Anda di halaman 1dari 17

ë ë 

 
      
 
  
        
    
  

á 

  
   

   
i     

 i

@ Makna Agama Islam


@ Kerahmatan Islam bagi Seluruh Alam
@ Makna Ukhuwah Islamiyah
@ Makna Ukhuwah Insaniyah
@ Pandangan Islam terhadap Umat Non Islam
@ Tanggung Jawab Sosial Umat Islam
@ Amar Ma·ruf dan Nahi Munkar

 i


 
damai, selamat, sejahtera, penyerahan diri, taat
dan patuh.
Sehingga,
 :
agama yang mengandung ajaran untuk
menciptakan perdamaian, keselamatan, dan
kesejahteraan kehidupan umat manusia pada
khususnya dan semua makhluk Allah pada
umumnya.
Al Baqarah ayat 132
ARTINYA:
³DAN IBRAHIM TELAH MEWASIATKAN
UCAPAN ITU KEPADA ANAK-ANAKNYA,
DEMIKIAN PULA YA¶QUB. (IBRAHIM
BERKATA): HAI ANAK-ANAKKU!
SESUNGGUHNYA ALLAH TELAH MEMILIH
AGAMA INI BAGIMU, MAKA JANGANLAH
KAMU MATI KECUALI DALAM MEMELUK
AGAMA ISLAM´.
   i


@ Sesuai dengan fitrah hidup manusia


@ Ajarannya sempurna
@ Kebenarannya mutlak
@ Mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek
kehidupan
@ Fleksibel dan ringan
@ Berlaku secara universal
@ Sesuai dengan akal pikiran dan memotivasi manusia
untuk menggunakan akal pikirannya
@ Inti ajarannya ´Tauhidµ dan seluruh ajarannya
mencerminkan ketauhidan Allah
@ Menciptakan rahmat kasih sayang Allah terhadap
makhlukNya

 
 i
 

Fungsi Islam sebagai rahmatan lil alamin,


sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. 21 (Al-
Anbiya·) ayat 107

Artinya:
Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan
menjadi rahmat bagi seluruh alam.
BENTUK-BENTUK KERAHMATAN
ALLAH PADA ISLAM
@ Islam menunjukkan kepada manusia tentang jalan
hidup yang benar
@ Islam memberikan kebebasan kepada manusia
untuk menggunakan potensi yang diberikan oleh
Allah secara bertanggung jawab
@ Islam menghargai dan menghormati semua
manusia sebagai hamba Allah, baik muslim
maupun non muslim
@ Islam mengatur kemanfaatan alam secara baik
dan proporsional
@ Islam menghormati kondisi spesifik individu manusia
dan memberikan kelakuan yang spesifik pula
 
 
 
‰ 
persaudaraan, maksudnya perasaan simpati dan
empati antar dua orang atau lebih
‰  :
Ukuwah atau persaudaraan yang berlaku sesama
uamt islam
‰   :
Ukuwah atau persaudaraan baik sesama umat islam
maupun semua umat manusia secara universal.
R i i


 R 
 

@ Dari segi akidah setiap orang yang tidak mau


menerima islam sebagai agamanya disebut kafir
atau non muslim.
@ Kafir berarti orang yang menolak, yang tidak mau
menerima atau menaati aturan Allah yang
diwujudkan kepada manusia melalui ajaran islam.
Sedangkan kufur adalah sikap orang kafir.
 

@ Kafir harbi yaitu orang kafir yang mengganggu,


menyakiti, dan memusuhi orang islam.
@ Kafir dzimmi yaitu orang kafir yang hidup rukun
dengan orang islam yang mengikat perjanjian atau
menjadi tanggungan orang islam untuk menjaga
keselamatan atau keamanannya.
iii   Umat islam adalah umat yang terbaik yang diciptakan Allah dalam kehidupan
dunia ini. Umat islam telah mengikrarkan keyakinan Allah sebagai Tuhan dan
Muhammad SAW sebagai rasul Allah dengan komitmen dalam beribadah
kepada Allah dan berlaku sosial.

Tanggung jawab sosial umat islam meliputi :


1. Menjalin silaturahmi dengan tetangga.
2. Memberikan infak sebagian dari harta yang dimiliki umat,
baik yang wajib dalam bentuk zakat maupun yang sunnah
dalam bentuk sedekah.
3. Menjenguk bila ada anggota masyarakat yang sakit dan
ta·ziah bila ada anggota masyarakat yang meninggal.
4. Memberi bantuan menurut kemampuan bila ada anggota
masyarakat yang memerlukan bantuan


  
 

Artinya memerintahkan orang lain untuk berbuatbaik


dan mencegah perbuatan jahat.

Rasulullah memberikan 3 tingkatan dalam upaya


amar ma·ruf nahi munkar, yaitu :
1. Menggunakan tangan dan kekuasaan bila
mampu
2. Menggunakan lisan
3. Dalam hati apabila langkah pertama dan kedua
tidak memungkinkan.


ANALISIS MASALAH (CERITA) DARI SEGI NILAI-NILAI


KEHIDUPAN SOSIAL ISLAM.
(KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA)
@ Kaum khawarij (kelompok garis keras) yang saat ini
dikenal sebagai teroris tidak segan-segan
menggunakan perlawanan keras terhadap orang-orang
non islam (kafir)

Hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai islam yang


mengajarkan perdamaian, bersikap santun, dan
menghormati orang lain.

@ Kaum khawarij (teroris) ini melakukan perlawanan


(peperangan) pada masyarakat non islam seenaknya.

Mungkin niat mereka baik untuk memberantas kekafiran,


namun cara yang digunakan salah. Islam tidak
mengajarkan kekerasan.
´peperangan pada masa Rosulullah terhadap
orang-orang kafir disebabkan tindakan dzalim orang-
orang kafir tersebut terhadap orang islamµ

Hal ini bersifat pembelaan diri dan perlawanan


terhadap tindakan sewenang-wenang, bukan
bertindak sewenang-wenang seperti yang dilakukan
oleh orang khawarij.

R  
 

  !"!#" $ %$&'


 (&$ %"  ' %)& *
"#& & & )( +& $ 
(*&, &(! ( )(( $ &'
&( #&) !(!  & $
)( +&' ! !%-!%- ()!(
"! !& $ +&(" & - $&, )!
$  (*& - (!" &
(!" $&( $!&'
 $" "( & &'
 %)& * * +& &" %.-&
%.- , &( (&$ )& 
% & %& )!!" '
&( #&)  !! ("$% 
 (&$  ! &('