Anda di halaman 1dari 28

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Peneraju Pendidikan Negara

Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006
menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab

Teras ke-2 PIPP


Dasar Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni Matlamat Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi serta menerapkan nilai

Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan

Kurikulum Sekolah Rendah

1983 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 1993 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2003 KBSR (Semakan) 2011 Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

KURIKULUM KEBANGSAAN
SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN, NORMA, NILAI, UNSUR KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI JASMANI, ROHANI, MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN
[ AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURAN-PERATURAN (KURIKULUM KEBANGSAAN) PENDIDIKAN 1997 ]

Murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi Berilmu Pengetahuan Berketrampilan Percaya kepada Tuhan Berakhlak Mulia Berkeyakinan Murid yang Berdikari

War a egara ertanggung jawab

TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM Falsafah Pendidikan Kebangsaan Dasar Pendidikan Kebangsaan Wawasan 2020 Rangka Rancangan Jangka Panjang

Ber udi Bersatu adu Patri ti dil Penyayang Ber akti

Pekerja Berilmu Inovatif Kreatif Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi Pencipta Teknologi Belajar Sepanjang Hayat

Global

layer

Cabaran Abad Ke-21 Model Baru Ekonomi (MBE) Teori Pembelajaran 4 Pillars of Education (UNESCO)

Daya Sai Daya Tahan Kemahiran er muni asi ati Diri

Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.

10

BENTUK

BAHAN

ORGANISASI

PENGURUSAN KURIKULUM

KSSR

KANDUNGAN

PENTAKSIRAN PEDAGOGI

PERUNTUKAN MASA

11

Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Berasaskan Prinsip KBSR :

- Pendekatan Bersepadu
- Perkembangan Individu Secara Menyeluruh - Peluang dan Kualiti Pendidikan yang Sama untuk Semua Murid - Pendidikan Seumur Hidup

12

KOMUNIKASI Kemahiran Asas (Membaca, Menulis & Mengira)


Bahasa Matematik

MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA


Kerohanian, Nilai dan Sikap Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Kemanusiaan dan Persekitaran Sains Kajian Tempatan

MURID

PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU Kesenian dan Rekreasi


Muzik Seni Visual Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup

13

BAHASA

Keusahawanan
NILAI MURNI SAINS & TEKNOLOGI INSAN SEIMBANG Berfikiran Kritis & Kreatif dan Inovatif

Kreativiti dan Inovasi

Teknologi Maklumat & Komunikasi

PATRIOTISME

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

15

Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 4 6) pengukuhan dan aplikasi 3M dan menaakul, kemahiran asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 3) penguasaan kemahiran 3M dan menaakul, kemahiran asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap, dan nilai

Prasekolah
perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan menaakul

16

KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran Standard Pembelajaran
Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.
17

Standard Kandungan
Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Memastikan semua murid mencapai tahap yang ditetapkan dalam standard Membolehkan pengetahuan, kemahiran dan nilai diukur dengan jelas Memberi fokus terhadap keberkesanan pelaksanaan p&p Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning)

18

BIL MODUL TERAS ASAS


1 2 3 4 5 6 7 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil

MODUL

MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) SK


360 300

SJKC
300 150 360

SJKT
300 150

360 180 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180

Pendidikan Islam /Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matematik

MODUL TERAS TEMA


8 Dunia Kesenian: Dunia Seni Visual Dunia Muzik 9 Dunia Sains dan Teknologi 60 30 60 60 30 60 60 30 60

MODUL ELEKTIF
10 B. Arab/BCSK/BTSK//B. Iban/B. Kadazandusun Perhimpunan 90 30

30

30

Jumlah
19

1380

1380

1380

MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) BIL MATA PELAJARAN SK SJKC SJKT

MATA PELAJARAN TERAS


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Sains Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pend. Seni Visual Pend. Muzik Reka Bentuk & Teknologi/TMK Sejarah MATA PELAJARAN ELEKTIF B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai Perhimpunan

300 300 180 120 180 60 30 60 30 60 60 90 30 1500

270 150 300 180 120 150 60 30 60 30 60 60 30 1500

270 150 300 180 120 150 60 30 60 30 60 60 30 1500


20

13

Jumlah

PENDIDIKAN KHAS
Kurikulum Pendidikan Khas terdiri daripada :1. Masalah Pembelajaran 2. Masalah Pendengaran 3. Masalah Penglihatan
Peneraju Pendidikan Negara

Bahan Kurikulum Dokumen Standard Kurikulum Bahan Sokongan Kurikulum Buku Teks Buku Panduan Pengajaran Buku Panduan Kreativiti Buku Panduan Keusahawanan Buku Panduan TMK

22

Belajar Cara Belajar

Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran & Pembelajaran

Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran

Pembelajaran Masteri

PEDAGOGI

Penggunaan Teknologi Maklumat & Komunikasi

Pembelajaran Akses Kendiri

Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Secara Konstruktivisme

23

Penilaian P&P

Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran Menggunakan kaedah penilaian pelbagai Bersifat autentik dan holistik

24

Apakah saluran yang disediakan kepada guru-guru yang menghadapi masalah berkaitan KSSR?
1. Guru igalakkan menghubungi JU, pegawai D atau pegawai J N untuk men apatkan khi mat nasihat berkaitan KSSR. 2. K M menye iakan laman web KSSR (www.m e.g v.my/bpk) untuk memu ahkan guru berinteraksi sekiranya mengha api masalah.

25

KBSR VS KSSR
KBSR (1983-2010)
REKA BENTUK KURIKULUM Linear berasaskan 3 Bidang: Komunikasi Manusia dan Alam Kelilingnya Perkembangan Diri Individu

KSSR (bermula 2011)


REKA BENTUK KURIKULUM Modular berasaskan 6 Tunjang: Komunikasi Kerohanian, Sikap & Nilai Kemanusiaan Perkembangan Fizikal & Estetika Sains dan Teknologi Keterampilan Diri BAHAN KURIKULUM Dokumen Standard Kurikulum ORGANISASI KURIKULUM Tahap I (Tahun 1, 2 & 3) Modul Teras Asas, Modul Teras Tema & Modul Elektif. Tahap II (Tahun 4, 5 & 6) Mata pelajaran Teras & Elektif

BAHAN KURIKULUM Sukatan Pelajaran ORGANISASI KURIKULUM Tahap I (Tahun 1, 2 & 3) dan Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan Tahap II (Tahun 4, 5 & 6) Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan

FOKUS FOKUS 3M (Membaca, Menulis dan Mengira) 4M (Membaca, Menulis Mengira dan Menaakul). Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) secara eksplisit

Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21; Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan; dan Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan.

27

28