Anda di halaman 1dari 11

Rabu, 15 April 2009

TAJUK 5: KEMAHIRAN MEMBACA


PENGENALAN
Selain daripada kemahiran lisan, kemahiran membaca adalah kemahiran bahasa yang penting dikuasai
oleh seseorang individu. Kita mungkin tidak dapat bersama-sama dengan orang lain sepanjang masa,
oleh itu melalui bacaan kita dapat memahami mesej yang disampaikan oleh orang lain melalui tulisan.
Pengertian bacaan adalah luas iaitu tidak hanya terhad kepada maksud membunyikan tulisan atau
barking at words semata-mata. Membaca secara senyap dengan memberi penekanan kepada
memahami apa yang dibaca adalah sangat penting.
Bagi seseorang pelajar, membaca merupakan kunci kejayaan akademiknya, sumber kepada
penambahan ilmu pengetahuan, dan kunci kepada keupayaan menikmati hasil penulisan untuk mengisi
masa lapangnya. Pengajaran kemahiran membaca kepada kanak-kanak memerlukan kaedah dan teknik
tertentu supaya mereka dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik sama ada membaca secara
nyaring atau membaca secara senyap. Bagi kanak-kanak masalah pembelajaran pula, mereka
memerlukan kaedah dan teknik mengajar yang lebih khusus sesuai keupayaan dan kebolehan mereka.
Tajuk ini akan membincangkan tentang bacaan yang merangkumi proses membaca dan model-model
bacaan, pendekatan dalam pemulihan bacaan, dan kemahiran membaca di peringkat sekolah rendah.
OBJEKTIF
Pada akhir tajuk ini, anda seharusnya dapat:
1. menjelaskan beberapa definisi bacaan
2. menghuraikan proses membaca
3. menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehan membaca
4. menghuraikan pelaksanaan ujian bacaan nyaring
5. menjelaskan prinsip-prinsip pemulihan bacaan
6. menghuraikan komponenp-komponen pengajaran pemulihan bacaan
GAMBARAN KESELURUHAN TAJUK
KEMAHIRAN MEMBACA
Membaca Faktor-faktor yang berkaitan Pemulihan
dengan membaca bacaan
Definisi Kesediaan membaca Pendekatan bacaan
Proses membaca Faktor-faktor yang Prinsip pemulihan
Mempengaruhi kebolehan bacaan
membaca Pendekatan
pemulihan bacaan

5.1 Membaca
5.1.1 Definisi
Membaca adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran.
Bacaan juga merupakan sebagai punca utama kegagalan kanak-kanak di sekolah. Malah dikatakan juga
bahawa kegagalan membaca akan membawa kepada perlakuan salah laku, cemas, kurang motivasi, dan
perasaan rendah diri (Mercer, 1992). Membaca adalah kemahiran yang kompleks dan banyak definisi
diberikan untuk menjelaskan maksud bacaan. Secara asasnya, membaca mengandungi dua proses
asas, iaitu nyah kod (decode) dan pemahaman. Proses nyah kod melibatkan pemahaman tentang
hubungan antara huruf-huruf dan menterjemahkan perkataan tulisan kepada bentuk yang sama dengan
bahasa lisan. Oleh itu, kemahiran nyah kod membolehkan seseorang menyebut perkataan yang ditulis
dengan betul. Manakala poroses pemahaman pula membolehkan seseorang memahami makna sesuatu
perkataan atau makna perkataan mengikut konteks.
Terdapat banyak definisi yang diberikan untuk menjelaskan maksud bacaan. Harris dan Sipay (1980)
menyifatkan proses membaca sebagai proses untuk memperoleh tafsiran yang bermakna tentang
lambang-lambang bercetak atau bertulis. Manakala Kenedy (1981) pula mendefinisikan bacaan sebagai
keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk visual (lambang-lambang grafik yang mewakili bahasa
atau perkataan), menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang telah diketahui, dan
seterusnya berasaskan pengalaman lalu, memahami dan mentafsirkan maksudnya (Marohaini Yusoff,
1999). Dua definisi yang diberikan ini sudah cukup untuk menjelaskan bahawa kemahiran membaca
adalah satu proses yang kompleks.
Berdasarkan definisi-definisi membaca yang ditelitinya, Marohaini Yusoff (1989) telah merumuskan
proses membaca seperti berikut:
1. Perlakuan membaca adalah perlakuan yang kompleks dan tidak dapat diperhatikan. Cuma dua
komponen kemahiran utama yang dipersetujui wujud dalam kemahiran membaca iaitu kemahiran
mengenal atau mengecam perkataan dan kemahiran memahami apa yang dibaca.
2. Sesuatu perlakuan membaca mesti dapat menghasilkan pemahaman
selain pengecaman dan penyebutan perkataan-perkataan. Maksudnya,
untuk menjadi pembaca yang berkesan, seseorang itu tidak perlu dapat
menyebut perkataan dengan betul dan lancar asalkan dia tahu makna
perkataan-perkataan yang dibacanya.
3. Semasa membaca, seseorang itu perlu berfikir, merasai, dan membayangkan apa yang dibaca.
Seseorang murid itu mempunyai tujuan, jangkaan, pengetahuan, dan pengalaman lalu yang akan
mempengaruhi apa yang akan dibacanya.
Dalam sesuatu proses bacaan, terdapat susun atur tugasan seperti
berikut:
a) mengecam atau mengenal lambang atau perkataan yang dilihat..
b) mengaitkan lambang atau perkataan dengan bunyi atau makna.
c) menterjemahkan makna perkataan itu dengan mengaitkannya dengan apa yang sedia ada di kepala.
d) mengumpul dan mencantumkan idea, perkataan,dan ayat sehingga menjadi sebuah idea yang
kengkap.
e) mencuba menghuraikan idea kepada orang lain.

4. Melihat kepada susun tugas dalam proses membaca, dapatlah dikatakan bahawa membaca adalah
satu proses yang memerlukan pemikiran yang aktif.
Berdasarkan definisi membaca dan rumusan yang dibuat berkaitan dengan proses membaca, dapatlah
dimengerti bahawa membaca adalah kemahiran yang kompleks yang melibatkan beberapa kemahiran
lain.
Latihan:
Bincangkan bagaimana caranya hendak mengubah kebiasaan membaca nyaring kepada bacaan senyap
di kalangan kanak-kanak?
5.1.2 Proses Membaca
Daripada definisi-definisi yang dibincangkan di atas, ternyata bahawa membaca adalah proses yang
kompleks yang yang terdiri daripada gabungan beberapa proses yang kompleks, iaitu proses sensori
(kederiaan), proses pengamatan, proses bahasa (linguistik), dan proses kognitif. Setiap proses
memainkan peranan penting dalam proses membaca secara keseluruhan.
i. Membaca sebagai proses sensori (kederiaan)
Deria atau panca indera adalah pintu masuk berbagai rangsangan ke otak untuk diproses. Dua deria
yang terlibat secara aktif dalam proses membaca adalah penglihatan dan pendengaran. Kedua-dua deria
ini berhubung rapat antara satu sama lain dalam proses membaca.
a) Deria penglihatan
Proses membaca berlaku apabila lambang-lambang dilihat dan disalurkan ke otak untuk diproses bagi
mendapat makna sebenar. Bagi individu yang bermasalah penglihatan (buta) deria penglihatan akan
digantikan dengan deria sentuhan.
b) Deria pendengaran
Seseorang memerlukan pendengaran yang baik untuk membolehkannya membaca dengan baik.
Seseorang perlu mendengar dengan baik mesej yang diterima supaya ia dapat menghasilkan semula
mesej itu dengan jelas dan tepat. Keadaan ini tidak berlaku kepada individu yang mengalami masalah
pendengatan.

ii. Membaca sebagai proses pengamatan


Pengamatan adalah satu proses menimbulkan makna kepada tugas-tugas panca indera berdasarkan
pengalaman lalu dan pengamatan ini berhubung rapat dengan pemikiran. Dalam bacaan, pengamatan
membolehkan seseorang mengenal dengan tepat lambang-lambang dan mengaitkannya dengan bunyibunyi dan juga makna. Pengamatan dalam bacaan adalah seperti (1) mendiskriminasi iaitu mengecam
dan juga membezakan, (2) figure ground iaitu mengenal objek-objek, bentuk, atau corak-corak, (3)
ingatan, iaitu mengingat kembali apa yang dilihat atau didengar, dan (4) turutan, iaitu seperti memahami
giliran dan urutan.

iii. Membaca sebagai satu proses bahasa


Bacaan adalah sebagaian daripada kemahiran bahasa (language arts) iaitu yang bermula daripada
mendengar, bertutur, membaca, dan seterusnya menulis. Membaca dapat membantu manusia
berkomunikasi dan berhubung sesama mereka melalui sistem lambang-lambang tulisan yang mereka
cipta.
iv. Membaca adalah satu proses kognitif
Membaca bukan hanya melibatkan proses mekanis tetapi juga melibatkan proses kognitif atau berfikir
pada semua peringkat membaca seperti mengecam, mendiskriminasi, dan memaham. Oleh itu
kecerdasan seseorang akan mempengaruhi kemajuannya dalam membaca.
Latihan:
Membaca adalah merupakan proses kederiaan. Jelaskan bagaimana guru memanipulasikan penggunaan
deria untuk mengajar kanak-kanak membaca?
5.2 Faktor-faktor yang Berkaitan Dengan Membaca
5.2.1 Kesediaan Membaca
Kesediaan adalah faktor penting sebelum seseorang kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran.
Seorang kanak-kanak tidak boleh terus berjalan sekiranya otot-otot anggota kakinya cukup kuat untuk
berdiri dan seterusnya berjalan. Oleh itu bagi menyediakan kanak-kanak berjalan, dia akan memulakan
dengan merangkak, duduk, bangun, berdiri, bertatih, dan barulah berjalan. Begitu juga
dengan membaca, seseorang kanak-kanak harus mempunyai keadaan perkembangan yang diperlukan
terlebih dahulu sebelum kemahiran membaca diperkenalkan diajar kepadanya.
Kebolehan membaca kanak-kanak wujud sekiranya kanak-kanak itu memahami dan bertindak secara
bersesuaian apabila melihat perkataan-perkataan yang ditulis. Maksudnya kanak-kanak mesti
berkeupayaan memahami konsep iaitu (1) semua benda mempunyai nama, (2) nama benda boleh
ditulis dalam perkataan, (3) , kedua-duanya saling bertukar, dan (4) simbol-simbol perkataan boleh dibaca
(Mechado, 1985).
Kanak-kanak boleh cepat membaca sekiranya mereka hidup dalam persekitaran yang intelektual yang
sentiasa berfaedah dengan tulisan seperti buku, surat khabar, dan sebagainya, kanak-kanak yang kaya
dengan pengalaman persekitaran seperti ke pasar raya, ke pameran atau ke pusat-pusat peranginan,
dan juga kanak-kanak mempunyai banyak peluang untuk berinteraksi dengan orang lain.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca kanak-kanak adalah:
i. keadaan fizikal
ii. pengalaman dan persekitaran
iii. emosi, motivasi, dan sahsiah
iv. kecerdasan
v. pengamatan
vi. penguasaan bahasa

Keadaan fizikal merujuk kepada keadaan mata, telinga, dan organ pertuturan yang sempurna.
Persekitaran yang intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat
merangsang otak dan menimbulkan minat membaca. misalnya mendengar cerita, lawatan ke
perpustakaan atau ke kedai buku, ibu bapa yang kerap berbual dengan anak mereka, dan sebagainya.
Keadaan rumah tangga yang dan cara asuhan akan mempengaruhi perkembangan emosi, motivasi, dan
sahsiah kanak-kanak. Dorongan yang diberikan oleh ibu bapa boleh mempengaruhi sikap membaca
kanak-kanak.
Kecerdasan dan perkembangan kognitif kanak-kanak sangat mempengaruhi kemahiran membaca kanakkanak. Kanak-kanak yang cerdas akan dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat
berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya.
Kemahiran membaca memerlukan keupayaan pengamatan yang kuat, iaitu daya diskriminasi penglihatan
dan diskriminasi pendengaran. Semasa membaca kanak-kanak perlu mendiskriminasi huruf dan juga
mendiskriminasi bunyi-bunyi huruf.
Kanak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik akan dapat belajar kemahiran membaca dengan
cepat dan dapat membaca dengan baik kerana bahasa adalah alat manusia melahirkan fikiran, perasaan,
kehendak ,dan sebagainya semasa berkomunikasi.
Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa dan juga guru untuk memastikan kanak-kanak sudah
mempunyai kesediaan membaca yang mencukupi sebelum mula mengajar kemahiran membaca kepada
kanak-kanak.
Latihan:
Bincangkan cara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk membina kesediaan membaca kanakkanak?
5.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebolehan Membaca
Kemahiran membaca adalah satu proses kognitif yang kompleks. Oleh itu faktor-faktor yang
mempengaruhi kemahiran membaca juga adalah rumit dan saling mempengaruhi. Kesedaran tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi bacaan ini akan dapat membantu guru merancang pengajaran bacaan
untuk murid-muridnya. Menurut Marohaini Yusoff (1999) faktor yang mempengaruhi bacaan terbahagi
kepada dua kategori besar, iaitu:
i. faktor yang ada pada diri murid atau pembaca
ii. faktor yang ada pada bahan bacaan.
Latihan:
Bincangkan setiap aspek yang dinyatakan dalam rajah di atas di dalam kelas dengan memberi contohcontoh yang sesuai.
5.2.3 Peringkat-peringkat Mengajar Bacaan
Pengajaran bacaan yang dijalankan boleh guru bahasa tertumpu kepada dua kemahiran iaitu bacaan
secara kuat (bacaan mekanis) dan bacaan secara senyap (bacaan mentalis/akaliah). Kemahiran
membaca kuat lebih menumpukan kepada kemahiran sebutan, intonasi, dan gaya membaca (membaca
berita). Manakala bacaan senyap merupakan kemahiran membaca untuk memaham dan juga

kepantasan membaca petikan sesuatu bahan.


Mengajar kemahiran membaca kepada kanak-kanak hendaklah dibuat secara berperingkat-peringkat
supaya mereka dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik. Kamarudin Hj. Husin (1988)
membahagikan pengajaran bacaan kepada lima peringkat:
i. peringkat menyediakan murid
ii. peringkat mendirikan asas
iii. peringkat melatih membaca dan memaham
iv. peringkat melatih membaca untuk hiburan atau mencari maklumat
v. peringkat membina dan mengukuhkan sikap gemar membaca.
Apabila kanak-kanak memasuki tahun satu persekolahan, guru perlu menyiasat terlebih dahulu tahap
kesediaan murid terutamanya penguasaan bahasa dan juga emosi murid. Pengetahuan guru tentang
tahap kesediaan membaca murid dan juga kemahiran sedia ada murid akan dapat membantu guru untuk
menyediakan murid bagi pelajaran membaca.
Peringkat mendirikan asas bacaan sangat penting dalam pengajaran kemahiran membaca kepada muridmurid. Pada peringkat ini guru perlu menggunakan pelbagai alat bantu mengajar dan juga bahan bacaan
yang sesuai. Bahan bacaan yang digunakan hendaklah ringkas, menarik, dan bermakna. Kemahiran
asas bacaan bermula dengan mengenal abjad, suku kata, perkataan, frasa, dan seterusnya ayat. Pada
peringkat ini juga galakan dan dorongan perlu diberikan kepada murid secara berterusan.
Peringkat seterusnya adalah melatih membaca dan memaham. Pada peringkat ini bahan bacaan yang
digunakan hendaklah dipilih dengan baik. Selain menekankan aspek sebutan dan kelancaran, guru juga
mula menekankan aspek pemahaman. Kebiasaan murid membaca nyaring boleh dikurangkan kepada
bacaan senyap secara beransur-ansur. Soalan-soalan guru berkaitan bahan yang dibaca akan
membantu murid membina kemahiran memaham.
Setelah kanak-kanak sudah boleh membaca dengan lancar dan seterusnya memahami isi bahan yang
dibaca, mereka akan menggunakan kemahiran ini untuk memilih bahan bacaan lain untuk mencari
maklumat dan juga untuk mengisi masa lapang. Guru boleh membantu kanak-kanak dengan mengajar
mereka kemahiran mencari maklumat di pusat sumber dan juga internet.
Akhir sekali adalah peringkat membina sikap suka membaca. Sikap suka membaca hendaklah dipupuk di
peringkat sekolah lagi supaya sebati dengan jiwa kanak-kanak. Kebiasaannya sekolah kerap
mengadakan pertandingan membaca, pameran buku, peraduan mengarang, dan sebagainya.
Latihan:
Sebelum gvuru mula mengajar bacaan kepada murid-muridnya, ia perlu menyiasat dulu kesediaan
membaca mereka. Jelaskan apakah kaedah yang boleh guru gunakan untuk mengetahui tahap
kesediaan membaca murid-muridnya?
5.3 Pemulihan Bacaan
5.3.1 Menguji Kemahiran Membaca
Membaca adalah salah satu kemahiran bahasa yang penting dikuasai oleh kanak-kanak supaya mereka
dapat mencapai kemajuan dalam pelajaran dan juga kualiti kehidupan mereka. Sebab itulah sekiranya
seorang murid gagal membaca dengan baik selalunya dikaitkan dengan kegagalan pengajaran guru dan
juga pendidikan di sekolah berkenaan. Sebab itu guru perlu didedahkan kepada alat, kaedah dan teknik
menguji kemahiran bacaan terutamanya ujian bacaan secara diagnostik. Ujian diagnostik bacaan akan
dapat membantu guru mengesan kesukaran-kesukaran khusus bacaan murid.

Ujian bacaan perlu diberikan kepada murid supaya guru dapat mengesan secara objektif kesukarankesukaran yang dihadapi oleh murid dalam proses membaca. Bermula dari sinilah guru akan dapat
merancang aktiviti-aktiviti pengajaran pemulihan bacaan. Murid yang bermasalah dalam bacaan tidak
boleh dibiarkan berterusan dengan masalah membacanya kerana akan memberi kesan terhadap
pencapaiannya dalam pelajaran secara keseluruhan.
Ujian bacaan hendaklah dijalankan secara berterusan supaya maklumat yang diperolehi dapat memberi
gambaran sebenar kelemahan murid. Masalah bacaan sebenar murid penting supaya guru dapat menilai
semula rancangan pemulihan bacaan dan boleh membantu guru menentukan objektif pengajaran bacaan
seterusnya. Kaedah dan teknik mengajar membaca perlu dipelbagaikan bagi mengelak kebosanan.
5.3.2 Ujian Bacaan Nyaring
Terdapat berbagai-bagai jenis ujian bacaan yang boleh dilaksanakan guru kepada murid-muridnya.
Namun begitu ujian bacaan nyaring merupakan langkah pertama untuk mengesan kesukaran-kesukaran
secara khusus dalam bacaan secara diagnostik. Berdasarkan kajian-kajian lepas, Abdul Aziz Talib (1989)
telah menyenaraikan kesukaran-kesukaran dalam kawasan-kawasan yang perlu ditubuhkan dalam
sesebuah ujian bacaan:
1. Peringkat huruf (abjad)
a) Huruf kecil (a-z)
i. mengenal bentuk huruf
ii. mengenal nama huruf
iii. mengenal bunyi huruf
b) Huruf besar (A-Z)
i. mengenal bentuk huruf
ii. mengenal nama huruf
iii. mengenal bunyi huruf
c) memadan huruf besar-huruf kecil
d) Diskriminasi penglihatan
i. huruf-huruf yang berdekatan bentuk
ii. huruf besar dalam perkataan
iii. huruf-huruf kecil dalam perkataan
e) Diskriminasi pendengaran
Huruf-huruf yang berdekatan bunyi foniknya
f) Pembalikan huruf (reversals)
i. huruf besar
ii. huruf kecil
2. Peringkat Perkataan
a) membatang suku kata terbuka
b) membatang suku kata tertutup
c) membatang suku kata yang mempunyai gugusan konsonan

3. Peringkat Perkataan
a) pembalikan perkataan
b) membezakan bunyi fonem /e/ dan /a/ dalam perkataan
c) membatang dan mencantumkan suku kata-suku kata terbuka dalam
perkataan
c) Membatang dan mencantumkan suku kata-suku kata tertutup dalam
perkataan
d) Membatang dan mencantumkan suku kata-suku kata yang
mengandungi gugusan konsonan dalam perkataan
f) Kekeliruan antara ejaan dan sistem bunyi Bahasa Melayu dan Bahasa
Inggeris dalam perkataan
g) Menyebut perkataan dasar dan perkataan berimbuhan
4. Peringkat Frasa
Membaca frasa-frasa sebagai satu unit makna/pemikiran.
5. Peringkat Ayat
a) Membaca ayat-ayat pendek
b) membaca ayat-ayat panjang
Daerah-daerah kesukaran yang disenaraikan di atas hendaklah diuji melalui item-item soalan yang dibina
oleh guru yang dibina secara berasingan. Guru boleh menggunakan kad-kad ujian bagi setiap daerah
kesukaran yang hendak diuji dan tidak perlu dijalankan serentak bagi kesemua tajuk.
Dalam ujian bacaan nyaring, murid diminta membaca petikan dengan kuat dan guru merekod kesalahan
kesalahan yang dilakukan murid. Abdul Aziz Talib (1989) menyenaraikan jenis kesilapan yang perlu
direkod seperti berikut:
a) membuang/meninggalkan (omission) bunyi huruf/perkataan /imbuhan yang ditinggalkan
b) Ulangan (repetition) - mengulang-ulang perkataan/suku kata
c) Gantian (substitute) - bunyi huruf/perkataan diubahgantikan
d) Tambahan (insertion) bunyi huruf/imbuhan/perkataan ditambah
e) Pembalikan (reversals) - huruf/perkataan/frasa dibaca secara terbalik/songsang.
Kesalahan-kesalahan di atas boleh mengubah makna perkataan atau ayat yang dibaca dan perlu diberi
perhatian oleh guru untuk mengatasinya. Selain itu, guru juga perlu merekodkan masalah-masalah atau
tingkah laku yang ditunjukkan semasa murid membaca, iaitu:
a) membatang suku kata terlebih dahulu
b) bacaan tersekat-sekat iaitu perkataan demi perkataan
c) membaca terlampau cepat atau gopoh tanpa menghiraukan tanda bacaan
d) membaca terlampau lambat atau merangkak-rangkak
e) tidak boleh membaca langsung.
Maklumat lain yang perlu direkodkan guru adalah sekiranya murid mempunyai kecacatan yang boleh
menjejas bacaannya seperti gagap, sengau, pelat, telor, masalah penglihatan, dan masalah
pendengaran.
Latihan:
Bincanhgkan bagaimana bacaan ujian nyaring boleh membantu guru mengetahui tahap penguasaan
lisan kanak-kanak?

5.3.3 Prinsip-prinsip pengajaran Pemulihan Bacaan


Segala maklumat yang guru perolehi membolehkannnya merancang rancangan pengajaran pemulihan
bacaan untuk muridnya. Margaret et.al., 1989) telah menyarankan beberapa prinsip pengajaran
pemulihan bacaan yang boleh dijadikan pegangan oleh guru dalam membantu muridnya membaca.
Guru haruslah memulakan pengajaran pada tahap yang sesuai. Keputusan ujian diagnostik bacaan dapat
membantu guru mengenal pasti daerah kelemahan dan tahap bacaan murid.
Murid perlu diberi tangungjawab terhadap pembelajaran mereka. Murid akan dapat belajar dengan lebih
baik sekiranya mereka terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Gunakan bacaan nyaring dan bacaan senyap mengikut kesesuaian. Gunakan setiap jenis bacaan ini
mengikut keperluan murid. Bacaan senyap sangat berkesan untuk mengajar murid mengawal proses
bacaan mereka sendiri. Manakala bacaan nyaring pula sangat berkesan untuk meningkatkan kemahiran
sebutan dan kelancaran bacaan.
Latihan:
Guru dapat mengesan kelemahan bacaan muridnya melalui pemerhatiannya di dalam proses pengajaran
bacaan di dalam kelas. Jelaskan petunjukp-petunjuk yang guru perhatikan untuk mengetahui kelemahan
bacaan muridnya?
5.3.4 Komponen Pengajaran Pemulihan Bacaan
Sepanjang sesi pengajaran bacaan guru disarankan mengikut langkah-langkah pengajaran yang meliputi
komponen-komponen bacaan berikut:
Komponen-komponen
Pengajaran Bacaan
Bacaan peringkat Pengajaran Menyemak Bacaan
pengajaran berfokus semula bebas
Bacaan peringkat pengajaran bermaksud murid membaca bahan bacaan mengikut tahap pembelajaran
mereka. Di sini mereka akan menjumpai perkataan-perkataan baru dan juga konsep-konsep baru di
bawah bimbingan guru yang akan membantu menyelesaikan masalah dan juga membantu mereka
menguasai bahan bacaan dengan baik.
Pengajaran berfokus dilaksanakan bergantung kepada keperluan murid. Guru mungkin akan
memperuntukkan sedikit masa untuk membantiu murid tertentu membaca dengan memberi fokus kepada
aspek tertentu dalam bacaan. Cara ini akan membantu murid memfokus kepada aspek bacaan yang
mereka hadapi kesukaran.
Menyemak atau meneliti semula dilakukan untuk membantu murid untuk mengingat semula perkara yang
telah dipelajarinya. Sedikit masa yang diperuntukkan digunakan untuk mengingat semula seperti makna
perkataan dan bahan bacaan yang telah dipelajari sebelum itu.
Bacaan bebas adalah untuk membentuk sikap membaca yang kekal, iaitu murid mendapati membaca
dapat memberi maklumat, dan menyeronokkan. Pada peringkat ini murid digalakkan memilih bahan
bacaan mereka mengikut tahap bacaan bebas mereka iaitu dapat membaca sendiri tanpa bimbingan
guru.

Latihan:
Pada pendapat anda apakah aktiviti pengajaran bacaan yang sesuai digunakan oleh guru bagi setiap
peringkat bacaan?

5.4 Kesimpulan
Kemahiran membaca sangat penting dikuasai oleh kanak-kanak kerana melalui pembacaan mereka
dapat meningkatkan pencapaian mereka dalam pelajaran, meluaskan pengetahuan, mencari dan
mengumpul maklumat-maklumat yang diperlukan dan lain-lain lagi. Guru memainkan peranan penting
dalam mengajar kanak-kanak kemahiran membaca. Oleh itu guru perlu nmenggunakan pelbagai kaedah
dan teknik pengajaran bacaan supaya kemahiran membaca dapat dikuasai dengan baik. Ujian-ujian
pemahaman bacaan perlu dijalankan secara berterusan bagi mengetahui dan mamantau pencapaian
murid dalam bacaan.
Rumusan
1. Secara asasnya, membaca mengandungi dua proses asas, iaitu nyah kod
(decode) dan pemahaman.
2. Proses nyah kod melibatkan pemahaman tentang hubungan antara hurufhuruf dan menterjemahkan perkataan tulisan kepada bentuk yang sama
dengan bahasa lisan.
3. Manakala poroses pemahaman pula membolehkan seseorang memahami
makna sesuatu perkataan atau makna perkataan mengikut konteks.
4. Membaca adalah proses yang kompleks yang yang terdiri daripada
gabungan beberapa proses yang kompleks, iaitu proses sensori (kederiaan),
proses pengamatan, proses bahasa (linguistik), dan proses kognitif.
5. Seseorang kanak-kanak harus mempunyai keadaan perkembangan yang
diperlukan terlebih dahulu sebelum kemahiran membaca diperkenalkan
diajar kepadanya.
6. Faktor yang mempengaruhi bacaan terbahagi kepada dua kategori besar,
iaitu (1) faktor yang ada pada diri murid atau pembaca dan (2) faktor yang
ada pada bahan bacaan.
7. Kamarudin Hj. Husin (1988) membahagikan pengajaran bacaan kepada lima
Peringkat, iaitu menyediakan murid, mendirikan asas, melatih membaca
dan memaham, melatih membaca untuk hiburan atau mencari maklumat, dan
peringkat membina dan mengukuhkan sikap gemar membaca.
8. Ujian bacaan perlu diberikan kepada murid supaya guru dapat mengesan
secara objektif kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh murid dalam proses
membaca.
9. ujian bacaan nyaring merupakan langkah pertama untuk mengesan
kesukaran-kesukaran secara khusus dalam bacaan secara diagnostik.

Rujukan
Abd.Aziz Talib, (1989) Pengajaran dan Pengujian Bahasa: Perspektif untuk Perguruan.
Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.
Kamarudin Hj. Husin, (1998). Pedagogi Bahasa. Kuala Lumpur: Longman Malaysia
Sdn. Bhd.
Margaret A. R., Lynne K.L, Janet W.L., (1989). Reading Problems: assessment and
Teaching Strategies. New Jersey: Prentice Hall
Marohaini Yusoff (1999). Strategi Bacaan dan Kefahaman. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Mechado J.M., (1985). Early Childhood Experiences in Language Arts. New York.
Delmar Publisher Inc.
Posted by Dr.Mohd Anuar at 11:55 PG