Anda di halaman 1dari 34

Kaedah-kaedah dan Teknik-teknik

Pengajaran
1. Pembelajaran melalui Permainan
Permainan berlaku dalam beberapa bentuk.
Peranan utama guru ialah mengubahsuai
permainan spontan murid-murid supaya
permainan itu mempunyai nilai-nilai pendidikan.
Terdapat empat jenis permainan: permainan
manipulatif, permainan fizikal, permainan
dramatik dan permainan (games).
(a) Dalam permainan manipulatif, murid-murid
menggunakan alat-alat keil seperti
!puzzles", !ounting rods" atau !peg sets".
Tindakan murid-murid adalah berasaskan
diri iaitu tidak ada interaksi di antara
akti#iti manipulatif dan jenis akti#iti yang
lain atau terdapat elemen dramatik dalam
permainan itu. $kti#iti permainan
manipulatif seara amnya mempunyai
matlamat-matlamat yang sempit dari segi
nilai pendidikan.
(b) Permainan fizikal melibatkan tindakbalas
otot-otot besar seperti berlari, melompat
atau menaiki basikal roda tiga. %egiatan-
kegiatan seperti ini membantu
memperbaiki kemahiran fizikal kanak-
kanak atau membantu mereka belajar
dalam situasi yang baru. Permainan
fizikal mempunyai komponen dramatik
dan guru boleh memperbaiki permainan
ini atau memperkenalkan aspek sosial
dalam permainan.
() Permainan dramatik memerlukan murid-
murid memain peranan bersama murid-
murid yang lain dalam situasi yang tidak
formal tetapi benar. &uru boleh 'ujudkan
situasi permainan dramatik untuk
membantu murid-murid memain beberapa
peranan.
(d) Permainan adalah satu lagi akti#iti.
Permainan adalah berstruktur tinggi dan
terdapat peraturan-peraturan khas yang
perlu dipatuhi. (urid-murid perlu diajar
strategi-strategi bermain. &uru harus
membimbing kerana murid-murid mungkin
tidak ukup matang dalam mematuhi
peraturan-peraturan atau memahami
tingkah laku yang sesuai untuk bermain.
2. Main Peranan
(ain peranan menyediakan peluang
penerokaan di mana indi#idu dilatih menjadi
lebih peka terhadap perasaan orang lain
melalui respons spontan bersama
perbinangan berpandu dan ianya 'ujud
dalam situasi berkumpulan ()haftel *
)haftel, +,-.:/0, ited in 1rady, +,/2).
(urid-murid main peranan dengan
menurahkan perasaan sebenar tanpa risiko
tentang seorang yang lain 3 berfikir, merasa
dan bertindak balas seperti orang lain
melalui dialog.
)emasa main peranan, murid-murid
berperlakuan lain daripada peranan dan
tingkah laku biasa. )ebaliknya mereka
mengintikan tingkah laku orang lain. 4leh
demikian, mereka adalah kurang egosentrik.
(ereka dapat elik akal tentang diri sendiri
dan orang lain.
Tujuan main peranan dalam pembelajaran
ialah :
(a) mengembang kepekaan kepada perasaan
orang lain5
(b) membantu murid-murid menjelaskan nilai-
nilai yang membantu membuat keputusan5
() membantu murid-murid melepaskan
tekanan dan perasaan5
(d) mengajar murid-murid menyelesaikan
masalah5
(e) mengembangkan tabii menimbang
ekoran-ekoran tingkah laku di kalangan
murid-murid5
(f) membantu guru mengenalpasti keperluan
murid-murid5
(g) mengembangkan kejelikitan kumpulan5
(h) mempelajari tingkah laku sosial5 dan
(i) mengajar murid-murid merasa-berfikir-
melakon.
(ain peranan ialah satu kaedah
yang memerlukan persediaan yang minimal.
6adangan-adangan berikut akan membantu
guru dalam proses meranang main peranan:
(a) Pilih situasi untuk main peranan yang
berpusatkan murid-murid yang
melibatkan mereka.
)ampaikan konfik sebenar yang
dihadapi oleh 'atak utama
(elibatkan lebih daripada satu isu
moral untuk perbinangan
(enghasilkan ketidaksetujuan di
antara murid-murid sebagai satu
penyelesaian yang sesuai
(b) &uru memutus baha'a situasi hampir
sama boleh dimain peranan. &uru
mungkin menukar nama-nama dalam
situasi main peranan.
() 1uat keputusan tentang ara memberi
taklimat kepada pemain. Taklimat mungkin
diberi dengan menyoal pemain dan kelas
tentang bentuk peranan tersebut.
(d) (enentukan sama ada semua main
peranan dijalankan seara kelas atau
hanya kumpulan keil bertanggungja'ab
atas pemilihan pemain dan taklimat.

1erhenti dan renungkan.
$nda memba'a adik balik ke rumah dari
sekolah setiap 7snin. $nda fikir adik anda boleh
balik ke rumah sendiri tetapi bapa anda tidak
setuju. (ain peranan perbinangan diantara
bapa anda dan anda.
3. Sumbangsaran
Tujuan sumbangsaran ialah menjana
seberapa banyak ide yang boleh, tanpa
mengira ide tersebut sesuai atau tidak. 6ara
ini mengelakkan berfokus kepada satu ara
penyelesaian sahaja. 4leh demikian,
penilaian, perbinangan dan kritikan ditunda
sehingga semua perambahan ide sudah
dibuat.
1erhenti dan renungkan.
Tunjuk seketul batu kepada murid-murid.
)umbangsaran kegunaan batu itu dalam lima
minit.
4. Tematik
Dalam strategi tematik, %onsep-konsep dari
beberapa mata pelajaran ditimbul dan
dihubungkait melalui satu tema.
8nit-unit tematik adalah merentas disiplin
dan akti#iti pembelajaran adalah hasil
daripada tema (&uillanume, 9:::).
8nit tematik juga termasuk pilihan yang
dibuat oleh kanak-kanak, dan membolehkan
mereka memilih ahli kumpulan sendiri.
Perbinangan kumpulan keil boleh
menimbulkan perasaan sepunya dan
komuniti semasa kanak-kanak berkongsi
pendapat.
;angkah-langkah berikut telah diadangkan:
(a) Pilih tema: Tema perlu luas untuk
merangkumi maklumat dari aspek lain
tetapi tidaklah terlalu luas. (inat kanak-
kanak perlu diutamakan.
(b) <asilkan satu jaringan ranangan:
)umbangsaran demi menghasilkan
sebuah arta 3 sebuah peta semantik 3
yang meneroka tema-tema yang sesuai.
Puna: )ample Planning =eb ((odified from
&uillaume, 9:::: >:)
Rajah 3: Sampel aringan Ran!angan
?aringan di atas tidak termasuk perkara
tradisional seperti (atematik atau %ajian )osial.
?aringan ini harus diasingkan dari pemikiran
yang tradisional. ?aringan bersama rakan-rakan
menghasilkan pemikiran di#ergen.

K"muniti
(anusia 'ujud
bersama-sama
)epanjang
sejarah
1agaimana
mereka
sedang
berubah@
%omuniti
biologikal
Dahulu
(engkaji
ontoh-
ontoh
karya
sejarah
1inatang 'ujud
sesama
)istem
sokongan
berbeza
Teknologi
maklumat
mempengaruhi
komuniti
%ini: %omuniti
kami
%eluarga
berbeza
() Pilih resos: )emasa meranang,
masukkan banyak resos seperti kesenian,
kesusasteraan, rujukan baaan, teknologi
dan resos komuniti.
(d) (eranang kegiatan-kegiatan: Pilih
atau reka kegiatan-kegiatan berkaitan
dengan tema, resos yang banyak dan
menggalakkan murid-murid ke arah
matlamat pembelajaran. 1eri peluang
kepada murid-murid untuk memilih akti#iti
pembelajaran mereka.
#. $ntegrasi
%aedah pengajaran integrasi adalah satu
ara mengorganisasi program pengajaran
supaya bahan dan kemahiran dalam
kurikulum boleh disalingkaitkan dan
digunakan berasaskan fungsinya.
%aedah ini menyatukan topik-topik dalam
kurikulum dengan pengalaman sekolah
seseorang kanak-kanak.
%aedah ini hampir sama dengan kaedah
mengajar mengikut unit dan berkait rapat
dengan kaedah inkuiri 3 berasaskan indi#idu
dan harus diamalkan dalam persekitaran
pembelajaran yang bebas.
%aedah ini juga berorientasikan kaedah
penyelesaian masalah. $pabila guru
menggunakan kaedah pengajaran integrasi,
seluruh bilik darjah harus diranang menurut
falsafah kaedah mengajar ini.
Tujuan kaedah pengajaran integrasi adalah:
(a) mengajar murid-murid menjadi penyelesai
masalah yang berdikari5
(b) membantu murid-murid memahami dan
menghargai baha'a pembelajaran
sekolah adalah salingkait dan bukan unit-
unit tersendiri5
() menekankan proses pembelajaran dan
bukannya subjek dan kemahiran
spesifik5 dan
(d) mementingkan pembelajaran nilai sosial di
mana murid-murid digalakkan
bekerjasama di antara satu sama lain
seara koperatif.
Peranan guru dalam kaedah pengajaran
integrasi adalah:
(a) )ediakan tempat dan menyediakan
persekitaran dimana murid-murid boleh
melibatkan diri dalam kegiatan dari segi
minat, keperluan, kebolehan, personaliti
dan moti#asi. Persekitaran mestilah mesra
dan bebas dari tekanan.
(b) (enstruktur dan membimbing penerokaan
kanak-kanak tetapi haruslah
menggalakkan mereka berinisiatif.
() (enyediakan bahan-bahan permainan
sesuai untuk membina, mengguna,
memanipulasi, menuba, meneroka dan
memerah otak.
(d) 1elajar bersama murid-murid.
()oure: ?arolimek, ?.?. * Aoster, 6.D. (+,,>).
Teaching and learning in the
elementary school. 5
th
Edition. Be'
Cork: (amillan Pub. 6o.)
%. &er!erita
$kti#iti bererita boleh mempromosikan
minat dalam mana-mana bahagian
kurikulum.
$kti#iti bererita dapat mengembangkan
penghargaan dan keseronokan untuk
menikmati kesusasteraan, pengayaan
bahasa, pelbagai pengalaman,
mengembang kemahiran mendengar dan
memoti#asi murid-murid membaa.
;angkah-langkah berikut telah diadangkan
untuk akti#iti bererita:
(a) )ebelum bererita:
i. Persekitaran yang selesa adalah
penting. ?ika boleh, kemas satu tempat
supaya murid-murid boleh duduk
mengeliling penerita.
ii. ?ika guru ialah penerita, ia mesti
menimbangkan perkara-perkara berikut:
Pastikan erita boleh didengar oleh
semua murid
Pastikan semua murid dapat lihat
penerita, terutama muka dan tangan
1ererita dengan kuat dan jelas
dengan ekspresi suara
)ekiranya penerita tidak mahu
diganggu, beritahu kepada murid-
murid supaya tidak tanya soalan
sehingga penghabisan erita
Pastikan semua murid memberi
perhatian sebelum erita itu
dimulakan.
iii. %alau murid-murid diberi peluang
bererita bersama-sama, mereka harus
Diberi maklumat tentang bahagian-
bahagian dan urutan erita itu
Diberi peluang berkongsi erita,
peristi'a dalam satu keadaan tidak
formal sebagai permulaan kepada
pengalaman bererita yang lebih
mendalam.
(b) )emasa bererita:
i. (urid-murid harus diberi peluang
menatat nota untuk perbinangan lanjut5
ii. Pastikan murid-murid menumpukan
perhatian5 dan
iii. Penerita harus bertentangan mata (eye
ontat) dengan pendengar dan bertutur
seara terus menerus kepada
pendengarnya.
() )elepas sesi bererita:
i. 1eri peluang kepada murid untuk
memberi rumusan erita5 dan
ii. (eminta mereka berkongsikan nilai
yang telah belajar.
'. Memudah!ara (termasuk kemahiran
)asilitat"r*
)eseorang fasilitator boleh membantu
kanak-kanak belajar dengan memberi
sokongan dari segi kemahiran belajar dan
meningkatkan moti#atsi mereka.
Dia boleh menggalakkan komunikasi di
kalangan murid-murid, menja'ab soalan
yang ditanya oleh murid-murid, membantu
murid-murid dengan tugasan dan
menentukan kemajuan mereka.
Dalam usaha meningkatkan kemahiran
belajar murid, fasilitator boleh memberi
nasihat tentang pembelajaran, kemahiran
belajar dan pengurusan masa, meranang
jadual belajar dan menghasilkan ranangan
indi#idu.
Dari segi moti#asi, fasilitator membolehkan
murid-murid rasa selesa semasa
berkomunikasi dengannya, mengingatkan
murid-murid baha'a mereka tidak belajar
berseorangan, menggalakkan murid-murid
berkomunikasi di samping memberi
sokongan, membentuk kumpulan belajar,
menari bahan pembelajaran tambahan,
mengguna bahan dari laman 'eb,
perbinangan forum, mel elektronik dan
mengingati murid-murid tentang faedah
menyiapkan sesuatu pembelajaran.
Dari segi komunikasi, fasilitator mungkin
menggalakkan murid-murid menja'ab
soalan dari kalangan mereka semasa
perbinangan atau forum. Dengan ini,
murid-murid belajar menerima dan menolak
ide seara bijaksana.
+. Perbin!angan
Perbinangan melibatkan perbualan antara
murid dengan guru dalam sebuah kelas atau
antara sekumpulan murid.
)trategi ini menggalakkan murid bertukar
pendapat, ide atau maklumat seara
berkesan bersama guru mereka atau di
kalangan murid.
Perbinangan boleh merangsang pemikiran
kritikal dan menggalak murid-murid yang
berkebolehan sederhana dan kurang
berupaya melibatkan diri dalam proses
pembelajaran.
Perbinangan boleh digunakan untuk
menapai objektif-objektif kognitif dan
afektif.
Dalam domain kognitif, perbinangan boleh
menggalakkan murid-murid menganalisis
ide-ide dan fakta-fakta dari pelajaran baru
dan mengaitkannya dengan pelajaran yang
lampau.
Dari domain afektif, perbinangan
menggalakkan murid-murid meninjau
pendapat-pendapat mereka, berinteraksi
dan menilai ide-ide murid-murid lain serta
mengembangkan kemahiran mendengar
dengan baik. =alau apapun objektifnya,
perbinangan mesti diranang dengan baik
dan soalan-soalan penting dibentuk
sebelum pengajaran dijalankan.
&arispanduan berikut diadangkan untuk
perbinangan:
$mbil kira matlamat perbinangan
Pertimbangkan pengalaman dan
perkembangan murid-murid
%aji isu-isu yang terlibat
(urid-murid diberi orientasi objektif
perbinangan
)ediakan persekitaran yang
menyokongkan
1ekalkan maklumat baru atau tepat
apabila perlu
8lang, rumus atau jana pendapat dan
kenyataan kepada satu unit yang
bermakna
Terapkan unsur jenaka (Use humour)
&aris panduan ini boleh diaplikasikan
kepada kaedah kumpulan dan
perbinangan, seperti perbinangan
kelas, panel dan perbahasan serta
perbinangan kumpulan keil.
Pada asasnya, terdapat dua jenis perbinangan:
(a) Perbincangan kelas (Whole-class
discussion): &uru harus mengendali
perbiangan kelas. )ebelum perbinangan
kelas, adalah penting untuk memastikan
murid-murid mempunyai pengetahuan asas
tentang aspek yang dibinangkan.
Panel dan perbahasan: Panel, simposium
dan perbahasan melibatkan sekumpulan
murid memperolehi maklumat tentang sesuatu
topik, menyampaikan maklumat tersebut dan
membinangkannya. Panel dan perbahasan
direka dengan tujuan membantu murid-murid
memahami beberapa pandangan berkaitan
dengan sesuatu topik atau isu. (ereka
menggabungkan akti#iti-akti#iti dan
kenyataan-kenyataan yang diranang melalui
perbinangan tolak ansur. 7a berfaedah dalam
kegiatan bilik darjah yang besar apabila
perbinangan tidak formal atau kumpulan keil
tidak dapat dijalankan.
Panel dijalankan dalam keadaan tidak formal
dimana empat hingga enam orang ahli
berbinang satu topik bersama seorang
pengerusi sedangkan murid-murid lain dalam
kelas mendengar. %emudian, satu
perbinangan tolak ansur akan diadakan
bersama kelas. Tiap-tiap ahli memberi
kenyataan masing-masing. (eja bulat boleh
digunakan sebagai #ersi panel yang tidak
formal.
)imposium hampir sama dengan panel tetapi
ia melibatkan penyampaian maklumat yang
lebih formal oleh setiap ahli panel.
Perbahasan ialah satu pendekatan
perbinangan yang formal. 7a merangkumi
uapan-uapan yang tersedia oleh ahli-ahli
dari dua kumpulan yang mempunyai
pandangan yang bertentangan. Tiap-tiap ahli
akan membangkang ide dari kumpulan lain.
Panel dan perbahasan dijalankan untuk
faedah kelas. %elas melibatkan diri melalui
soal dan ja'ab selepas panel telah
menyampai maklumatnya.
(b) Perbincangan kumpulan kecil: 1ilangan yang
paling sesuai dalam perbinangan kumpulan
keil adalah empat hingga lima orang murid.
Perbinangan ini diketuai oleh murid terpilih
dengan bimbingan seorang guru.
)elain daripada mempromosi kemahiran
pemikiran bertahap tinggi, perbinangan
kumpulan keil merangkumi perkembangan
kemahiran komunikasi, kepemimpinan,
perbahasan dan kompromi. (urid-murid yang
terlibat dalam perbinangan boleh tersesat
seara mudah. 4rganisasi yang teliti boleh
membantu meliinkan proses perbinangan.
Terdapat sekurang-kurangnya empat perkara
yang mana guru boleh lakukan bagi menjamin
keberkesanan perbinangan kumpulan keil:
Pertama, guru harus memantau akti#iti seara
teliti dengan meronda dalam bilik bagi
memastikan setiap kumpulan fokus kepada
objektif perbinangan.
%edua, guru harus pastikan murid-murid
mempunyai pengetahuan asas untuk
menyumbang kepada perbinangan tersebut.
4leh demikian perbinangan kumpulan keil
harus mengikuti satu pengajaran yang fokus
kepada isi kandungan dan yang kembang
berdasarkan topik-topik yang pernah diajar.
%etiga, guru harus meranang perbinangan
yang pendek.
%eempat, murid-murid harus diberi arahan
tepat. Pada penghabisan akti#iti kumpulan
keil, setiap kumpulan harus melaporkan hasil
kepada kelas. 7ni boleh dijalankan melalui
laporan bertulis atau 'akil dari kumpulan
memberi laporan seara lisan.
,. $nkuiri
)eperti kaedah penemuan, kaedah inkuiri
menggalakkan murid-murid melibatkan diri
dalam proses menemui ja'apan atau
rumusan melalui pengumpulan data dan
pengujian hipotesis. %aedah ini adalah
seara induktif.
&uru membimbing murid-murid sepanjang
mereka menemui makna baru,
mengamalkan kemahiran dan memperolehi
pengalaman yang membantu pembelajaran
mereka.
8mumnya, kaedah inkuiri berpusatkan
murid dan kurang eksplisit berbanding
dengan kaedah yang lain.
%aedah inkuiri merupakan penemuan
berpandu. )atu kebaikan kaedah ini ialah isi
kandungan dan proses penyiasatan diajar
pada masa yang sama.
;angkah-langkah kaedah inkuiri adalah
hampir sama dengan pemikiran reflektif
?ohn De'ey. ;angkah-langkah ini termasuk
(i) mengenalpasti dan menjelaskan
permasalahan. (ii) membentuk hipotesis (iii)
mengumpul data (i#) menganalisis dan
menginterpret data untuk menguji hipotesis,
dan (#) merumus.
1-. .em"nstrasi
%uliah memerlukan pelajar mendengar,
demontrasi memerlukan pelajar memerhati.
Dalam proses demonstrasi, terdapat satu
komunikasi lisan seara langsung dari guru
kepada murid. 7a juga melibatkan
pendekatan #isual untuk memeriksa proses,
maklumat dan ide.
Demonstrasi membolehkan murid-murid
memerhati benda-benda maujud dan
bagaimana mereka berfungsi.
Terdapat demonstrasi tulin, demonstrasi
dengan komen atau demonstrasi dengan
penglibatan daripada murid-murid.
;azimnya, guru mendemonstrasi satu gerak
balas atau akti#iti sebelum murid-murid
melakukan akti#iti itu seara indi#idu.
Demonstrasi guru ini dijadikan model gerak
balas dan jangkaan oleh murid-murid.
Demonstrasi boleh digunakan untuk
mengilustrasi hujah-hujah atau prosedur
seara berkesan, merangsang minat dalam
sesuatu topik, memberi model kemahiran
mengajar dan menunjukkan kadar
perubahan.
8ntuk menjalankan demonstrasi yang
berkesan, guru meranang demonstrasi
seara teliti, mempraktikkan demonstrasi,
membentuk rangka demonstrasi,
memastikan setiap murid perhatikan
demonstrasi, memperkenalkan demonstrasi
untuk memfokus perhatian, tanya dan
menggalakkan soalan serta meranangkan
tindakan susulan.
1.#.11 Pen/elesaian Masalah 0The"r/ ")
1"nstraint (T21*3
Teori %onstrain (T46) boleh digunakan
dalam situasi-situasi tertentu atau boleh
digabungkan untuk membentuk
penyelesaian masalah koheren dan
mengubah sistem pengurusan.
Tujuan generik ialah menterjemah intuisi
kepada bentuk yang boleh dibinang seara
rasional, disoal tanpa rasa marah dan
diubah supaya dapat mereflek kefahaman
sesuatu situasi.
Teori ini digunakan untuk membentuk
penyelesaian common sense dan juga
memudahkan komunikasi, kolaborasi dan
persetujuan di antara semua yang terlibat
dalam penyelesaian ini.
8ntuk meletakkan alat-alat dalam kontek,
mereka mesti menyokong satu daripada tiga
objektif generik. %etiga-tiga objektif bertujuan
memastikan:
(a) $pa yang perlu diubah: Penilaian situasi,
perihalan tentang realiti semasa, dan
identifikasi masalah utama atau konflik
serta andaian-andaian yang
menyokongnya 3 diagnosis
(b) $pa yang perlu diubah kepada: Disi E
penyelesaian di#erbalisasikan dan strategi
diperihalkan supaya menapai status
yang diingini -- preskripsi, membuat
keputusan dan perkembangan
penyelesaian
() 1agaimana perubahan boleh dilakukan:
Perkembangan ranangan-ranangan dan
taktik-taktik yang terperini akan
menjelaskan apa yang perlu berlaku dan
penyamaan usaha-usaha kumpulan
dalam implementasi strategi 3 meranang,
membina kumpulan
1ila-bila masa sesuatu masalah ditemui,
penyelesaian selalunya dikait kepada
satu atau lebih daripada tiga tujuan
yang tersebut di atas.
(Pun!a:
http:44555.t"!edu!ati"nal)"rall.!"m*
;ayari laman 'eb di atas untuk
mendapatkan maklumat tambahan.
12. Pembelajaran Masteri
Pembelajaran (asteri ialah satu kaedah
pengajaran indi#idu. Pembelajaran ini
menggunakan kurikulum yang berstruktur
yang dibahagikan kepada set-set
pengetahuan dan kemahiran yang keil.
Pembelajaran ini direka untuk memastikan
semua murid menapai objektif-objektif
pembelajaran dan memberi setiap murid
masa untuk menapainya.
(odel (asteri menjaminkan kebanyakan
murid akan menapai taraf keekapan
kerana masa pembelajaran adalah fleksibel.
)etiap murid menerima arahan, amalan dan
maklumbalas.
Pembelajaran (asteri melibatkan arahan
kumpulan yang tradisional dan pengayaan
dan pemulihan yang indi#idu.
&uru mendiagnos kebolehan murid-murid
dan menadangkan kegiatan-kegitan
indi#idu yang sesuai.
Pembelajaran (asteri dikemukakan oleh
1loom (+,.-, dalam 1urden * 1yrd).
Pembelajaran (asteri menekankan (a)
masa yang fleksibel dan berstruktur dengan
isi kandungan (b) diagnostik E pengajaran
preskriptif, dan () penghabisan semua
objektif oleh murid-murid.
Pengajaran dan masa adalah dua bahagian
yang penting dalam pembelajaran masteri.
&uru yang menggunakan pembelajaran
masteri dikehendaki mengorganisasi
pengajaran dalam satu bentuk yang tepat.
7a menyampai maklumat dan kemahairan
menurut suatu orak, menentukan kemajuan
murid-murid, memberi maklumbalas kepada
murid-murid, membantu murid-murid
mengatasi masalah melalui bimbingan dan
kerja tambahan.
7a juga membekalkan pengayaan kepada
mereka yang dapat belajar dengan epat.
Pembelajaran (asteri memerlukan
ranangan yang luas, organsisasi dan
penilaian diagnostik dari guru.
Tugasan dan kegiatan alternatif mesti
disediakan atau direkabentuk oleh guru
untuk memenuhi keperluan indi#idu murid-
murid.
1erhenti dan renungkan.

8ntuk memastikan pengajaran yang berkesan,
guru-guru harus mengaplikasikan strategi-
strategi yang berbeza-beza semasa mengajar
kepada kumpulan yang berlainan. $pakah
sebabnya@
)enarai buku-buku rujukan yang digunakan oleh penulis.
&ahan &a!aan 6sas
%amarudin, <. (+,,:). Pedagogi . Petaling ?aya: ;ongman (alaysia.
(ok, ).). (9::9). !lmu pendidikan untuk "P#! ("ursus Perguruan #epasan !$a%ah)
&emester ' ( . Edisi kedua. %uala ;umpur: %umpulan 1udiman.
Rujukan
1urden, P.F. * 1yrd, D.(. (+,,0). )ethods *or e**ecti+e teaching. 1oston: $llyn 1aon.
&redler, (.G. (9::+). #earning and instruction. Theory into practice. ,
th
Edition. Be'
?ersey: (errill Prentie <all.
?ones, %. (+,,2). &imulations. - handbook *or teachers and trainers. ;ondon: %ogan
Page.
(inistry of Gduation (9::9). Education resource book *or lecturers. Teaher Gduation
Di#ision.
Banda D.%. (+,,/). Educational Technology .or -dults. Be' Delhi: $nmol Publiations.
1.% 7akt"r-)akt"r /ang Mempengaruhi Pemilihan Kaedah dan Teknik
Pengajaran /ang &erkesan
Puna: %yriaou, 6. (+,/-). E**ecti+e teaching in schools. Gngland: 1asil 1lak'ell ;td. Pg. +:,
Aigure +.
Rajah 4: Rangka 6sas untuk Pemikiran tentang
Pengajaran /ang &erkesan
Pembolehubah Konteks
Ciri-ciri guru
(isalnya: jantina, umur,
pengalaman, kelas sosial, latihan,
personaliti
Ciri-ciri murid
(isalnya: umur, kebolehan, nilai,
personaliti, kelas sosial
Ciri-ciri kelas
(isalnya: saiz, jarak kebolehan,
kelas sosial
Ciri-ciri subjek
(isalnya: isi kandunganr, taraf
kesusahan, minat
Ciri-ciri sekolah
(isalnya: saiz, bangunan
kemudahan, ethos, peraturan
disiplin, kemasukan murid-murid
berkebolehan tinggi
Pembolehubah Proses
Persepsi, dan Persepsi
)trategi )trategi,
Tingkahlaku Tingkah laku
&uru (urid-murid


6iri-iri tugas *
$kti#iti-akti#iti
pemebalajran
Pembolehubah Produk
/angka pendek 0 /angka pan$ang
<asil %ognitifE $fektif, Pendidikan
(isalnya: perubahan dalam sikap murid-
murid terhadap sekolah atau mata pelajaran5
kemajuan dalam penapaian tara5 tahap
konsep kendiri bertambah5 kejayaan dalam
peperiksaan a'am5 autonomi murid-murid
bertambah
(a) Pemb"lehubah k"nteks merujuk kepada
semua iri yang berkaitan dengan kegiatan
pembelajaran, biasanya dalam bilik darjah.
Pembolehubah-pembolehubah ini melibatkan
iri-iri guru (misalnya jantina, pengalaman)5
iri-iri murid-murid (misalnya umur,
personaliti)5 iri-iri kelas (misalnya saiz, kelas
sosial)5 iri-iri subjek (misalnya minat)5 iri-iri
sekolah (misalnya ethos, kemudahan)5 iri-iri
komuniti (misalnya lokasi geografi)5 dan iri-
iri keadaan (misalnya sesi akademik).
(b) Pemb"lehubah pr"ses merujuk kepada
semua iri yang berkaitan dengan tingkah
laku guru (misalnya minat, ganjaran,
pengurusan kelas, teknik disiplin) dan tingkah
laku murid-murid (misalnya strategi
pembelajaran murid-murid, penglibatan murid-
murid) serta tugas pembelajaran dan akti#iti
bilik darjah.
() Pemb"lehubah pr"duk merujuk kepada
hasil pendidikan seperti kemahiran dan
pengetahuan, moti#asi, minat dalam mata
pelajaran dan perkembangan sosial yang
telah bertambah baik.


1erhenti dan renungkan.
1erdasarkan pengalaman mengajar anda,
perihal seara ringkas tiga faktor yang
mempengaruhi pemilihan kaedah pengajaran
yang berkesan.

Anda mungkin juga menyukai