Anda di halaman 1dari 92

COVER PAGE OLEH LUFTI

TITLE PAGE OLEH LUFTI

Kementerian Pendidikan Malaysia

PANDUAN PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN BERASASKAN
INKUIRI

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Edisi Pertama
Februari 2016

Terbitan Mac 2016


Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam sebarang bentuk dan dengan cara
apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks
Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya,
MALAYSIA.

ISBN 978-967-420-094-7

Terbitan:
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 4-8, Blok E9,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya.

II

KANDUNGAN
SENARAI JADUAL

SENARAI RAJAH

RUKUN NEGARA

vi

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

vii

KURIKULUM KEBANGSAAN

viii

KATA ALU-ALUAN PENGARAH

viiii

PENGENALAN

DEFINISI INKUIRI

MENGAPA INKUIRI

KONSEP UMUM INKUIRI

CIRI-CIRI INKUIRI

MODEL INKUIRI

PERANAN GURU DAN MURID DALAM INKUIRI

PENYOALAN KENDIRI DALAM INKUIRI

10

JENIS-JENIS INKUIRI

11

Inkuiri Pengesahan

12

Inkuiri Berstruktur

12

Inkuiri Terbimbing

12

Inkuiri Terbuka

13

PENDEKATAN INKUIRI

14

Pembelajaran Berasaskan Projek

14

Pembelajaran Berasaskan Masalah

15

LANGKAH PELAKSANAAN INKUIRI

16

REFLEKSI KENDIRI DALAM INKUIRI

17

Refleksi pelaksanaan Inkuiri oleh Guru

17

INKUIRI DALAM MATA PELAJARAN

18

Bahasa

18

Sains dan Matematik

19

Pendidikan Islam

19

Sains Sosial

19

Pendidikan Teknikal dan Vokasional

20

Kesenian

20

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan & Sains Sukan

21

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

21

III

KANDUNGAN

RUJUKAN

22

LAMPIRAN: CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

23

Teknologi Maklumat Komunikasi KSSR Tahun 4

24

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KSSR Tahun 4

27

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KSSM Tingkatan 1

30

(Komponen Pendidikan Kesihatan)


Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KSSM Tingkatan 1

32

Sains KSSR Tahun 2

35

Sains KSSM Tingkatan 2

38

Pendidikan Moral KSSR Tahun 4

41

Pendidikan Muzik KSSR Tahun 4

48

Pendidikan Muzik KSSM Tingkatan 1

51

Sejarah KSSR Tahun 4

56

Sejarah KSSM Tingkatan 1

58

Matematik KSSM Tingkatan 1

62

Bahasa Melayu KSSR Tahun 2

68

Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 1

71

Bahasa Inggeris KSSR Tahun 1

74

AHLI JAWATAN KUASA PENERBITAN

78

IV

SENARAI JADUAL
Bil

Jadual

Muka Surat

Jadual 1: Penerangan Model Pembelajaran 5E

Jadual 2: Peranan Guru dan Murid dalam Inkuiri

SENARAI RAJAH
Bil

Rajah

Muka Surat

Rajah 1: Adaptasi Model Pembelajaran 5E BSCS

(Biological Sciences Curriculum Study,1989)


2

Rajah 2: Penyoalan kendiri dalam Inkuiri

10

Rajah 3: Jenis Inkuiri

11

Rajah 4: Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran

14

berasaskan projek
5

Rajah 5: Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran


berasaskan masalah

15

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara Kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:


Mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran Negara akan dapat
dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang
kaya dan berbagai corak; dan
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan
teknologi moden.
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh
tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan
atas prinsip-prinsip berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

VI

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari

segi

intelek,

rohani,

emosi

dan

jasmani

berdasarkan

kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan


untuk

melahirkan

warganegara

Malaysia

yang

berilmu

pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab


dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

VII

KURIKULUM KEBANGSAAN

3.

Kurikulum Kebangsaan

3(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang


termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan
kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta
untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan
untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber:Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan)


1996
[PU(A)531/97]

VIII

KATA ALU-ALUAN
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
Salam 1 Malaysia.
Berasaskan Inkuiri, Berpandukan Data
Pengajaran
strategi

dan

pembelajaran

Inkuiri

merupakan

satu

yang memberi peluang kepada murid mengalami

aktiviti penerokaan yang

melibatkan pertanyaan soalan,

penyiasatan,

hipotesis,

membuat

mengumpul

dan

menganalisis data serta membuat rumusan/refleksi. Melalui


proses Inkuiri, murid dibimbing untuk mempunyai rasa ingin tahu,
masalah, kritis, kreatif dan

menjadi

penyelesai

penyelidik yang membina ilmu baharu disamping mengukuhkan

kemahiran berfikir aras tinggi serta meningkatkan pembelajaran terarah kendiri untuk
pembelajaran sepanjang hayat.
Selain guru menyampaikan kandungan mata pelajaran dengan kaedah berpusatkan guru,
adalah disyorkan supaya murid-murid lebih terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.
Bagi mencapai hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, guruguru khususnya perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran serta amalanamalan baharu pengajaran dan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan dan
keperluan abad ke-21. Kemahiran berfikir yang merentas semua disiplin ilmu dalam kalangan
murid perlu diberi keutamaan dalam menentukan kejayaan transformasi pendidikan.
Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah
(KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) ini adalah untuk melahirkan
individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras
dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kalangan murid.
KPM merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak
langsung dalam menerbitkan buku ini serta saya berharap Inkuiri dapat memenuhi visi
pendidikan dan aspirasi murid untuk keperluan negara pada masa depan.

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL


Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

IX

PENGENALAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI


Pengajaran dan pembelajaran (p&p) berasaskan Inkuiri (Inkuiri) merupakan satu
pendekatan di mana murid membina pengetahuan dan kefahaman sendiri melalui
penyiasatan dan penerokaan berasaskan pengetahuan sedia ada. Pelaksanaan
pendekatan ini adalah melalui pelbagai pendekatan seperti pembelajaran berasaskan
projek, penyiasatan saintifik, pembelajaran berasaskan masalah dan pembelajaran
kolaboratif bagi melahirkan murid yang berilmu dan berkemahiran berfikir aras tinggi.
Proses p&p Inkuiri berfokus kepada learning by doing yang melibatkan murid,
melaksanakan aktiviti penerokaan, penyiasatan, penyoalan, berfikir secara reflektif dan
penemuan ilmu baharu.
Kemahiran inkuiri adalah antara kemahiran belajar yang diberi penekanan dalam
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 2025. Setiap murid perlu
membina kemahiran ini untuk menguasai pengetahuan sepanjang hayat bagi
membolehkan mereka menghubungkait pelbagai pengetahuan. Inkuiri membantu
pemerolehan pelbagai kemahiran berfikir aras tinggi seperti kemahiran saintifik,
kemahiran insaniah, kemahiran teknologi maklumat, kemahiran menyelesaikan masalah
dan kemahiran membuat keputusan. Penguasaan kemahiran ini mampu menyediakan
murid menjadi pemain global abad ke-21.

DEFINISI INKUIRI
Dalam sorotan literatur terdapat pelbagai definisi Inkuiri. Antaranya ialah:

Inkuiri merupakan proses mencari dan menyiasat masalah, membina


hipotesis, mereka bentuk eksperimen, mengumpul data dan membuat
kesimpulan untuk menyelesaikan masalah. (Shulman,1968)

Pembelajaran secara tidak langsung melibatkan aktiviti penerokaan dan


penemuan yang berkaitan dengan proses untuk mendapatkan maklumat
melalui penyoalan dan penyelesaian masalah dalam p&p.
(Carin & Sund,1971)

Satu pendekatan pembelajaran yang berpusatkan murid dan melibatkan


aktiviti hands-on. (Colburn, 2000)

Satu proses yang dinamik yang melibatkan pertanyaan dan rasa ingin tahu
(wonder and puzzlements) untuk mengetahui dan memahami dunia.
(Galileo, 2004)
Inkuiri adalah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid
yang melibatkan pertanyaan dan rasa ingin tahu di mana murid mencari
jawapan melalui pemerhatian, hipotesis, mengumpul data, pengukuran,
menterjemah dan membina rumusan/refleksi. Inkuiri juga merupakan proses
pengajaran dan pembelajaran yang menggalakkan penyiasatan masalah,
penerokaan

dan

penemuan

untuk

mendapatkan

maklumat

serta

pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu tugasan yang dijalankan.


(BPK, 2016)

MENGAPA INKUIRI
Melalui Inkuiri murid dapat:
1.

Mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai secara berfikrah semasa


meneroka ilmu.

2.

Mengaplikasi kemahiran meneroka, menganalisis, menilai, menyelesaikan masalah


dan membuat keputusan.

3.

Meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi.

4.

Meningkatkan kemahiran komunikasi seperti membina soalan beraras tinggi untuk


mendapatkan jawapan dalam menyelesaikan masalah semasa menjalankan aktiviti.

5.

Mengamalkan Inkuiri dalam kehidupan seharian.

6.

Meningkatkan minat dan keseronokan dalam pembelajaran seterusnya dapat


membudayakan pembelajaran sepanjang hayat.

KONSEP UMUM INKUIRI


Pendekatan

Inkuiri membolehkan

murid mengalami proses penerokaan

yang

melibatkan pertanyaan soalan, penyiasatan dan pengumpulan maklumat menggunakan


deria dan kognisi. Secara umumnya, Inkuiri mementingkan mengapa dan bagaimana
berbanding dengan apa terhadap sesuatu perkara atau kejadian. Melalui proses Inkuiri,
murid menjadi penyelesai masalah dan penyelidik dan juga sebagai pembina ilmu.
Inkuiri melibatkan murid dengan aktiviti mengenal pasti masalah, membuat
andaian, membuat hipotesis, merancang penyiasatan, membuat inferens, mengumpul
evidens, menganalisis data dan membuat rumusan, keputusan atau kesimpulan. Inkuiri
juga dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif murid serta
menggalakkan pembelajaran terarah kendiri. Inkuiri dapat menimbulkan rasa ingin tahu
dan menggalakkan murid untuk bertanya. Dalam masa yang sama murid akan membuat
refleksi sepanjang proses pembelajaran.

CIRI-CIRI INKUIRI

Berpusatkan murid

a.

Murid melakukan operasi intelektual semasa melakukan aktiviti.

b.

Murid melakukan aktiviti meneroka, mengenal pasti, mencari dan menguji


pengetahuan.

c.

Murid menggunakan akal fikiran/idea yang munasabah terhadap sesuatu isu,


masalah atau pengetahuan dengan keadaan masa kini.

d.

Menggalakkan penglibatan murid secara aktif. Murid bertindak memainkan


peranan sebagai perancang dan pelaku dalam proses pembelajaran.

Merangsang minat dan sikap ingin


tahu

Merangsang minat dan sikap ingin tahu murid bagi meroka, mencari maklumat, menyoal
dan menyiasat situasi atau masalah yang berlaku dari situasi yang diwujudkan oleh guru

Mengemukakan soalan dan membuat


inferens dalam proses pencarian
maklumat.
Mementingkan soalan yang mencabar pemikiran murid.

Melibatkan proses kognitif, afektif dan


psikomotor

a.

Bermula dengan pemerhatian, penerokaan, pengumpulan dan interpretasi data,


menerangkan serta refleksi.

b.

Berorientasikan

teknik,

prosedur

dan

cara-cara

melihat

masalah

serta

menyelesaikan masalah dalam pembelajaran.


c.

Proses mental berkembang semasa melakukan aktiviti dalam penyelesaian


masalah, membuat pemerhatian, membuat andaian/membina hipotesis, menguji
hipotesis, mengumpul data dan akhirnya membuat kesimpulan berdasarkan
pelbagai maklumat yang dapat dibuktikan.

MODEL INKUIRI
Inkuiri boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran (p&p) dengan
menggunakan pelbagai model mengikut kesesuaian mata pelajaran yang
berkaitan. Namun begitu Model Pembelajaran 5E adalah model umum yang
sesuai untuk diadaptasi dengan semua mata pelajaran dalam kurikulum
kebangsaan.
Model Pembelajaran 5E
Model Pembelajaran 5E merupakan model yang sering digunakan dalam
melaksanakan Inkuiri. Model ini merupakan adaptasi model Biological
Sciences Curricullum Study (BSCS) 5E Instructional Model [New Designs for
Elementary School Science and Health (BSCS,1989)]. 5E merujuk kepada
lima

fasa

pembelajaran

iaitu

Pelibatan

(Engagement),

Penerokaan

(Exploration), Penerangan (Explanation), Pengembangan (Elaboration) dan


Penilaian (Evaluation).

Pelibatan
(Engagement)
Penerokaan
(Exploration)
Penerangan
(Explanation)
Pengembangan
(Elaboration)
Penilaian
(Evaluation)
Rajah 1: Adaptasi Model Pembelajaran 5E BSCS (Biological Sciences Curriculum Study, 1989)

Model Pembelajaran 5E mengandungi aktiviti-aktiviti berfokuskan murid. Murid akan


melibatkan diri, meneroka, menerang, mengembangkan dan membuat penilaian seperti
yang diterangkan dalam Jadual 1.

Fasa
Pelibatan
(Engagement)

Penerokaan
(Exploration)

Penerangan

Penerangan
(Explanation)

Pengembangan
(Elaboration)

Penilaian
(Evaluation)

Guru merangsang minda murid untuk menimbulkan rasa ingin tahu


murid.
Guru memperkenalkan konteks
Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid
Murid membina pemahaman konsep berdasarkan aktiviti handson
Murid menjalankan penyiasatan secara terbimbing atau terbuka bagi
menjawab persoalan yang telah timbul
Murid mencari maklumat/data menggunakan pelbagai sumber.
Murid menjalankan penyiasatan untuk menjana idea baharu atau
menyelesai masalah
Murid mereka bentuk dan melaksanakan penyiasatan

Murid membina penerangan dan idea lanjutan melalui refleksi tentang


penyiasatan yang telah dilaksanakan.
Guru memberi input bagi menyemak pemahaman konsep yang telah
dibentuk oleh murid

Murid mengembangkan pemahaman konsep melalui pengakplikasian


dalam situasi baharu

Penilaian berlaku di setiap fasa bagi mentaksir perkembangan murid


Menggalakkan murid untuk menilai pemahaman dan kebolehan mereka.

Jadual 1: Penerangan Model Pembelajaran 5E


*Penilaian boleh berlaku serentak dalam fasa-fasa yang lain

PERANAN GURU DAN MURID


DALAM INKUIRI
Dalam melaksanakan Inkuiri, peranan guru dan murid penting dalam menentukan
aktiviti berlangsung seperti yang dirancang. Berikut adalah peranan guru dan murid
dalam Inkuiri.

Fasa

Pelibatan
(Engagement)

Penerokaan
(Exploration)

Penerangan
(Explanation)

Peranan Guru

Peranan Murid

Mewujudkan persekitaran.
pembelajaran untuk menarik minat
dan perhatian murid.
Merangsang perasaan ingin tahu
murid.
Menimbulkan soalan.
Mendapatkan maklum balas yang
mendedahkan apa yang murid
tahu atau fikirkan tentang sesuatu
konsep atau topik.

Menunjukkan
minat
dalam
topik
tersebut.
Bertanya soalan seperti:
Mengapa ini berlaku?
"Apa yang saya sudah tahu
tentang perkara ini?"
"Apa yang boleh saya ketahui
tentang perkara ini?"

Menggalakkan murid untuk


bekerjasama tanpa arahan
daripada guru.
Memerhati dan mendengar murid
semasa mereka berinteraksi.
Membimbing murid dengan soalan
dari semasa ke semasa untuk
membantu penyiasatan.
Memberi ruang kepada murid
untuk memikirkan tentang
persoalan.
Bertindak sebagai pakar rujuk.
Meningkatkan semangat ingin
tahu murid.
Menggalakkan murid untuk
menerang dan mendefinisikan
konsep menggunakan perkataan
sendiri.
Meminta justifikasi (evidens) dan
penjelasan daripada murid.
Menjelaskan definisi,
penerangan dan pelabelan
baharu sekiranya perlu.
Menggunakan pengalaman
sedia ada murid sebagai asas
untuk menerangkan konsep.
Mentaksir peningkatan
pemahaman murid.

Berfikir secara terbuka dalam ruang


lingkup persoalan yang disiasat.
Menguji ramalan dan hipotesis.
Membentuk ramalan dan hipotesis
baharu.
Meneroka dan membincangkan
alternatif lain.
Merekod pemerhatian dan idea.
Bertanyakan soalan yang berkaitan.
Menangguhkan keputusan sehingga
memperolehi data sokongan yang
mencukupi.

Menerangkan cadangan penyelesaian


dan jawapan.
Mendengar penerangan murid lain
secara kritikal.
Menyoal penerangan murid lain.
Mendengar dan cuba memahami
penerangan guru.
Merujuk kepada aktiviti terdahulu
Menyediakan penerangan
menggunakan maklumat pemerhatian.
Menilai kefahaman sendiri.

Fasa

Pengembangan
(Elaboration)

Penilaian
(Evaluation)

Peranan Guru

Peranan Murid

Memastikan murid
menggunakan definisi dan
penjelasan yang telah diberikan.
Menggalakkan murid untuk
mengaplikasikan konsep dan
kemahiran di dalam situasi yang
baharu.
Mengingatkan murid kepada
penerangan alternatif.
Murid diminta untuk merujuk
data dan evidens dan bertanya
soalan berikut:.
Apa yang telah anda tahu?
Kenapa anda berfikir
sedemikian?

Mengaplikasi definisi, penjelasan


dan kemahiran dalam situasi yang
baharu yang hampir sama.
Menggunakan pengetahuan sedia
ada untuk menyoal,
mencadangkan penyelesaian,
membuat keputusan dan mereka
bentuk penyiasatan.
Membuat kesimpulan munasabah
berdasarkan evidens.
Merekod pemerhatian dan
penerangan.
Menyemak kefahaman murid lain.

Memerhati murid apabila


mereka mengaplikasikan konsep
dan kemahiran baharu.
Mentaksir pengetahuan dan
kemahiran murid.
Memerhatikan evidens yang
menunjukkan perubahan tingkah
laku dan pemikiran murid.
Membenarkan murid mentaksir
pembelajaran kendiri.
Mengajukan soalan terbuka
seperti berikut:
Mengapa anda berfikir
sedemikian?
Apakah evidens yang
menyokong dapatan anda?
Apa anda tahu tentang x?
Bagaimana anda
menerangkan x?

Menjawab soalan terbuka


menggunakan pemerhatian,
eviden dan penjelasan yang
telah diterima.
Mempamerkan kefahaman/
pengetahuan tentang suatu
konsep atau kemahiran.
Menilai kemajuan dan
pengetahuan kendiri.
Mengajukan soalan untuk
menggalakkan penyiasatan
selanjutnya.

Jadual 2: Peranan Guru dan Murid dalam Inkuiri


Adaptasi Peranan Guru dan Murid dalam Pengajaran dan Pembelajaran Inkuiri (Bybee, 2006)

PENYOALAN KENDIRI DALAM INKUIRI


Penyoalan kendiri dapat merangsang diri murid untuk menggalakkan mereka menjana pemikiran
kreatif dan kritis semasa inkuiri. Penyoalan kendiri digunakan sepanjang proses Model
pembelajaran Inkuiri 5E yang bertujuan untuk:

Menilai pengetahuan sedia ada

Menimbulkan minat

Membina pemahaman yang mendalam

Merangsang pemikiran kritis

Mentaksir pembelajaran dan kemajuan

Meneroka pandangan alternatif

Berikut adalah contoh penyoalan kendiri yang boleh digunakan semasa p&p Inkuiri dijalankan.

PELIBATAN
(ENGAGE)

PENEROKAAN
(EXPLORE)

PENERANGAN
(EXPLAIN)

PENGEMBANGAN
(ELABORATE)

PENILAIAN
(EVALUATE)

Kemukakan
Soalan Sebenar

Mencari
Sumber

Interpretasi
Maklumat

Kemukakan
Soalan Sebenar

Refleksi

Apakah yang
saya ingin tahu?

Apakah sumber
yang membantu?

Adakah data
relevan?

Apa fakta utama


saya?

Apa yang saya


pelajari?

Mengapa saya
perlu tahu?

Di manakah
sumber boleh
diperolehi?

Bahagian mana
yang menyokong
data?

Siapakah sasaran
saya?

Apakah yang
telah saya
lakukan?

Bagaimana saya
tahu?

Adakah sumber
itu sah?

Data mana yang


tidak
menyokong?

Apa lagi yang penting?

Apakah
Jawapannya?

Adakah terdapat
sumber lain?

Adakah teknik
penyoalan betul?

Bagaimana saya
melaporkan?

Rajah 2: Penyoalan kendiri dalam Inkuiri

10

Adakah yang
saya lakukan itu
betul?

Apakah cadangan
dan
implikasinya?

JENIS-JENIS INKUIRI
Inkuiri terbahagi kepada empat jenis. Jenis Inkuiri tersebut adalah Inkuiri Pengesahan,
Inkuiri Berstruktur, Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Terbuka. Guru boleh mengguna pakai
mana-mana jenis Inkuiri yang bersesuaian mengikut bidang dan keupayaan murid.
Pemilihan jenis Inkuiri juga hendaklah merujuk kepada objektif p&p yang hendak
dicapai. Walau bagaimanapun, guru perlu menggunakan Inkuiri Terbuka untuk
memberi peluang kepada murid secara terarah kendiri menghasilkan sesuatu yang
kreatif dan inovatif.

INKUIRI PENGESAHAN
Murid mengesahkan prinsip/konsep tertentu berdasarkan
keputusan penyelidikan terdahulu.

INKUIRI BERSTRUKTUR
Murid melakukan penyelidikan berdasarkan persoalan dan
langkah-langkah yang ditentukan oleh guru.

INKUIRI TERBIMBING
Murid melakukan penyelidikan berdasarkan soalan-soalan
yang disediakan oleh guru dan pemilihan langkah-langkah
penerokaan ditentukan sendiri oleh murid.

INKUIRI TERBUKA
Murid melakukan penyelidikan berdasarkan soalan dan
langkah-langkah yang dibina dan ditentukan sendiri oleh
mereka berdasarkan topik tertentu.
Rajah 3: Jenis Inkuiri
Adaptasi Jenis Inkuiri (Herron,1971)

11

Ciri-ciri Inkuiri Pengesahan

Guru menyediakan soalan dan prosedur penyelidikan.

Hasil yang perlu dicapai sudah diketahui.

Murid mengikut prosedur yang diberikan untuk mengesahkan hasil atau konsep
yang telah diketahui.
Sesuai digunakan untuk mengukuhkan idea atau konsep yang dipelajari untuk

memberi pengalaman menjalankan penyelidikan.


Sebagai latihan untuk memperoleh kemahiran tertentu seperti merekod dan

menganalisis data.
Guru menyediakan prosedur penyelidikan yang melibatkan hands-on, namun

pemikiran murid perlu juga dirangsang bagi memastikan minds-on.


Merupakan Inkuiri tahap rendah tetapi membantu murid meningkatkan kemahiran

secara beransur-ansur ke tahap inkuiri terbuka.

Ciri-ciri Inkuiri Berstruktur

Guru menyediakan persoalan dan prosedur penyelidikan.

Hasil yang perlu dicapai belum diketahui murid.

Murid melaksanakan penyelidikan mengikut arahan guru.

Murid mendapatkan hasil dapatan dan membuat kesimpulan daripada


data/evidens yang dikumpul.

Ciri-ciri Inkuiri Terbimbing

Guru mencetuskan persoalan untuk merangsang murid supaya


terus membuat penerokaan.

Murid mereka bentuk dan menyediakan prosedur penyelidikan.

Murid melaksanakan penyelidikan mengikut prosedur dan soalan


yang disediakan.

Murid mengurus dan merekod data.

Murid berkongsi dapatan penyelidikan dengan rakan-rakan.

12

Ciri-ciri Inkuiri Terbuka

Persoalan dicetuskan oleh murid secara individu atau berkumpulan.

Murid merancang, mereka bentuk dan melaksanakan penyelidikan.

Memerlukan penaakulan dan tuntutan kognitif yang tinggi sepanjang proses


Inkuiri.

Guru mencabar minda murid dengan mengemukakan soalan bagi memastikan


penyelidikan mereka bermakna.

Mencerminkan proses kerja sebenar kerana murid berpeluang untuk menjadi


penyelidik.

Murid merekod menggunakan pelbagai bentuk perwakilan data, menganalisis


data, dan membuat kesimpulan berasaskan data/evidens yang diperoleh dengan
mengaplikasikan sikap penyelidikan dan nilai murni.

Sesuai dilaksanakan bagi murid yang telah menunjukkan kebolehan merancang


dan melaksanakan penyelidikan apabila persoalan ditimbulkan.

13

PENDEKATAN INKUIRI
Pendekataan inkuiri boleh dilaksanakan dalam p&p di dalam dan luar bilik darjah. Ia
boleh berlaku melalui pelbagai strategi seperti pembelajaran berasaskan projek,
pembelajaran

berasaskan

masalah,

carian

maklumat,

kajian

lapangan

dan

sebagainya. Namun begitu buku panduan ini memberi fokus kepada pembelajaran
berasaskan projek dan pembelajaran berasaskan masalah yang menggalakkan
pembelajaran secara mendalam.
Pembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran berasaskan projek adalah pendekatan pengajaran di mana murid
belajar dengan menyiasat soalan kompleks, masalah atau cabaran. Ia menggalakkan
pembelajaran aktif, melibatkan murid dan membolehkan mereka untuk berfikir aras
tinggi (Savery, 2006). Murid meneroka masalah dunia sebenar dan mencari jawapan
melalui penyiapan projek. Murid juga mempunyai kawalan ke atas projek tersebut di
mana mereka boleh menetapkan bagaimana projek ini dipersembahkan sebagai
produk

akhir.

Rajah

dibawah

menunjukkan

langkah-langkah

pelaksanaan

pembelajaran berasaskan projek.


Langkah-langkah Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Projek
Mengenal pasti dan
mentakrifkan isu dan
masalah

Mengkaji masalah

Memahami masalah

Melaksanakan pelan
yang dirancang/
melaksanakan
perancangan

Merancang pelan
tindakan

Mencadangkan
penyelesaian
masalah

Membuat kesimpulan,
menilai dan membuat
refleksi

Produk/ Keputusan

Rajah 4: Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek


*(Sumber: Project-based Learning Model, Relevant Learning for the 21st Century - Baker E. et.al 2011)

14

Pembelajaran Berasaskan Masalah


Pembelajaran berasaskan masalah merupakan pedagogi pengajaran yang
berpusatkan murid. Murid belajar mengenai sesuatu topik melalui penyelesaian
masalah dan aktiviti dijalankan secara berkumpulan untuk menyelesaikan
masalah. Biasanya terdapat lebih daripada satu jawapan yang betul.
Pembelajaran berasaskan masalah memberi kuasa kepada murid untuk
menjalankan

penyelidikan,

mengintegrasikan

teori

dan

amalan,

dan

mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran untuk membangunkan penyelesaian


kepada masalah yang ditetapkan (Savery, 2006). Rajah dibawah menunjukkan
langkah-langkah pelaksanaan berasaskan masalah.
Langkah-langkah Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah

Mendefinisikan

Menganalisis

Merumuskan

Membuat rumusan

Menguji hipotesis

Mengumpul data

Rajah 5: Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran berasaskan masalah


Rujukan:Barret,Terry (2010) The Problem-based Learning process as finding and being in flow,
Innovations in Education and Teaching International

Perbandingan diantara pembelajaran berasaskan projek dan pembelajaran


berasaskan masalah
Pembelajaran berasaskan projek selalunya dalam pelbagai disiplin dan lebih
panjang tempoh p&p, manakala pembelajaran berasaskan masalah adalah lebih
cenderung kepada satu mata pelajaran dan lebih pendek tempoh p&p. Secara
amnya, pembelajaran berasaskan projek mengikuti langkah-langkah yang umum
manakala pembelajaran berasaskan masalah mengikuti langkah-langkah yang
lebih spesifik. Yang

penting, pembelajaran berasaskan projek sering

melibatkan tugas-tugas yang autentik dan menyelesaikan masalah dunia


sebenar manakala pembelajaran berasaskan masalah menggunakan senario
dan kes-kes yang mungkin kurang berkaitan dengan kehidupan sebenar
(Larmer, 2014)
Kesimpulannya,

kedua-dua

pembelajaran

berasaskan

masalah

dan

pembelajaran berasaskan projek mempunyai tempat di dalam kelas pada zaman


moden ini dan pada masa yang sama boleh menggalakkan pembelajaran Inkuiri
di dalam kelas.
15

LANGKAH PELAKSANAAN INKUIRI


Pelaksanaan Inkuiri secara umumnya boleh dilakukan mengikut langkah-langkah
yang berikut:
Sebelum p&p
a.
Mengenal pasti topik/isu/persoalan, jenis Inkuiri dan sumber maklumat
yang boleh dijadikan bahan rujukan.
b.

Menyesuaikan jenis Inkuiri dengan topik yang akan diajar.

c.

Mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid.

d.

Merancang masa yang diperlukan.

e.

Menentukan alat bantu mengajar, set induksi dan objektif serta hasil
pembelajaran

f.

Mereka bentuk aktiviti Inkuiri dan merangka pentaksiran.

Semasa p&p
a.
b.

Guru mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif untuk


membangkitkan rasa ingin tahu.
Melaksanakan aktiviti untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan
produk.

c.

Mengumpul dan merekod data/maklumat yang diperolehi.

d.

Menganalisis dan mentafsir data/maklumat.

e.

Berkongsi dapatan dalam pelbagai bentuk media dan berupaya membuat


justifikasi tentang dapatan mereka.

f.

Bersedia menerima pandangan dari orang lain terhadap dapatan yang


diperolehi.

g.

Berupaya mempertahankan idea dan dapatan masing-masing secara


berhemah.

h.

Membuat rumusan.

i.

Menambah baik penyelidikan.

j.

Melaksanakan pentaksiran secaran berterusan

Selepas p&p
Guru mentaksir hasil kerja penyelidikan dalam bentuk laporan, portfolio atau
tugasan lain.

16

REFLEKSI KENDIRI DALAM INKUIRI


Refleksi kendiri dalam Inkuiri adalah penilaian yang dijalankan oleh guru bagi
mengesan sama ada aktiviti Inkuiri dilaksanakan atau tidak dalam p&p. Guru
bertindak sebagai fasilitator dan memotivasikan murid ke arah pembelajaran
Inkuiri semasa pengajaran dan mengesan aktiviti yang dijalankan oleh murid. Di
samping itu guru dapat menilai prestasi sendiri berasaskan hasil pencapaian
murid.
Refleksi Pelaksanaan Inkuiri oleh Guru
Senarai semak ini boleh digunakan oleh guru untuk mengesan inkuiri dalam p&p
sebagai refleksi dari semasa ke semasa.

Bil

Refleksi Guru

Guru memberikan situasi/masalah yang boleh merangsang murid untuk


menyoal semasa p&p.

Guru membantu murid memahami konsep melalui teknik penyoalan


(prompting).

Guru menerima semua pendapat dan idea murid untuk dibincangkan.

Guru menggunakan teknik penyoalan yang sesuai.

Bil

Refleksi guru untuk murid

Murid memberi situasi atau masalah yang memerlukan penyiasatan atau


penyelesaian.

Murid membina idea tentang konsep melalui penyoalan dan pemberian


pandangan atau pendapat.

Murid mengambil kira semua idea dan pendapat rakan sebelum


membuat rumusan.

Murid membuat justifikasi tentang dapatan dan penyiasatan yang


dijalankan.

Murid boleh mengemukakan persoalan baharu berdasarkan penyiasatan


yang telah dijalankan.

17

Ya/Tidak

Ya/Tidak

INKUIRIINKUIRI
DALAM
MATA
PELAJARAN
DALAM
MATA
PELAJARAN
P&p Inkuiri merupakan strategi p&p yang sesuai dijalankan kerana ciri-cirinya sesuai
untuk dilaksanakan dalam semua bidang mata pelajaran. Hasrat Inkuiri dalam
bidang mata pelajaran adalah seperti berikut:
Bahasa
Tujuan asas Inkuiri dalam p&p bahasa adalah untuk merancang aktiviti
pembelajaran berpusatkan murid yang strategik berasaskan penerokaan. Inkuiri
menyumbang ke arah peningkatan kebolehan berbahasa dengan membolehkan
murid terlibat secara aktif sepanjang proses p&p bahasa. Pelaksanaannya mampu
menjamin keberkesanan p&p bahasa dan memberi ruang kepada pemupukan
pemikiran aras tinggi murid. Pendekatan pengajaran bahasa ini bersifat dinamik dan
interaktif untuk menimbulkan minat, membangkitkan rasa ingin tahu, membentuk
sikap belajar yang proaktif, serta memupuk daya kritis dan kreatif dalam kalangan
murid menerusi strategi pembelajaran yang berkesan dan bermakna.
Murid bukan sahaja dilatih untuk mengajukan soalan, memberi pendapat dan
cadangan, mengumpul dan menyusunkan maklumat malah menyelesaikan
masalah, membuat keputusan dan mengaplikasikan isi pelajaran kepada suatu
situasi baharu serta membuat refleksi berlandaskan sesuatu masalah dan tugasan.
Manakala soalan-soalan yang dikemukakan guru memerlukan murid berfikir secara
logik, kritis dan kreatif, dan memberi tindak balas yang sewajarnya serta dapat
menguji dan menilai apa yang diajar.
Selain teknik penyoalan, Inkuiri boleh dibangunkan melalui teknik dan kaedah
bahasa yang lain. Ini termasuklah soal selidik, sumbang saran, tunjuk cara, simulasi,
main peranan, pengajaran kumpulan, perbincangan, bercerita, permainan bahasa,
perbahasan, drama, forum, dialog, soal selidik, laporan dan projek. Misalnya, Inkuiri
boleh dilaksanakan melalui proses menulis dan menyediakan laporan serta projek
yang memerlukan murid menangani sesuatu masalah, mengumpul maklumat,
menganalisis dan membuat rumusan. Menerusi cara ini penguasaan kemahiran
berbahasa iaitu bertutur, mendengar, membaca dan menulis dapat digabungjalinkan
dan diperkembang secara menyeluruh.

18

Sains dan Matematik


Pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik memerlukan pendekatan yang
membantu murid memahami konsep atau prinsip Sains dan Matematik dengan baik.
Selain itu, murid juga haruslah menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran
proses matematik. Murid akan mendapat pemahaman yang lebih baik dan berupaya
menguasai kemahiran proses sains dan matematik tersebut melalui pendekatan inkuiri.
Pendekatan inkuiri dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik boleh
dilaksanakan melalui pelbagai kaedah seperti eksperimen, projek, penerokaan dan
pencarian maklumat, penyelesaian masalah, simulasi, penggunaan teknologi, lawatan
dan penggunaan sumber luar. Melalui pendekatan inkuiri, murid bukan sahaja dapat
memahami konsep, aplikasi dan kemahiran proses Sains dan Matematik dengan lebih
baik, malah mereka juga dapat meningkatkan kemahiran berfikir, berkomunikasi,
berkolaboratif, kreativiti, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
Pendidikan Islam
Inkuiri dalam Pendidikan Islam memerlukan darjah interaksi yang tinggi antara murid,
guru, isi kandungan, bahan dan persekitaran. Ianya melibatkan pemerhatian,
pengkelasan, menggunakan hubungan ruang dan masa, meramalkan, menyimpulkan,
mendefinisikan kaedah, menyatakan hipotesis, mengulas data, membuat eksperimen
dan berkomunikasi perkongsian pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri dalam
Pendidikan Islam menggunakan model pendidikan Ibnu Khaldun. Model pendidikan ini
menggunakan pendekatan pembelajaran melalui pengalaman dan akan mengabungkan
fakta dan konsep menjadi pengetahuan baharu.

Murid akan berkongsi pengalaman

untuk digunakan dalam kehidupan harian berpandukan wahyu sebagai bimbingan untuk
pengesahan dan penemuan.
Sains Sosial
Inkuiri dikenali sebagai kaedah tinjau siasat dalam Sains Sosial. Dalam disiplin ilmu
sains sosial, Inkuiri digunakan bagi mencari penyelesaian masalah berdasarkan kepada
isu, persoalan atau permasalahan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Kaedah ini
boleh digunakan untuk mengkaji perkara yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan
dan kemanusiaan seperti kerja lapangan, kajian kes, dan pembelajaran khidmat
masyarakat. Inkuiri boleh dilaksanakan melalui interaksi sosial seperti aktiviti
pemerhatian, temu bual atau soal selidik. Selain itu, Inkuiri juga melatih murid mencari
jawapan kepada permasalahan dengan menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi.

19

Pendidikan Teknikal dan Vokasional


Matlamat utama Pendidikan Teknikal dan Vokasional (PTV) ialah menyediakan murid
dengan pengetahuan dan kemahiran untuk kerjaya yang khusus, sesuai dengan minat
dan keupayaan mereka. Ini bertujuan untuk memenuhi keperluan tenaga kerja negara
dalam pelbagai bidang termasuk

bidang perniagaan. Penggubalan kurikulum PTV

adalah berasaskan kompetensi melalui p&p yang berbentuk hands-on, di samping


pengetahuan serta sikap dan nilai yang perlu bagi melahirkan pekerja yang cemerlang.
Inkuiri berupaya menghasilkan murid PTV yang lebih terbuka mindanya untuk meninjau
lebih banyak peluang kerjaya yang bakal diceburi setelah tamat pengajian. Hampir
keseluruhan proses p&p bagi mata pelajaran PTV disampaikan melalui pembelajaran
dan latihan yang berasaskan penghasilan produk atau projek. Sehubungan itu, melalui
Inkuiri, guru dapat membimbing danmenggalakkan murid untuk meneroka, mencari
maklumat, menganalisis dan membuat penilaian untuk menyiapkan sesuatu tugasan.
Murid juga berpeluang mengamalkan

sikap kerja sepasukan untuk menyelesaikan

masalah dan dalam membuat keputusan semasa melaksanakan projek atau


penghasilan produk.
Kesenian
Inkuiri dalam disiplin kesenian diterjemahkan melalui komponen persepsi, eksplorasi,
ekspresi serta apresiasi seni. Penekanan kepada Inkuiri bertujuan membina
pemahaman, pengalaman, kemahiran, dan meningkatkan penghayatan murid terhadap
bidang kesenian. Aktiviti berkaitan Inkuiri adalah pelbagai seperti melibatkan pencarian
maklumat secara rujukan, soal jawab atau diskusi, penerokaan kendiri secara
berstruktur atau bebas, membuat percubaan atau mencari penemuan terhadap pelbagai
teknik, proses, bahan atau alat penghasilan karya seni. Murid digalakkan membuat
hubung kait secara bermakna terhadap hasil aktiviti tersebut dengan karya seni yang
hendak

dihasilkan.

Pengalaman

yang diperoleh

melalui

Inkuiri

memperkukuh

pengetahuan kesenian dan mempertingkat keupayaan mengaplikasi konsep serta


kaedah dalam menghasil, mempersembah, atau mengapresiasi karya seni ke tahap
yang lebih mendalam. Keupayaan ini boleh dimanfaatkan dalam membimbing murid
secara lebih jelas untuk merealisasi daya imaginasi atau idea seni mereka.

20

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan dan Sains Sukan


Pendekatan berasaskan inkuiri dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
serta Sains Sukan adalah pembelajaran yang berpusatkan murid. Pembelajaran
berasaskan inkuiri membolehkan murid mengaplikasi kemahiran berfikir seperti
mengingat, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, membuat ramalan dan menilai
sesuatu perkara atau tugas. Pendekatan ini mengembangkan kemahiran berfikir secara
kritis dan kreatif serta meningkatkan kefahaman tentang sesuatu konsep dan kemahiran
semasa mempelajari mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan dan
Sains Sukan.Melalui pembelajaran berasaskan

inkuiri murid diberi pendedahan dan

pengetahuan

keputusan,

tentang

kemahiran

membuat

memantau

keupayaan

menggunakan sesuatu strategi, membuat refleksi, dan membuat penambahbaikan serta


tindakan susulan terhadap sesuatu tugasan.
Bagi p&p Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan serta Sains Sukan, guru
menggunakan pembelajaran berasaskan inkuiri untuk menyelesaikan satu tugasan atau
projek.

Guru

akan

mengemukakan

soalan

yang

menjurus

kepada

tugasan.

Soalan-soalan adalah berbentuk fakta dan konsep yang merangsang kemahiran berfikir
aras tinggi.Bagi p&p Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan serta Sains Sukan,
penggunaan pembelajaran berasaskan inkuiri memberi peluang kepada murid untuk
mempraktikkan kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran membuat keputusan.
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Inkuiri merupakan pendekatan berpusatkan murid. Pendekatan ini merangsang sifat
ingin tahu dalam diri murid sehingga membawa naluri ingin menyiasat bagi mencari
jawapan atau penyelesaian sesuatu persoalan.
TMK merupakan mata Pelajaran berorientasikan projek. Pengetahuan, kemahiran
dan nilai TMK dapat diperlihatkan melalui aktiviti projek. Sebagai contoh dalam projek
multimedia sekolah rendah, murid perlu berdepan dengan pelbagai format fail bagi
audio, grafik juga video. Melalui pengetahuan tentang saiz fail dan kesesuaian aplikasi
yang digunakan murid perlu meneroka untuk mencari jawapan bagi pilihan terbaik.
Manakala dalam mata Pelajaran Sains Komputer sekolah menengah, murid perlu
menzahirkan algoritma bagi setiap atur cara yang dibangunkan. Pengetahuan dalam
kemahiran pemikiran komputasional sebagai contoh kemahiran logik dapat membantu
murid untuk meneroka dan mencuba pelbagai penyelesaian bagi menghasilkan
algoritma penyelesaian yang cekap dan berkesan.

21

RUJUKAN

Baker, E. et.al (2011). Project-Based Learning Model, Relevant Learning for the 21st Century.
Dapatan dari http://www.fishwildlife.org/files/ConEd-Project-based-Learning_-Model.pdf
Bybee, R.W., Taylor, J.A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powell, J.C.,
Westbrook, A. & Landes, N. (2006). The BSCS 5E Instructional Model: Origin and Effectiveness. Dapatan dari http://www.bscs.org/bscs-5e-instructional-model
Barret, Terry (2010). The Problem-based Learning process as finding and being in flow, Innovations in Education and Teaching International, (47)2, 165-174.
Carin, A.A. & Sund, R.B. (1971). Developing question techniques: A self concept approaches.
Columbus, OH: Charles E. Merrils.
Colburn, A. (2000). An Inquiry Primer, Science Scope, (23)6, 42-44.
Focus on Inquiry. A Teachers Guide to Implementing Inquiry-based Learning. (2004). Dapatan
dari http://www.learnalberta.ca/content/kes/pdf/or_ws_tea_inst_02_inqbased.pdf
Herron, M.D. (1971). The Nature of Scientific Inquiry, School Review, 79(2), 171-212.
Larmer, J. (2014). Project-based learning vs. problem-based learning vs.
X-BL. Dapatan dari http://www.edutopia.org/blog/pbl-vs-pbl-vs-xbl-john-larmer
New Designs for Elementary School Science and Health. A cooperative project of
Biological Sciences Curriculum Study (BSCS) and International Business Machines
(IBM). (1989). Dubuque, IA: Kendall/Hunt.
Savery, J. R. (2006). Distinctions, Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning. Overview of Problem-based Learning: Definitions and Distinctions, (1)1, 1-13.
Shulman, L. S. (1968). The Science Teacher. Psychological Controversies in Teaching of
Science and Mathematics, (1)35, 34-39.
What is Inquiry? Inquiry & ICT. (2004). Dapatan dari http://galileo.org/teachers/designinglearning/articles/what-is-inquiry/

22

LAMPIRAN
CONTOH
RANCANGAN
PELAJARAN HARIAN
(RPH)

23

Teknologi Maklumat dan Komunikasi KSSR


Tahun 4

Mata Pelajaran:
Bilangan Murid:
Tema/Topik/Modul:
Masa:
Standard
Pembelajaran:
Objektif
Pembelajaran:
Aktiviti P&P:
EMK:

TMK
Kelas:
30 orang
Tahun 4 Amanah
Eksplorasi Multimedia
60 minit
3.3 Melakar papan cerita bagi menyediakan persembahan multimedia interaktif tidak
linear.
Di akhir pembelajaran murid dapat menghasilkan papan cerita untuk bahan multimedia.

Penilaian:

(Rujuk jadual di bawah)


Kreativiti
Kerjasama
1. Kertas saiz A4
2. Pen Marker
3. Template Storyboard *computing without computer
(Diisi selepas p&p)

Refleksi:

(Diisi selepas p&p)

Bahan Bantu Belajar:

Perkembangan
Pembelajaran
Pelibatan

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

1. Murid menulis cerita yang ingin mereka sampaikan


dalam bentuk nota ringkas.
2. Murid menukar cerita tersebut (nota) ke dalam bentuk
grafik dan simbol.
3. Murid berkongsi cerita dengan rakan di dalam
kumpulan masing-masing.

Murid hanya menulis isi penting cerita


mereka

Penerokaan

Permainan

(20 minit)

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.


2. Murid pertama diberi sehelai kertas kosong.
3. Murid diterangkan cara permainan: Setiap orang
diminta menulis satu patah perkataan bagi
melengkapkan cerita.
5. Masa yang diberi ialah 5 minit
6. Murid diminta menilai kembali cerita yang telah
lengkap direka berdasarkan permainan ini.

Cara permaianan:
Murid pertama menulis satu
perkataan sahaja di dalam kertas

(10 minit)

Papan Cerita
1. Murid diberi satu contoh papan cerita kosong dan satu
contoh papan cerita yang telah diisi.
2. Murid diminta berbincang dalam kumpulan mengenai
contoh papan cerita yang diberi dan diminta untuk
cuba menghasilkan satu papan cerita berdasarkan
contoh diberi.
3. Murid bersoal jawab dengan guru dan membuat
penambahbaikan terhadap papan cerita yang
dihasilkan (satu sahaja).

24

Cerita tersebut dilakar dalam satu


kertas

Murid kedua dan seterusnya


memilih satu perkataan juga untuk
ditulis bagi menyambung dan
membentuk ayat lengkap
Dalam masa yang ditetapkan
murid harus berlumba
melengkapkan cerita dengan
kreatif

Papan cerita contoh adalah papan


cerita yang telah lengkap semua
elemen wajib bagi sesebuah papan
cerita

Perkembangan
Pembelajaran

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

Penerangan

1. Murid mempersembahkan papan cerita yang lengkap


di hadapan kelas.

(15 minit)

2. Murid memberi justifikasi latar, watak dan fitur-fitur


yang dipilih.

Pengembangan

1. Murid berkongsi pengalaman semasa proses


pembinaan papan cerita.

(10 minit)

2. Berdasarkan template kumpulan, setiap murid


membina papan cerita berdasarkan segmen cerita
yang dibahagikan kepada ahli.

Penilaian

1. Papan cerita yang dihasilkan oleh murid dinilai oleh


guru berdasarkan standard pembelajaran.

(5 minit)

2. Murid diminta untuk memberi cadangan


penambahbaikan terhadap papan cerita rakan-rakan
yang lain.

Tajuk Cerita:.

25

Satu template papan cerita kumpulan


telah berjaya dihasilkan

Sekurang-kurangnya 5 papan cerita


berjaya dihasilkan bagi
melengkapkan cerita

Murid menilai murid


Guru menilai murid

Babak :/..

Rajah 1: Contoh Papan Cerita Murid

26

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan


KSSR Tahun 4

Mata Pelajaran:
Bilangan Murid:
Tema/Topik/Modul:
Masa:
Standard
Pembelajaran:

Objektif
Pembelajaran:
Aktiviti P&P:
EMK:
Bahan Bantu Belajar:
Penilaian:
Refleksi:

Perkembangan
Pembelajaran
Pelibatan &
Penerokaan

(Masa 5 minit)

Komponen Pendidikan Jasmani


Kelas:
30 orang
Tahun 4 Amanah
Gimnastik Asas - Kawalan Badan dan Sokongan
30 minit dalam 2 sesi
1.2.1 Melakukan imbangan dengan pelbagai tapak sokongan dalam kumpulan kecil di
atas bangku gimnastik.
2.2.1 Menyatakan perkaitan antara luas tapak sokongan dengan kestabilan.
5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.
Murid boleh melakukan imbangan dengan pelbagai tapak sokongan dalam kumpulan
kecil di atas bangku gimnastik.
(Rujuk jadual di bawah)
Kreativiti dan inovasi dan sikap keusahawanan
Bangku gimnastik
(Diisi selepas p&p)
(Diisi selepas p&p)

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

1. Guru memberi tugasan kepada murid dalam kumpulan


kecil.
Tugasan: Melakukan imbangan dengan pelbagai tapak
sokongan dalam kumpulan kecil atas bangku
gimnastik.
2. Murid meneroka bahagian badan yang boleh dijadikan
tapak sokongan.
Guru mengemukakan soalan:
i. Anggota badan manakah yang boleh digunakan
untuk dijadikan tapak sokongan?
3. Murid meneroka prinsip luas tapak sokongan dan
kawalan badan. Guru mengemukakan soalan berikut:
i. Adakah luas tapak sokongan memberi kesan
terhadap kestabilan? Mengapa?
ii. Bagaimanakah cara kamu mengekalkan
imbangan?
4. Murid juga bertanya pada diri sendiri atau guru dengan
soalan berikut:
i. Bagaimana saya mengawal imbangan di atas
bangku gimnastik?
ii. Apakah tapak sokongan yang boleh digunakan?
iii. Bagaimana saya melakukan aktiviti tersebut

27

Murid dibimbing oleh guru


melalui soalan.

Murid mengenal pasti tugasan


yang diberi oleh guru.

Murid mengenal pasti


kemahiran gimnastik yang
perlu dikuasai.

Perkembangan
Pembelajaran
Pengembangan
& Penerangan

(Masa: 10 minit)

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Murid dalam kumpulan berbincang bagi merancang
tugasan yang diberi berdasarkan soalan-soalan
berikut:

Apakah imbangan yang boleh kamu lakukan?

Berapa tapak sokongan yang kamu boleh lakukan?

Apakah imbangan yang paling stabil dilakukan di


atas bangku gimnastik secara berkumpulan?

Berapakah bilangan bangku gimnastik yang akan


digunakan?
3. Berdasarkan hasil perbincangan, murid menganalisis
dan mengenal pasti kemahiran imbangan yang sesuai
dan boleh dilakukan dalam kumpulan berpandukan
soalan berikut:
i. Apakah imbangan dengan pelbagai tapak
sokongan yang sesuai dilakukan secara
berkumpulan?
ii. Bagaimanakah cara kamu menentukan kedudukan
setiap ahli kumpulan dalam melakukan imbangan
pelbagai tapak sokongan secara berkumpulan di
atas bangku gimnastik?
iii. Apakah cara kamu mengatasi masalah ahli
kumpulan yang tidak boleh mengawal imbangan
ditempat tinggi?
iv. Bagaimakah susunan bangku gimnastik untuk
melakukan imbangan kumpulan?

Murid menganalisis dan


menilai maklumat.

Murid menentukan imbangan,


tapak sokongan, dan susun
atur bangku yang akan
digunakan.

Murid merancang aktiviti


berdasarkan keputusan
perbincangan.

Mencuba melakukan imbangan


di atas lantai dan bangku
gimnastik secara berkumpulan.

4. Murid mencuba dan meneroka imbangan yang telah


dirancang di atas lantai dan bangku gimnastik secara
berkumpulan.
5. Guru mengemukakan soalanberikut semasa murid
meneroka:
i. Apakah faktor yang menyebabkan kumpulan kamu
gagal mengawal imbangan?
ii. Apakah alternatif bagi mengatasi masalah yang

Pengembangan
& Penilaian
(Melakukan)

(Masa: 10 minit)

1. Murid dalam kumpulan melakukan persembahan.

Melakukan persembahan yang


telah dirancang.

2. Setiap kumpulan mempersembahkan imbangan yang


telah dirancang di atas bangku gimnastik secara
berkumpulan dalam masa yang ditetapkan.

Murid menilai persembahan


kumpulan.

3. Setiap kumpulan akan membuat penilaian terhadap


kumpulan yang melakukan persembahan secara
bergilir-gilir.

28

Perkembangan
Pembelajaran
Penilaian
(Masa: 5 minit)

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

1. Guru membimbing murid membuat refleksi dan


penambahbaikan dalam merancang aktiviti.
2. Semasa membimbing, guru mengemukakan soalansoalan:
i. Apakah peranan setiap ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti?
ii. Apakah kekuatan dan kelemahan kumpulan yang
kamu nilai?
iii. Apakah penambahbaikan yang boleh dilakukan?
iv. Apakah kesan aktiviti yang dipelajari menyumbang
ke arah amalan gaya hidup sihat?
3. Murid mengemukakan soalan berikut semasa
membuat refleksi:
i. Apakah yang membantu saya untuk melakukan
imbangan di atas bangku gimnastik.
ii. Apakah kemahiran yang telah saya kuasai dan
pelajari dalam sesi p&p pada hari ini?
iii. Apakah peranan setiap rakan saya semasa

29

Murid dibimbing oleh guru untuk


membuat justifikasi yang betul.
Murid membuat
penambahbaikan berdasarkan
persembahan kumpulan.
Membincangkan implikasi aktiviti
ini kepada kecergasan dan
kesihatan diri.

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan


KSSM Tingkatan 1
Mata Pelajaran:
Bilangan Murid:
Tema/Topik/Modul:
Masa:
Standard
Pembelajaran:
Standard Kandungan:

Komponen Pendidikan Kesihatan


Kelas:
30 orang
Tingkatan 1 Taqwa
Penyakit tidak berjangkit: Jerawat, sengugut dan kanser serviks.
1 jam dalam

Objektif
Pembelajaran:
Aktiviti P&P:
EMK:
Bahan Bantu Belajar:
Penilaian:
Refleksi:
Pendekatan p&p:

Murid dapat membezakan antara fakta dan mitos tentang jerawat, senggugut dan
kanser serviks.
(Rujuk jadual di bawah)
Keusahwanan, TMK dan kreativiti.
Borang soal selidik
Murid boleh mengesan fakta dan mitos tentang jerawat, senggugut dan kanser serviks.
(Diisi selepas p&p)
Kaedah Inkuiri Berstruktur (murid melakukan penyelidikan berdasarkan soalan dan
langkah-langkah yang telah ditentukan oleh guru)

Perkembangan
Pembelajaran

7.1 Menganalisis fakta dan mitos tentang jerawat, senggugut dan kanser serviks.
7.1.3 Penyakit dan cara mencegah serta mengurangkan faktor risiko penyakit dalam ke
hidupan harian.

Aktiviti p&p
1.

Pelibatan
2.
3.
(Masa 5 minit)
Penerokaan
(Exploration)

1.

(Masa: 20 minit)

2.

Penerangan
(Explanation)

1.

(Masa: 10 minit)

2.
Pengembangan 1.
(Elaboration)
(Masa: 15 minit)
2.

Catatan/Nota

Murid menonton klip video iklan berkaitan dengan


jerawat.
Murid dibahagi kepada 5 kumpulan.
Murid diberi soal selidik (Lampiran A) mengenai
penyakit tidak berjangkit iaitu jerawat, senggugut,
dan kanser serviks.
Setiap kumpulan perlu mencari responden di
sekitar kawasan sekolah untuk menjawab soal
selidik tersebut.
Setiap kumpulan perlu menganalisis dapatan soal
selidik yang diperoleh daripada responden.
Setiap kumpulan membuat pembentangan hasil
daripada dapatan soal selidik.
i. Memberi penerangan dan pandangan kumpulan
masing-masing tentang dapatan soal selidik.
ii. Menceritakan pengalaman semasa mengumpul
data.
iii. Setiap kumpulan akan membuat pembentangan.
Sesi soal jawab bersama-sama guru dan
kumpulan lain.
Hasil dapatan daripada soal selidik diaplikasi dalam
kehidupan harian untuk menyampaikan mesej
sama ada fakta atau mitos kepada diri sendiri dan
ahli keluarga tentang penyakit tidak berjangkit iaitu
jerawat, senggugut dan kanser serviks.
Menyampaikan mesej sama ada fakta atau mitos
kepada masyarakat tentang penyakit tidak
berjangkit iaitu jerawat, senggugut dan kanser
serviks dalam pelbagai cara seperti pengucapan
awam, dan skrip lakonan semasa perhimpunan
serta siaran radio sekolah.
30

Perkembangan
Pembelajaran
Penilaian
(Evaluation)

Aktiviti p&p

(Masa: 10 minit)

Catatan/Nota

Penilaian berlaku di semua fasa, iaitu Penglibatan,


Penerokaan, Penerangan dan Pengembangan.
- Guru menilai hasil kerja setiap kumpulan
- Guru menilai setiap murid dalam kumpulan
- Setiap kumpulan menilai kumpulan lain

Lampiran 1
BORANG SOAL SELIDIK
Jerawat
Tandakan FAKTA (/) atau MITOS (x)

Jerawat boleh berjangkit melalui sentuhan.


Jerawat menjadi lebih teruk disebabkan oleh gel rambut.
Jerawat akan menjadi lebih teruk jika mencuci muka di waktu panas.
Jerawat boleh dielakkan dengan tidak memakan kekacang.
Senggugut
Tandakan FAKTA (/) atau MITOS (x)
Senggugut ialah penyakit yang disebabkan keturunan.
Aktiviti fizikal boleh mengurangkan senggugut.
Senggugut akan menyebabkan wanita mandul.
Senggugut boleh dikurangkan dengan mengambil ubat daripada doktor.
Kanser serviks
Tandakan FAKTA (/) atau MITOS (x)
Kanser serviks disebabkan oleh jangkitan Human Papillomavirus (HPV).
Kanser serviks hanya berlaku dalam kalangan wanita yang berkahwin.
HPV juga boleh menjangkiti lelaki.
Kanser serviks boleh dikesan dengan ujian paps smear.

Borang Analisis
Tajuk Soalan

Fakta

Jerawat
Senggugut
Kanser serviks

31

Mitos

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan


KSSM Tingkatan 1

Mata Pelajaran:
Bilangan Murid:
Tema/Topik/Modul:
Masa:
Standard
Pembelajaran:

Objektif
Pembelajaran:
Aktiviti P&P:
EMK:
Bahan Bantu Belajar:
Penilaian:
Refleksi:

Perkembangan
Pembelajaran
Pelibatan &
Penerokaan
(5 minit)

Komponen Pendidikan Jasmani


Kelas:
30 orang
Tingkatan 1 Aktif
Rekreasi dan Kesengggangan - Kemahiran Aktiviti Tali Aras Rendah
60 MINIT
1.8.1 Melakukan aktiviti tali aras rendah (low element course) seperti spider-web,
alligator swamp, dan giant finger secara berkumpulan.
2.8.1 Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan semasa melakukan aktiviti tali aras
rendah.
5.2.1 Mengambil bahagian secara aktif dan produktif dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.3.4 Mengenal pasti dan menentukan peranan setiap ahli semasa melakukan aktiviti
fizikal.
Murid boleh melakukan aktiviti tali aras rendah (low element course) seperti spider-web,
alligator swamp, dan giant finger secara berkumpulan berdasarkan strategi yang telah
dirancang.
(Rujuk jadual di bawah)
Kreativiti dan inovasi serta semangat keusahawanan (berusaha hingga berjaya)
Tiang kayu, tali, kayu sepanjang 6 kaki (kayu 3x 2), gelung, dan kayu atau rotan
sepanjang 1.
(Diisi selepas p&p)
(Diisi selepas p&p)

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

1. Guru memberi tugasan kepada murid dalam kumpulan Murid mengenal pasti tugasan
kecil.
yang diberi oleh guru.
Tugasan: Melakukan aktiviti tali aras rendah (low
element course) seperti spider-web, alligator Murid mendapatkan maklumat
swamp dan giant finger secara berkumpulan.
mengenai halangan yang
berbentuk spider-web, alligator
2. Murid meneroka dan mengenal pasti halangan di
swamp, dan giant finger melalui
setiap stesen seperti berikut:
penerokaan.
i. Stesen 1 spider-web,
ii. Stesen 2 alligator swamp, dan
Murid mencatat apa yang telah
iii. Stesen 3 giant finger.
diperolehi melalui penerokaan.
3. Semasa murid meneroka guru mengemukakan soalan Murid dibimbing oleh guru melalui
berikut:
soalan inkuiri.
i. Namakan halangan tali aras rendah yang telah
kamu temui?
ii. Apakah kemahiran yang membolehkan kamu untuk
melepasi halangan tersebut?
iii. Bahagian anggota badan manakah yang akan
digunakan terlebih dahulu untuk melepasi
halangan?
iv. Bagaimanakah
kumpulan
kamu
bergerak
menggunakan 2 batang kayu yang disediakan?

32

Perkembangan
Pembelajaran

Aktiviti p&p

Catatan/Nota
Murid menganalisis dan menilai
maklumat.

Pengembangan

1. Murid dalam kumpulan kecil.

(10 minit)

2. Murid dalam kumpulan berbincang bagi


menyelesaikan tugasan yang diberi berdasarkan
Murid menentukan strategi yang
soalan-soalan berikut:
akan digunakan berdasarkan
i. Siapakah yang akan melepasi halangan spider web
keputusan perbincangan.
terlebih dahulu? Mengapa?
ii. Bagaimakah kamu membantu rakan yang tidak Murid merancang strategi
berjaya melepasi spider web?
melepasi halangan spider-web,
iii. Bagaimakah kamu bekerjasama melakukan aktiviti
alligator swamp, dan giant finger
alligator swamp?
berdasarkan keputusan
iv. Apakah strategi kumpulan kamu untuk melepasi
perbincangan kumpulan.
setiap halangan aktiviti tali aras rendah?
v. Apakah peranan setiap ahli kumpulan semasa
melaksanakan tugasan di setiap stesen?
3. Murid bertanya pada diri sendiri dengan soalan-soalan
berikut:
i. Lubang manakah yang saya boleh lalui pada
halangan spider web berdasarkan saiz fizikal saya?
ii. Bolehkan saya menjadi orang yang pertama atau
terakhir di atas batang kayu dalam halangan
alligator swamp?
4. Berdasarkan hasil perbincangan, murid bekerjasama
dalam kumpulan untuk menganalisis dan mengenal
pasti kemahiran yang sesuai bagi menyelesaikan
tugasan.

Pengembangan
dan Penilaian
(40 minit)

Penilaian
(5 minit)

1. Murid dalam kumpulan melakukan aktiviti kemahiran Melakukan aktiviti berhalangan


tali aras rendah.
berdasarkan strategi yang
dirancang.
2. Setiap kumpulan perlu melepasi halangan mengikut
syarat yang ditetapkan di ketiga-tiga stesen.
Peraturan-peraturan aktiviti
dipaparkan di setiap stesen.
3. Kumpulan yang berjaya melepasi halangan dalam
masa yang singkat dikira sebagai pemenang.
Guru menilai aktiviti kumpulan.
1. Murid dibimbing untuk membuat refleksi dan Murid dibimbing oleh guru untuk
penambahbaikan bagi mencari penyelesaian untuk
membuat justifikasi.
melepasi halangan.
Murid membuat penambahbaikan
2. Semasa membimbing, guru mengemukakan soalanstrategi yang telah dirancang.
soalan berikut:
i. Mengapakah kumpulan kamu mengambil masa Membincangkan implikasi aktiviti
yang lama untuk melepasi halangan?
ini kepada kecergasan dan
ii. Apakah kekuatan dan kelemahan kumpulan kamu
kesihatan diri.
semasa melakukan aktiviti ini?
iii. Apakah penambahbaikan strategi melepasi
halangan di setiap stesen?
iv. Apakah kesan aktiviti terhadap amalan gaya hidup
sihat?
3. Murid mengemukakan soalan berikut semasa
membuat refleksi
i. Adakah saya telah memainkan peranan yang betul
semasa melakukan aktiviti di setiap stesen?
ii. Apakah yang perlu saya tambahbaik bagi
membolehkan kumpulan melakukan aktiviti dengan
lebih pantas?
iii. Apakah kesan aktiviti ini terhadap diri saya dan
kumpulan?

33

34

Sains
KSSR Tahun 2
Mata Pelajaran &

Sains

Kelas:

Bilangan Murid:
Tema/Topik/Modul:
Masa:
Standard
Pembelajaran:

30 orang
Komponen Ajaib
60 minit
Litar elektrik lengkap

Tahun 2

Objektif

1.

Mengenal pasti komponen mentol, wayar, sel kering, pemegang mentol dan suis.

Pembelajaran:

2.

Membina litar elektrik lengkap dengan mentol menyala.

3.

Membandingkan kecerahan mentol apabila sel kering bertambah

4.

Menjelaskan pemerhatian litar elektrik lengkap melalui lakaran, penulisan, TMK


atau lisan.

Aktiviti P&P:

Set induksi menggunakan kaedah penyoalan berdasarkan situasi yang diberikan.

EMK:

Pembelajaran menggunakan aktiviti inkuiri berstruktur. (Rujuk jadual di bawah)


Semangat keusahawanan

Bahan Bantu Belajar:


Penilaian:
Refleksi:

Kreativiti dan inovasi


Lampu suluh, sampul mengandungi gambar komponen elektrik, sel kering, mentol,
wayar dan suis
(Diisi selepas p&p)
(Diisi selepas p&p)

Perkembangan
Pembelajaran

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

Pelibatan
1. Lampu suluh di bekalkan kepada setiap kumpulan.
(10 minit)

2. Murid diminta menyala dan mematikan lampu suluh


itu.
3. Kemudian guru meminta mengeluarkan satu
komponen daripada lampu suluh tersebut.
4. Murid dan guru bersoal jawab.
Soalan guru:
Guru

: Sebutkan objek yang dikeluarkan.

Murid : (Contoh: Bateri.)


Guru

:Apakah yang berlaku?

Murid :Lampu akan padam.


Guru

:Kenapa lampu padam?

Murid :Tiada bateri (contoh jawapan dari murid)

35

Ahli dalam kumpulan mesti dalam


bilangan yang kecil 3 hingga 4 orang
sahaja.

Perkembangan
Pembelajaran

Penerokaan

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

1. Murid diperkenalkan bateri, mentol, wayar dan suis.


2. Murid dibahagi kepada beberapa kumpulan kecil.

(30 minit)

3. Setiap kumpulan dibekalkan pemegang sel kering, sel


Aktiviti menyalakan mentol
kering, mentol, wayar dan suis.
merupakan satu penemuan.
4. Murid diminta membina satu litar dan mentol boleh
Kumpulan yang gagal mentolnya
menyala.
menyala akan berusaha mendapat5. Kumpulan yang berjaya menyalakan mentol akan
kan cara daripada kumpulan yang
diberikan tambahan sebiji sel kering.
berjaya.
Setiap kumpulan berkongsi maklumat yang diperoleh:

Penerangan

(20 minit)

Pengembangan
(15 minit)

Penilaian

(5 minit)

Penerokaan murid ialah dengan


menyambung setiap komponen yang
dibekalkan.

1. Murid diminta merekod kecerahan mentol.

Jadual perbandingan kumpulan untuk


merekod tentang mentol menyala
atau tidak.

2. Litar yang dibina sesetengah kumpulan mentolnya


menyala dan lain mentolnya tidak menyala.

Guru membimbing murid mengitlak


dengan menggunakan litar tertutup
3. Murid diminta mengitlak tentang litar elektrik yang telah dan litar terbuka.
dibina.
1. Setiap murid diberikan sampul surat mengandungi
gambar komponen-komponen elektrik.
2. Murid diminta menyusun untuk membina litar elektrik
berdasarkan gambar.

Aktiviti pengukuhan dan


menggunakan gambar perkenalan
awal kepada simbol elektrik pada
Lembaran Kerja

1. Perbincangan dalam kumpulan untuk menjawab


soalan diberi.

Bimbingan guru kepada litar terbuka


dan litar tertutup.

Soalan:

Jangkaan jawapan murid:

i. Bagaimanakah anda ketahui litar yang dibina itu


lengkap?

Mentol menyala apabila litar itu


lengkap.

ii. Mengapakah kadang kala mentolnya tidak menyala?

Bateri lemah, salah sambungan,


mentol rosak, suis tidak bersambung.

iii. Adakah litar yang dibina itu litar terbuka?


iv. Namakan komponen yang menjadikan litar terbuka.

Tidak, Litar tertutp


Suis.

36

Lembaran kerja

37

Sains
KSSM Tingkatan 2

Mata Pelajaran:
Bilangan Murid:
Tema/Topik/Modul:
Masa:
Standard
Pembelajaran:
Objektif
Pembelajaran:
Aktiviti P&P:
EMK:
Bahan Bantu Belajar:
Penilaian:
Refleksi:

Perkembangan
Pembelajaran
Pelibatan
(10 minit)

Sains
30 orang
Kestabilan
60 minit
Memahami kepentingan keseimbangan.

Kelas:
Tingkatan 2

1. Mencadangkan kaedah untuk meningkatkan keseimbangan objek


2. Menerangkan dengan contoh tentang aplikasi keseimbangan dalam kehidupan
Set induksi menggunakan kaedah simulasi. Pembelajaran menggunakan aktiviti
hands-on. (Rujuk jadual di bawah)
1. Keusahawanan
2. Kreativiti dan inovasi
Pita salefon, gunting, pembaris meter, kertas A4, landasan terpampas geseran, kertas
surat khabar.
(Diisi selepas p&p)
(Diisi selepas p&p)

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

1. Murid yang sama jantina diminta untuk berdiri


berhadapan antara satu sama lain. Mereka dinamakan
Murid A dan Murid B.
2. Murid A berdiri dengan keadaan kedua-dua kaki rapat.
3. Murid B diminta menolak Murid A dengan
perlahan.
4. Murid A diminta untuk memilih kedudukan atau cara
berdiri supaya dia berada lebih stabil apabila ditolak.
5. Murid B menolak Murid A lagi.
6. Beberapa pasangan murid dipilih lagi untuk
menunjukkan kesan cara berdiri yang baharu itu ke
atas kestabilan.
7. Murid kemudian diminta menukar peranan.
Soalan:
i. Apa yang boleh kamu katakan tentang aktiviti ini?
ii. Apa yang dapat kamu katakan tentang cara berdiri
yang baharu bagi Murid A tadi?

38

Murid dibimbing oleh guru melalui


soalan.

Perkembangan
Pembelajaran

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

Penerokaan

1. Murid bekerja dalam kumpulan berempat.

(30 minit)

2. Murid diminta membina menara yang paling tinggi


menggunakan bahan dan peralatan yang disediakan
dalam masa 30 minit.
3. Pada 5 minit yang pertama, murid diminta mereka
bentuk menara terbaik yang mereka fikirkan boleh
dibina. Menara yang telah dibina akan diuji kestabilannya di akhir pembelajaran nanti.
4. Setiap kumpulan dibekalkan dengan 10 helai kertas
surat khabar, tep selofen, gunting dan lembaran kertas
yang mengandungi arahan aktiviti.

Penerangan
(20 minit)

1. Di akhir minit ke-30, setiap kumpulan diminta


menamakan menara, mengukur ketinggian dan
menerangkan dengan ringkas tentang menara
tersebut.
2. Kemudian, setiap kumpulan akan menguji kestabilan
menara mereka secara bergilir-gilir. Ujian dilakukan
dengan meletakkan menara tersebut di atas papan
kayu yang satu hujungnya diletak atas meja dan
hujung yang satu lagi ditinggikan 20o dari atas meja.
Jika menara boleh berdiri teguh selama 20 saat,
menara itu dikatakan stabil.

Pertandingan.
Pemenang akan diberi hadiah.
Cadangan:
kumpulan yang paling
bekerjasama
pembentang terbaik
lakaran terbaik

3. Murid melengkap jadual untuk mengumpul data seperti


berikut:
Nama menara

Tinggi (cm)

Kestabilan
(Ya/Tidak)

Murid dibimbing oleh guru untuk


membuat justifikasi yang betul.
4. Kumpulan yang berjaya membina menara yang paling
stabil perlu berkongsi maklumat dan memberi
justifikasi tentang binaannya.
Pengembangan
(15 minit)

1. Setiap murid diberi lembaran kerja dan diminta


Lembaran kerja (Lampiran 1)
menamakan objek-objek yang stabil di sekeliling
Memuat turun video klip pemegang
mereka. Murid juga diminta memberi justifikasi ke atas botol yang seimbang.
pilihan mereka itu.
2. Murid berbincang tentang jawapan mereka dan
membuat kesimpulan tentang kepentingan kestabilan
dalam kehidupan.
3. Tayangan video boleh ditunjukkan untuk
meningkatkan rasa ingin tahu murid tentang aplikasi
kestabilan dan memberi kesedaran kepada murid
tentang inovasi dan kreativiti.

Penilaian

Murid diminta mencari tiga contoh lain aplikasi kestabilan


dalam kehidupan dan membuat pembentang.

(5 minit)

39

Lampiran 1

40

Pendidikan Moral
KSSR Tahun 4

Kelas:
Tahun 4 Kreatif
Tema/Topik/Modul:
Masa:
Standard
Pembelajaran:

Objektif
Pembelajaran:

Aktiviti P&P:
EMK:
Bahan Bantu Belajar:
Penilaian:
Refleksi:

Perkembangan
Pembelajaran
Pelibatan
10 minit

HEMAH TINGGI
SAYA DAN JIRAN
Mengamalkan Adab dalam Pergaulan dengan Jiran
60 minit
5.1.1 Menyenaraikan adab dalam pergaulan dengan jiran.
5.1.2 Menghuraikan kepentingan adab dalam pergaulan dengan jiran.
5.1.3 Menceritakan perasaan apabila berkelakuan beradab dalam
pergaulan dengan jiran.
5.1.4 Mengamalkan perlakuan beradab dengan jiran.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
i. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga adab dalam pergaulan dengan jiran.
ii. Menganalisis cerita dengan mengaitkan cara beradab dalam pergaulan dengan jiran
iii. Merumuskan kepentingan beradab dengan pergaulan dengan jiran.
iv. Menunjukkan perlakuan yang beradab dengan jiran.
Set induksi menggunakan kemahiran meramal dan kemahiran menjana idea.
Pembelajaran menggunakan aktiviti bercerita, nyanyian dan hands-on.
Kreativiti dan Inovasi
Puppet arnab, badak, katak dan itik;
Kad situasi; Cerita Si Arnab dan jiran-jirannya dan lirik lagu Hidup Berjiran.
(Diisi selepas p&p)
(Diisi selepas p&p)

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

1. Murid ditunjukkan sebuah kotak dan diminta untuk


meneka gambar binatang yang terdapat di dalam
kotak dengan memberikan beberapa pembayang
tentang fizikal binatang tersebut.

Kemahiran Meramal

Inkuiri Berstruktur

2. Murid ditunjukkan puppet arnab, badak, katak dan


itik yang terdapat di dalam kotak (Lampiran 1).
3. Murid mendengar cerita tentang Si Arnab dan jiranjirannya dengan menggunakan puppet yang
terdapat dalam kotak tersebut (Lampiran 2)
4. Murid disoal dengan contoh soalan berikut:
i. Apakah watak yang dipilih oleh kamu?
ii. Apakah perlakuan yang boleh kita contohi daripada
Si Arnab?
iii. Apakah nilai yang ditunjukkan oleh Si Arnab dalam
cerita tersebut?
iv. Mengapakah Si Arnab berasa gembira walaupun
tidak dapat memancing seekor ikan?

41

Perkembangan
Pembelajaran

Aktiviti PdP
1.

Penerokaan
15 minit

Catatan/Nota

Murid diberikan sekeping kad situasi setiap seorang


(Lampiran 3).

2.

Murid memahami dan menilai sama ada perlakuan


yang dinyatakan dalam kad situasi tersebut berada
atau sebaliknya.

3.

Murid bergilir menampalkan kad situasi sama ada


di ruangan BERADAB atau KURANG BERADAB
di papan tulis.

4.

Murid berbincang dan pembetulan dilakukan


sekiranya perlu.

5.

Murid digalakkan berfikir melalui kad situasi yang


diberi dan disoal dengan contoh soalan berikut:

Kemahiran Pemikiran Kritikal

Kemahiran Menjana Idea

Inkuiri Terbimbing

KEMAHIRAN KREATIVITI

i. Apakah perlakuan ini dianggap sebagai


perlakuan beradab?
ii. Apakah perlakuan yang boleh kita contohi
daripada situasi tersebut?
iii. Mengapakah kamu menyatakan perlakuan ini
sebagai tidak beradab?
iv. Bagaimanakah perlakuan ini boleh diubah
menjadi perlakuan yang beradab?

Penerangan
10 minit

1. Murid diminta untuk melakonkan situasi yang


menunjukkan nilai hemah tinggi. Contohnya, adab
bersalaman dengan jiran dan adab sebelum
memasuki rumah jiran.
2. Murid menyatakan pendapat tentang perasaan
mereka setelah dapat melakukan adab tersebut
dengan betul.
3. Murid menerangkan dengan lebih mendalam tentang
nilai hemah tinggi yang terdapat dalam situasi lakonan
tersebut.
4. Murid diminta untuk memikirkan kepentingan sikap
hemah tinggi dalam hidup berjiran untuk membentuk
sesebuah masyarakat yang harmoni.
5. Murid menerangkan impak hemah tinggi dalam hidup
berjiran.

Pengembangan

1. Murid dikehendaki membuat satu puppet berdasarkan


watak-watak dalam cerita Si Arnab dan Jiranjirannya.

PERPADUAN

15 minit

2. Murid ditanya mengenai watak-watak pilihan mereka:

KEMAHIRAN PEMIKIRAN
KRITIKAL

i. Apakah watak yang dipilih oleh kamu?


ii. Apakah nilai yang boleh kita contohi daripada
watak tersebut?
iii. Mengapakah kamu memilih watak ini?
iv. Bagaimanakah kamu dapat menerapkan
nilai watak ini dalam kehidupan seharian?
3. Murid memberi penerangan ringkas tentang pemilihan
watak dengan menghuraikan ciri-ciri nilai yang ada
pada watak tersebut.
4. Murid mencipta lagu berkenaan hemah tinggi dan
menyanyikan lagu tersebut mengikut kreativiti masingmasing.

42

Perkembangan
Pembelajaran
Penilaian

Aktiviti PdP

1.

i.

Catatan/Nota

Murid menjelaskan apa yang mereka fahami dan


merumuskan topik yang dipelajari pada hari ini iaitu
nilai hemah tinggi berdasarkan contoh soalan berikut:
Apakah yang dapat kamu simpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini?

ii.

Apakah situasi atau adab yang dapat kamu fahami sebagai tingkah laku yang berhemah tinggi?

iii.

Mengapakah nilai hemah tinggi penting dalam hidup


berjiran?

iv.

Bagaimanakah kamu dapat menerapkan nilai hemah


tinggi dalam kehidupan seharian? Berikan contoh dan
sebutkan caranya.
Murid diberi lembaran kerja untuk mencungkil
kefahaman murid mengikut tahap

2.

Aktiviti Penilaian
(Lampiran 5)

Aktiviti Pemulihan
(Lampiran 6)

Aktiviti Pengayaan
(Lampiran 7)

LAMPIRAN 1

43

LAMPIRAN 2

SI ARNAB DAN JIRAN-JIRANNYA

Si Arnab, Si Badak dan Si Itik tinggal berjiran.


Pada suatu pagi, Si Arnab memancing ikan di tepi sungai. Tidak lama kemudian, datanglah sekumpulan
badak berpakaian renang. Mereka ingin mengadakan pertandingan berenang. Apabila mereka ternampak
Si Arnab sedang memancing, mereka pun beredar.
Si Arnab menyapa: Hai, badak-badak, mengapa bermuram? Marilah ke sini!
Seekor badak menjawab: Kalau kami terjun ke dalam sungai, ikan akan terkejut dan kamu tidak akan
mendapat ikan.
Si Arnab pun menjawab: Tidak mengapa, kamu berenanglah! Saya boleh menjadi pengadil pertandingan
berenang.
Pertandingan berenang pun bermula. Akhirnya seekor badak yang gagah menjadi juara. Si Arnab
menghadiahkannya sepotong kek lobak yang dibawa dari rumah. Badak-badak itu pun pulang ke rumah
dengan gembira selepas mengucapkan terima kasih kepada Si Arnab. Si Arnab meneruskan aktivitinya memancing ikan.
Tidak lama kemudian, datang pula seekor itik yang membawa anak-anaknya untuk belajar berenang.
Apabila Si Itik ternampak Si Arnab sedang memancing, dia membatalkan niat untuk berenang.
Si Arnab memanggil Si Itik, Hai, Si Itik, bukankah kamu mahu berenang?
Si Itik menjawab, Sebenarnya saya ingin melatih anak saya untuk berenang. Mereka perlu sentiasa berlatih
untuk menjadi seekor itik yang hebat.
Oh, Baguslah! Saya akan memberikan kek lobak untuk mereka makan sebelum berlatih. Kata Si Arnab.
Kemudian, mereka pun makan kek lobak bersama-sama. Si Itik mengucapkan terima kasih dan berasa
bertuah mempunyai jiran seperti Si Arnab.
Apabila hari menjelang petang, Si Arnab pun balik ke rumah sambil menyanyi dengan gembira. Di pertengahan jalan, seekor katak bertanya kepada Si Arnab, Hai, Si Arnab, banyakkah ikan yang kamu dapat hari
ini?
Si Arnab pun menjawab: Hari ini, saya tidak mendapat seekor ikan pun. Tetapi, saya cukup gembira
bersama jiran-jiran. Si Katak tersenyum sambil mengucapkan selamat tinggal.

44

45

Lampiran 4

HIDUP BERJIRAN
( Melodi Burung Kakak Tua )

Badak serta kawan


Berenang ramai-ramai
Mesra dengan jiran
Hidup aman damai.
Katak, itik, arnab
Jaga hati jiran
Hemah tinggi beradab
Boleh jadi teladan
(chorus)

Itik, itik, itik


Tik, tik, tik
Badak, badak, badak
Dak, dak, dak,
Katak, katak, katak
Tak, tak, tak
Mari hidup gembira!

46

47

Pendidikan Muzik
KSSR Tahun 4

Mata Pelajaran :
Bilangan Murid:
Tema/Topik/Modul:
Masa:
Standard Kandungan/
Pembelajaran:
Objektif
Pembelajaran:
Aktiviti P&P:
EMK:
Bahan Bantu Belajar:
Penilaian:
Refleksi:

Perkembangan
Pembelajaran
Pelibatan
(30 minit)

Pendidikan Muzik
Kelas:
30 orang
Tahun 4 Cemerlang
Penghasilan Muzik
120 minit
2.1 Menghasilkan Idea Muzikal
2.1.1 Menghasilkan kesan bunyi menggunakan perkusi.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat menghasilkan kesan bunyi yang sesuai untuk
mengiringi cerita yang diberi.
(Rujuk jadual di bawah)
Kreativiti dan Inovasi
1. Alat Muzik Perkusi. Contoh: Tamborin, Kayu Tik Tok, Loceng dan kastenet.
2. Perkusi Badan. Contoh: tepuk tangan, tepuk peha, bunyi mulut dan petik jari.
3. Bahan kitar semula. Contoh: kotak, botol plastik,
(Diisi selepas p&p)
(Diisi selepas p&p)

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

1. Guru meminta murid menghasilkan bunyi


menggunakan suara mereka.
Contoh:
i. bunyi orang berjalan
ii. bunyi haiwan
2. Guru bertanya soalan, Bagaimanakah cara kamu
menghasilkan bunyi orang berjalan?
3. Guru bertanya soalan, Selain daripada suara, apakah
cara lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan
bunyi?
Contoh jawapan murid:
i. tepuk tangan
4. Guru bertanya soalan:
i. Apakah bunyi yang sesuai untuk menggambarkan
suasana waktu pagi?
ii. Bagaimanakah caranya untuk kita menghasilkan
bunyi tersebut.
5. Guru memperdengarkan cerita Pak Abu dan Beruknya.

48

Murid meneroka suara mereka


untuk menghasilkan bunyi.

Murid menghasilkan bunyi yang


sesuai untuk menggambarkan
suasana waktu pagi.

Perkembangan
Pembelajaran
Penerokaan
(30 minit)

Penerangan
(30 minit)

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan dan diberikan


teks cerita Pak Abu dan Beruknya. Murid diberi
tugasan untuk mencipta kesan bunyi yang sesuai
untuk mengiringi cerita.
2. Murid di dalam kumpulan membaca dan memahami
teks cerita yang diberi.
Guru merangsang murid untuk menimbulkan
persoalan bagi menyelesaikan masalah dengan
soalan-soalan.
Contoh soalan untuk menggalakkan murid berfikir.
i.
Macamana bunyi seekor beruk?
ii. Bagaimanakah caranya untuk menghasilkan bunyi
seekor beruk.
iii. Macamana bunyi burung-burung yang sedang
terbang?
iv. Bagaimanakah caranya untuk menghasilkan bunyi
burung-burung yang sedang terbang?
v. Macamana bunyi orang berjalan?
vi. Bagaimanakah caranya untuk menghasilkan bunyi
orang berjalan?
vii. Macamana bunyi buah kelapa jatuh?
viii. Bagaimanakah caranya untuk menghasilkan bunyi
buah kelapa jatuh?

Murid berbincang dan


merancang kesan-kesan bunyi
yang sesuai.

1. Murid dalam kumpulan berbincang, merancang dan


menetapkan:
i. Ton bunyi yang sesuai untuk mengiringi cerita
berdasarkan penerokaan yang telah dibuat.
ii. Kesudahan cerita ini.

Keputusan perbincangan
aktiviti 1 dicatatkan.
(Lampiran 2).

Pengembangan 1. Untuk sesi latihan, murid di dalam kumpulan


merancang tugasan setiap ahli kumpulan:
(20 minit)
i. Pencerita
ii. Pemuzik untuk menghasilkan kesan bunyi
iii. Pelakon bagi watak-watak yang sesuai dalam
cerita
2. Setiap kumpulan mempersembahkan karya kumpulan
masing-masing.

Penilaian

Murid diberikan tugasan.


(Lampiran 1)

Berbincang tentang apa yang telah dipelajari menerusi


aktiviti yang telah dijalankan.

(10 minit)
Contoh soalan:
Mengapakah kesan bunyi penting dalam sesuatu cerita.

49

Murid meneroka bunyi yang


hendak dihasilkan dan
bagaimanakah caranya untuk
menghasilkan bunyi tersebut.

Keputusan perbincangan
aktiviti 2 dicatatkan.
(Lampiran 3).

Lampiran 1

Lampiran 2

n3

pira
Lam

50

Pendidikan Muzik
KSSM Tingkatan 1

Mata Pelajaran:
Bilangan Murid:
Tema/Topik/Modul:
Masa:
Standard Kandungan/
Pembelajaran:

Objektif
Pembelajaran:
Aktiviti P&P:
EMK:
Bahan Bantu Belajar:
Penilaian:
Refleksi:

Perkembangan
Pembelajaran
Pelibatan
(5 minit)

Penerokaan
(15 minit)

Pendidikan Muzik
Kelas:
30 orang
Tingkatan 1 Zamrud
Apresiasi Muzik
60 MINIT
4.1
Menghayati Muzik daripada pelbagai genre
4.1.1 Memberi ulasan tentang Muzik Malaysia yang didengar atau ditonton dari
aspek:
genre muzik
alat muzik
fungsi muzik
cara persembahan
latar belakang muzik
Pada akhir pembelajaran, murid dapat menjelaskan secara ringkas satu genre muzik
Malaysia dari aspek alat muzik, fungsi muzik, cara persembahan dan latar belakang
muzik tersebut.
(Rujuk jadual di bawah)
Audio lagu, video, lembaran kerja, bahan pada stesen A, B dan C, pen marker dan
kertas mahjung.
(Diisi selepas p&p)
(Diisi selepas p&p)

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

Murid mendengar 2 buah lagu dan dikehendaki


mengecam genre muzik tersebut.
Soalan:
i. Adakah genre muzik yang kamu dengar tadi, lagu
tradisional atau bukan tradisional?
ii. Mengapa kamu mengatakan demikian?

BBB
Audio
Lagu Tradisional Pasir Roboh
Lagu Popular

1. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan dan setiap


kumpulan akan menerima tugasan mereka. (Lampiran
1 dan 2)

Guru menyediakan 3 stesen A,B dan


C yang mengandungi maklumat
berikut:

Contoh Soalan:
Kumpulan anda dikehendaki membuat kajian berkaitan
Muzik Malaysia dan membentangkan hasil kajian
tersebut.
Setiap kumpulan akan membuat kajian ensembel muzik
yang berbeza.
Contoh: Dondang Sayang, Ghazal, Cak Lempong

Stesen A:
Video persembahan
Nama ensembel
Genre muzik

2. Murid dalam setiap kumpulan akan merancang


bagaimana untuk melaksanakan tugasan yang diberi.
3. Untuk mendapatkan maklumat, setiap kumpulan perlu
bergerak dari stesen ke stesen. Murid boleh
memulakan pencarian maklumat dari mana-mana
stesen A, B atau C.

51

Stesen B:
Sejarah latar belakang
Fungsi ensembel
Stesen C:
Alat-alat muzik
Pengklasifikasian alat
berdasarkan Sach-Hombostel

Perkembangan
Pembelajaran
Penerangan
(20 minit)

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

1. Murid dalam setiap kumpulan akan berbincang dan


merumuskan hasil kajian mereka.

Video persembahan ensembel yang


dikaji.

2. Murid membentangkan dapatan yang mereka telah


diperolehi.

Pengembangan

Murid dikehendaki:

(15 minit)

i. Menyenaraikan alat-alat muzik dalam yang terdapat


dalam ensembel Dondang Sayang, Ghazal dan Cak
Lempong.

Guru membantu murid untuk


menambahkan kefahaman tentang
genre Muzik Malaysia dengan
mengemukakan latihan.

ii. Menyatakan fungsi muzik, latar belakang muzik dan


cara persembahan sesuatu ensembel serta mengapa
ianya dipersembahkan sedemikian.

Penilaian

Kumpulan diminta menjalankan satu kajian ringkas dan


membentangkan kajian tersebut.

(5 minit)
Contoh soalan:
Kumpulan anda dikehendaki membuat kajian dan
membentangkan satu genre Muzik Malaysia. Kajian
adalah dari aspek alat muzik, fungsi muzik, cara
persembahan dan latar belakang muzik tersebut. Anda
juga dikehendakki mengenal pasti identiti utama muzik
tersebut serta mengaitkannya dalam konteks budaya dan
masyarakat.

Lampiran 1

52

Lampiran 2

53

Sejarah
KSSR Tahun 4

Mata Pelajaran:
Bilangan Murid:
Tema/Topik/Modul:
Masa:
Standard Kandungan/
Pembelajaran:
Objektif
Pembelajaran:

Aktiviti P&P:
EMK:

Sejarah
Kelas:
30 orang
Tahun 4 Exora
Zaman Prasejarah: Sejarah Awal Negara / Zaman Prasejarah
60 minit
3.1
Kehidupan Manusia Prasejarah.
3.1.4 Mengenal pasti alatan dan kegunaannya dalam masyarakat Prasejarah.
K3.1.7 Menyatakan persediaan untuk menghadapi perubahan persekitaran.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
1. Menyenaraikan tiga alatan yang dicipta oleh manusia Prasejarah.
2. Menerangkan dua kegunaan bagi tiga alatan yang dicipta oleh manusia Prasejarah.
3. Merumuskan sikap manusia dalam menghadapi perubahan dalam kehidupan.
(Rujuk jadual di bawah)
Nilai:
Perkongsian Sejarah
Berbangga dengan asal usul negara
Memelihara warisan negara
Kemahiran Pemikiran Sejarah
Memahami Kronologi
Susunan masa

Bahan Bantu Belajar:


Penilaian:
Refleksi:

Perkembangan
Pembelajaran
Pelibatan

Meneroka Bukti
Signifikan bukti
Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan
Gunting, tukul besi, pemetik api, gambar alatan manusia Prasejarah, gambar dan kad
manila.
(Diisi selepas p&p)
(Diisi selepas p&p)

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

1. Murid ditunjukkan alatan yang digunakan pada masa


kini dan bersoal jawab dengan guru.

(5 minit)

Langkah 1
Murid dibimbing oleh guru untuk
Membina hipotesis

2. Murid diberi permasalahan tentang alatan pada masa


kini yang dikatakan mengalami evolusi daripada alatan EMK - (Keusahawanan)
zaman Prasejarah dan diminta membuktikan
permasalahan tersebut.
Murid dibimbing guru melalui soalan
Contoh Soalan:
i. Apa yang boleh kamu terangkan tentang alatan ini?
ii. Mengapakah alatan ini digunakan dalam kehidupan
manusia prasejarah?
iii. Bagaimana manusia prasejarah mencipta peralatan
ini?

54

Perkembangan
Pembelajaran
Penerokaan
(25 minit)

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

1. Murid mencari gambar alatan zaman Prasejarah Langkah 2


melalui kajian perpustakaan, internet atau rujukan Menguji hipotesis
buku teks.
Dimensi Kewarganegaraan
(kerja rumah telah dimaklumkan oleh guru)
Berbangga dengan asal usul
2. Murid bekerja dalam kumpulan berenam.
negara
3. Murid diminta mengunting gambar yang dibawa.

KPS
Meneroka Bukti (Signifikan
4. Murid diminta menamakan alatan yang digunakan
bukti)
oleh manusia zaman Prasejarah dan kegunaannya
dan menampalkan lembaran kerja yang disediakan.
KBAT - (Mengaplikasi)
Contoh Soalan
EMK - (Kreativiti dan Inovasi)
i. Mengapa anda memilih fosil ini?
ii. Bagaimana anda boleh membuktikan peralatan
dapat membantu manusia Prasejarah menjalankan
kelangsungan hidup?
iii. Benarkah peralatan ini wujud pada zaman
Prasejarah?
Penerangan

1. Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil kerja.

(20 minit)

2. Kumpulan yang berjaya melengkapkan jawapan


dengan tepat perlu berkongsi maklumat kepada
kumpulan lain.
3. Kumpulan lain mengumpul maklumat dari kumpulan
yang berjaya memberi jawapan dengan tepat.

Dimensi Kewarganegaraan
Memelihara warisan negara
KBAT - (Menganalisa)
Cadangan:
kumpulan yang berjaya
melengkapkan jawapan
dengan tepat akan diberi
hadiah.

Pengembangan 1. Murid merumus tentang bukti alatan yang digunakan Dimensi Kewarganegaraan
pada zaman kini yang dikatakan mengalami evolusi
Berbangga dengan asal usul
(15 minit)
daripada alatan yang digunakan pada zaman
negara
Prasejarah.
KPS
2. Tayangan
video
boleh
ditunjukkan
untuk
(membanding beza)
meningkatkan kefahaman murid tentang alatan masa
dahulu sehingga kini yang mengalami evolusi.
KBAT - (Menilai)
Contoh Soalan:

i. Apakah yang anda tahu tentang perkembangan

evolusi peralatan?
ii. Mengapakah anda fikir evolusi ini berlaku?
iii. Ramalkan peralatan yang anda lihat pada 50 tahun
akan datang.
Penilaian
(5 minit)

Murid diminta merumus tentang bukti alatan yang


digunakan pada zaman kini yang dikatakan mengalami
evolusi daripada alatan yang digunakan pada zaman
Prasejarah
Contoh soalan:
i. Mengapa anda fikir peralatan ini mengalami evolusi?
ii. Apakah kesannya pada manusia apabila evolusi ini
berlaku?
iii. Apakah bukti yang menjadi ukuran evolusi ini mem
bawa kesan dalam kehidupan manusia?

55

EMK - (Kreativiti dan Inovasi)


Memuat turun video
klip.Masterchef survival

56

57

Sejarah
KSSM Tingkatan 1

Mata Pelajaran:
Bilangan Murid:
Tema/Topik/Modul:
Masa:
Standard Kandungan/
Pembelajaran:
Objektif
Pembelajaran:

Aktiviti P&P:
EMK:

Sejarah
Kelas:
30 orang
Tingkatan 1 Azalea
Pengenalan Ilmu Sejarah
60 minit
1.1
Pengenalan Ilmu Sejarah
1.1.4
Membincangkan sumber sejarah
1.1.5
Menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah
K1.1.10 Menjana idea cara memelihara warisan negara kita
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
1. Menyenaraikan dua sumber sejarah.
2. Menghuraikan tiga kaedah penyelidikan sejarah.
3. Mengemukakan pendapat tentang cara memelihara warisan negara kita.
(Rujuk jadual di bawah)
Nilai:
Perkongsian Sejarah (Memelihara warisan negara)
Perkongsian Masa Depan (Mengekalkan warisan negara)

Bahan Bantu Belajar:


Penilaian:
Refleksi:

Perkembangan
Pembelajaran

Kemahiran Pemikiran Sejarah


Memahami Kronologi (Elemen asas sejarah)
Meneroka Bukti (Signifikan bukti, Mencari sumber)
Kemahiran Interpretasi (Perbandingan masa lalu)

Kreativiti & Inovasi


TMK
Capaian internet, komputer, projektor LCD, kertas sebak dan buku nota (buku catatan)
(Diisi selepas p&p)
(Diisi selepas p&p)

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

Pelibatan

1. Murid menonton sedutan filem The Mummy : Tomb of Langkah 1


The Dragon Emperor.
Menentukan masalah

(5 minit)

2. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan sedutan


Langkah 2
filem tersebut.
Membina hipotesis
3. Murid mengaitkan jawapan dengan tajuk pelajaran
dengan bimbingan guru.
KPS
Memahami Kronologi (Elemen
Soalan:
asas sejarah)
i. Apakah yang kamu tahu tentang filem ini?
ii. Di negara manakah yang menjadi lokasi dalam filem EMK - (Keusahawanan, TMK)
ini?
iii. Apakah bahan-bahan sejarah yang anda lihat dalam Memuat turut video klip The Mummy :
filem ini?
Tomb of The Dragon Emperor.

58

Perkembangan
Pembelajaran

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

Penerokaan

1. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan.

Langkah 3
Menguji hipotesis

(25 minit)

2. Murid mencari maklumat melalui kajian perpustakaan,


kajian internet atau rujukan buku teks tentang sumber KPS
sejarah dan kaedah penyelidikan sejarah.
Meneroka Bukti (Signifikan bukti,
mencari sumber)
3. Murid menganalisis maklumat yang diperoleh dan
menterjemah hasil dapatan ke dalam bentuk peta
KBAT (Menganalisis)
pemikiran i-Think.
Contoh soalan:
i. Apakah yang dikatakan sumber pertama dan sumber
kedua?
ii. Apakah kaedah penyelidikan sejarah?
iii. Bagaimanakan untuk membezakan sumber pertama
dan sumber kedua?
iv. Apakah kepentingan sumber dalam penyelidikan
sejarah?

Penerangan
(20 minit)

1. Murid secara berkumpulan membuat pembentangan Langkah 3


tentang sumber sejarah dan kaedah penyelidikan Menguji hipotesis
sejarah.
Dimensi Kewarganegaraan
2. Murid daripada kumpulan lain memberi perhatian dan Perkongsian Masa Depan
membuat catatan.
(Mengekalkan warisan negara)
3. Murid dari kumpulan yang lain bersoal jawab dengan
KPS - Memahami Kronologi (Elemen
kumpulan yang membentang.
asas sejarah)
4. Murid diberi lembaran kerja tentang cara memelihara
KBAT (mengaplikasi)
warisan negara
ENT (Keusahawanan)

Pengembangan
(15 minit)

1. Murid diberi lembaran kerja tentang cara memelihara KPS


warisan negara
Kemahiran Interpretasi
(Perbandingan masa lalu)
2. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai aktiviti
yang telah dilaksanakan.
KBAT - (Menganalisis)
3. Murid mendengar ulasan guru tentang aktiviti pada
EMK - (Keusahawanan)
hari ini.
Contoh soalan:
i. Apakah cadangan atau pandangan anda dalam
memelihara sumber sejarah sebagai warisan negara?
ii. Sebagai generasi muda, mengapa kita perlu
mengamalkan sikap ambil tahu dan menghargai
warisan negara?
iii. Apakah yang akan terjadi sekiranya warisan ini terbiar
dan pupus?

Penilaian
(5 minit)

Murid diminta merumus kepentingan sumber dan kaedah


penyelidikan dalam disiplin ilmu sejarah
Contoh soalan:
i. Mengapa anda fikir kesahihan dan ketepatan sumber
sejarah penting apabila membuat kaijan?
ii. Apakah yang boleh dibuktikan melalui kaedah
penyelidikan sejarah?
iii. Apakah kesan bila sumber sejarah disalahguna?

59

Dimensi Kewarganegaraan
Berbangga dengan warisan
negara
KPS - (membanding beza)
KBAT (Menilai)
EMK - (Kreativiti dan Inovasi)

60

61

Matematik
Tingkatan 1

Matematik: Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) - Minuman Kegemaranku


Inkuiri Terbimbing: Isu ditentukan oleh guru. Murid menentukan kaedah penerokaan dan
memerlukan bimbingan guru.

Fasa
Pelibatan

Bentukkan kumpulan yang terdiri daripada 4 6 murid.


Edarkan lembaran Murid kepada setiap murid.
Murid baca dan cuba fahamkan masalah yang diberi.
Murid diminta mengulas tentang pemahaman mereka selepas membaca
masalah tersebut.
Berdasarkan ulasan murid, guru membincangkan kandungan matematik, proses/
pemikiran dan kemahiran yang terlibat serta sumber yang boleh digunakan.
Akhir sekali, setiap kumpulan mengisi lajur pertama pada templat pembelajaran
masing-masing.
Guru semak dan memastikan pengisian lajur pertama betul dan dapat membantu
murid menyelesaikan masalah.
Maklumkan murid bahawa tempoh 7 hari bermula selepas lajur pertama diisi.
Jadual seperti Gantt Chart boleh diperkenalkan untuk membantu murid
menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan.
Nasihatkan setiap kumpulan supaya membincang dan melengkapkan lajur
kedua, ketiga dan keempat pada templat pembelajaran dengan secepat yang
mungkin dan hantar untuk dibincangkan bersama guru sebelum tindakan
diambil.

Masa: 7 hari

Setiap kumpulan mula melaksanakan tugasan (misalnya mengumpul maklumat/


data, mereka bentuk pembungkus, menyediakan kertas kerja/PowerPoint dan
menyiapkan model) berdasarkan templat pembelajaran yang telah disediakan.
Nota: Murid digalakkan mendapat bimbingan guru, jika perlu, semasa
melaksanakan perancangan mereka dalam templat pembelajaran. Bimbingan guru
boleh berlaku semasa atau di luar waktu p&p matematik. Keseluruhan fasa ini perlu
dilengkapkan dalam tempoh 7 hari persekolahan seperti yang dinyatakan dalam
masalah.

Cadangan masa
P&P:
1 jam/2 waktu

Setiap kumpulan membentangkan hasil kerja masing-masing.


Peruntukkan masa untuk sesi soal jawab/perbincangan (antara guru dan murid
dengan kumpulan yang membentang)

62

Model Inkuiri 5E
Penerangan &
Penilaian

Penerangan

Model Inkuiri 5E
Penerokaan & Penilaian

Penerokaan

Catatan/
Nota

Model Inkuiri 5E Penglibatan & Penilaian

Cadangan masa:
(guna waktu
P&P):
1 jam/2 waktu

Cadangan Prosedur Menjalankan PBM

Fasa

Cadangan masa
P&P:
1 jam/1 waktu

Bincangkan cara menentukan luas bentangan minimum dan kepentingan


pengetahuan ini dalam kehidupan harian seperti menjimatkan kos. Di samping
ini, guru boleh juga membincangkan bahan yang digunakan untuk pembungkus
seperti kertas atau plastik dari aspek mesra alam.

Penilaian berlaku di semua fasa, iaitu Penglibatan, Penerokaan, Penerangan dan


Pengembangan.
Nota: Gunakan borang penilaian yang disediakan.
i. Guru menilai hasil kerja setiap kumpulan
ii. Guru menilai setiap murid dalam kumpulan
iii. Setiap kumpulan menilai kumpulan lain
iv. Setiap murid menilai diri sendiri dan ahli kumpulan

63

Model Inkuiri 5E
Penilaian

Penilaian

Catatan/
Nota
Model Inkuiri 5E
Pengembangan &
Penilaian

Pengembangan

Cadangan Prosedur Menjalankan PBM

64

65

66

67

Bahasa Melayu
KSSR Tahun 2
Tahun

Masa

60 minit

Tema/Tajuk

KEBERSIHAN - Menjaga Diri

Standard Kandungan

Objektif Pengajaran &


Pembelajaran

3.6

Menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan


dan grafik.

i. mendengar dan menyebut perkataan yang berkaitan dengan anggota badan


ii. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup
yang didengar dengan betul dan tepat.
iii. Menyebut dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup
dengan sebutan yang betul.

Pengisian Kurikulum

Ilmu : Sains (anggota badan),Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Moral


Nilai : Menjaga kebersihan anggota badan
ENT : Kemahiran Berfikir mengumpul dan mengelas

Sistem Bahasa

Tatabahasa: Kata nama am, kosa kata

Elemen Merentas
Kurikulum

Ilmu: Pendidikan Kesihatan

Bahan Bantu
Mengajar

Gambar anggota badan, kad perkataan, lembaran kerja

Penilaian Pengajaran
dan pembelajaran

Murid mendengar, menyebut dan menyatakan perkataan dengan betul.

Perkembangan
Pembelajaran
Pelibatan
(10 minit)

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

Mendengar dan menyebut perkataan


1.
2.

Murid diperdengarkan lagu Anggota Badan.


( Rentak lagu Bangun Pagi)
Murid menyanyi sambil membuat aksi yang
berkaitan dengan lirik yang dinyanyikan.
Contoh:
tangan pipi
mata
dada
perut mulut

3.
4.

dahi
kaki

Ilmu:
Dunia Sains
(anggota badan)
Nilai:
Menjaga kebersihan
ENT (KP):
Verbal Linguistik

BBB
Gambar
anggota badan

kad
perkataan
Murid diminta menyebut nama-nama anggota badan
yang terdapat dalam lirik.
Nilai:
Menjaga kebersihan
Guru menampal kad-kad perkataan di papan tulis
dan membimbing murid mengeja dan menyebut
perkataan yang mengandungi suku kata terbuka
dan tertutup.
68

Perkembangan
Pembelajaran
Penerokaan
(15 minit)

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

Bertutur, mengeja dan menyebut


1.

Ilmu:

Dunia Sains
(anggota badan)

Murid meneroka anggota badan sendiri/rakan


sejantina yang perlu diberi keutamaan tumpuan
kebersihan anggota badan.

Soalan guru:
i. Anggota manakah yang perlu kerap dibersihkan?
ii. Mengapa bahagian anggota tersebut perlu kerap
dibersihkan?

2.

Pertandingan Siapa Cepat: Wakil kumpulan murid


mendengar perkataan disebut lalu menyentuh
dengan cepat bahagian badan yang disebut.

ENT (KB):

menjana idea

3.

Murid meneroka kepentingan kebersihan anggota


badan.

BBB

Gambar
anggota badan

Nilai:

Kebersihan

Soalan guru:
i. Apakah penyakit-penyakit yang disebabkan tidak
menjaga kebersihan anggota badan?
4.

Pendidikan Kesihatan

kad perkataan

Murid menyiasat dan bertanya pada rakan dan


mencatat pada lembaran kerja;

Soalan murid;
i. Bagaimanakah cara kamu membersihkan anggota
badan kamu?
ii. Apakah bahan atau alat untuk membersihkan anggota badan kamu?
iii. Mengapa kamu membersihkan anggota badan
kamu dengan cara itu?
Penerangan
(15 minit)

Mendengar dan menyebut perkataan


1.
2.

Murid menceritakan hasil siasatan mereka


mengenai amalan kebersihan rakan mereka.
Murid menyebut perkataan yang telah dicatat di
lembaran kerja dan guru mencatat di papan tulis.

3.

Murid dibimbing oleh guru mengeja dan menyebut


perkataan itu.

4.

Secara kumpulan, murid mengkelaskan perkataan


yang menunjukkan cara dan alat untuk
membersihkan anggota badan pada lembaran kerja
yang diberi.

5.

Wakil kumpulan, mempamerkan hasil kerja dan


menyebut perkataan-perkataan yang telah
dikelaskan.

6.

Murid dan guru menyemak hasil kerja kumpulan


untuk penambah baik.

.
Nilai:
Menjaga kebersihan
ENT:
klasifikasi
hubung kait

Pengembangan Menyebut perkataan


(10 minit)

1.
2.
3.
4.
5.

Penilaian

1.

(10 minit)
2.

Murid membaca senyap untuk memahami petikan


dengan bimbingan guru.
Murid mengeja dan menyebut perkataan yang
dihitamkan dalam perenggan.
Murid bersoal jawab tentang maksud perkataan
yang dihitamkan.
Murid menyebut semula makna perkataan bagi
perkataan yang dihitamkan.
Murid memberi makna perkataan dengan
memadankan perkataan dengan betul.
Berdasarkan gambar anggota badan manusia,
murid menamakan anggota dan cara
membersihkan anggota badan tersebut.
Murid mempamer dan menyebut perkataan yang
telah dipadankan. Murid lain dan guru membuat
penilaian.
69

Ilmu:
Pendidikan Kesihatan
Nilai:
Menjaga kebersihan
ENT(KP) :
Verbal Linguistik

70

Bahasa Melayu
KSSM Tingkatan 1
Kemahiran bahasa

MENULIS

Tingkatan

Masa

60 minit

Tema/Tajuk

Obesiti Kanak-kanak: Di manakah peranan ibu bapa?

Standard Kandungan
Standard
Pembelajaran

3.6

Menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan


dan grafik.

3.6.1 Menulis untuk mengolah maklumat daripada bentuk prosa kepada bentuk ilustrasi
dengan tafsiran yang betul.

Objektif Pengajaran &


Pembelajaran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


Menulis dan mengolah maklumat mengenai obesiti dalam kalangan kanak-kanak dalam
bentuk ilustrasi dengan menggunakan bahasa yang betul dan bertatasusila.

Elemen Merentas
Kurikulum

Ilmu: Pendidikan Kesihatan

Elemen Merentas
Kurikulum

Nilai: Bertanggungjawab, hormat menghormati

Elemen Merentas
Kurikulum

Kemahiran:
KBAT - Mengintegrasi, mentafsir, membuat refleksi
TMK - Menghasilkan bahan grafik mengenai obesiti
atau word

Perkembangan
Pembelajaran
Pelibatan
(10 minit)

menggunakan aplikasi power point

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

1.

Guru mempamerkan gambar berkaitan obesiti.

2.

Sumbang saran murid mengenai gambar tersebut.

3.

Guru bertanya soalan yang membawa kepada


perbincangan lebih lanjut:
i. Apakah yang anda ingin tahu daripada gambar
ini?
ii. Apa yang anda sudah tahu?
iii. Bagaimana anda tahu?

4.

Murid mengemukakan soalan berkaitan gambar


tersebut dan mencatatkannya di dalam bingkai
rujukan.

71

Gambar dua orang kanak-kanak


berbeza saiz fizikal

Peta bulatan

Perkembangan
Pembelajaran
Penerokaan
(20 minit)

Aktiviti p&p

Catatan/Nota

Aktiviti:
Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil.
Setiap orang dalam kumpulan diberi satu artikel bertajuk:
Obesiti Kanak-kanak: di manakah peranan ibu bapa?
1.

Murid dikehendaki membaca dengan teknik


imbasan dan KWLH (Know, What, Learn, How)

2.

Murid dikehendaki menjalankan sumbang saran


membincangkan perkataan, istilah atau frasa yang
berkaitan dengan topik.

Artikel
Kertas sebak
Pen marker
Rajah KWLH

3.

Murid mencatat dapatan perbincangan dalam lajur


K carta KWLH

4.

Murid membina soalan mengenai maklumat yang


ingin diketahui mengenai topik dan mencatatkan
soalan tersebut dalam lajur W.

5.

Murid melakukan pembacaan. Semasa atau


selepas membaca teks, pelajar mengisi lajur L
untuk menjawab soalan yang telah disenaraikan
oleh mereka dalam lajur W dan maklumat baharu
ini telah dipelajari /yang menarik.

6.

Tidak semua soalan murid dalam lajur W terdapat


dalam teks. Catat maklumat yang tiada dalam Lajur
H. Murid merujuk bacaan tambahan daripada
sumber lain untuk mencari jawapan kepada soalansoalan yang jawapannya tiada dalam teks.

7.

Murid berbincang dan menghasilkan grafik visual


bagi menjawab soalan-soalan yang telah dibina di
dalam Lajur W.

1.

Murid memaparkan hasil kerja di dinding kelas

Gallery Walk

2.

Ketua kumpulan akan berdiri di samping hasil kerja

3.

Ahli kumpulan lain akan melawat hasil kerja


kumpulan lain

Guru dan murid meminta


justifikasi atas jawapan yang
telah dipamerkan.

4.

Ahli kumpulan menambah baik hasil kerja


kumpulan hasil daripada dapatan lawatan
kumpulan lain

Pengembangan 1.

Murid diminta membentangkan hasil kerja


kumpulan

Penerangan

(10 minit)

(10 minit)

2.

3.

Penilaian
(10 minit)

Ahli kumpulan lain mengemukakan soalan kepada


kumpulan pembentang untuk menambahkan
maklumat dan idea
Murid diminta mencadangkan menu makanan sihat
yang lengkap untuk satu hari.

Murid membuat refleksi mengenai masalah obesiti dalam


kalangan kanak-kanak berdasarkan ilustrasi yang
dihasilkan.

Pembentangan kumpulan
Soalan bimbingan daripada guru:
Kenapa anda berfikir demikian?
Apakah sumber maklumat yang
anda perolehi?

Guru mengajukan soalan terbuka


seperti:
Kenapakah anda berfikir
demikian?
Apakah bukti yang menyokong
dapatan anda?

72

73

Bahasa Inggeris
KSSR Tahun 1

Subject:

English Year 1

Theme:

World of Knowledge

Topic:

Gardening

Skills:

Listening and Speaking

Content Standard:

1.3 Pupils will be able to listen to, understand and respond in a variety of context.

Learning Standard:

1.3.2 Pupils can talk about a stimulus by responding to Wh-questions.

Objective:

At the end of the lesson, pupils will be able to talk about the stimulus by responding to
Wh-questions.

EMK

Values

Teaching Aids
Picture cards
paper bag, trowel, small bags of soil, packets of seed, mineral water, plant pots

Learning
Development
Engagement
(10 minutes)

Teaching and Learning Activities

1. The topic Gardening is written on the board. Place the


picture cards on the board.
2. Using the picture cards as stimuli, begin a conversation
with the pupils about things related to gardening. Let
the pupils recall and bring up related personal
experiences pertaining to gardening or planting trees.
3. Lead the discussion towards the process of planting a
seed. Encourage pupils to use wh-questions to explore
the topic. Answers are recorded on the board.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

What can you plant in a garden?


If you have a garden, what do you like to plant?
What is this? (while holding a seed)
What do you need to plant a seed?
What are the steps taken to plant a seed?
Can you name a gardening tool?

74

Notes

Picture cards - Appendix 1 (a f)


Continuing to encourage memory
sharing may help the slow
learners to recall their experience.
Encourage the usage of simple
present tense in sentences. Introduce verbs e.g. dig a hole,
plant a seed, water the plants.
Teachers can expect varieties of
answers from the pupils.

Learning
Exploration

Teaching and Learning Activities


1. Now, pupils sit in small groups. Each group is
provided with gardening items.

(20 minutes)
2. Pupils are provided with an instruction on how to plant
the seed. Looking at the instruction given, pupils
discuss and decide on how to start the process. Pupils
start their planting process using the items provided.
C Teacher facilitates.

Explanation
(12 minutes)

1. Pupils show their results. Each group presents what


they have produced and explain the steps taken to do
so.

Notes
Items:
trowel, a small bag of soil, a
packet of seed, a bottle of mineral water, a plant pot
The slow learners might need
guidance in following the instruction given.
Pupils might have correctly planted a
seed, or not.

2. Pupils from other groups may ask questions regarding


other groups work and they may correct each other.
Elaboration

1. Pupils share their experience during the process of


planting. Pupils predict what will happen after a week.

Expected response:
The plants will grow.

(10 minutes)
I.

Will the plant grow?

II.

What is necessary for the seeds to grow?

III. Can the seed sprout without water? ...sun? ...soil?

Water the plant


Expose to sun

IV. What might happen if you.....?


V. What could you try differently?
Evaluation
(8 minutes)

1. Pupils watch a short video entitled Gardening.


(videos can be found on youtube)
2. Using the worksheet provided, pupils compare with
their own steps used in the planting process. Pupils
reflect and make improvements. Pupils number the
correct steps in planting a seed.

75

Worksheet is provided.
Teacher guides the pupils to
make the reflection.

Picture Card

76

77

AHLI JAWATANKUASA PENERBITAN


PENASIHAT
Dr. Sariah binti Abd Jalil
Pengarah BPK
PENGERUSI 1
Datin Dr. Ng Soo Boon
Timbalan Pengarah (STEM)
PENGERUSI 2
En. Shamsuri bin Sujak
Timbalan Pengarah (Kemanusiaan)
PENYELARAS
Dr. AAzmi bin Shahri
SETIAUSAHA
Baharin bin Yahaya
PENOLONG SETIAUSAHA
Mohamad Zulfadli bin Mohamad Isa @ Azmi
Siti Bahijah bt. Bakhtiar
AHLI PANEL
1

Nor Aidah Nordin

Sektor Sains dan Matematik

Wong Sui Yong

Sektor Sains dan Matematik

Lanita Md Yusof

Sektor Sains dan Matematik

Nor Azza Ibrahim

Sektor Pendidikan Islam

Arni Suharti Mohamed Yassin

Sektor Pendidikan Islam

Muhammad Nasir Darman

Sektor Kesenian dan Kesihatan

Kamariah Mohd Yassin

Sektor Kesenian dan Kesihatan

Faridah Ramly

Sektor Kesenian dan Kesihatan

Rahayu Jaapar

Sektor Pendidikan Teknik dan Vokasional

10

Abdul Hamid Mohd Yunus

Sektor Pendidikan Teknik dan Vokasional

11

Adam Othman

Sektor Pendidikan Teknik dan Vokasional

12

Arni Zainir

Sektor Bahasa dan Kesusasteraan

13

Dr. Quek Weng Kim

Sektor Bahasa dan Kesusasteraan

14

Mash Manjawani Mat

Sektor Inovasi dan Teknologi Maklumat Komunikasi

15

Abd Rahman Ismail

Sektor Inovasi dan Teknologi Maklumat Komunikasi


78

16

Umi Salmah Abd Manaf

Sektor Sains Sosial

17

Mohd Kamal Hj. Abdullah

Sektor Sains Sosial

18

Azmarina Abdul Samad

Sektor Sains Sosial

19

Velusamy a/l Kuppusamy

Sektor Sains Sosial

20

Wan Maziani Wan Mohamad

Sektor Pendidikan Khas

21

Mohd Rafi Abd. Latif

Sektor Pendidikan Khas

22

Tajul Effandy Hassan

Sektor Prasekolah

23

Mior Syazril Mohamed Sapawi

Sektor Pendidikan Islam

24

Yatimah Muji

Sektor Bahasa & Kesusasteraan

25

Siti Bahijah Bakhtiar

Sektor Dasar dan Penyelidikan

26

Harulnizam Abd Rahman

Sektor Dasar dan Penyelidikan

Urusetia
Unit Projek Khas
Sektor Dasar dan Penyelidikan

79