Anda di halaman 1dari 34

Soal Cerdas Cermat

Madrasah Aliyah Negeri Kotabumi Lampung Utara


1. Hari penimbangan semua amal perbuatan manusia disebut..
(yaumul mizan)
2. Matinya manusia termasuk takdir..
(mubran)
3. Batasan jumlah harta dalam zakat disebut
(nisab)
4. Al ghazali adalah cendikiawan muslim dibidang
(ilmu akhlak)
5. Dalam proses pernikahan kitasering mendengar persyaratan yang di tujukan
kepada mempelai pria biasanya pertanyaan itu berbunyi : saya nikahkan
saudara ananda. disebut (ijab qobul)
Undian B
1. Peristiwa terjadinya gempa bumi dan gelombang tsunami di aceh termasuk
kiamat(sughro)
2. Keberasilan siswa dalam belajar termasuk takdir(muallaq)
3. Orang yang berzakat disebut(muzakki)
4. Ibnu siwa adalah cendikiawan muslim di bidang(kedokteran)
5. Wali dalam pernikahan yang berasal dari keluarga di sebut(wali nazab)
1. Agar isi perut seimbang maka sebaiknya perut kita isi dengan makanan
minuman dan (udara)
2. Berkah itu turun dari tengah tengah mkanan maka makanlah dari(tepitepinya)
3. Puasa pada tanggal 8 dhulhijah dinamakan puasa..
(tarwiyah)
4. Yang mendapat gelar khotamul anbiyai wal mur salim adalah.(Nabi
Muhammad SAW)
5. Buku yang berjudul ihya ulumuddin karya dari.( imam ghozali)
Undian B
1. Memperbanyak jumlah peserta makan hukumnya sunah, makanan dua orang
mencukupi..( 3 orang)
2. Orang yang selalub mencela makanan berarti tidak mensyukuri pemberian
Alllah dan dapat berakibat
pada khufur .(nikmat)
3. Puasa pada tanmggal 9 dhulhijah dinamakan puasa..( arofah)
4. Yang mendapatkan gelar abul abiyaki adalah (Nabi Ibrahim)
5. Buku yang berjudul al umm karya dari .(imam syafii)

1. Khalifah yang mendapat julukan gelar karamallahu wajkah di sebabkan ia


selalu menjaga wajahnya dari pandangan yang maksiat dan akhlak yang tercela
adalah.(ALI BIN ABI THALIB)
2. Sholat jamak jika dilaksanakan di waktu pertama di sebut sholat jamak..
(taqdim)
3. Mengqoshor sholat artinya sholat dhuhur menjadi .( 2 rakaat)
4. Najis sedang di namakan najis( mutawasitho)
5. Sifat jaiz Allah hanya satu yaitu .(wewenang bagi Allah)
Undian B
1. Khalifah yang mendapat julukan gelar zun nurzain yang artinya dua cahaya
adalah( Usman Bin Affan)
2. Shalat yang tidak dapat di khosor yaitu ...dan .(sholat shubuh dan
ashar)
3. Ketentuan ketentuan yang harus di penuhi sebelum sholat dinamakan.
(syarat sholat)
4. Darah nyamuk termasuk najis..(mafu)
5. Wahdaniyah artinya esa dhatnya esa sifatnya dan esa( perbuatannya)
Contoh soal untuk cerdas cermat keislaman
1. Apakah yang disebut Al-Quran?
Kalam Allah swt. Yang merupakan mujizat yang diturunkan/diwahyukan kepada
Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan membacanya merupakan
ibadah.
2. Bagaimanakah cara Al-Quran diwahyukan?
Ada bebera cara, yaitu:
- Malaikat memasukkan wahyu kedalam hati nabi Muhammad SAW
- Malaikat menampakkan dirinya sebagai seorang laki-laki
- Wahyu dating seperti gemerincingnya lonceng
- Malaikat menampakkan diri aslinya kepada nabi
3. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, berapa lamakah masa
diturunkannya Al-Quran?
22 th, 2 bulan, 22 hari / 23 th.
4. Ditinjau dari segi masa turunnya, Al-Quran dibagi atas 2 golongan, sebutkan!
- ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau sebelum
nabi hijrah
- ayat-ayat Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang dirunkan di Madinah atau setelah
nabi hijrah
5. Sebutkan nama lain dari Al-Quran!
- Al-Kitaab
- Al-Furqaan
- Adz-Dzikr
6. Terdiri dari berapa juz, surat, serta ayatkah Al-Quran itu?
30 juz, 114 surat, dan 6666 ayat
7. Siapakah sahabat yang ditugaskan untuk mengumpulkan/menulis Al-Quran?
Zaid bin Tsabit

8. Siapakah yang membangun Baitullah/Kabah?


Nabi Ibrahim a.s dan nabi Ismail a.s
9. Kapan Nabi Muhammad SAW lahir?
12 Rabiul awal tahun Gajah / 20 April 571 M
10. Kenapa tahun kelahiran nabi Muhammad disebut tahun gajah?
Karena pada tahun itu kota Mekah diserang oleh pasukan tentara Nasrani
dibawah pimpinan Abrahah yang mengendarai gajah.
11. Siapakah nama ayah dan ibu nabi Muhammad SAW?
- Ayah : Abdullah bin Abdul Muththalib
- Ibu : Aminah binti Wahab
12. Pada waktu bayi, kepada siapakah nabi Muhammad dititipkan untuk disusui?
Halimah Sadiyah
13. Setelah ayah dan ibu nabi Muhammad meninggal, oleh siapakah nabi
diasuh?
Oleh kakeknya: Abdul Muththalib
14. Siapakah istri nabi Muhammad yang pertama?
Siti Khadijah
15. Siapakah pendeta Nasrani yang melihat tanda-tanda kenabian pada diri nabi
Muhammad ketika nabi berumur 12 tahun?
Pendeta Buhaira
16. Pada waktu kanak-kanak hingga dewasa, nabi Muhammad terkenal sebagai
seorang yang jujur sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Amiin, apakah artinya?
Al-Amiin : orang yang dapat dipercaya
17. Pada umur berapakah nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul?
40 tahun
18. Sebutkan wahyu pertama yang diturunkan kepada nabi Muhammad!
Q.S. Al-Alaq(96) ayat 1-5
19. Sebutkan wahyu kedua yang diturunkan kepada nabi Muhammad!
Q.S Al-Muddatstsir(74) ayat 1-7
20. Islam memandang manusia itu sama hak dan martabatnya (tidak
memandang kaya atau miskin, hamba atau tuan), dihadapan Allah yang paling
mulia adalah yang bertaqwa. Sebutkan ayat Al-Quran yang menerangkan hal
tersebut!
Q.S. Al-Hujurat ayat 13
21. Pada tanggal berapakah nabi Muhammad wafat? Pada umur berapa?
- 12 Rabiul awal 11 H
- umur 63 tahun
22. Apakah yang disebut taqwa itu?
Memelihara diri dari siksaan Allah swt dengan mengikuti segala perintah-Nya
dan menjauhi segala larangan-Nya
23. Ada berapakah rukun Iman itu? Sebutkan!
Ada 6, yaitu:
- Iman kepada Allah
- Iman kepada Malaikat Allah
- Iman kepada Kitab Allah
- Iman kepada Rasul Allah

- Iman kepada Qadar


24. Ada berapakah rukun Islam itu? Sebutkan!
Ada 5, yaitu:
- Mengucapkan 2 kalimat Syahadat
- Mendirikan Shalat
- Mengeluarkan Zakat
- Puasa dalam bulan Ramadlan
- Haji bagi yang mampu
25. Dalam Islam, ada 5 macam hukum dalam melakukan perbuatan? Sebutkan!
- Wajib
- Haram
- Sunnah
- Makruh
- Mubah/Jaiz
26. Apakah yang disebut wajib?
Perbuatan yang harus dilakukan, apabila ditinggalkan mendapat siksa, sedang
bila dilaksanakan akan mendapat pahala
27. Apakah yang disebut fardhu ain?
Sesuatu yang wajib dilakukan oleh tiap-tiap muslim
28. Apakah yang disebut fardhu kifayah?
Sesuatu yang apabila telah dilakukan oleh seseorang, anggota masyarakat islam
lainnya bebas dari kewajiban tersebut
29. Sebutkan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban berpuasa
pada bulan Ramadlan?
Q.S. Al-Baqarah(2) ayat 183
30. Sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat!
- Fakir
- Miskin
- Amil (pengurus/panitia zakat)
- Muallaf
- Memerdekakan budak
- Orang hutang untuk keperluan agama
- Orang dalam perjalanan
- Fii Sabilillah
31. Sebutkan syarat melakukan ibadah Haji!
- Dia dalam keadaan sehat
- Perjalanannya aman
- Sanggup membiayai perjalanan dan memberi nafkah kepada keluarga yang
ditinggalkan
32. Sebutkan rukun Haji!
- memakai pakaian ihram
- berada di Arafah
- melakukan tawaf
- melakukan sai
- menggunting rambut kepada
33. Apakah yang disebut mujizat? Beri contohnya!

- mujizat: sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada nabi dan
rasul untuk menguatkan kenabian dan kerasulannya.
- Contoh; nabi Musa a.s diberi tongkat yang bias menjadi ular
34. Apakah mujizat nabi Isa a.s?
Bisa menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati
35. Apakah mujizat terbesar nabi Muhammad SAW?
Al-Quran
36. Ulama pada masa keemasan Islam menggolongkan ilmu menjadi 4,
sebutkan!
- Ilmu bahasa arab
- Ilmu syariat
- Sejarah
- Al-Hikmah dan filsafat
37. Sebutkan cabang dari ilmu bahasa arab!
Ilmu Nahwu, Sharaf, Balaghah, Ilmu bahasa
38. Sebutkan cabang dari ilmu syariat!
Tafsir, Hadits, Fiqh, Ushul Fiqh, Ilmu Kalam, dll.
39. Didalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang muhkamaat dan yang
mutasyaabihaat. Apakah maksudnya?
- muhkamaat artinya ayat-ayat yang sudah terang dan jelas artinya
- mutasyaabihat artinya ayat-ayat yang kurang terang dan kurang jelas artinya
sehingga dapat ditafsirkan
40. Sebutkan salah satu ayat yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu!
Q.S. Al-Mujaadalah(58) ayat 11
SOAL UNTUK CERDAS CERMAT AGAMA ISLAM (SMA/ALIYAH)
1. Sebutkan nama lain hari kiamat yang menggambarkan bahwa pada hari itu
semua makhluk yang sudah mati akan dihidupkan kembali !
- Yaumul Batsy /
2. Hri kebangkitan Ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar / pokok-pokok
ajaran agama disebut ..
Jawab : Usuluddin
3. Pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam
metafisik seperti,
malaikat,jin,setan,roh , dll disebut .
Jawab : Ruhaniyat
4. Ilmu logika disebut juga dengan
Jawab : Ilmu mantiq
5. Siapakah sahabat yang ditugaskan untuk mengumpulkan/menulis Al-Quran?
Zaid bin Tsabit
6. Siapakah yang membangun Baitullah/Kabah?
Nabi Ibrahim a.s dan nabi Ismail a.s
7. What do we recite ini the first verse of the quran ?
We recite bismillahirrohmanirrohim
8. Listen and translate please this verse into English : Alhamdulillahirrobil
Alamin

All praise is only allhs the lord of the words


9. Sebutkan anggota badan yang harus dibasuh dalam berwudhu yang juga
menjadi anggota tayamum :
Muka dan tangan
10. Sholat sunnat apakah yang dilakukan tanpa sebab tertentu ?
Sholat sunnat muthlaq
11. Sebutkan 3 sifat utama yang terdapat pada Allah !
Jawab : Wajib, Jaiz dan Musthil
12. Apakah yang dimaksud dengan dalil naqli ?
Jawab : dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits
13. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. ( QS. Al-Baqarah 286) Coba Anda bacakan bunyi ayatnya !
14. Menerima atau mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui alasannya,
dalam ilmu fiqih disebut dengan .
- TaqliD
15. Orang yang berijtihaj dalam hukum Islam disebut (Mujtahid)
16. Nabi Muhammad Saw lahir dari keturunan suku Quraisy yakni dari
kabilah.. ( Bani Hasyim)
17. Orang yang pertama kali masuk islam dari golongan budak adalah..(zaid
bin haritsah)
18. Ekpedisi militer kaum muslimin dan didukung oleh angkatan laut yang
didirikan pada masa khalifah.. (ali bin abi thalib)
19. What is the meaning of wahyu?
(wahyu is the announcement of Allah swt for a Prophet about the law in Islam)
20. What the meaning of akidah? (akidah is the basic of believe)
21. Setiap masuk masjid, kita disunnatkan untuk melakukan sholat sunnat
menghormati masjid sebanyak dua rakaat . Sholat sunnat apakah yang
dimaksud?
- sholat sunnat Tahiyatul masjid.
22. Apabila kita menghadapi permasalahan atau ragu- ragu dalam menentukan
pilihan, Islam
mengajarkan kepada kita untuk mengerjakan sholat sunnat untuk meminta
petunjuk dari Allah SWT. Sholat sunnati itu dinamakan
- Sholat Istikharah
23. Sholat sunnat apakah yang tidak terdapat rukuk dan sujud didalamnya?
- sholat jenazah/mayit
24. Apakah yang dimaksud dengan Ulul Azmi ?
Jawab : Para Nabi yang mempunyai keteguhan hati dan ketabahan yang sangat
tinggi.
25. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.( Al-Baqarah 153 )
Coba Anda bacakan bunyi ayatnya.!
26. Setelah ayah dan ibu nabi Muhammad meninggal, oleh siapakah nabi
diasuh?
Oleh kakeknya: Abdul Muththalib
27. Siapakah pendeta Nasrani yang melihat tanda-tanda kenabian pada diri nabi
Muhammad ketika nabi berumur 12 tahun?Pendeta Buhaira
28. injil is the holy book that is given from Allah swt for.

ISA AS
29. Perbedaan mukjizat Nabi Muhammad Saw dengan nabi-nabi yang lain
adalah..( Al-Quran lestari sampai kiamat)
Ulul Albab maksudnya ( Ilmuwan yang berfikiran suci)
30. Apakah yang dimaksud dengan dalil naqli ?
Jawab : dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits
31. Bacakankan hadits tentang 3 ciri-ciri orang munafik !
Jawab :
32. Dimanakah letak berdirinya imam pada sholaat jenazah, apabila yang
disholatkan adalah
jenazah laki-laki.? (di depan kepala jenazah)
33. Berapa nisab zakat rikaz(harta terpendam) itu ? (20 % atau seperlima
bagian.)
34. Ada berapa asnaf orang yang berhak menerima zakat menurut al-Quran
Surat At-Taubah :60 ? ( ada 8 asnaf )
35. perjanjian yang berisi tentang hak dan kewajiban setiap golongan warga
Madinah ketika itu, kita kenal dengan sebutan( Piagam Madinah)
36. secara bahasa arti dari khulafaur Rasyidin adalah.. (Khalifah yang
mendapat petunjuk
37. Zabur is the holy book that is given from Allah swt for.( Daud AS
38. Ketika Jibrl menyuruh Muhammad : iqra (bacalah), beliau berkata dalam
hatinya ma aqra?, artinya ( apa yang harus dibaca?)
39. Islam disebut dengan agama tauhid, maksudnya adalah. ( islam hanya
mengakui ke-Esaan Allah Swt)
40. Ajaran Islam terdapat dalam struktur Islam, Iman, Ikhsan,. Apakah yang
dimaksud dengan
Islam,Iman dan Ikhsan itu ?
Jawab : Islam : Syahadat,shalat,puasa, zakat dan haji ( Rukun Islam )
Iman : Percaya kepada Allah, Malaikat, Kitab-kitab,Rasul-rasul, hari akhir, qada
dan
qadar Allah
Ikhsan : Kualitas hubungan manusia dengan Allah ( merasa melihat / sekurangkurangnya merasa dilihat Allah ketika sedang beribadah )
41. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-quran dan sesungguhnya kami
yang memeliharanya
(QS. Al-Hijr 9 )
Coba Anda bacakan bunyi ayatnya !
42. Apakah yang dimaksud dengan Ashobru alal Mushiibati?
Sabar dalam menghadapi segala macam musibah
43. sahabat Nabi yang membenarkan kisah isra miraj nabi ketika banyak
penduduk mekkah mengingkarinya dan mendapat gelar untuknya atas
pembenarannya adalah.. ( Abu Bakar As-shiddiq)
44. siapakah khalifah yang ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya
(Umar bin Khattab)
45. what is the name of the last prophet in islam? Muhammad Saw
46. Dalam melaksanakan haji, dengan mendahulukan umrah daripada haji

disebut :
- haji Tamattu
47. Perjanjian antara pemilik sawah dan penggarap, dimana benih yang akan
ditanam berasal dari penggarab , dalam istilah fiqih Islam dinamakan
- Muzaroah
48. Sebutkan 3 sebab orang tidak berhak mendapatkan harta warisan!
- Hamba sahaya, pembunuh, murtad dan kafir
Al-amr bi Al-Maruf wa An-Nahyi an Al-Munkar, artinya.( ajak kebaikan dan
cegah keburukan)
Kumpulan Soal Cerdas Cermat
SOAL TAUHID
1. Sebutkan ayat Al-quran yang menjadi dalil naqli bagi qidam ?


Jawab:
2. Sebutkan ayat al-quran yang menjadi dalil naqli bagi baqa ?
Jawaban :

3. Allah Taala tidak sama dengan hawadist, sebutkanlah dalil naqli bagi hal
tersebut !
Jawaban :

4. Allah taala tidak pernah membutuhkan kepada zat yang lain, karena Allah
bersifat dengan Qiyamuhu Binafsih. Bacalah ayat yang berkenaan dengan hal
tersebut ?
Jawaban :
5. Bacalah ayat yang menyatakan bahwa Allah bersifat dengan wahdaniyah !
Jawaban :
6. Sebutkan dalil Al-quran untuk sifat wujud bagi Allah SWT ?

Jawaban:

7. Allah SWT sangat berkuasa terhadap sesuatu, bacalah ayat yang menyatakan
tentang hal tersebut ?
Jawaban :
8. Bacalah ayat yang menyatakan bahwa Allah bersifat dengan Iradah ?
Jawaban :
9. Allah Taala mengetahui apa saja karena Allah besifat dengan Ilmu, bacalah
ayat Al-quran yang menyatakan tentang hal tersebut ?
Jawaban:
10. Allah Taala bersifat dengan Basar, bacakan dalil naqli yang menyatakan
demikian ?
Jawaban :

11. Sebutkanlah sifat-sifat yang wajib pada Rasul!
Jawab : Shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah
12. Sebutkanlah sifat-sifat yang mustahil pada para Rasul!
Jawab : kazib, khianah, kitman, baladah
13. Apakah nama lain hari kiyamat yang artinya bahwa pada hari tersebut akan
ditimbang semua amal manusia?
Jawab : Yaumul Mizan
14. Apakah nama lain hari kiyamat yang artinya bahwa pada hari tersebut

semua manusia akan dikumpulkan?


Jawab : Yaumul Mahsyar
16. Diantara para malaikat, adalah malaikat Jibril, yaitu malaikat yang bertugas
menyampaikan wahyu. Jibril merupakan bahasa Suryani. Nah, apakah makna
jibril dalam bahasa Arab ?
Jawab : Abdullah
17. Apakah yang dimaksud dengan mukjizat?
Jawab : kejadian luar biasa yang terjadi pada para Rasul sebagai bukti
kerasulannya.
18. Apasajakah yang merupakan fardhu syahadah?
Jawab : Ada 2 perkara
-Mengikrarkan dengan lidah
-Mentasdikkan dalam hati
19. Hal pertama yang wajib bagi mukallaf adalah makrifatullah.apakah arti
makrifatullah?
Jawab :Adalah mengetahui sifat-sifat yang wajib pada Allah,dan sifat mustahel,
dan sifat jaez pada Allah beserta dalilnya tiap-tiap secara ijmali.
20. Apakah yang dimaksud dengan Tauhid?
Jawab : adalah Mengesakan Allah.
21. Siapakah pelopor dasar-dasar Akidah tauhid Ahlisunnah wal jamaah?
Jawab :Abu hasan Al-Asyari.
22. Sifat yang wajib pada Allah dibagi menjadi 4 kategori. Sebutkan!
Jawab : -Nafsiyah -Maani
-Salbiyah -Manawiyah
23. Sifat manakah yang tergolong sifat nafsiyah?
Jawab : wujud
24. Sebutkan sifat-sifat yang termasuk kedalam Salbiyah!
Jawab : -Qidam -Mukhalafatuhu lilhawadis
-Baqa -Qiyamuhubinafsihi
-Wahdaniah
25. Apakah yang dimaksud dengan sifat-sifat Salbiyah?
Jawab : Menafikan/meniadakan sifat-sifat yang tidak layak pada Allah SWT.
26. Sebutkan sifat-sifat yang tergolong sifat Maani!
Jawab :-Qudrah -Hayyah
-Iradah -Samak
-Ilmu -Basar -Kalam
27. Sebutkanlah sifat-sifat Maknawiyah!
Jawab :-Qadiran -Hayyan
-Muridan -Samian
-Aliman -Basiran
-Mutakalliman
Sebutkan sifat maani yang ada takluknya .
Jawab :-Qudrah -Basar
-Iradah -Kalam
-Sama -Ilmu
28. Kemanasajakah takluk sifat samak dan basar?
Jawab :Kepada segala yang Maujud

29. Kemanakah takluk Qudrah dan Iradah?


Jawab : Pada sekalian yang mungkin
30. Arti Ketuhanan adalah istighna dan iftikar. Apakah arrti istighna?
Jawab : Istighna adalah Allah taala tidak sedikitput membutuhkan zat yang lain.
31. Apakah arti iftikar?
Jawab : Iftikar adalah semua yang selain Allah membutuhkan Allah.( artinya:
tidak akan pernah ada tanpa adanya Allah)
32. Sebutkanlah sifat-sifat yang termasuk dalam istighna!
Jawab : ada 11 sifat yaitu:
-Wujud -Qidam
-Baqa -Mukhalafatuhu lilhawadis
-Qiyamuhu binafsihi -Sama
-Basar -Kalam
-Samian -Basiran
-Mutakalliman
33. Manakah sifat-sifat yang termasuk kedalam Iftikar?
Jawab : ada 9 sifat yaitu:
-Wahdaniah -Qudrah
-Iradah -Ilmu
-Hayah -Qadiran
-Muridan -Aliman
-Hayyah
34. Manakah yang merupakan sifat yang harus pada Rasul!
Jawab : Bersifat seperti manusia biasa yang tidak membawaki kepada
kekurangan.
35. Sebutkan rasul-rasul yang termasuk Ulul Azmi!
Jawab :Nabi Nuh, Ibrahim,Musa,Isa, Dan Nabi Muhammad SAW.
36. Para rasul bersifat seperti manusia biasa, apakah hikmahnya?
Jawab :-Untuk menjelaskan Hukum Syariat
-Untuk meniggikan derajat
-Untuk menyabarkan kaum muslimin
-Untuk menunjukkan bahwa dunia bukan tempat pembalasan
37. Apakah definmisi dari Iman?
Jawab : Iman adalah mentasdikkan dengan hati, mengikrarkan dengan lidah dan
mengamalkan dalam perbuatan.
38. Sebutkan pembagian hukum akli
Jawab: wajib, mustahil, jaiz
39. Sifat manakah yang termasuk kedalam sifat maani yang tidak memiliki
takluk?
Jawab ;Sifat hayyah
40. Apa pengertian mustahil pada Allah?
Jawab: hal-hal yang tidak diterima oleh akal sehat bahwa hal tersebut ada pada
Allah.
41. Apa pengertian hukum adat?
Jawab: hukum yang berdasarkan kebiasaan yang terjadi secara berulang-ulang

42. I`tiqad lima puluh terbagi kepada enam kategori, coba anda rincikan keenam
kategori tersebut !
Jawab : Wajib pada Allah swt : 20
Mustahil pada Allah swt : 20
Jaiz pada Allah swt : 1
Wajib Pada Nabi : 4
Mustahil pada Nabi : 4
Jaiz pada Nabi : 1
43. Ulama tauhid berbeda pendapat tentang boleh tidaknya taklid dalam
masalah tauhid, yang ingin ditanyakan apa pengertian taklid dalam ilmu tauhid
Jawab, mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya baik secara
ijmali maupun tafsili.
44. Kelompok manakah dalam aliran tauhid yang menganggap bahwa alam ini
qadim?
Jawab, kelompok muktazilah
45. Tolong anda sebutkan dalil adanya Allah secara akli?
Jawab : adanya alam ini
46. Kita diwajibkan berusaha akan tetapi usaha tersebut tidak dapat memberi
bekasan untuk apa yang kita kerjakan, pendapat diatas merupakan pendapat
dari aliran tauhid manakah?
Jawab, Ahlusunnah wal jamaah
47. Al-bukmu termasuk kedalam salah satu sifat?
Jawab, sifat yang mustahil bagi allah
48. Apa defenisi dari sifat maani?
Jawab, sifat Allah yang mungkin dilihat seandinya dibukakan hijab oleh Allah SWT
49. Apakah kita boleh berdoa untuk orang yang sudah meniggal dan apakah doa
tersebut bermanfaat untuk orang yang telah meniggal?
Jawab, boleh dan doa tersebut bermanfaat bagi orang yang telah meninggal.
50. Kita tak punya daya apa-apa, semua yang kita lakukan merupakan perbuatan
Allah SWT, kita bagaikan orang yang terpaksa tanpa hak untuk berusaha. Ini
merupakan pendapat aliran tauhid manakah?
Jawab, aliran jabbariah
Soal Hadist
1. Salah satu sifat yang sangat tercela adalah hasud/dengki. Dalam sebuah hadis
Nabi mengatakan bahwa hasud akan membinasakan amalan kebajikan laksana
api melalap kayu bakar. Bacakanlah hadis tersebut !
Jawaban :
2. Ada hadist yang menyatakan bahwa dunia merupakan penjara bagi orang
mukmin dan merupakan sorga bagi orang kafir, bacakanlah hadist tersebut ?
Jawaban:
3. Bacalah sebuah hadist yang menyatakan orang yang bertobat dari dosa
bagaikan orang yang tidak berdosa!
Jawaban :
4. Bacalah sebuah hadist yang menyatakan seolah-oalh kita hidup di dunia ini

laksana perantau!!!
Jawaban :
5. Salah satu hal yang sangat dituntut dari kita adalah ingat mati, dan Nabi
menyuruh kita untuk mengambil pelajaran dari mati, bacalah hadist tersebut ?
Jawaban :
6. Kita sebagai umat Islam mesti bekerja keras, dan Nabi pernah menyatakan
bahwa orang-orang yang menuntut sesuatu dengan sungguh-sungguh akan
berhasil, bacalah hadis yang menyatakan hal tersebut !
Jawaba
7. Bacalah sebuah hadis yang artinya syurga untuk orang yang taat walaupun
ia budak hitam yang legam!
Jawaban :
8. Bacalah hadist yang maknanya neraka untuk orang durhaka walaupun ia
pemimpin Qurasy ?
Jawaban :

9. Bacalah sebuah hadis yang menyatakan bahwa orang yang tidak menjaga
amanah tidak ada iman baginya.

Jawaban :
10. Terjemahkanlah hadist berikut ini kedalam bahasa Indonesia yang baik !!


Jawaban: tidak beriman salah seorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya
sebagaimana ia mencintai dirinya.
11. Terjemahkanlah hadis berikut ini !


Jawaban : diam merupakan perhiasan bagi orang yang berilmu dan merupakan
topeng bagi orang yang jahil/bodoh
12. Terjemahkanlah hadis berikut ini !

Jawaban : barang siapa yang meniggalkan sembahyang jumat tiga kali tanpa ada
keozoran termasuk orang munafik
13. Terjemahkanlah hadis berikut ini !


Jawaban : muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah adab mereka
14. Terjemahkanlah hadis berikut ini !


Jawaban : wudhu merupakan cabang iman
15. Terjemahkanlah hadis berikut ini!

Jawaban : orang yang islam bagaikan tubuh yang satu
16. Bacalah hadis Rasulullah yang memerintahkan berpuasa apa bila melihat
hilal dan juga berhari raya apa bila melihat hilal !
Jawab

Soal Fiqh
1. Seorang hamba sahaya wanita, yang sudah pernah melahirkan anak tuannya,

hamba tersebut merdeka bila tuannya meninggal dunia, disebut.


Jawab : Ummi Walad
2. Pagi yang cerah terasa mendung bagi Dini Salwa, sang suami tercinta Fayath
Qurthubi baru saja berpulang ke rahmatullah dalam satu bencana alam Badai
Katrina. Tinggallah Dini Salwa hidup menjanda. Berapalamakah iddah Dini
Salwa?
Jawab : 4 bulan 10 hari
3. Berapalamakah iddah seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, sedangkan
sang suami belum sempat mencampurinya?
Jawab : tidak ada iddah
4. Sembahyang merupakan salah satu rukun Islam juga merupakan tiang agama.
Dan sembahyang jugalah yang membedakan antara orang Islam dengan orang
kafir. Coba sebutkan definisi sembahyang !
Jawab : Sembahyang adalah segala perkataan dan perbuatan yang dimulai
dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat terterntu.
5. Praktek ibadah haji yang paling sempurna dan paling banyak fahalanya adalah
haji Ifrad. Coba jelaskan pengertian haji Ifrad!
Jawab : lebih dulu mengerjakan ihram untuk haji baru melaksanakan rukun-rukun
umrah

6. Orang Islam wajib melaksanakan empat kegiatan terhadap jenazah orang


Islam lainnya. Sebutkan empat kegiatan tersebut !
Jawab : memandikan, mengkafani, menyalati dan menguburkan
7. Salah satu syarat sah sembahyang adalah menutup aurat. Kewajiban menutup
aurat sebenarnya tidak hanya terkhusus dalam sembahyang. Coba jelaskan
aurat perempuan di dalam dan di luar sembahyang !
Jawab : - di dalam sembahyang : seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan
- di luar sembahyang : seluruh tubuh
8. Salah satu syariat Islam yang berkaitan langsung dengan interaksi sosial
adalah Zakat. Zakat adalah harta tertentu yang di keluarkan dari harta tertentu
dengan kadar tertentu oleh orang-orang tetentu kepada orang-orang tertentu
dengan cara-cara tertentu. Orang-orang tertentu yang berhak menerima zakat
ada delapan golongan, sebutkan satu persatu !
Jawab : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil
9. Sembahyang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, namun itu hanya
terbatas pada sembahyang yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun
sembahyang. Sebutkanlah syarat sah sembahyang !
Jawab : - suci badan dari hadas dan najis
- suci pakaian dan tempat
- menutup aurat
- menghadap kiblat
10. Di antara golongan yang berhak menerima zakat adalah fi sabilillah.
Siapakah yang di maksud dengan fi sabilillah dalam bab zakat?
Jawab : orang-orang yang berperang di jalan Allah dan tidak tercatat sebagai

tentara yang mendapat gaji dari negara


11. Secara garis besar rukun Umrah sama saja dengan rukun Haji, namun ada
salah satu rukun haji yang tidak termasuk rukun umrah. Yang manakah rukun
tersebut?
Jawab : Wukuf di Arafah
12. Sembahyang jenazah merupakan salah satu ibadah yang hukumnya fardhu
kifayah. Apakah yang dibaca oleh orang yang sembahyang jenazah setelah
takbir pertama dan kedua ?
Jawab : setelah takbir pertama Al-Fatihah dan setelah takbir kedua Salawat
13. Bolehkah orang yang melakukan perjalanan setelah terbit fajar pada bulan
ramadhan tidak berpuasa?
Jawab : tidak boleh
14. Apakah yang di maksud dengan miqat miqani dalam pelaksanaan ibadah
haji?
Jawab : Ketentuan batas tempat meniatkan ihram
15. Sebutkan dua kewajiban yang tidak dilaksanakan pada jenazah yang
meningal karena syahid !
Jawab : memandikan dan menyalati
16. Bila kita musafir, agama membolehkan untuk mengkasar sembahyang. Safir
bagaimanakah yang di bolehkan mengkasarsembahyang ?
Jawab : Safir mubah
17. Di dalam safar di bolehkan kasar sembahyang. Sembahyang apakah yang
dibolehkan kasar ?
Jawab : Zuhur dengan `Asar. Mahgrib dengan `Isya
18. Kaza hajat hukumnya terbagi ke pada tiga, yaitu sunat, makruh, haram. Kaza
hajat pada air yang tenang dan sedikit termasuk dalam hukum ?
Jawab : Makruh
19. Najis terbagi kepada tiga, coba anda sebutkan satu per satu !
Jawab :1. Najis mughallazah
2. Najis mukhaffafah
3. Najis mutawassitah
20. Bila seseorang tersentuh anjing atau babi, maka orang tersebut bernajis.
Termasuk dalam najis apakah itu ?
Jawab : Najis mughallazah
21. Bila seseorang yang mampu menikah dengan arti mempunyai mahar,
seseorang tersebut tidak di bolehkan menikah dengan hamba kecuali dengan
syarat-syarat tertentu. Coba anda sebutkan syarat-syarat tersebut ?
Jawab : 1. Tidak mempunyai mahar
2. Takut terjadi zina
22. Tidak sah akad nikah tanpa hadir dua saksi yang adil dan wali, nah sebutkan
syarat-syarat menjadi wali dan saksi ?
Jawab :
1. Islam 4. Merdeka
2. Balegh 5. laki-laki
3. Berakal 6. Adil
23. Salah satu rukun sembahyang adalah niat, dan ada tiga hal yang perlu

diperhatikan dalam niat. Coba sebutkan!


Jawab : - Qasad : Niat mengerjakan
- Taradh : meniatkan fardhu
- Tayen : menentukan waktu
24. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam sembahayang adalah
tumaninah, apakah yang dimaksud dengan tumaninah?
Jawab :Keadaaan tetapnya anggota badan orang yang melaksanakan
semabahyang sehingga pelaksanaan antara satu rukun dengan rukun lainnya
tampak terpisah.
25. Diantara rukun sembahyang adalah tertib, apakah yang dimaksud dengan
tertib?
Jawab : mrndahulukan yang terdahulu dan mentakkhirkan yang kedudukannya
terakhir
26. Sebutkan tiga hal yang mewajibkan mandi yang hal tersebut terkhusus pada
perempuan!
Jawab : - haidh
- nifas
- wiladah (malahirkan)
27. Apakah nama sembahyang yang sunat dilakukan saat mengahdapi dua
pilihan yang sulit
Jawab : sembahyang istikharah
28. Salah satu semabahyang sunat yang sangat besar fadhilahnya adalah
semabahyang tahajjud, kapankah waktu pelaksanaan sembahyang tahjjud?
Jawab : antara I`sya dan shubuh stelah tidur
29. Apakah yang dimaksud dengan air mustamal?
Jawab : air yang sudah dipergunakan untuk menghilangkan hadas ataupun najis
30. Siapakah yang wajib membayar zakat fitrah seorang anak yang sudah
baligh?
Jawab : dirinya sendiri (bila mampu)
31. Sebutkan orang-orang yang tidak dikenakan kwajiban sembahyang jumat!
Jawab : hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang sakit
32. Apakah sebutan bagi puasa sunat yang dilaksanakan pada tanggal 9
Muharram?
Jawab : tasua
33. Apakah nama puasa yang sunat dilaksanakan pada tanggal 10 Muharr6m ?
Jawab : Asyura
34. Bolehkah seorang anak menjual harta warisan (pusaka) dari orang tuanya
yang sudah meninggal?
Jawab : boleh (sah)
35. Bila seorang pembunuh dimaafkan dari hukuman mati(qisas) oleh pihak
keluarga korban, namun pihak keluarga korban meminta diyat,berapakah diyat
yang wajib dibayarkan?
Jawab : 100 (seratus) onta
36. Sebutkan anggota badan yang terasuk anggota wudhu juga anggota
tayammum!
Jawab : muka dan tangan

37. Bagaimanakah hukum sembahyang di gereja?


Jawab : Sah tetapi makruh
38. Sebutkan pembagian rukun sembahyang
Jawab: Qalbi, Fili, Qauli
39. Apabila ada air bolehkah melakukan istinjak dengan menggunakan batu, apa
alasannya?
Jawab: Boleh, karena kita dibolehkan memeilih salah satu dan batu bukan
pengganti dari air
40. Berapa rakaatkah paling banyak boleh melakukan shalat sunnat wittir?
Jawab :11 Rakaat
41. Kapan takbir hari raya idul Fitri disunnatkan?
Jawab: semenjak terbenam matahari malam hari raya sampai imam masuk
kedalam sembahyang ied.
42. Kapankah takbir hari raya idul adha disunnatkan?
Jawab: sesudah melakukan shalat fardhu mulai dari shalat subuh hari arafah
sampai asar hari tasyrik yang terakhir.
43. Berapakah syarat-syarat wajib jumat dan sebutkan:
Jawab:7 yaitu: Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, sehat dan
mustautin
44. Berapakah banyak kah nisab kambing wajib dikeluarkan zakat?
Jawab: 40 Ekor
45. Berapa banyakkah zakat yang wajib kita keluarkan apabila kita mempunyai 5
ekor unta?
Jawab 1 ekor kambing berusia 2 tahun memasuki 3 tahun, atau 1 ekor biri-biri
berusia 1 tahun lebih.
46. Sebutkan barang-barang yang sah kita jual menurut pandangan hukum
syariat?
Jawab: -Barang yang suci
- Barang yang bermanfaat
- Merupakan milik yang sah
47. Sebutkan syarat-syarat agar kita boleh membeli emas dengan emas?
Jawab: - sama beratnya
- Secara tunai
48. Sebutkan syarat-syarat menjadi wali nikah
Jawab: islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil
49. Sebutkan perempuan yang haram kita nikahi karena nasab(keturunan)?
Jawab: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibik, anak perempuan
saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan.
50. Berapa orangkah perempuan yang haram dinikahi karena
musaharah(perkawinan) dan sebutkan?
Jawab: 4 orang yaitu, ibu mertua, ibu tiri, menantu perempuan,
51. Berapa banyak bilangan talak yang dimiliki oleh orang yang merdeka dan
oleh hamba sahaya?
Jawab: orang merdeka memiliki 3 bilangan talak dan hamba sahaya memilik 2
bilangan talak.
52. Berapa jauh perjalanan yang dilakukan oleh seseorang agar dia boleh
melakukan qasar sembahyang?

16 farsah ( 2 marhalah)
53. Sebutkan hal-hal apa sajakah yang haram dilakukan oleh seseorang yang
berjunub?
Jawab : Shalat, membaca alquran, menyentuh al-quran, membawa a;l-quran,
melakukan tawaf, dan menetap didalam masjid.
54. Bolehkah kita melakukan qurban kepada orang yang telah meninggal?
Jawab: tidak boleh kecuali diwasiatkan ketika dia masih hidup
55. Berapakah usia minimal seorang perempuan berhaid?
Jawab: 9 tahun
56. Berapa lamakah paling kurang seorang perempuan hamil?
Jawab: 6 Bulan
57. Berapa lamakah maximal seorang wanita berhaidh?
Jawab : 15 hari 15 malam
58. Sebutkan binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakat?
Jawab, kambing/biri-biri, lembu/ kerbau, unta
59. Berapa harikah dalam setahun kita diharamkan melakukan puasa sebutkan?
Jawab : 5 hari yaitu hari raya idul fitri, hari raya idul Adha, 3 hari hari tasyrik
60. Kapankah bersiwak tidak disunatkan?
Jawab, setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa.
61. Berapa kalikah kita melakukan sujud, ketika mendengar atau membaca ayat
sajadah
Jawab, 1x
62. Sebutkan hukuman yang diberikan apabila kita melakukan hubungan suami
isteri dalam bulan ramadhan ?
Jawab, - memerdekakan budak
- Puasa 2 bulan berturut
- Memberi makan 60 orang fakir miskin
63. Sebutkan waktu melakukan qurban ?
Jawab mulai waktu shalad ied sampai terbenam matahari pada hari tasyrik yang
terakhir
64. Sebutkan syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah ?
Jawab, islam, tergelincir matahari pada hari terakhir ramadhan, ada harta
melebihi makanan dirinya dan keluarganya pada hari raya.
65. Untuk siapa sajakah seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah?
Jawab, untuk dirinya sendiri dan orang yang ditanggung nafakah
66. Sebutkan syarat melakukan itikaf di masjid
Jawab, niat dan menetap di masjid.
67. Apa yang dimaksud dengan ashabah dalam ilmu faraidh?
Jawab, orang yang mengambil sisa harta
68. Berapa banyak laki-laki merdeka dan hamba sahaya boleh menikah secara
berhimpun?
Jawab, orang merdeka 4 orang dan hamba sahaya 2 orang

69. Halalkah kita memakan binatang yang disembelih oleh kafir kitabi?
Jawab, halal
70. Bolehkah kita menjual harta waqaf, kenapa?
Jawab, tidak boleh karena harta waqaf merupakan milik Allah yang tidak boleh
dilakukan transaksi apapun.
71. Tidak boleh menjadi qadhi kecuali padanya terdapat 15 syarat, sebutkan 5
diantaranya?
Jawab: 1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Laki-laki
5. Merdeka
6. Adil
7. Mengerti hukum quran dan hadist, dll
72. Bagaimanakah hukum berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa
karena sudah tua atau karena menderita penyakit yang tidak mungkin sembuh
secara medis?
Jawab, orang tersebut tidak wajib berpuasa tetapi wajib memayar fidiyah,
73. Dalam mazhab manakah diwajibkan untuk orang yang berpuasa agar
meniatkan puasanya pada setiap malam?
Mazhab, syafiee
74. Batal atau tidak kah puasa seorang laki-laki yang memegang rambut
perempuan yang boleh ia nikahi, dimana laki-laki tersebut keluar mani?
Jawab, tidak, karena rambut tidak meruntuhkan wudu
75. Apa yang harus dilakukan seorang perempuan hamil yang tidak berpuasa
karena takut keselamatan anak yang dikandungnya?
Jawab, wajib membayar fidyah dan mengqada puasanya.
76. Sebutkan sunat dalam ibadah puasa yang bekenaan dengan sahur dan
berbuka?
Jawab, disunatkan melambatkan makan sahur dan segera berbuka apabila yakin
telah tiba waktunya.
77. Dalam bulan ramadhan kita disunatkan melakukan itikaf, apa yang
dimaksud dengna itikaf? Jawab, menetap didalam masjid yang disertai dengan
niat.
78. Kita disunatkan melakukan puasa hari arafah, pada tanggal berapakah hari
arafah tersebut?
Jawab, 9 zulhijjah
79. Kenapa agama mengharamkan puasa pada hari raya dan hari tasyrik?
Jawab, karena pada hari itu kita disuruh memuliakan tamu, dengan berpuasa
bisa melazimi kita tidak dapat memulikan tamu.
80. Setiap bulan kita disunatkan puasa yaumul baid ( malam Terang) kapankah
ahri tersebut?
Jawab, 13,14,15 setiap bulan
Soal Sejarah Islam
1. Apakah nama peperang pertama yang terjadi dalam sejarah Islam? Dan

Kapan?
Jawab : Perang Badar (tahun II Hijriah)
2. Siapakah yang berhasil memukul mundur pasukan Salib dalam medan tempur
Hithin dan berhasil merebut kembali Masjid Al-Aqsha?
Jawab : Shalahuddin Al-Ayyubi
3. Siapakah komandan pasukan Islam yang berhasil menaklukkan Andalusia
(Spanyol)?
Jawab : Thariq bin Ziad
4. Berapakah jumlah pasukan muslimin dalam perang Badar?
Jawab : 314 prajurit
5. Siapakah khalifah pertama sekaligus pendiri dinasti bani umayyah yang
memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus dan beliau merupakan salah
seorang penulis wahyu pada masa Rasulullah?
Jawab : Muawiyah bin abu Sufyan
6. Apakah nama peperangan terakhir yang pernah dihadiri oleh Rasulullah?
Jawab : Perang Tabuk
7. Pada tahun berapakah terjadi peristiwa Futuh Makkah (Penaklukan Makkah)?
Jawab : 8 Hijriyah
8. Diamanakah markas kaum musrikin saat bermusyawarah merencanakan
pembunuhan terhadap Rasulullah?
Jawab : Darun Nadwah
9. Berapa lamakah kaum muslimin menguasai Andalusia (Spanyol)?
Jawab : 8 Abad
10. Berapakah jumlah pasukan kaum muslimin dalam perang Uhud dan
berapakah jumlah pasukan musuh?
Jawab : Kaum Muslimin 700 dan pasukan Musuh 3000
11. Siapakah musuh Allah yang menyiksa Bilal bin Rabah dengan siksaan bengis
di padang pasir Mekkah?
Jawab : Umayyah bin Khalaf
12. Siapakah satu-satunya pemuka Quraisy yang tidak ikut bergabung dalam
perang Badar?
Jawab : Abu Lahab
13. Apakah namakota ynag di bangun oleh Abdurrahman An-Nashir di Andalusia
pada tahun 325 H?
Jawab : Az-Zahra
14. Siapakah duta Islam yang diutus oleh Rasulullah untuk mengajarkan Islam ke
Yaman?
Jawab : Muaz bin Jabal
15. Siapakah tiga orang panglima yang syahid dalam perang Mutah?
Jawab : - Zaid bin Haritsah
- Jafar bin Abi Thalib
- Abdullah bin Rawwahah
16. Siapakah yang menjadi panglima perang muktah setelah tiga panglima
sebelumnya menemui syahid?
Jawab : Khalid bin Walid
17. Siapakah yang menebas leher Abu Jahal dalam perang Badar?
Jawab : Abdullah bin Masud

18. Siapakah yang menerima perintah Rasulullah untuk menyusup ke dalam


barisan kaum musyrikin dalam perang Ahzab (khandak) untuk mengorek
informasi dari mereka?
Jawab : Huzaifah bin Yaman
19. Siapakah yang memimpin delegasai yang berhijrah ke Habsyah (Ethiopia)
saat menghadapa Raja Najasyi?
Jawab : Jafar bin Abi Thalib
20. Siapakah sahabat yang mulia yang masuk Islam berkat dakwah Abu Bakar
yang giginya tanggal karena mencabut dua rantai baju besiyang menancap di
pipi Rasulullah SAW?
Jawab : Abu Ubadah bin Jarrah
21. Siapakah yang menjadi penunjuk jalan bagi Rasulullah dan sahabatnya Abu
Bakar saat berhijrah ke Madinah?
Jawab : Abdullah bin Uraiqith
22. Siapakah maula Abu bakar yang turut berhijrah bersama Rasulullah dan Abu
Bakar ke Madinah?
Jawab : Amir bin Fuhairah
23. Siapakah sahabat sekaligus paman Rasulullah yang gagah perkasa ynag
gugur dalam perang Uhud?
Jawab : Hamzah bin Abdul Muthallib
24. Siapakah nama putri Abu Bakar yang mengantarkan makanan saat
Rasulullah dan Abu Bakar berada di gua Tsur?
Jawab : Asma binti Abu Bakar
25. Siapakah nama sahabat yang mulia yang telinganya terputus saat perang
Yamamah?
Jawab : Ammar bin Yasir
26. Siapakah yang diutus oleh Rasulullah untuk membawa surat beliau kepada
kaisar Romawi?
Jawab : Dahiyyah Al-Kalabi
27. Siapakah sahabat yang mulia ynag menginfakkan 900 onta dan 100 kuda
dalam persiapan perang Tabuk?
Jawab : Utsman bin Affan
28. Siapakah nama panglima ynag sangat muda ynag diutus oleh Rasulullah
untuk melakukan penyerangan ke daerah Syam?
Jawab : Usamah bin Zaid
29. Di rumah siapakah Rasulullah menggembleng kaum muslimin saat masih
berdakwah secara sembunyi-sembunyi?
Jawab: Di rumah Arqam bin Abi Arqam
30. Siapakah juru tulis klausul perdamaian Hudaibiyah?
Jawab : Ali bin Abi Thalib
31. Siapakah tiga orang sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk yang
kemudian diberikan sanksi dikucilkan dalam kalangan masyarakat dan dilarang
menggauli istri mereka, tetapi akhirnya mereka bertaubat dan Allah swt
menerima taubat mereka?
Jawab : - Kaab bin Malik
- Hilal bin Umayyah
- Murarah bin Rabi

32. Siapakah sahabat Rasulullah yang masuk Islam berkat doa Rasulullah yang
merupakan satu-satunya sahabat yang berani berhijrah secara terang-terangan?
Jawab : Umar bin Khattab
33. Di rumah siapakah Rasulullah singgah saat tiba di kota Madinah?
Jawab : Di rumah Abu Ayyub
34. Di Madinah ada dua kabilah besar yang selalu bermusuhan sampai
datangnya Rasulullah ke Madinah mendamaikan mereka. Sebutkanlah nama dua
kabilah besar tersebut!
Jawab : Aus dan Khazraj
35. Setelah menerima wahyu pertama di gua Hiraq, Rasulullah diajak oleh
istrinya Khadijah untuk menemui pamannya. Siapakah nama paman Khadijah
tersebut?
Jawab : Waraqah bin naufal
36. Siapa sajakah orang-orang yang mula-mula masuk Islam yang digelar
dengan Assabiqunal Awwalun?
Jawab : -Khadijah -Ali bin Abi Thalib
-Abu Bakar -Zaid bin Haritsah
-Usman bin Affan -Saad bin Abi Waqas
37. Berapa lamakah Al-Quran turun di Mekkah dan berapa lama di Madinah?
Jawab : Di Mekkah 13 tahun (12 tahun,5 bulan,13 hari )
Di Madinah 10 tahun ( 9 tahun, 9 bulan, 9 hari )
38. Siapakah yang mula-mula mengusulkan agar Al-Quran ditulis dan
dikumpulkan?
Jawab : Umar bin Khattab
39. Siapakah ketua tim penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq?
Jawab : Zaid bin Tsabit
40. Siapakah nama sahabat Rasululah yag mengusulkan penggalian parit pada
perang Khandak?
Jawab : Salman Al-Farisi
41. Siapakah sahabat Rasululah sekaligus paman Rasulullah yang gagah perkasa
yang bergelar Asadullah yang gugur dalam perang Uhud?
Jawab : Hamzah bin Abdul Muthaleb
42. Siapakah dua sahabat Rasulullah yang terkenal merdu suaranya ketika
membaca Al-Quran?
Jawab : -Abdullah bin Masud
-Abu Musa Al-Asyari
43. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Khulafaurrasyidin, kepemimpinan
dalam Islam dikuasai oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Siapakah
yang mendirikan dinasti Umayyah?
Jawab : Muawiyah bin Abi Sufyan
44. Dinasti manakah yang menguasai wilayah Islam setelah berakhirnya era
dinasti Umayyah?
Jawab : Dinasti Abbasiyah
45. Kepada Siapakah Nabi Sulaiman mengirim surat melalui burung Hud-hud
yang dimulai dengan Bismillah?
Jawab : Kepada Ratu Bulqis di negeri Saba
46. Siapakah nama anak angkat Rasululah yang mula-mula bernama Zaid bin

Muhammad?
Jawab : Zaid bin Haritsah
47. Kapankah Rasulullah melakukan Haji Wada dan berapa orang jamaah ketika
itu?
Jawab : pada tahun 10 Hijriah bersama 90 ribu jamaah
48. Pada tahun berapakah terjadi perang Badar dan perang Uhud?
Jawab :-Perang Badar tahun II Hijriyah
-Perang Uhud tahun III Hijriyah
49. Siapakah yang membunuh Hamzah dalam perang Uhud?
Jawab : Wahsyi (budaknya Hindun)
50. Pada tahun berapakah mula-mula disyariatkan/diwajibkan Puasa Ramadhan
dan membayar Zakat?
Jawab :Pada tahun II Hijriyah
51. Siapakah dua putri Rasulullah yang pernah menjadi istri Usman bin Affan?
Jawab : Ruqayyah dan Ummi Kalsum
52. Pada tahun berapakah terjadi perang Khandak dan perjanjian Hudaibiyah?
Jawab : -Perang Khandak pada tahun 5 Hijriyah
-Perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 Hijriyah
53. Siapakah panglima Islam yang gagah perkasa yang memimpin penyerbuan
ke Irak pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq?
Jawab : Khaled bin Walid
54. Siapakah nama sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk mengajarkan
Islam ke
Yaman?
Jawab : Muaz bin Jabal
55. Pada masa Abu Bakar pernah terjadi perang yang sangat besar antara kaum
Muslimin melawan pemberontak yang dipimpin oleh nabi palsu yang bernama
musailama al Kazzab.apakah nama perang tersebut?
Jawab : Perang Yamamah
56. Pada masa saidina Umar bin khattab, pasukan Islam berhasil menguasai
Mesir. Siapakah yang memimpin pasukan Islam untuk menaklukkan Mesir?
Jawab: Amru bin `Ash
57. Salah satu sahabat Rasulullah yang paling utama adalah Abu Bakar. Siapakah
nama asli Abu Bakar?
Jawab : Abdullah bin abi Quhafah
58. Siapakah nama Sahabat Rasulullah yang bergelar dengan Al-Faruq?
Jawab : Umar bin Khattab
59. Siapakah nama orang yang membunuh Umar bin Khattab?
Jawab : Abu Lulu
60. Siapakah pendeta Yahudi yang masuk Islam pada masa Usman yang
menyebarkan fitnah yang merupakan cikal-bakal lahirnya kaum Syiah?
Jawab : Abdullah bin Saba
61. Pada tahun berapakah saidina Usman wafat dan berapa umur beliau ketika
itu?
Jawab : Tahun 35 Hijriah dalam usia 83 tahun
62. Siapakah yang membunuh Saidina Ali ?
Jawab : Abdurrahman bin Muljam,

63. Berapa lamakah masa kepemimpinan Khulafaurrasyidin?


Jawab : Selama 30 tahun
64. Siapakah Khalifah paling terkenal dari dinasti Abbasiyah?
Jawab : Harun Ar-Rasyid
65. Kapan dan di manakah Al-Quran pertama kali dicetak?
Jawab : pada tahun 1694 di Hamburg
66. Umat Islam pernah hijrah ke Habsyah. Apakah nama Habsyah sekarang?
Jawab : Ethiopia (Afrika)
67. Pada masa dinasti Umayyah umat Islam pernah mengusai wilayah yang
sangat luas sampai ke Andalusia di Eropa. Apakah nama Andalusia sekarang ?
Jawab : Spanyol
68. Siapakah duta Islam yang diutus oleh Rasulullah untuk mengajarkan Islam ke
Yaman?
Jawab : Muaz bin Jabal
69. Siapakah tiga orang panglima yang syahid dalam perang Mutah?
Jawab : - Zaid bin Haritsah
- Jafar bin Abi Thalib
- Abdullah bin Rawwahah
70. Siapakah yang menjadi panglima perang muktah setelah tiga panglima
sebelumnya menemui syahid?
Jawab : Khalid bin Walid
71. Siapakah yang menebas leher Abu Jahal dalam perang Badar?
Jawab : Abdullah bin Masud
72. Siapakah yang menerima perintah Rasulullah untuk menyusup ke dalam
barisan kaum musyrikin dalam perang Ahzab (khandak) untuk mengorek
informasi dari mereka?
Jawab : Huzaifah bin Yaman
73. Siapakah yang memimpin delegasai yang berhijrah ke Habsyah (Ethiopia)
saat menghadapa Raja Najasyi?
Jawab : Jafar bin Abi Thalib
74. Siapakah sahabat yang mulia yang masuk Islam berkat dakwah Abu Bakar
yang giginya tanggal karena mencabut dua rantai baju besiyang menancap di
pipi Rasulullah SAW?
Jawab : Abu Ubadah bin Jarrah
75. Siapakah yang menjadi penunjuk jalan bagi Rasulullah dan sahabatnya Abu
Bakar saat berhijrah ke Madinah?
Jawab : Abdullah bin Uraiqith
76. Siapakah maula Abu bakar yang turut berhijrah bersama Rasulullah dan Abu
Bakar ke Madinah?
Jawab : Amir bin Fuhairah
77. Siapakah sahabat sekaligus paman Rasulullah yang gagah perkasa ynag
gugur dalam perang Uhud?
Jawab : Hamzah bin Abdul Muthallib
78. Siapakah nama putri Abu Bakar yang mengantarkan makanan saat
Rasulullah dan Abu Bakar berada di gua Tsur?
Jawab : Asma binti Abu Bakar

79. Siapakah nama sahabat yang mulia yang telinganya terputus saat perang
Yamamah?
Jawab : Ammar bin Yasir
80. Siapakah yang diutus oleh Rasulullah untuk membawa surat beliau kepada
kaisar Romawi?
Jawab : Dahiyyah Al-Kalabi
81. Siapakah sahabat yang mulia ynag menginfakkan 900 onta dan 100 kuda
dalam persiapan perang Tabuk?
Jawab : Utsman bin Affan
82. Siapakah nama panglima ynag sangat muda ynag diutus oleh Rasulullah
untuk melakukan penyerangan ke daerah Syam?
Jawab : Usamah bin Zaid
83. Di rumah siapakah Rasulullah menggembleng kaum muslimin saat masih
berdakwah secara sembunyi-sembunyi?
Jawab : Di rumah Arqam bin Abi Arqam
84. Siapakah juru tulis klausul perdamaian Hudaibiyah?
Jawab : Ali bin Abi Thalib
85. Siapakah tiga orang sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk yang
kemudian diberikan sanksi dikucilkan dalam kalangan masyarakat dan dilarang
menggauli istri mereka, tetapi akhirnya mereka bertaubat dan Allah swt
menerima taubat mereka?
Jawab : - Kaab bin Malik
a. Hilal bin Umayyah
b. Murarah bin Rabi
86. Siapakah sahabat Rasulullah yang masuk Islam berkat doa Rasulullah yang
merupakan satu-satunya sahabat yang berani berhijrah secara terang-terangan?
Jawab : Umar bin Khattab

Soal Tajwid
1. Sebutkan huruf-huruf yang termasuk dalam huruf Idhhar Halqi
Jawab :
2. Ada berapakah huruf Ikhfa, dan sebutkan
Jawab : 15,
3. Ada berapakah huruf Idgham ma`a Ghunnah, sebutkan
Jawab : 4,
4. Sebutkan huruf Idgham bila Ghunnah
Jawab :
5. Ada berapakah huruf Iqlab, dan sebutkan contohnya
Jawab : 1,
6. Apakah yang dimaksud dengan Idhhar Halqi
Jawab : Idhhar Halqi adalah melahirkan bunyi bacaan nun mati atau baris dua
tanpa berdengung
7. Apakah yang dimaksud dengan Iqlab
Jawab : Iqlab adalah membalikkan bunyi nun mati menjadi bunyi mim

8. Apakah yang dimaksud dengan Idgham


Jawab : Idgham adalah memasukkan bunyi nun mati atau baris dua ke dalam
huruf di depannya
9. Apakah yang dimaksud dengan Idgham MutamasiLainn
Jawab : Bertemu dua huruf yang sama sifatnya dan makhrajnya
10. Apakah yang dimaksud dengan Idgham Mutaqrribain
Jawab : Bertemu dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya
11. Apakah yang dimaksud dengan Idgham Mutajanisain
Jawab : Bertemu dua huruf yang bersatu makhraj dan berbeda sifat
12. Apakah yang dimaksud dengan Mad Wajib Muttasil, dan berapakah panjang
Harakahnya
Jawab : Bertemu Mad dan hamzah dalam satu kalimat, panjangnya Lima Harakah
13. Apakah yang dimaksud dengan Mad Jaiz Munfasil
Jawab Bertemu Mad dan hamzah dalam lain kalimat
14. Makharijul huruf terbagi lima, sebutkan
Jawab : Jauf, Halaq, Lisan, Syafatain, Khaisyum.
15. Dalam Ilmu Tajwid Waqaf terbagi empat, sebutkan
Jawab : Waqf Tam, Waqaf Kafi, Waqf Hasan, Waqaf Qabih.
16. Dalam hukum nun sukun atau baris dua Ikhfa terbagi tiga , sebutkan
Jawab : Ikhfa Adna. Ikhfa Aqrab, Ikhfa Aushad.
17. Apakah yang dimaksud dengan Mad `Iwadh dan sebutkan contohnya
Jawab : MadIwadh adalah Waqaf pada tanwin yang mansub
Contohnya ;
18. Apakah yang dimaksud dengan MadBadal, berikan contahnya
Jawab : Hamzahyang bertemu dengan Mad dalam satu kalimat
Contahnya ;
19. Dalam ilmu Tajwid kita mengenal istilah Saktah, apakah pengertiannya dan
berapakah Saktah dalam Al-Quran
Jawab : Berhanti sebentar tanpa mengambil nafas, dalam Al-Quran ada empat
Saktah.
20. Manakah huruf Mad yang bukan huruf Lain
Jawab : alif
21. Mad apa sajakah yang terdapat dalam bacaan berikut,
Jawab : MadAsli, dan Mad `Aridhi Lisukun
22. Mad apa sajakah yang terdapat dalam bacaan berikut,
Jawab : ada tiga, MadJaiz Munfasil, Mad Asli, dan Mad `Aridhi Lisukun
23. Mad apa sajakah yang terdapat dalam bacaan berikut, dan berapa
panjangnya
Jawab : MadBadal, panjangnya satu alif dua harkat
24. Mad apa sajakah yang terdapat dalam bacaan berikut, dan berapa
panjangnya
Jawab : MadTamkin, panjangnya satu alif dua harkat
25. Mad apa sajakah yang terdapat dalam bacaan berikut,
Jawab : Mad Lazim Musaqqal Kalimi
26. Qalqalah apakah yang terjadi pada bacaan berikut,

Jawab : Qalqalah Kubra


27. Hukum apakah yang terjadi pada nun mati bertemu dengan ya pada kalimat

Jawab : Idhhar Muthlaq


28. Dalam ilmu Tajwid ada istilah Inhiraf yaitu sifat huruf yang makhrajnya
condong ke huruf Lain sebutkan huruf-huruf tersebut
Jawab :
29. Dalam ilmu Tajwid ada istilah Ithbaq yaitu sifat huruf yang ketika diucapkan
menutup lidah kelangit-langit, sebutkan huruf tersebut
Jawab :
30. Dalam Tajwid ada istilah Tafasysyi yaitu sifat huruf yang ketika diucapkan
keluar angin secara merata, sebutkan hurufnya
Jawab :
31. Sebutkan huruf-huruf yang keluar dari dua bibir!
Jawab :
32. Sebutkan huruf-huruf yang keluar dari Jauf atau rongga mulut!
Jawab :
33. Sebutkanlah huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah dengan ujung gigi atas!
Jawab :
34. Sebutkan 4 tempat yang terjadi saktah dalam Al-Quran!
Jawab : Surat Al-Kahfi, Qiyamat,Yaasin, dan Muthaffifin
35. Huruf manakah yang paling banyak sifatnya?
Jawab :

PENGETAHUAN AL-QURAN
1. Surah manakah dari surah-surah Al-quran yang menurut sabda Rasulullah
sebanding dengan sepertiga Al-Quran?
Jawab : Al-Ikhlas
2. Surah manakah dari surah-surah Al-quran yang ketika diturunkan diantar oleh
tujuh puluh ribu malaikat?
Jawab : Al-Anam
3. Surah manakah di dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya tiga puluh, dan orang
yang senantiasa membacanya akan selamat dari siksa kubur?
Jawab : Al- Muluk
4. Surah manakah dalam Al-Quran ynag dimulai dengan lafaz Ar-Rahman?
Jawab : Ar-Rahman
5. Apakaha nama lain surah At-Taubah?
Jawab : Baraah?Al-Fadhilah
6. Sebutkan tiga surah Al-Quran yang pertama kali turun!
Jawab : Al-Alaq, Al-Qalam,Al-Muzzammil
7. Salah satu nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan. Apakah arti Al-Furqan?
Jawab : Yang memedakan (antara hak dan bathil)
8. Suarah manakah dari surah-surah Al-quran yang sering disebut dengan As-

Sabul Matsani?
Jawab : Al-Fatihah
9. Apakah nama lain surah Al-ital?
Jawab : Surah Muhammad
10. Apakah nama surah Al-Quran yang paling sedikit jumlah ayatnya?
Jawab : Al-Kautsar
11. Apakah nama surah yang pertama sekali diturunkan dan dimana?
Jawab : Al-Alaq di ua Hiraq
12. Suarah manakah dalam Al-uran yang tidak dimuai dengan Basmalah?
Jawab : Surah At-Taubah
13. Surah manakah dari surah Al-quran yang dimulai dengan
Jawab : Maryam
14. dari sekian banyak surah-surah Al-Quran ada yang tergolong ke dalam
kelompok surah mufashal. Apakah yang dimaksud dengan mufasshal?
Jawab : Surah-surah pendek
15. Apakah yang dimaksud dengan As-sabut Tiwal?
Jawab : 7 surat yang panjang-panjang
16. Surah mankah dalam Al-Quran yang dimulai dengan
Jawab : Ar-Radu
17. Berapakah jumlah surah-surah Al-Quran?
Jawab : 114 Surah
18. Surah manakah yang pertama sekali turun di Mainah yang dikatakan oleh
Rasululllah sebagai pangkal Al-Quran?
Jawab : Al-Baqarah
19. Suarah manakah yang paling panjang dalam Al-Quran?
Jawab : Al-Baqarah
20. Sebutkan nama-nam lain Al-Quran!
Jawab : - Al-Huda -Al-Furqan
- Al-Kitab -Az-Zikru
- At-Tanzil -Al-Bayan
21. Bacalah potongan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah telah
menurunkan air suci menyucikan dari langit!
Jawab :
22. Bacalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dibolehkan tayammum
bagi orang-orang yang tidak bisa menggunakan air untuk besuci, baik itu
dikarenakan memang tidak ada air ataupun tidak bisa menggunakan air!
Jawab :

PENGETAHUAN UMUM
1. Siapakah presiden Mesir pertama ynag dikudeta oleh Gamal Abdun Nasher?
Jawab :Ahamad Neguib
2. Negara manakah yang dijuluki dengan sebutan negeri sejuta syuhada?
Jawab : Aljazair
3. Negara manakah yang sebelum 1935 bernama Persia?

Jawab : Iran
4. Chehnya merupakan salah satu negara Islam yang terus menerus digempur
oleh Rusia. Siapakah presiden Chehnya yang pertama?
Jawab : Jauhar Dudayef
5. Di pulau manakah terletak Kesultanan Brunei Darusalam?
Jawab: Kalimantan
6. Siapakah musuh Allah yang telah menghapus kekhalifahan di Turki dan
menjadikan Turi sebagai negara sekuler?
Jawab : Mustafa Kamal Attaturk
7. Siapakah panglima pasukan Tar-tar yang berhasil menguasai Baghdad?
Jawab : Hulagu Khan
8. Apakah nama wilayah yang menjadi sengketa antara India dengan Pakistan?
Jawab : Kasymir
9. Siapakah pendiri kerajaan Arab Saudi?
Jawab : Abdul Aziz As-Saudi
10. HAMAS merupakan suatu gerakan di Palestina yang sangat menyulitkan
Israel. Apakah kepanjagan HAMAS?
Jawab : Haraqah Muqawamah Al-Islamiyah
11. Kapankah berakhir perang saudara antara Irak dengan Iran ?
Jawab : 1988
12. Kapankah ditandatangani perjanjian damai (MOU) antara RI dan Gam? Dan
dimana?
Jawab : 15 Agustus 2005 di Helsinki (Finlandia)
13. Pada tahun berapakah Bosnia Herzegovina merdeka dari kekuasaan
Yugoslavia?
Jawab : 1991
14. Siapakah yang memimpin pemberontakan di Sudan pada tahun 1983 setelah
pemerintah memberlakukan Syariat Islam?
Jawab : Jhonn Garang
15. Negara manakah ynag memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia
dan dijuluki zamrud Khatulistiwa?
Jawab : Indonesia
16. Siapakah jenderal Perancis yang mengangkat dirinya sebagai kaisar dan
pernah memerintahkan serangan terhadap Al-Azhar di Mesir dengan sepatu dan
martil?
Jawab : Napoleon Bonaparte
17. Apakah nama pulau terbear di dunia dan terletak di negara mana?
Jawab : Greenland (Denmark)
18. Berdasarkan sejarah, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari
Gujarat. Di negara manakah gujarat tersebut?
Jawab : India
19. Siapakah yang memproklamirkan berdirinya negara Zionis Israel pada tahun
1948?
Jawab : David Ben Gorion
20. di negara manakah terletak pulau Mindanau yang merupakan basis

masyarakat Islam Moro (MILF)?


Jawab : Filipina
21. Dalam struktur bahasa arab terdapat Fail , Fiil dan maful .apakah istilah
ketiga kata tersebut dalam bahasa indonesia ?
Jawab : Subjek , Prediket dan Objek.
22. Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Malaysia akhir akhir ini kurang
harmonis menlyusul kasus TKI ilegal yang masih berdomisili di negara jiran
tersebut , Apakah pengertian dari Bilateral tersebut ?
Jawab : Hubungan antar dua negara .
23. Kita sering mendengar dan bahkan mempelajari sejarah ,Apakah pengertian
dari sejarah
Jawab :Kejadian kejadian masa lalu yang dipelajari skarang.
24. Cinta tanah air adalah sebahagian dari Iman ,merupakan sebuah hadis
Nabi ,Apakah istilah lain dari cinta tanah air ?
Jawab : Patriotisme
25. Seorang yang masuk kerumah kita harus kita muliakan karna ia adalah tamu
kita, begitu juga seorang tamu haruls menjaga tata krama ,sopan santun ,serta
menyesuaikan diri dengan adad istiadad pemilik rumah , sikap seorang tamu
tersebut terkandung sebuah pribahasa bahasa Indonesia , coba sebutkan
pribahasa ter sebut ?
Jawab : Dimana bumi dipijak disitu langit junjung .
26. Sebagai bukti bahwa Islam masuk ke Asia tenggara pertama kali di Aceh
adalah dengan dibangunnya sebuah monumen yang diberi nama dengan
MONISA, Apakah kepanjangan dari monisa dan dikota manakah terdapat
monumen tersebut?
Jawab : Monumen islam asia tenggara , terdapat di kota Perlak Aceh timur
27. Majaz dalam bahasa arab adalah kata lain dari Gaya bahasa dalam bahasa
indonesia , pada kalimat Nyiur melambai-lambai dari kejauhan adalah gaya
bahasa Metafora dalam bahasa indonesia , majaz apakah yang terjadi pada
kalimat tersebut dalam bahasa Arab?
Jawab : Majaz istiarah
28. Dalam bahasa Aceh terdapat kalta-kata seperti : Grek-grek , Gruk-gruk,Grumgrum ,penggunaan kata-kata yang tepat kalamat berikut adalah :
a. ie ji teubit bak pet megrek-grek.
b. Ie lam krueng jile meugrek-grek.
c. Su iek si Amad megruk-gruk.
Jawab : A
29. Perhatikan-kalimat bahasa Aceh berikut ini
a.Soal cerdas-cermat cukop mangat
b.Teungoh mangat lon nonton bola kamate lampu.
c.Ban saboh tuboh lon mangat lheuh lon jeib jamu tungkat ali.
d.Mangat bak badan lon cukop le ka timoh.
Pada kalimat manakah mangat yang beramakna senang?
Jawab : B
30. Dalam istilah ilmu faraidh terdapat kata-kata Zawil Furudh dan Zawil Arham
apakah istilah Zawil Arham dalam bahasa Aceh ?

Jawab : Karong
.
DO`A
1. Bacalah do`a bangun tidur
Jawab :
2. Bacalah do`a ketika mau tidur
Jawab :
3. Bacalah do`a mohon penjagaan di waktu tidur
Jawab :
4. Bacalah do`a membuka perkara
Jawab :
5. Bacalah do`a masuk w c
Jawab :
6. Bacalah do`a keluar w c

Jawab :
7. Bacalah do`a sebelum wudhuk
Jawab :
8. Bacalah do`a bercermin
Jawab :
9. Bacalah do`a manghadap makanan
Jawab :
10. Bacalah do`a sesudah makan
Jawab :
11. Bacalah do`a keluar rumahJawab :
12. Bacalah do`a masuk rumah
Jawab :
13. Bacalah do`a masuk mesjid
Jawab :
14. Bacalah do`a keluar mesjid

Jawab
15. Bacalah do`a mohon ampun kepada dua orang tua
Jawab :

16. Bacalah do`a hujan
Jawab :

17. Bacalah do`a sesudah hujan

Jawab :
18. Bacalah do`a sebelum belajar
Jawab :
19. Bacalah do`a ketika lupa

Jawab :
20. Bacalah do`a ketika mendengar petir


Jawab :

21. Bacalah do`a ketika menerima hadiah
Jawab :

22. Bacalah do`a ketika mendapat bantuan orang lain


Jawab :
23. Bacalah do`a di kala mimpi buruk

Jawab :
24. Bacalah do`a ketika memandang langit
Jawab :
25. Bacalah do`a ketika berkenderaan
Jawab :
26. Bacalah do`a agar terhindar dari bahaya

Jawab :
SEJARAH PARA RASUL
1. Siapakah nabi yang diasuh dalam asuhan musuh?
Jawab :Nabi Musa AS
2. Siapakah nabi yang kaumnya Allah swt binasakan dengan suara yang sangat
dahsyat?
Jawab : Nabi Shalih
3. Siapakah nabi yang mukjizatnya adalah unta yang mengluarkan susu yang
banyak, namun unta tersebut disembelih oleh kaumnya?
Jawab : Nabi Shalih
4. Siapakah nabi yang mulia pemilik mukjizat abadi?
Jawab : Nabi Muhammad SAW
5. Siapakah empat orang nabi dari kalangan Arab?
Jawab : Nabi Hud, Shalih, Syuaib, dan Nabi Muhammad SAW
6. Siapakah nabi yang dijuluki juru bicara para nabi?
Jawab : Nabi Syuaib AS
7. Siapakah nabi yang kepadanya diturunkan kitab Zabur dan dapat melunakkan
besi dengan tangannya?
Jawab : Nabi Daud AS
8. Siapakah nabi yang anaknya bernama Qanaan dan juga istrinya
ditenggelamkan banjir besar karena tidak mau beriman?
Jawab : Nabi Nuh AS
9. Siapaka nabi yang dikenal dengan julukan Al-Karim ibnu Karim ibnu Karim ibnu
Karim ?
Jawab : Nabi Yusuf As
10. Salah satu nabi yang termasuk Rasul Ulul Azmi, sudah dapat berbicara saat
masih bayi, menyembuhkan penyakit kusta, menghidupkan orang mati dengan
izin Allah adalah sebagian dari mukjizat Rasul mulia ini, dan kepadanya juga
diturunkan kitab Injil, san diangkat ke langit oleh Allah swt dalam usia 36 tahun.
Siapakh Rasul yang di maksud ?
Jawab : Nabi Isa AS
11. Siapakah nabi yang ditelan ikan besar dan selamat setelah berdoa kepada
Allah swt ?
Jawab : Nabi Yunus AS
12. Siapakah nabi yang putrinya dinikahkan dengan nabi Musa AS yang kaumnya
suka mengurangi timbangan dalam perdagangan?

Jawab : Nabi Syuaib AS


13. Siapakah nabi yang menyeru kaumnya selama 950 tahun?
Jawab : Nabi Nuh AS
14. Siapakah saudara Nabi Ismail AS?
Jawab : Nabi Ishak AS
15. Siapakah saudara nabi Musa AS?
Jawab : Nabi Harun AS
16. Siapakah dua orang nabi yang Allah swt karuniakan keturunan kepada
keduanya usianya dan usia istri keduanya telah renta?
Jawab : Nabi Ibrahim AS dan Nabi Zakaria AS
17. Siapakah dua orang nabi yang istrinya tidak mau beriman?
Jawab : Nabi Nuh AS dab nabi Luth AS
18. Siapakah nama bapak nabi Yusuf AS?
Jawab : Nabi Yaqub AS
19. Siapakah nama putra nabi Zakaria AS?
Jawab : Nabi Yahya AS
20. Siapakah putra nabi Daud As?
Jawab : Nabi Sulaiman AS
SEJARAH ISLAM INDONESIA
1. Nama asli beliau adalah Syarifuddin, beliau salah satu dari Wali Songo, dan
beliau merupakan putra Sunan Ampel. Siapakah beliau?
Jawab : Sunan Drajad
2. Siapakah pendiri kerajaan Islam Makassar yang namanya diabadikan sebagai
nama IAIN di ujung pandang?
Jawab : Sultan Alauddin
3. Siapakah yang berhasil mengusir Portugis dari Batavia dan mengubah
namabatavia menjadi Jayakarta yang kemudian menjadi Jakarta?
Jawab : Fatahillah (Syarif Hidayatullaj)
4. Siapakah nama pangeran dari kerajaan Islam Demak yang memimpin
serangan terhadap Portugis di Malaka yang kemudian dijuluki dengan sebutan
Pangera Sabrang Lor?
Jawab : Pati Unus
5. Siapakah pendiri kerajaan Islam Pajang dan menjadi rajanya yang pertama?
Jawab : Adi Wijaya (Joko Tingkir) tahun 1968
6. Siapakah raja kerajaan Islam Mataram yang sangat gigih melawan penjajah
Belanda?
Jawab : Sultan Ageng Tirtayasa
7. Sebutkan nama dua kerajaan Islam yang pernah berdiri di Maluku!!
Jawab : Ternate dan Tidore
8. Siapakah diantara para Wali Songo yang bernama asli Jafar Shadiq?
Jawab : Sunan Kudus
9. Siapakah seorang wali Songo yang berasal dari Aceh yang sering di sebut
Maulana Maghribi?
Jawab : Maulana Malik Ibrahim
10. Siapakah raja Makasar yang dijuluki ayam jantan dari timur yang dengan

gagah perkasa melawan penjajah Belanda?


Jawab : Sultan Hasanuddin
11. Siapakah pendiri kerajaan Islam pertama di Nusantara dan apa nama
kerajaan tersebut?
Jawab : Malik As-Saleh (kerajaan Samudera Pasai)
12. Siapakah pendiri Nahdhatul Ulama (NU) dan pada tahun berapa organisasi
tersebut didirikan?
Jawab : K. H. Hasyim Al-Asyari (1926)
13. Siapakah Ulama Aceh yang mengarang kitab Bustanus Salatin?
Jawab : Nuruddin ar-Ranieri
14. Di pulau manakah dulunya pernah berdiri kerajaan Islam Gowa?
Jawab : Sulawesi
15. Siapakah yang mendirikan kerajaan islam Mataram pada tahun 1586 di pulau
Jawa?
Jawab : Penembahan Senopati (Suta Wijaya)
16. Apakah nama perang saudara yang pernah terjadi di Minang Kabau
(Sumatera Barat)?
Jawab : Perang Paderi
17. Siapakah nama pahlawan Aceh yang bergelar Johan Pahlawan?
Jawab : Teuku Umar
18. Di propinsi manakah dulunya pernah berdiri kerajaan Islam Mataram?
Jawab : DIY Yogyakarta
19. Siapakah ulama besar Aceh yang berasal dari Singkil bergelar Syiah Kuala?
Jawab : Syeh Abdurrauf As-Singkili
20. Kapankah Departemen Agama didirikan?
Jawab : 3 Januari 1946
PENGETAHUAN TENTANG PARA ULAMA DAN KARYANYA
1. Sebutkan empat orang ulama mazhab yang sudah sampai pada tingkatan
mujtahid muthlaq?
Jawab : - Imam Malik
- Imam Abu Hanifah
- Imam Asy-Syafiie
- Imam Ahmad Bin Hanbali
2. Siapakah dua ulama ahli hadis yang menyusun dua kitab kitab paling shahih
dalam ilmu hadis?
Jawab : Bukhari dan Muslim
3. Berapakahh jumlah hadis yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari?
Jawab : 7653
4. Berapakah jumlah hadis yang terdapat dalam Shahih Muslim?
Jawab : 3033
5. Kapan dan dimanakah lahirnya Imam Asy-Syafiie?
Jawab : tahun 150 H di Syam
6. Siapakah nama asli Imam Asy-Syafiie?
Jawab : Muhammad bin Idris
7. Siapakah orang pertama yang memberi titik haraqah dalam mashaf dan

merupakan orang pertama yang menyusun ilmu nahwu?


Jawab : Abu aswad ad-Duwali
8. Siapakah nama asli Abu Hanifah?
Jawab : An-Numan bin Tsabit
9. Siapakah ulama masa Tabiin yang dikenal dengan sebutan Faqih Al-Fuqaha?
Jawab : Said bin Musayyab
10. Sebutkan dua Ulama besar yang menyusun kitab tafsir Al-Jalalain!
Jawab : - Jalaluddin Al-Mahalli
- Jalaluddin As-Suyuthi
11. Siapakah ulama pertama yang menyusun ilmu Ushul Fiqh secara sistemaris
dan apa nama kitabnya?
Jawab : Imam asy-Syafiie, kitab beliau Ar-Risalah
12. Siapakah ulama ahli ilmu Hadis yang menyusun kitab As-Sunan?
Jawab : Imam Abu Daud
13. Siapakah dua ulama Fiqh yang sering disebut dengan Asy-Syaikhani?
Jawab : An-Nawawi dan Ar-Rafiie
14. Siapakah pelopor Ahlussunnah Waljamaah?
Jawab : Abu Hasan Al-Asyari dan Abu Manshur Al-Maturidi
15. Siapakah ketua panitia penulis mashaf yang dibentuk oleh Abu Bakar AshShiddiq?
Jawab : Zaid bin Tsabit
16. Siapakah ulama besar asl Banten yang banyak mengarang kitab-kitab ilmu
pengetahuan dalam bidang agama?
Jawab : Syekh Nawawi Al-Bintani
17. Siapakah ulama besar dalam ilmu tasawwuf yang mengarang kitab Ihya
Ulumuddin?
Jawab : Imam Al-Ghazali
18. Salah satu ulama bewsar dalam ilmu hadis adalah Imam Bukhari, nama asli
beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Yardizhab. Beliau lahir
pada 13 Syawal 194 H. Di negara manakah beliau dilahirkan?
Jawab : Uzbekistan
19. Siapakah ulama besar, yang menyusun kitab hadis bercorak fiqh, tinggal di
Madinah, merupakan salah seorang diantara guru Imam Syafiie, dan beliau tidak
pernah mau menaiki unta di kota Madinah, karena di sana terdapat maqam
Rasulullah SAW?
Jawab : Imam Malik
20. Siapakah ulama besar mutakkhirin yang mengarang kitab fiqah Tuhfatul
Muhtaj?
Jawab : Ibnu Hajar Al-Haytami