Anda di halaman 1dari 24

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN

5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 1 1 Menggunakan kata panggilan 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara 9.3 Menyusun maklumat daripada Tatabahasa : Ilmu:
yang betul dalam perbualan berkaitan kehidupan seharian nota atau catatan secara kohesi Kata Panggilan
ARAS 1 mengikut situasi dengan menggunakan kata, hasil daripada bahan yang Kata Tanya Nilai:
ungkapan, ayat, sebutan, intonasi didengar atau dibaca. Kata Nama
TEMA 2 Membina karangan pendek dan nada yang sesuai. KB :
KELUARGA Menyusun
3 Membaca dialog Aras 1 Aras 1 Kosa Kata : maklumat
TAJUK i Menggunakan kata panggilan yang i Menulis maklumat mengikut Umum :
4 Mencatat kata tanya sesuai mengikut situasi dalam prosedur yang betul. Melanjutkan KBT :
perbualan Kerinting Kontekstual
5 Mencatatkan kata panggilan Cemerlang Konstruktivisme
1.2 Bertanya dan menjawab tentang 5.2 Membaca kuat teks prosa dan Anugerah
6 Bercerita tentang keluarga sesuatu perkara secara bertatasusila puisi dengan sebutan dan intonasi
sendiri yang betul dengan lancar serta Istilah :
dengan menggunakan kata Aras 1 memahami perkara yang dibaca
panggilan. i Mendengar dan mengecam intonasi
dalam soalan tanpa kata tanya Aras 1 Sebutan dan
7 Bercerita tentang keluarga jiran i Membaca bahan sastera dan Intonasi:
kepada rakan ii Mengemukakan soalan dengan bukan sastera dengan sebutan
menggunakan kata tanya untuk dan intonasi yang betul
8 Menulis maklumat tentang mendapatkan penjelasan
keluarga ii Menerangkan teks yang dibaca
iii Memberikan jawapan yang sesuai secara ringkas
9 Membina karangan pendek kepada soalan yang dikemukakan

10 Menjawab soalan berdasarkan 3.2 Menghuraikan maklumat dengan 10.3 Membuat ringkasan daripada
teks menggunakan alasan yang bahan yang didengar dan dibaca
meyakinkan
11 Memberi alasan berdasarkan Aras 1
pernyataan Aras 1 i Mengecam dan menyusun idea
i Membentangkan fakta tentang utama yang terdapat dalam
12 Mencatat isi-isi penting sesuatu topik dengan ulasan yang petikan yang dibaca atau
wajar didengar
13 Mengumpulkan isi-isi penting

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 1 1 Membaca kuat teks ucapan 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara 9.3 Menyusun maklumat daripada Tatabahasa : Ilmu:
berkaitan kehidupan seharian nota atau catatan secara kohesi Kata Ganti Nama Kajian Tempatan
ARAS 2 2 Mencatat maklumat penting dengan menggunakan kata, hasil daripada bahan yang
ungkapan, ayat, sebutan, intonasi didengar atau dibaca. Kosa Kata : Nilai:
TEMA 3 Mencatat kata panggilan dan nada yang sesuai. Umum : Hormat-
KELUARGA Aras 2 Sumbangan, menghormati
4 Membina ayat dengan kata Aras 2 i Menyusun maklumat penting Program,
TAJUK panggilan i Menggunakan kata panggilan dan yang terdapat dalam bahan grafik Peningkatan, KB :
kata ganti nama diri yang sesuai Intelek
5 Membina ayat dengan kata dalam situasi formal 5.2 Membaca kuat teks prosa dan
ganti diri puisi dengan sebutan dan intonasi Istilah : KBT :
1.2 Bertanya dan menjawab tentang yang betul dengan lancar serta Komitmen, prestasi Kontekstual
6 Menyusun maklumat sesuatu sesuatu perkara secara bertatasusila memahami perkara yang dibaca Konstruktivisme
peristiwa Sebutan dan
Aras 2 Aras 2 Intonasi:
7 Main Peranan i Mengemukakan soalan yang tepat i Membaca bahan sastera dan
tentang sesuatu perkara yang bukan sastera dengan sebutan,
8 Menggunakan kata panggilan dibualkan intonasi yang betul serta gaya
dengan betul dalam situasi yang sesuai
formal Ii Menjawab untuk menerangkan
sesuatu perkara yang dikemukakan ii Menghuraikan maklumat yang
9 Menyusun maklumat mengikut diperoleh daripada bahan yang
peristiwa 3.2 Menghuraikan maklumat dengan dibaca
menggunakan alasan yang
10 Membina ayat tanya meyakinkan 10.3 Membuat ringkasan daripada
berdasarkan situasi bahan yang didengar dan dibaca
Aras 2
11 Membaca dengan i Membentangkan dapatan tentang Aras 2
sebutan,intonasi yang betul sesuatu isu dengan memberikan Mencatat isi daripada pelbagai
serta gaya yang sesuai penerangan yang jelas i bahan yang dibaca

12 Menyatakan pendapat

13 Mencatat isi-isi penting

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 1 1 Membincang salah laku dan 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara 9.3 Menyusun maklumat daripada Tatabahasa : Ilmu:
mengandaikan teguran yang berkaitan kehidupan seharian nota atau catatan secara kohesi Kata Ganti Nama Kajian Tempatan
ARAS 3 sesuai dengan menggunakan kata, hasil daripada bahan yang Pendidikan Moral
ungkapan, ayat, sebutan, intonasi didengar atau dibaca. Kosa Kata :
TEMA 2 Mencatat salah laku dan nada yang sesuai. Umum : Nilai:
KELUARGA berdasarkan gambar Aras 3 Sumbangan, Patuh kepada
Aras 3 i Mengolah maklumat secara Program, arahan
TAJUK 3 Berlakon dan melakonkan i Menerima teguran secara terbuka koheren untuk tujuan tertentu Peningkatan,
dialog dalam perbualan dengan Intelek KB :
menggunakan bahasa yang sesuai Menjana Idea
4 Memadankan teguran Istilah :
berdasarkan pernyataan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang 5.2 Membaca kuat teks prosa dan Komitmen, prestasi KBT :
sesuatu perkara secara bertatasusila puisi dengan sebutan dan intonasi BCB
5 Melengkapkan dialog yang betul dengan lancar serta Sebutan dan Mendengar arahan
berdasarkan pernyataan Aras 3 memahami perkara yang dibaca Intonasi: Kontekstual
i Mengemukakan soalan pelbagai aras
6 Membaca teks dengan sebutan, dengan menggunakan bahasa yang Aras 3
intonasi dan gaya yang betul sesuai i Membaca teks pelbagai laras
dengan sebutan dan intonasi
7 Membina ayat tanya dengan yang betul serta gaya yang
betul sesuai.

8 Membaca teks dengan sebutan, ii Memahami isi kandungan teks


intonasi dan gaya yang betul yang dibaca

9 Memberi pendapat berdasarkan 3.2 Menghuraikan maklumat dengan 10.3 Membuat ringkasan daripada
pemerhatian menggunakan alasan yang bahan yang didengar dan dibaca
meyakinkan
10 Membuat catatan Aras 3
Aras 3 i Membuat ringkasan daripada
i Mengembangkan idea berdasarkan bahan prosa dalam bentuk
pemerhatian dengan memberikan perenggan
penjelasan

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 2 1 Mendengar dan membaca 1.3 Memberikan dan memahami arahan 8.1 Membina dan menulis perkataan, Tatabahasa : Ilmu:
serta pesanan tentang sesuatu ayat tunggal dan ayat majmuk Ayat Tunggal Pendidikan Moral
ARAS 1 2 Mengisi maklumat dalam peta perkara
minda Aras 1 Nilai:
TEMA Aras 1 i Menulis perkataan, ayat tunggal, Kosa Kata : Bersopan-santun,
SEKOLAH 3 Mengemukakan pendapat i Menyatakan panduan tunjuk arah dan ayat majmuk berdasarkan Umum : tolong menolong
kepada orang lain topik yang diberi Asas, menghargai,
TAJUK 4 Membina ayat berdasarkan ii Menyampaikan arahan serta pesanan conteng, sering, KB :
frasa yang diberi dengan intonasi yang betul dan merebak,
bersopan kemudahan,
5 Membina ayat tunggal dan ayat syarahan, warga KBT :
majmuk 3.3 Menyampaikan maklumat kepada 8.3 Menulis perkataan dan ayat Konstruktivisme
pihak lain dalam aktiviti yang dengan menggunakan tulisan
6 Menyampaikan arahan dan terancang berangkai yang kemas Istilah :
pesanan dengan sopan
Aras 1 Aras 1
7 Menulis perkataan dan ayat i Mengemukakan pendapat dalam i Menulis perkataan dan ayat Sebutan dan
menggunakan tulisan berangkai ucapan dengan menggunakan dengan tulisan berangkai yang Intonasi:
sebutan yang jelas kemas dan cantik
8 Memberi alasan tentang
sesuatu hujah 4.3 Mengemukakan hujah untuk 11.1 Menyatakan pandangan tentang
menyokong atau menentang pendirian perkara yang menarik dalam
9 Menyatakan pendapat dengan memberikan alasan yang sesebuah karya
sesuai secara sopan
Aras 1
Aras 1 i Meneliti perkara yang menarik
i Menyatakan pendirian tentang dalam bahan yang ditonton atau
sesuatu tajuk perbincangan dibaca

ii Memberikan pendapat dengan alasan


tentang sesuatu topik

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 2 1 Mendengar dan membaca 1.3 Memberikan dan memahami arahan 8.1 Membina dan menulis perkataan, Tatabahasa : Ilmu:
serta pesanan tentang sesuatu ayat tunggal dan ayat majmuk Kata Hubung Pendidikan Moral
ARAS 2 2 Menyenaraikan peraturan perkara
berdasarkan petikan Aras 2 Kosa Kata : Umum Nilai:
TEMA Aras 2 i Membina ayat majmuk dengan : Penampilan, Mematuhi
SEKOLAH 3 Menyatakan sebab atau alasan i Mendengar, arahan serta pesanan kata hubung menepati, peraturan,
dengan teliti untuk bertindak balas pergaulan, taklimat, Menghargai,
TAJUK 4 Membina ayat majmuk etika Kerjasama,
ii Melakukan arahan dengan tepat Kekitaan
5 Memilih ayat majmuk betul dan Istilah :
salah 3.3 Menyampaikan maklumat kepada 8.3 Menulis perkataan dan ayat
pihak lain dalam aktiviti yang dengan menggunakan tulisan KB :
6 Melaksanakan arahan mengikut terancang berangkai yang kemas Sebutan dan
keutamaan Intonasi:
Aras 2 Aras 2 KBT :
7 Menulis ayat dalam perenggan i Menyampaikan idea yang bernas i Menulis perenggan dengan Kontekstual
yang betul dengan dalam ucapan menggunakan sebutan menggunakan tulisan berangkai
menggunakan tulisan berangkai yang jelas dan intonasi yang baik yang cantik

8 Menyokong tajuk dengan alasan 4.3 Mengemukakan hujah untuk 11.1 Menyatakan pandangan tentang
yang logik menyokong atau menentang pendirian perkara yang menarik dalam
dengan memberikan alasan yang sesebuah karya
9 Menulis pendapat tentang sesuai secara sopan
perkara yang menarik Aras 2
Aras 2 i Menyatakan pendapat tentang
i Menyokong sesuatu tajuk dengan perkara yang menarik
mengemukakan hujah yang bernas

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 2 1 Membaca petikan 1.3 Memberikan dan memahami arahan 8.1 Membina dan menulis perkataan, Tatabahasa : Ilmu:
serta pesanan tentang sesuatu ayat tunggal dan ayat majmuk Kata Hubung, Sastera
ARAS 3 2 Mendengar dan mencatat perkara Ayat Majmuk,
maklumat berdasarkan petikan Aras 3 Ayat Tunggal Nilai: Berani,
TEMA Aras 3 i Membina ayat majmuk daripada Bekerjasama
SEKOLAH Mendengar dan menyebut frasa i Mendengar dan menerima arahan dua atau lebih ayat tunggal
3 indah untuk dilaksanakan mengikut Kosa Kata : KB :
TAJUK keutamaan Umum :
Menyatakan maklumat dalam Muktamad, KBT :
4 pengumuman pertandingan 3.3 Menyampaikan maklumat kepada 8.3 Menulis perkataan dan ayat penyertaan, panel, Kontekstual
melukis pihak lain dalam aktiviti yang dengan menggunakan tulisan rakaman,
terancang berangkai yang kemas penganjur
Membina ayat tunggal
5 Aras 3 Aras 3 Istilah :
Menyambung ayat majmuk i Mempersembahkan idea yang i Menulis teks dengan Makmal,
6 menggunakan kata hubung menarik menggunakan bahasa yang menggunakan tulisan berangkai Komunikasi,
indah yang kemas dan cantik Komputer
7 Mencatat maklumat penting
berdasarkan petikan 4.3 Mengemukakan hujah untuk 11.1 Menyatakan pandangan tentang
menyokong atau menentang pendirian perkara yang menarik dalam Sebutan dan
8 Membina ayat majmuk dengan memberikan alasan yang sesebuah karya Intonasi:
menggunakan kata hubung sesuai secara sopan
Aras 3
9 Melaksanakan arahan mengikut Aras 3 i Mengulas perkara yang menarik
keutamaan i Menyatakan pendirian tentang dalam karya
sesuatu tajuk perbincangan
10 Menulis teks dengan
menggunakan tulisan berangkai

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 3 1 Melakonkan dialog 1.4 Menyatakan permintaan secara 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk Tatabahasa : Ilmu:
berterus-terang dan meyakinkan mendapatkan maklumat bagi Kata Hubung
ARAS 1 2 Menombori urutan cerita dengan menggunakan intonasi dan tajuk yang sedang dikaji termasuk Nilai:
para linguistik yang sesuai untuk maklumat daripada Internet
TEMA Mengelaskan perbezaan Tuan menguatkan permintaan. Kosa Kata : KB :
CERITA Puteri dan Putera Aras 1 Umum :
Aras 1 i Merujuk kepada kamus untuk Syarat, sungai, KBT :
TAJUK 3 Memberi komen sikap katak i Memilih dan menggunakan kata dan mencari makna, sebutan yang budi, tidur, balasan, Kontekstual
yang seperti “Kacang lupakan ayat yang sesuai untuk menyatakan betul, ejaan, dan penggunaan Konstruktivisme
kulit” sesuatu permintaan perkataan yang tepat.
Istilah :
4 Menyebut dan memberi ii Menyatakan permintaan dengan jelas Beta, istana,
pendapat dan tepat putera, puteri

5 Menyalin ayat tunggal yang 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai 8.2 Membina dan menulis ayat
terdapat dalam dialog berdasarkan pemerhatian, tunggal dan ayat majmuk dalam Sebutan dan
pengalaman, dan maklumat yang sesuatu penulisan teks tentang Intonasi:
6 Menyenaraikan kata hubung disampaikan oleh pihak lain sesuatu tajuk

7 Meneliti dan membina ayat Aras 1 Aras 1


berdasarkan gambar i Menyusun idea tentang sesuatu isu i Membina ayat tunggal dan ayat
untuk membuat komen majmuk berdasarkan tajuk
8 Mengelaskan perbezaan
6.6 Membuat ramalan berdasarkan 11.4 Memberikan komen dan
9 Membuat permintaan dengan sesuatu cerita atau maklumat yang pandangan tentang pendapat
menggunakan para linguistik diberikan dalam bahan ilmu yang disampaikan oleh pihak lain

10 Mencari makna dengan Aras 1 Aras 1


menggunakan kamus i Mengumpul maklumat daripada bahan i Mengecam maklumat yang
yang dibaca untuk membuat ramalan terdapat dalam teks
11 Mengumpulkan maklumat untuk
membuat ramalan ii Menentukan kesesuaian maklumat ii Menyatakan pandangan tentang
yang terdapat dalam teks untuk mesej dan nilai yang terdapat
12 Memilih maklumat yang betul membuat ramalan dalam teks
berdasarkan teks

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 3 1 Mendengar dan melagukan 1.4 Menyatakan permintaan secara 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk Tatabahasa : Ilmu:
syair berterus-terang dan meyakinkan mendapatkan maklumat bagi Imbuhan, awalan,
ARAS 2 2 dengan menggunakan intonasi dan tajuk yang sedang dikaji termasuk kata dasar Nilai:
Melafazkan perkataan para linguistik yang sesuai untuk maklumat daripada Internet
TEMA menguatkan permintaan. KB :
CERITA 3 Melakonkan watak dalam dialog Aras 2 Kosa Kata :
Aras 2 i Merujuk kepada ensiklopedia dan Umum : KBT :
TAJUK 4 Menyebut nama sahabat Hang i Menyatakan sebab untuk menyokong tesaurus untuk mendapatkan Mengamuk, Kontekstual,
Tuah sesuatu permintaan maklumat masyhur, gempal, Konstruktivisme
hadiah, menerpa
5 Menulis kata berimbuhan 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai 8.2 Membina dan menulis ayat
awalan dan kata dasar berdasarkan pemerhatian, tunggal dan ayat majmuk dalam Istilah :
pengalaman, dan maklumat yang sesuatu penulisan teks tentang Istana, bendahara
6 Berbincang dengan rakan disampaikan oleh pihak lain sesuatu tajuk
tentang syair dan prosa
Aras 2 Aras 2 Sebutan dan
7 Membuat teguran positif i Menjelaskan maklumat daripada i Membina perenggan dengan ayat Intonasi:
berdasarkan maklumat pemerhatian untuk memberikan tunggal dan ayat majmuk
teguran yang positif
8 Membina ayat tunggal dan ayat
majmuk 6.6 Membuat ramalan berdasarkan 11.4 Memberikan komen dan
sesuatu cerita atau maklumat yang pandangan tentang pendapat
9 Menyatakan alasan untuk diberikan dalam bahan ilmu yang disampaikan oleh pihak lain
menyokong pernyataan
Aras 2 Aras 2
10 Merujuk ensiklopedia untuk Membuat ramalan berdasarkan idea i Memahami teks untuk
mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan cerita dan isu mendapatkan mesej dan nilai
yang diberi
11 Membuat ramalan berdasarkan ii Menjelaskan mesej dan nilai yang
cerita terdapat dalam teks

12 Menulis cerita dengan


menggunakan perkataan

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 3 1 Membaca dan memahami 1.4 Menyatakan permintaan secara 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk Tatabahasa : Ilmu:
petikan berterus-terang dan meyakinkan mendapatkan maklumat bagi Ayat tunggal
ARAS 3 dengan menggunakan intonasi dan tajuk yang sedang dikaji termasuk Nilai:
2 Memberi teguran positif para linguistik yang sesuai untuk maklumat daripada Internet
TEMA menguatkan permintaan. Kosa Kata : KB :
CERITA 3 Berbincang tentang teguran Aras 3 Umum :
positif Aras 3 i Mengakses maklumat daripada Saji, bertangkup, KBT :
TAJUK i Menggunakan kata dan ayat yang laman web atau pelbagai sumber kempunan, Kontekstual,
4 Membina ayat tunggal sesuai dalam menyatakan permintaan tembakul, merebus, Konstruktivisme
berdasarkan rajah tukar ganti untuk meyakinkan pihak lain mengangakan

5 Menulis ayat berpandukan 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai 8.2 Membina dan menulis ayat Istilah :
gambar berdasarkan pemerhatian, tunggal dan ayat majmuk dalam
pengalaman, dan maklumat yang sesuatu penulisan teks tentang
6 Memahami maklumat untuk disampaikan oleh pihak lain sesuatu tajuk
membuat teguran Sebutan dan
Aras 3 Aras 3 Intonasi:
7 Menyatakan teguran i Menyaring maklumat yang diterima i Menulis karangan prosa
berdasarkan petikan untuk memberikan teguran

8 Membina ayat yang sesuai 6.6 Membuat ramalan berdasarkan 11.4 Memberikan komen dan
untuk menyatakan permintaan sesuatu cerita atau maklumat yang pandangan tentang pendapat
diberikan dalam bahan ilmu yang disampaikan oleh pihak lain
9 Mendapatkan maklumat
Aras 3 Aras 3
10 Menganalisis maklumat untuk Menganalisis maklumat yang terdapat i Mengemukakan pendapat tentang
membuat ramalan dalam teks untuk mendapat mesej dan nilai yang terdapat
kewajaran ramalan dalam teks
11 Menulis pengajaran
berdasarkan bahan yang dibaca

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

9
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 4 1 Meneliti maklumat untuk 1.5 Memberikan penjelasan tentang 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre Tatabahasa : Ilmu:
membuat pilihan sesuatu perkara yang tersurat dan penulisan Kata nama khas Kajian Tempatan
ARAS 1 tersirat dengan menggunakan kata,
2 Menyatakan destinasi pilihan ungkapan dan ayat yang sesuai Aras 1 Nilai:
TEMA i Mengenal pasti penggunaan kata, Kosa Kata : Bersyukur,
KEINDAHAN 3 Menyatakan pilihan menerima Aras1 frasa, ayat dan peribahasa dalam Umum : berbangga
NEGARA atau menolak pendapat i Menyatakan penerangan tentang sesuatu genre Khazanah, unik,
sesuatu isi berkaitan perkara yang menampung, KB :
TAJUK 4 Bercerita destinasi pilihan dan dibualkan elemen Mengumpul
nyatakan alasan maklumat
4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima 6.4 Membaca pantas secara luncuran Istilah :
5 Membaca maklumat dengan atau menolak pendapat dalam untuk mendapatkan maklumat Snorkeling, scuba KBT :
teliti perundingan untuk mencapai kata yang menyeluruh diving, spesies BCB
semangat Merujuk kamus
6 Membaca perkataan dan Aras 1 Konstruktivisme
mencari maksud perkataan Aras 1 i Membaca tajuk-tajuk kecil Sebutan dan
i Meneliti permohonan untuk membuat daripada teks untuk mendapatkan Intonasi:
7 Membuat pilihan berdasarkan pilihan gambaran umum
teks
ii Mengemukakan alasan untuk
8 Memberi maksud perkataan menerima atau menolak sesuatu
pendapat
9 Menyatakan isi tersurat dan
tersirat

10 Menyebut format pelbagai genre


penulisan

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

10
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 4 1 Memberi alasan untuk 1.5 Memberikan penjelasan tentang 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre Tatabahasa : Ilmu:
menerima cadangan sesuatu perkara yang tersurat dan penulisan Kata majmuk Kajian Tempatan
ARAS 2 tersirat dengan menggunakan kata,
2 Memberi alasan untuk menolak ungkapan dan ayat yang sesuai Aras 2 Nilai:
TEMA cadangan i Menyatakan perbezaan Kosa Kata : Menghormati
KEINDAHAN Aras 2 penggunaan format yang terdapat Umum :
NEGARA 3 Menceritakan pengalaman i Menerangkan maklumat yang tersurat dalam pelbagai genre Panorama, KB :
berdasarkan gambar yang diberi dan tersirat tentang sesuatu peristiwa memulihkan, Membuat
TAJUK nyaman, keputusan,
4 Simulasi membuat keputusan 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima menendang Menjana idea
atau menolak pendapat dalam 6.4 Membaca pantas secara luncuran
5 Membaca dialog yang diberi perundingan untuk mencapai kata untuk mendapatkan maklumat Istilah :
semangat yang menyeluruh Design
6 Menyebut kata majmuk yang KBT :
terdapat dalam teks Aras2 Aras 2 Sebutan dan BCB
i Mempertimbangkan alasan untuk i Membaca bahagian pengenalan Intonasi: Mencatat nota
7 Membaca bahagian pengenalan menerima atau menolak pandangan sesebuah teks
untuk mendapat gambaran dalam sesuatu perundingan
keseluruhan sebelum bercerita

8 Menyatakan alasan untuk


menerima atau menolak
cadangan

9 Membaca teks

10 Menjelaskan maklumat tentang


sesuatu peristiwa

11 Menyatakan perbezaan format


dalam genre penulisan

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

11
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 4 1 Menyatakan pendapat tentang 1.5 Memberikan penjelasan tentang 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre Tatabahasa : Ilmu:
tempat menarik yang dipilih sesuatu perkara yang tersurat dan penulisan Imbuhan apitan Kajian Tempatan
ARAS 3 tersirat dengan menggunakan kata, Sains
2 Berbincang dalam kumpulan ungkapan dan ayat yang sesuai Aras 3 Kosa Kata :
TEMA tentang tempat idaman dan i Menyatakan ciri-ciri penulisan Umum : Nilai:
KEINDAHAN alasannya berdasarkan Aras 3 genre Mercu, keunikan, Kebangsaan
NEGARA maklumat yang diberi i Menghubungkaitkan dan menjelaskan kecondongan, Bekerjasama
isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu komunikasi,
TAJUK 3 Membaca brosur untuk bahan berputar KB :
memahami maklumat Membanding beza,
4.4 Membaca pantas secara luncuran Istilah : Meter, tan, Membuat
4 Membaca brosur untuk untuk mendapatkan maklumat yang 6.4 Membaca pantas secara luncuran kilometer, persegi, keputusan
memenuhi grafik banding beza menyeluruh untuk mendapatkan maklumat bilion
yang menyeluruh KBT :
Menyebut perkataan Aras 3 Sebutan dan
5 berimbuhan apitan yang i Menolak atau menerima pandangan Aras 3 Intonasi: BCB
terdapat dalam brosur dengan memberikan alasan yang i Membaca indeks, glosari atau Mencatat nota
rasional dalam sesuatu perundingan bibliografi sesuatu teks atau buku
6 Menyatakan pendapat untuk mendapatkan maklumat
berdasarkan alasan lanjut.

7 Membaca teks untuk


mendapatkan maklumat

8 Menjelaskan isi yang tersurat


dan tersirat

9 Menyatakan ciri-ciri penulisan


genre

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

12
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 5 1 Membaca brosur 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan 8.4 Membina dan menulis ayat topik Tatabahasa : Ilmu:
semasa menjalankan transaksi dalam dan ayat huraian berdasarkan Imbuhan apitan Sains
ARAS 1 2 Mencatat maklumat penting urusan harian untuk mendapatkan sesuatu perkara
barangan dan perkhidmatan Kosa Kata : Nilai:
TEMA 3 Menjawab soalan berdasarkan Aras 1 Umum : Menjaga alam
KOMPUTER brosur Aras 1 i Membina ayat topik yang jelas Ciptaan, sekitar
i Menyoal untuk mendapatkan tentang sesuatu isi keistimewaan Menghargai
TAJUK 4 Mengimlakkan perkataan penjelasan tentang sesuatu sumber alam
perkhidmatan yang diperlukan Istilah :
5 Mencatat maklumat penting Sainitis, solar, kos KB :
6.3 Membaca dan mengenal pasti isi 9.1 Mengimlakkan ( mengambil Membanding beza
6 Mengambil imlak utama dan isi sampingan daripada rencana ) berdasarkan teks yang Sebutan dan
teks dibacakan atau diperdengarkan Intonasi: KBT :
7 Menggunakan ayat tanya yang Mencatat nota
betul dalam situasi yang betul Aras 1 Aras 1
i Membaca dan mengenal pasti idea i Mengambil imlak perkataan dan
8 Membina ayat topik utama dan idea sokongan yang rangkai kata dengan ejaan dan
terdapat dalam teks tanda baca yang betul

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

13
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 5 1 Membaca petikan dengan 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan 8.4 Membina dan menulis ayat topik Tatabahasa : Ayat Ilmu:
sebutan dan intonasi yang betul semasa menjalankan transaksi dalam dan ayat huraian berdasarkan tanya, ayat seru, Sains, Kemahiran
ARAS 2 urusan harian untuk mendapatkan sesuatu perkara ayat penyata, kata hidup
2 Mengenal pasti dan mencatat barangan dan perkhidmatan seerti
TEMA idea utama Aras 2 Nilai: Menghargai
KOMPUTER Aras 2 i Menyatakan dan menghuraikan is sumber alam,
3 Membaca idea utama yang i Berbincang untuk mendapatkan utama dengan menggunakan ayat Kosa Kata : Menghargai alam
TAJUK telah dicatat persetujuan dalam berurusan yang gramatis Umum : sekitar
Anugerah, meraih,
4 Membina idea utama dan idea ii Membina beberapa ayat huraian operasi, menjelajah KB :
sampingan berdasarkan isi utama Menjana idea
Istilah :
5 Mengimlakkan pelbagai jenis 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi 9.1 Mengimlakkan ( mengambil Solar, sel, elektrik, KBT :
ayat utama dan isi sampingan daripada rencana ) berdasarkan teks yang kilometer, uji pandu BCB
teks dibacakan atau diperdengarkan Mencatat nota
Mencatat isi penting Sebutan dan
Aras 2 Aras 2 Intonasi:
Mengimlakkan pelbagai ayat i Membaca dan mengenal pasti idea i Mengimlakkan pelbagai jenis ayat
utama dan idea sokongan yang yang diperdengarkan
Menyatakan permintaan terdapat dalam teks
berdasarkan situasi

Menyatakan isi utama

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

14
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 5 1 Membaca dan memahami teks 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan 8.4 Membina dan menulis ayat topik Tatabahasa : Ilmu:
perbahasan semasa menjalankan transaksi dalam dan ayat huraian berdasarkan Tanda Bacaan Sains, Kajian
ARAS 3 urusan harian untuk mendapatkan sesuatu perkara Tempatan
2 Mencatat isi penting barangan dan perkhidmatan Kosa Kata :
TEMA berdasarkan teks Aras 3 Umum : Nilai:
KOMPUTER Aras 3 i Membina perenggan yang kohesi Memudaratkan, Menghargai
3 Menjana idea utama dan idea i Menggunakan bahasa yang sesuai dengan ayat topik dan ayat tercemar, sumber alam
TAJUK sokongan untuk mendapatkan keyakinan huraian menegaskan, Menghargai alam
semasa berurusan disarankan sekitar
4 Mengimlakkan cerita
6.3 Membaca dan mengenal pasti isi 9.1 Mengimlakkan ( mengambil Istilah : KB :
5 Menulis dengan menggunakan utama dan isi sampingan daripada rencana ) berdasarkan teks yang Petroleum, petrol, Menyenaraikan
tanda baca yang betul teks dibacakan atau diperdengarkan kesihatan
KBT :
6 Memberi idea utama dan idea Aras 3 Aras 3 Sebutan dan Kontekstual
sokongan i Mengemukakan idea utama dan idea i Mengambil imlak petikan daripada Intonasi:
sokongan yang terdapat dalam bahan teks yang diperdengarkan dengan
7 Menulis dengan tanda baca bacaan ejaan dan tanda baca yang betul
yang betul

8 Menggunakan bahasa yang


betul mengikut situasi

9 Membina perenggan yang


kohesi

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

15
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 6 1 Membaca secara imbasan 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, 9.2 Mengenal pasti maklumat dan Tatabahasa : Ilmu:
frasa, ayat serta sebutan dan intonasi mencatat nota daripada bahan Peribahasa Kajian Tempatan
ARAS 1 Menjawab soalan permohonan yang baik dan jelas yang didengar dan dibaca
2 Kosa Kata : Nilai:
TEMA Mencatat bukti menunjukkan Aras 1 Aras 1 Umum : Bekerjasama,
KEBERSIHAN penduduk hidup sebagai aur i Memilih diksi yang sesuai untuk i Memilih dan menulis idea yang Bersih, cantik, tolong-menolong,
3 dengan tebing menyampaikan sesuatu cerita terdapat dalam petikan yang lancar, kemesraan tolak-ansur,
TAJUK dibaca atau didengar bersopan
4 Membincangkan perbezaan dan ii Menyampaikan cerita tentang isu Istilah :
persamaan tentang bergotong- semasa yang didengar atau dibaca Kemasyarakatan, KB :
royong di rumah dan di kawasan program,
perumahan 6.5 Membaca pantas secara imbasan 10.1 Menghasilkan pelbagai genre masyarakat, balai KBT :
untuk mendapatkan maklumat khusus (prosa dan puisi) termasuk e-mel raya BCB
5 Menjawab soalan pemahaman yang mudah, menarik dan
Aras 1 bermakna Sebutan dan
6 Mencatat isi penting i Membaca dan mencari fakta yang Intonasi:
relevan Aras 1
7 Menyampaikan cerita tentang i Mengenal pasti isi daripada
isu semasa pelbagai sumber berdasarkan
topik
8 Menulis idea penting
ii Menyusun isi mengikut
perenggan bagi menghasilkan
karangan yang lengkap

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

16
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 6 1 Membaca secara imbasan 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, 9.1 Mengenal pasti maklumat dan Tatabahasa : Ilmu:
frasa, ayat serta sebutan dan intonasi mencatat nota daripada bahan Penjodoh bilangan Pendidikan seni
ARAS 2 2 Melengkapkan fakta tentang yang baik dan jelas yang didengar dan dibaca
pencemaran Nilai:
TEMA i Aras 2 Aras 2 Kosa Kata : Kebersihan,
KEBERSIHAN 3 Mencari bukti berdasarkan Membuat ramalan permulaan atau i Mencatat nota dalam bentuk Umum : Bersatu-padu,
pernyataan kesudahan sesuatu cerita dengan grafik Rasa bimbang, Menghargai
sebutan serta intonasi yang baik menjejas,
TAJUK 4 Melengkapkan fakta pendapatan, KB :
berdasarkan tajuk dan 6.5 Membaca pantas secara imbasan 10.1 Menghasilkan pelbagai genre pembakaran,
maklumat untuk mendapatkan maklumat khusus (prosa dan puisi) termasuk e-mel membendung, KBT :
yang mudah, menarik dan Pembaharuan BCB
5 Mencatat isi penting untuk Aras 2 bermakna Kontekstual
membina karangan i Mengimbas fakta yang relevan Istilah : Konstruktivisme
daripada pelbagai bahan untuk Aras 2 Pencemaran,
6 Melengkapkan cerita mengukuhkan maklumat i Mengenal pasti isi daripada perindustrian, sisa
pelbagai sumber berdasarkan toksik, ekosistem
7 Mencatat nota tajuk
Sebutan dan
ii Membina draf karangan yang Intonasi:
lengkap

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

17
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 6 1 Bacaan Imbasan 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, 9.1 Mengenal pasti maklumat dan Tatabahasa : Ilmu:
frasa, ayat serta sebutan dan intonasi mencatat nota daripada bahan Membina ayat Sains, Pendidikan
ARAS 3 Mengumpul punca-punca yang baik dan jelas yang didengar dan dibaca kesihatan
2 keracunan makanan
TEMA Aras3 Aras 3 Kosa Kata : Nilai:
KEBERSIHAN 3 Menyatakan langkah-langkah i Mempersembahkan cerita dengan i Mendengar dan menyenaraikan Umum : Menjaga
mengatasi masalah sebutan, intonasi, dan penghayatan idea utama dan idea sokongan Mencoret, cuai, kebersihan,
yang sesuai yang terdapat dalam petikan pandang ringan, berwaspada
TAJUK 4 Simulasi bermesyuarat untuk segar, lembaran
membuat keputusan 6.5 Membaca pantas secara imbasan 10.1 Menghasilkan pelbagai genre KB :
untuk mendapatkan maklumat khusus (prosa dan puisi) termasuk e-mel Istilah :
5 Menulis karangan tentang yang mudah, menarik dan Keracunan, KBT :
pengalaman Aras 3 bermakna makanan, BCB
i Mengumpul maklumat secara kawasan, Konstruktivisme
6 Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan Aras 3 warkah,serangga,
imbasan i Menulis karangan berdasarkan berkhasiat
tajuk yang diberi
7 Menulis karangan berdasarkan Sebutan dan
tajuk Intonasi:

8 Bercerita dengan sebutan,


intonasi dan gaya yang sesuai

9 Menyenaraikan idea utama dan


idea sokongan

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

18
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 7 1 Menombori format surat kiriman 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, 5.1 Membaca kuat perkataan dan Tatabahasa : Ilmu:
tidak rasmi frasa, ayat serta sebutan dan intonasi ayat dengan sebutan dan Kata Kerja, ayat
ARAS 1 yang baik dan jelas memahami perkara yang dibaca tunggak, kata Nilai:
2 Melabelkan format surat kiriman hubung
TEMA Aras 1 Aras 1 KB :
PERMAINAN 3 Membina 5 ayat berdasarkan i Memilih diksi yang sesuai untuk i Membaca perkataan frasa dan Kosa Kata :
kata kerja menyampaikan sesuatu cerita ayat mengandungi ayat tunggal Umum : KBT :
dan ayat majmuk dengan sebutan Aktiviti, Kontekstual
TAJUK 4 Menggabungkan ayat-ayat ii Menyampaikan cerita tentang isu intonasi yang betul menyihatkan, Konstruktivisme
tunggal dengan menggunakan semasa yang didengar atau dibaca lemak, cabaran,
kata imbuhan yang sesuai ii Menerangkan makna perkataan bangsa,
dan ayat keterampilan,
5 Menulis sepucuk surat kepada pemimpin
kawan 9.3 Menyusun maklumat daripada nota 7.1 Membaca dan menerangkan
atau catatan secara kohesi hasil maksud kandungan teks yang Istilah :
6 Membaca dan memahami teks daripada bahan yang didengar atau tersurat dan tersirat kumuh
dibaca
7 Melabelkan format surat Aras 1 Sebutan dan
Aras 1 i Membuat andaian tentang Intonasi:
8 Membaca dan memahami teks i Menulis maklumat mengikut prosedur sesuatu perkara yang tersirat
dengan betul menulis yang betul berdasarkan maklumat yang
tersirat
9 Mengemukakan maklumat
berdasarkan bahan ii Menyatakan andaian yang dibuat
secara ringkas
10 Menerangkan maksud teks

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

19
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 7 1 Melengkapkan jadual 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, 5.1 Membaca kuat perkataan dan Tatabahasa : Ilmu:
berdasarkan aktiviti frasa, ayat serta sebutan dan intonasi ayat dengan sebutan dan Kata Ganda Pendidikan
ARAS 2 yang baik dan jelas memahami perkara yang dibaca Jasmani, Sains
2 Berbincang tentang petikan
TEMA Aras 2 Aras 2 Kosa Kata : Nilai:
PERMAINAN 3 Membentang dalam bentuk i Membuat ramalan permulaan atau Membaca pelbagai jenis ayat Umum :
grafik kesudahan sesuatu cerita dengan dengan memberikan penerangan Pengakap, bola
TAJUK sebutan serta sereta intonasi yang i pada intonasi berdasarkan tanda sepak, ping pong, KB :
4 Menulis kata ganda baik baca badminton, bola
keranjang KBT :
5 Melihat dengan teliti jadual ii Menjelaskan isi-isi penting dalam Kontekstual,
aktiviti ko-kurikulum teks Istilah : Konstruktivisme
Ko-kurikulum
6 Membaca mengikut intonasi 9.3 Menyusun maklumat daripada nota 7.1 Membaca dan menerangkan
yang betul atau catatan secara kohesi hasil maksud kandungan teks yang Sebutan dan
daripada bahan yang didengar atau tersurat dan tersirat Intonasi:
7 Menyusun maklumat penting dibaca
Aras 2
8 Membaca mengikut intonasi Aras 2 i Menjelaskan maksud tersurat dan
yang betul i Menyusun maklumat penting yang tersirat berdasarkan bahan grafik
terdapat dalam bahan grafik dan bukan grafik
9 Membentangkan laporan

10 Menjelaskan maksud tersurat


dan tersirat

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

20
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 7 1 Menulis isi-isi penting tentang 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, 5.1 Membaca kuat perkataan dan Tatabahasa : Ilmu:
laporan pertandingan frasa, ayat serta sebutan dan intonasi ayat dengan sebutan dan Kata ganda Pendidikan
ARAS 3 yang baik dan jelas memahami perkara yang dibaca Jasmani
2 Menulis ayat topik dan ayat-ayat Kosa Kata :
TEMA sokongan Aras 3 Aras 3 Umum : Nilai:
PERMAINAN i Mempersembahkan cerita dengan i Membaca ayat dalam teks Wakil, dirasmikan, Bekerjasama
3 Melengkapkan format laporan sebutan, intonasi dan penghayatan dengan sebutan dan intonasi wang tunai
TAJUK yang sesuai yang betul KB :
4 Menulis sebuah laporan Istilah :
ii Menghuraikan maksud ayat Bakat, gemuruh KBT :
5 Membaca dan memahami dalam teks Kontekstual
laporan Sebutan dan Konstruktivisme
9.3 Menyusun maklumat daripada nota 7.1 Membaca dan menerangkan Intonasi:
6 Mengolah maklumat secara atau catatan secara kohesi hasil maksud kandungan teks yang
koheren daripada bahan yang didengar atau tersurat dan tersirat
dibaca
7 Membaca laporan dengan Aras 3
intonasi yang betul Aras3 i Membuat kesimpulan tentang
i Mengolah maklumat secara koheren maksud tersurat dan tersirat
8 Memberi cadangan berdasarkan untuk tujuan tertentu berdasarkan bahan grafik dan
perbincangan bukan grafik

9 Membuat kesimpulan
berdasarkan petikan

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

21
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 8 1 Membetulkan kesilapan ejaan 3.1 Menyampaikan maklumat tentang 4.1 Mengemukakan idea, pandangan Tatabahasa : Ilmu:
dan tanda baca dalam ayat sesuatu perkara atau tajuk dengan dan pendapat tentang sesuatu Tanda baca, ayat Pendidikan Moral,
ARAS 1 yang diberi menggunakan kata, istilah, frasa, perkara secara terperinci, tepat majmuk Kajian Tempatan
struktur ayat yang betul dan laras dan tersusun
TEMA 2 Mengedit dan memurnikan bahasa yang sesuai Nilai:
PERAYAAN ejaan dan tanda baca yang Aras 1 Kosa Kata : Kesyukuran
terdapat dalam surat tidak rasmi Aras 1 i Memberikan pandangan yang Umum :
TAJUK i Memilih maklumat yang sesuai relevan mengenai sesuatu topik Silaturahim, KB :
3 Menceritakan tentang perayaan- tentang sesuatu topik yang memaklumkan, Menganalisis
perayaan di Malaysia dibincangkan hidangan
berdasarkan gambar yang diberi KBT :
ii Mengemukakan maklumat dengan Istilah : Konstruktivisme
4 Menandakan betul pada jelas dan tersusun
penyataan yang relevan
Sebutan dan
5 Membetulkan kesilapan ejaan 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil 7.2 Membaca dan mengenal pasti Intonasi:
perkataan dan tanda baca penulisan perkataan, pelbagai jenis ayat,
dan gaya bahasa daripada teks
6 Memberi pandangan yang betul Aras 1 sastera dan bukan sastera yag
tentang topik i Mengenal pasti dan membetulkan dapat membawa kesan tertentu
kesilapan ejaan, perkataan dan tanda kepada pembaca
7 Menyampaikan maklumat baca dalam teks
dengan jelas dan tersusun Aras 1
i Mengecam diksi, istilah dan ayat
8 Membaca teks dengan intonasi yang memberikan kesan dengan
yang betul menyatakan sebab

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

22
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 8 1 Membetulkan penggunaan 3.1 Menyampaikan maklumat tentang 4.1 Mengemukakan idea, pandangan Tatabahasa : Ilmu:
perkataan yang salah sesuatu perkara atau tajuk dengan dan pendapat tentang sesuatu Imbuhan awalan, Pendidikan Moral,
ARAS 2 2 menggunakan kata, istilah, frasa, perkara secara terperinci, tepat struktur ayat Kajian Tempatan
Membetulkan struktur ayat struktur ayat yang betul dan laras dan tersusun
TEMA berdasarkan ayat yang diberi bahasa yang sesuai Nilai: Hormat-
PERAYAAN Aras 2 Kosa Kata : menghormati,
3 Menulis semula maklumat yang Aras 2 i Memberikan alasan mengenai Umum : bersyukur
TAJUK telah diedit dalam bentuk i Mengelas maklumat berdasarkan idea pihak lain Menjinjing, lut
karangan pendek sesuatu topik yang dibincangkan sinar, membalut, KB :
4 menyerikan Mensintesiskan
Bercerita tentang Perayaan ii Menyampaikan maklumat yang
Tahun Baru Cina bernas dengan jelas dan tersusun Istilah : KBT :
KMD
5 Berbincang dalam kumpulan 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil 7.2 Membaca dan mengenal pasti Meramal
dan dibentangkan penulisan perkataan, pelbagai jenis ayat,
6 dan gaya bahasa daripada teks Sebutan dan
Memberi ulasan berdasarkan Aras 2 sastera dan bukan sastera yang Intonasi:
situasi yang diberi i Mengenal pasti dan membetulkan dapat membawa kesan tertentu
kesilapan perbendaharaan kata dan kepada pembaca
Mengenal pasti dan kesilapan struktur ayat
membetulkan kesilapan dan Aras 2
struktur ayat i Memilih ayat yang memberikan
kesan dalam teks prosa dan puisi
Memberi alasan tentang idea dengan menyatakan alasan
orang lain

Menjelaskan maklumat
mengikut topik

Membaca dan menghayati teks

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

23
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN
5 OSSP
JURULATIH UTAMA BAHASA MELAYU SJK TAHUN 5 NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


ARAS OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK

UNIT 8 1 Menyusun maklumat mengikut 3.1 Menyampaikan maklumat tentang 4.2 Mengemukakan idea, pandangan Tatabahasa : Ilmu:
urutan yang betul menjadi sesuatu perkara atau tajuk dengan dan pendapat tentang sesuatu Ayat majmuk, Kajian Tempatan
ARAS 3 sebuah karangan menggunakan kata, istilah, frasa, perkara secara terperinci, tepat penanda wacana
struktur ayat yang betul dan laras dan tersusun Nilai:
TEMA 2 Menyambung cerita rakan bahasa yang sesuai Patriotisme
PERAYAAN mengikut urutan Aras 3 Kosa Kata :
Aras 3 i Mendengar dan menerima Umum : KB :
TAJUK 3 Menulis cerita dengan i Mengkategorikan maklumat tentang pendapat orang lain secara Tanggal, merdeka, Menyusun
menggunakan penanda wacana sesuatu topik yang dibincangkan rasional dn memberi respons mulia, warga mengikut
yang diberi keutamaan
ii Mengemukakan maklumat dengan Istilah :
4 Memberi maksud perkataan menggunakan laras bahasa yang KBT :
dengan merujuk kamus sesuai KP
Muzik
5 Menyanyi dan memberi 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil 7.2 Membaca dan mengenal pasti Sebutan dan
pandangan tentang lirik lagu penulisan perkataan, pelbagai jenis ayat, Intonasi: BCB
dan gaya bahasa daripada teks Merujuk kamus
6 Memberi pandangan tentang Aras 3 sastera dan bukan sastera yang
“ Sambutan Hari Kebangsaan “ i Mengenal pasti dan membetulkan dapat membawa kesan tertentu
kesilapan aspek pertautan idea dalam kepada pembaca
Mengenal pasti dan penulisan yang dihasilkan
7 membetulkan kesilapan idea Aras 3
yang diberi i Mengklasifikasikan pelbagai jenis
ayat yang memberikan kesan
8 Memberi maksud berdasarkan dengan mengemukakan alas an
kamus

9 Mengelaskan maklumat
berdasarkan topik

10 Mengklasifikasikan ayat

Disediakan oleh Jurulatih Utama Negeri Selangor Ó Mohd Fazlie bin Ahmad 2003

24