Anda di halaman 1dari 1

https://www.youtube.com/watch?

v=fbwxQBLrkfc
https://www.youtube.com/watch?v=Z1yJEOtLsb8
https://www.youtube.com/watch?v=mmioe45OSmg
https://www.youtube.com/watch?v=AXDiA5mif-8
https://www.youtube.com/watch?v=CTH-AxR_OfM
https://www.youtube.com/watch?v=sqzQF6vUol4
https://www.youtube.com/watch?v=33DU2je1kFA
https://www.youtube.com/watch?v=GhXQNxL4VCQ

Pilih beberapa dasar awam di Malaysia, dan cuba sesuaikan dengan modul teori pem
bentukan dasar awam yang telah anda pelajari. Anda boleh menggunakan satu atau g
abungan modul teori tertentu untuk dasar-dasar tersebut.
Tiap-tiap pelajar dikehendaki memilih salah satu isu yang disiarkan di dalam man
a-mana akhbar tempatan. Seorang pelajar satu isu yang berlainan. Ulas dan bincan
gkan tentang isu berkenaan dan analisis apakah bentuk tindakan dan keputusan dal
am bentuk dasar awam yang telah dibuat atau diambil oleh kerajaan untuk menyeles
aikan masalah tersebut demi kepntingan rakyat.

Anda mungkin juga menyukai