Anda di halaman 1dari 6

3/11/2016

MARIBELAJARMENULIS:KULIAH2:KOMPONENDALAMPENULISANILMIAH

Lagi BlogSeterusnya mayyongoo@gmail.com PapanPemuka

MARIBELAJARMENULIS
AssalamualaikumPenulisanmerupakanaktivitimemikir,merakamdanmerekaciptaideabagi
membentuksebuahhasilkarangan.Iamemerlukankesungguhandanketekunanyangamatdalam
dalamusahamencernaideaataugagasanagarbolehdisampaikankepadakhalayaksasaran.
SELAMATDATANGKEBLOGINIDANSELAMATBELAJARTEKNIKMENULISUNTUKPENULISAN
ILMIAH.

Thursday,October22,2009

BlogArchive

KULIAH2:KOMPONENDALAMPENULISAN
ILMIAH

2009(9)

PENGENALAN
Bahasa:untukmenyampaikansegalaidea,pengetahuan,
pengalamandandapatankajian.Gayabahasamestiformal.Elakkan
bahasaberikut
Perkataantidakbaku:Samada/Samaada,takada/tidakadadll
PerkataanSlanga
Perkataantidaksopan:kencing/buangairkecil,pelajarbodoh/
pelajarlemah
Perkataanusang/kuno:arakian,hatta,syahdan
Perkataanpuitis:usiayangsenja
Perkataandaerah
Perkataanbombastik/berlebihan:amattinggisekali/amattinggiatau
tinggisekali
KOMPONENDALAMPENULISANILMIAH
Bukti:pengkajiandanpenulisharusbertanggungjawabatassegala
kenyataan,perenggan,ayatatauperkataanyangditulisnya.Sumber
perludinyatakandenganjelaspadasetiapdakwaan.
Grafik:diperlukandalampenulisanilmiahuntukmenyampaikan
maklumatataudatayangdiperolehiatausebagaibuktiterhadap
kenyataanpenulis.Iabolehjadijadual,gambarajah,graf,carta,
pelandaniklan.Tajukperluditulisdibawahgrafik.
Penyelidikan:penulisanilmiahbanyakbergantungkepadaaktiviti
penyelidikanspttesis,disertasidankertaskerja.Iamemerlukan
persoalanataumasalahtertentuuntukdiselesaikan.
Definisikonsep:konsepdigunakanuntukmenghuraikanideadan
pembacamudahmemahamisegalaideayangingindisampaikandan
sebagaigarispanduanmemahamikajian.
Saintifik:segalaperkarayangdisampaikandandibincangkanperlukan
pembuktiansecarasistematik.Lazimnyamenggunakankaedah
induktifdandeduktif.Kaedahinduktifdigunakanuntukmembuat
hipotesisataurumusancerapanyangtelahdilakukanmanakala
pembuktianmelaluikaedahdeduktifialahpengumpulandatadan
maklumatuntukmenentukansamaadahipotesisyangdibinaitu
benaratausebaliknya.
Pernyataanmasalah:Tanpamemahamimasalahkajian,penulissukar
untukmenghasilkantulisanllmiahyangbaik.Penulisanilmiah
http://teknikpenulisanilmiah.blogspot.my/2009/10/kuliah2komponendalampenulisan.html

October(9)
KULIAH10:KEBERKESANAN
PENULISANILMIAH
KULIAH9:UNSURUNSUR
DALAMPENULISAN
ILMIAH
KULIAH8:KAEDAH
PENULISANNOTAKAKI
DANBIBLIOGRA...
KULIAH7:PROPOSAL
PENYELIDIKAN
KULIAH6:PENULISANESEI
AKADEMIK
KULIAH4&5:METODOLOGI
PENYELIDIKAN
KULIAH3:PROSES
PENULISANILMIAH
KULIAH2:KOMPONEN
DALAMPENULISAN
ILMIAH
PENGENALANPENULISAN
ILMIAH

AboutMe

NORRAUDAHHJSIREN
LahirdiSabakBernam,Selangor.
BersekolahdiSek.Keb.Batu38,Sabak
Bernam,Selangordanmenyambung
alammenengahdiSekolahAgama
MenengahTinggi,SultanSalahuddin
AbdulAzizShah(SAMTS),Batu38,
SabakBernam.SelepasSTPM,
1/6

3/11/2016

MARIBELAJARMENULIS:KULIAH2:KOMPONENDALAMPENULISANILMIAH

bertujuanuntukmenjawabsemuamasalahyangmendasari
penulisandanketidakjelasanmasalahmenyebabkanpenulisdalam
kebingungan.Masalahdiperolehidarisumberpengalaman,hubungan
manusia,alamdantuhandanhasilpembacaan.Faktorinternal
(penyelidik)danfaktoreksternal(penyokong)perludipertimbangkan
untukmengenalpastimasalah.(minatpenulisdandatamencukupi)
Objektif:aktivititanpaobjektifmenjadikanpelaksanaannyatidak
sempurna.Iaberfungsisebagaipanduanuntukmenghasilkan
penulisan.Objektifdibinaberdasarkanmasalahkajian.
Hipotesis:merupakanpendapatyangbelumsempurna.Iabersifat
sementaradanperludiujikebenarannyamelaluipenyelidikanyang
akandijalankan.Hipotesibolehbersifatnegatif(HipotesisNull)dan
hipotesisbersifatpositif(hipotesisAlternatif).
Tinjauanliterature:dilakukanuntukmendapatkanmaklumatdan
faktayangberkaitandenganmasalahyanginginditulis.Lazimnya
setelahmengenalpastimasalah,penulismemerlukanmaklumatdan
faktayangberkaitandenganmasalahdalamkonteksyangbetul.
Fungsitinjauanliterature:dijadikanasasuntukmenentukanmasalah
kajian,mendapatkanideayangjelastentangmasalahyangingin
ditulis,mengetahuidanmembezakanmasalahpenulisduludan
maslaahinginditulisdanpenulisdapatmemfokuskanmasalahkajian.
KomponendalamPenulisanIlmiah
Prosesaktivititinjauanliterature

meneruskanpengajiankeUniversiti
MalayadalambidangMediasehingga
keperingkatDoktorFalsafah.Kini,
bertugassebagaipensyarahkanandi
JabatanDakwahdanPembangunan
Insan,AkademiPengajianIslam,
UniversitiMalaya.Bidangpengajaran
dankajianialahmediadakwahdan
penulisan.Kinisedangmencariilmu
ilmudakwahdenganmengikuti
pengajianjarakjauhdiFakulti
PengajianIslam,UKM,Bangiuntuk
mendapatkanIjazahSarjanaMuda
PengajianIslam(Dakwahdan
Kepimpinan)
Viewmycompleteprofile

Notakaki:ditulisdibahagianbawahhalamanteks,pernomboran
perlumengikuturutandanbermuladengannomborbarupadasetiap
bab.
Kesimpulan:perludilakukanrumusanbagisetiapbabsebagai
mengenalpastiideautamanya.
STRUKTURPENULISAN
Pengenalan
Isi
Transisi
Pengakhiran/kesimpulan
STRUKTURESEI
(RAJAHRUJUKKEPADAPENSYARAH)
Introduction
Beginning
Middle
End
Beginning
Middle
End
OUTLINE
Tema/Tesis
Fokussubjek
Definisi
http://teknikpenulisanilmiah.blogspot.my/2009/10/kuliah2komponendalampenulisan.html

2/6

3/11/2016

MARIBELAJARMENULIS:KULIAH2:KOMPONENDALAMPENULISANILMIAH

Isiisiutama/topiksubjek
Penjelasan
Pembuktian
Eksperimen
Kritikan
Kesimpulan
PEMERENGGANAN
Pemerengganan
Penulisansuatuprosesyangsalingberhubunganantarasatu
bahagiandenganbahagianyanglain.
Perenggan,ayatatauperkataanberperanandalammenentukangaya
danmempunyaiperanantertentu
Perengganmemainkanperananutamadalampembentukan
keseluruhanpenulisan.
Setiapperengganmempunyaihubunganantarasatusamalain.
Perengganterbahagikepada2iaituParagraphUnitydanParagraph
function.
ParagraphUnity(Perengganyangpadu)
Kepaduanperengganperlujelasdandapatdiikutiolehpembaca.
Kepaduandalamperengganmenggambarkankepaduandalam
pemikiran
Kepaduankesamaan(homogeneity)danikatan(cohesiveness)
Setiapperengganmestimempunyaiayattopik(topicsentence)
Ayattopikmerupakanpengembangandaritesispenulisan.
BentukParagraf
TopicsentenceDetails

DetailsTopicsentence

Ayattopik1

Huraian
Ayattopik2
Huraian
Ayattopik
Huraian
Bagaimanaperengganberfungsi(ParagraphFunction)
menyelesaikanmasalahpenulisan/memulakanpenulisandan
menyudahkannya
http://teknikpenulisanilmiah.blogspot.my/2009/10/kuliah2komponendalampenulisan.html

3/6

3/11/2016

MARIBELAJARMENULIS:KULIAH2:KOMPONENDALAMPENULISANILMIAH

Percontohan(examples)
Sebabdanakibat(causeandeffect)
Pendefinisian
Contrastandcomparison(perbezaandanperbandingan)
perengganpermulaan
perengganPenutup
FUNGSIPERENGGAN
Memberikerehatankepadapembacasetelahmengalamisatu
pemikirandaribacaantersebut.
Menjelaskantentangfaktayangadadalamperenggantersebut.
Memfokussatuideadalamsatuperenggan
sekumpulanunitideadandisusunmengikutjalinanideatersebut.
Strukturdalamperengganmestiadaayattopik,Isi/hujahandan
kesimpulan
PERENGGANPENGENALAN
Penarik,menyampaikanlatarbelakangmaklumatdengantepatdan
ringkasdanmengemukakantesispenulisan
Ciriciriperengganpengenalan:ringkasdanpadat,sederhanapendek
dangunaperkataanberaksi
Jenisperengganpengenalanpengenalanringkasan,deskriptif,
ucapanlangsung,penceritaandanpernyataanmemeranjatkan
PERENGGANPENUTUP
PerengganPenutupkesimpulanutkpenulisandalambentuk
pernyataansemulaataupenegasansemulaideautamaatauharapan
penulis.Mengandungipenyimpulan,pengukuhantemamesej,
penjelasanpengertiandankepuasanpenulis/pembaca
Perengganisi
Perengganyangmengisitubuhpenulisandanmengemukakanidea
topikdanperkembanganideautama.
Kebiasaannyamengandungilimaperengganisisekurangkurangnya.
Strukturperenggan
PENGENALAN
ISI1
PERENGGANTRANSISI
ISI2
PERENGGANTRANSISI
PENUTUP
PERENGGANTRANSISI
kesinambunganantarasatuperenggandenganperengganyanglain
memberitahupembacatentangideabaru,meletakkanisidalam
perspektifsebenardanmenyatukanbahagianideadanhujahan.
PERENGGANDIALOG/KUTIPAN
Ditulisdalampetikanlangsungdenganperenggankhas.
Contoh
SiddiqFadzilmenjelaskan,
Generasibarumerupakanbarisanansaruddawah,mujahid
dawahyangdapatditampilkansebagaiqudwahikutandanmodel
teladandalampenghayatansegalacabangajaranIslamdanhukum
hukumnya.
CIRICIRIPERENGGAN
Kejelasanmemberimaknapenulisanideayangterang,nyatadan
http://teknikpenulisanilmiah.blogspot.my/2009/10/kuliah2komponendalampenulisan.html

4/6

3/11/2016

MARIBELAJARMENULIS:KULIAH2:KOMPONENDALAMPENULISANILMIAH

mudahdifahami.Dihasilkanmelaluiayatyangtepatdantidak
meleretleret.
Kesatuanpemusatankeseluruhanideaterfokuskepadatajuk
Kepautanayatayatyangdibinabergeraklancaratauidea
tertinggal.
Kerapianpembacamudahmengikutialiranpemikirandanidea
penulis.
LatihanTutorial
Analisissatuartikeljurnal
Ideautamaartikel(tesis)
Ideatopikdalamperenggan
Ayattransisi
Bentukperenggan
Bentangdalamtutorial
PostedbyNORRAUDAHHJSIRENat10:19PM

3COMMEN T S:
nabilah September13,2011at5:58PM
Salam. Dr. Raudah, saya mempunyai masalah dalam
penulisan tinjauan literatur....kadangkadang saya keliru
dengan journal2 yang dibaca. Saya merupakan pelajar
masterdalambidangekonomipertanian.
Reply
Replies
NORRAUDAHHJSIREN

May17,2012at

11:50PM
SALAM. nabilah. maaf lama tak update laman ni.
macamana master yang dibuat? masih
bermasalah menulis literature review. saya baru
nak perbaiki nota2 ini. untuk lebih fokus bacaan
umum. dulu saya jadikan laman ini utk rujukan
student saya tapi sejak ada elearning dari UM
sendiri,lamannisudahlamadisepikan.kalauada
masalah lagi, boleh jengok2 laman ini apabila
sayasudahupdatenanti.syukran.
Reply

NORRAUDAHHJSIREN

May17,2012at11:49

PM
Thiscommenthasbeenremovedbytheauthor.
Reply

http://teknikpenulisanilmiah.blogspot.my/2009/10/kuliah2komponendalampenulisan.html

5/6

3/11/2016

MARIBELAJARMENULIS:KULIAH2:KOMPONENDALAMPENULISANILMIAH

Enteryourcomment...

Commentas:

Publish

MusliniPearl(Google)

Notifyme

Preview

NewerPost

Signout

Home

OlderPost

Subscribeto:PostComments(Atom)

PROFORMAKURSUS
KULIAH1:PENGENALANPENULISANILMIAH
KULIAH2:KOMPONENDALAMPENULISANILMIAH
KULIAH3:PROSESPENULISANILMIAH
KULIAH4DAN5:METODOLOGIPENYELIDIKAN
KULIAH6:PENULISANESEIAKADEMIK
KULIAH7:PROPOSALPENYELIDIKAN
KULIAH8:FORMATPENULISANILMIAH
KULIAH9:UNSURUNSURDALAMPENULISAN
KULAIH10:KEBERKESANANPENULISANILMIAH
KULIAH11:TANDABACADALAMPENULISAN
KULIAH12:UJIANBERTERUSAN
KULIAH13:KESALAHANDALAMBAHASA
KULIAH14:MENILAIKARANGANSENDIRI

http://teknikpenulisanilmiah.blogspot.my/2009/10/kuliah2komponendalampenulisan.html

6/6