Anda di halaman 1dari 5

1.

Jelaskan konsep budaya berdasarkan


kefahaman anda.
Manakala, takrifan kebudayaan pula yang berasal
daripada bahasa Sanskrit, iaitu buddhayah yang
berasal daripada bentuk jamak dari buddhi membawa
maksud budi atau akal. Pengertian ini boleh diertikan
sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal
manusia.
Kebudayaan adalah hasil karya manusia dalam
usahanya mempertahankan hidup, mengembangkan
keturunan dan meningkatkan taraf kesejahteraan
dengan segala keterbatasan kelengkapan jasmaninya
serta sumber- sumber alam yang ada disekitarnya.

2. Nyatakan cabaran-cabaran yang akan


dihadapi oleh anda semasa mengajar muridmurid yang terdiri daripada pelbagai kaum.
merancang strategi pengajaran dan pembelajaran

yang mesra budaya.


(ii)menyediakan bahan pengajaran yang sesuai untuk
semua budaya.
(iii)mengintegrasikan kumpulan etnik yang pelbagai
budaya dalam aktiviti.
(iv)bersikap adil dan tidak prejudis terhadap manamana pelajar pelbagai kaum.

3. Nyatakan ciri-ciri budaya.


i. peralatan dan kelengkapan hidup manusia.

ii. mata pencarian hidup dan sistem ekonomi.


iii. sistem sosial.
iv. bahasa
v. kesenian
vi. sistem pengetahuan.
vii. agama dan kepercayaan.

4.Kepentingan mengetahui dan mematuhi budaya.


Budaya perlu dikekalkan demi kesinambungan
tamadun kita. Melalui budaya tradisional, kita
mengetahui asal usul kita. Dengan ini, kita tidak
akan lupa daratan. Sebaliknya, kita akan sedar
tentang kesulitan hidup nenek moyang kita.
Dari sini kita akan mendapat iktibar. Misalnya,
tarian Portugis mengingatkan kita tentang
kedatangan Portugis. Bangsawan yang banyak
menceritakan tentang Kesultanan Melaka dan
kejatuhannya juga mendatangkan pengajaran.
Budaya kita yang murni juga merupakan
benteng budaya. Dengan ini, rakyat kita tidak
dihanyutkan oleh budaya Barat. Yang ada pada
hari ini berpunca daripada yang silam. Jadi
generasi muda harus mengenali asal usul

5. 2 aktiviti memupuk semangat


kebudayaan.
1.Pertandingan permainan
tradisional.
2.Kempen Budaya