lumpur.
Mustapha Haji Daud (1995). Budi bahasa dalam tamadun Islam. Dewan Bahasa
dan Pustaka: Kuala Lumpur.
Mustafa Haji Daud (1994). Pengurusan Islam. Utusan Publications: Kuala Lumpur.
Rashid Haji Mohamad (2000). Bimbingan dan Kaunseling. Pearson Education
Malaysia Sdn.Bhd: Petaling jaya.
Spart-Langer, Simmon dan Pasch (1992). Reflective Pedagogical Thinking : How
can we promote and measure it? Journal of Teacher Education.
Mokhtar bin Mohd Tohar ( 2006 ), Protokol dan Etiket Dalam Pengacaraan Majlis,
Institut Tadbiran Awam Negara Malaysia.
Mohd Haji Mohd Tohar.Ahmad Fauzi bin M Basri ( 2005 ) Protokol di MalaysiaTradisi dan Amalan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Berkuat kuasa mulai Jun 2014