Anda di halaman 1dari 55

Amalan Penggunaan TMK

Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Di Sebuah Sekolah Orang Asli Di Hulu Perak, Grik:

Satu Kajian Kes

Oleh

Cheah Chee Keong Linda Liang Salmiah Said Siti Hajar Man

Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim

2010

Pendidikan

di abad

ke 21,

ABSTRAK

menuntut

warga pendidik menggunakan Teknologi

Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam proses pengajaran dan pembelajaran agar selari

dengan perkembangan pendidikan dunia. Konsep “Pendidikan Untuk Semua”

tanpa

mengira kaum atau bangsa khususnya kepada orang-orang asli perlu diberi perhatian yang

sewajarnya dalam aspek penerapan penggunaan TMK di dalam kelas. Kajian ini bertujuan

mengkaji

persepsi

guru

terhadap

amalan

penggunaan

TMK

dalam

pengajaran

dan

pembelajaran ,

tahap

amalan

TMK

di

kalangan

guru

serta

faktor

pendorong

dan

penghalang penggunaan TMK semasa proses pengajaran dan

pembelajaran. Rekabentuk

kajian adalah explorasi kualitatif dan kajian deskriptif untuk meninjau secara asas amalan

TMK oleh guru-guru di sekolah orang asli. Dapatan kajian menunjukkan guru-guru

mempunyai persepsi yang positif tentang keberkesanan penggunaan komputer dalam

membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, kajian menunjukkan amalan

penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran lebih tertumpu kepada

penggunaan

bahan

pengajaran

CD-ROM

interaktif

yang

dibekalkan

oleh

pihak

Kementerian

Pelajaran

Malaysia.

Pembinaan

bahan

pembelajaran

dan

pembelajaran

digital adalah terhad disebabkan oleh tahap pengetahuan dan kemahiran guru-guru yang

masih pada peringkat “Entry”dan “Adoptation”. Kajian mendapati faktor sokongan dari

pihak pentadbir

dan organisasi penting dalam menggalakkan amalan penggunaan TMK

dalam pengajaran dan pembelajaran. Bekalan elektrik menjadi faktor utama amalan

penggunaan TMK tidak dapat dilaksanakan di sekolah orang asli.

ABSTRACT

Education in the 21st century, requires educators

to utilize Information and

Communication Technology (ICT) in their teaching and learning process. The concept of

"Education For All" regardless of race or nation, especially for the indigenous people

should be given due attention in terms of implementation of the use of ICT in the

classroom. This study aims to investigate the perceptions of teachers towards the use of

ICT in teaching and learning, the level of ICT usage among teachers as well as the driving

and hampering factors in the use of ICT for teaching and learning. This is a

qualitative

exploration and descriptive study to explore the basic practices of ICT by teachers in

indigenous schools. The findings showed that teachers have positive perceptions about the

effectiveness of using computers to assist teaching and learning. In addition, the study

shows the practice of using computers in teaching and learning process is focused on the

usage of interactive CD-ROM materials that is supplied by the Ministry of Education. The

production of digital learning materials is limited due to the level of knowledge and skills

of teachers who are still at the "Entry" and "Adoptation”stage. The study found that

support from the school administration is the key factor in promoting the usage of ICT in

teaching and learning. Electricity supply is also a major factor why the usage of ICT

cannot be fully implemented in the indigenous schools.

BAB 1

Pengenalan

Dasar penggunaan media dan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran

merupakan keutamaan fokus pendidikan abad ke 21 seiring dengan era masyarakat

bermaklumat. Penekanan kepada Teknologi Maklumat dan Komunikasi(TMK) di sekolah

bukanlah satu perkara baru.

Projek literasi komputer bermula pada tahun 1986 dan

diteruskan dengan projek seperti Jaringan Pendidikan, Pusat Sumber Elektronik serta

projek sekolah bestari (Lee, 2000).

Sehingga kini, amalan pelaksanaan TMK

dalam

pengajaran dan pembelajaran berdepan dengan cabaran-cabaran dan halangan terutama di

sekolah pedalaman dan sekolah orang asli.

Dalam konteks pendidikan orang asli, Seksyen 17 Akta 134 dalam Perlembagaan

Malaysia menjelaskan perincian hak-hak keistimewaan peruntukan pendidikan untuk

anak-anak orang asli dalam menerima pelajaran seperti kaum-kaum lain di Malaysia.

Konsep “Pendidikan untuk Semua”tidak meminggirkan pendidikan untuk golongan ini

termasuklah dari aspek pelaksanaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran.

Memandangkan penggunaan komputer amat bermanfaat, ia sememangnya sesuai

digunakan untuk membantu pembelajaran murid-murid sekolah orang asli terutama

mereka yang kurang minat terhadap alam persekolahan.

Latar Belakang Kajian

Usaha

kerajaan

membudayakan

TMK

dalam

kehidupan

masyarakat

adalah

sebahagian besarnya bermula di sekolah.

proses

pengajaran

dan

pembelajaran

(p

Arahan kabinet

(Musa Mohamed, 2001) ialah

&

p)

perlu

mengaplikasikan

TMK seperti

penggunaan CD-ROM dan komputer di sekolah.

Hal ini selaras dengan program

pembestarian sekolah yang merupakan agenda besar Kementerian Pelajaran Malaysia

dalam Rancangan Malaysia ke-9. Bagi memastikan keberkesanan penggunaan teknologi

maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran, Kementerian Pelajaran

telah memberikan latihan praperkhidmatan dan latihan dalam perkhidmatan kepada guru-

guru dan menerbitkan Buku Panduan Pelaksanaan Pengkomputeran di Sekolah dan

dibekalkan ke sekolah-sekolah (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2003).

Anjakan

paradigma

pendekatan

pengajaran

dan

pembelajaran

ini

menuntut

perubahan peranan guru sebagai fasilitator dalam membantu pelajar meneroka maklumat

dan pelajar perlu membina hipotesis, meneroka, menganalisis serta membuat keputusan

terhadap masalah yang diberi

(Salmiah Said, 2008).

TMK dalam pengajaran dan pembelajaran adalah perlu.

Inisiatif untuk mengintegrasikan

Melalui integrasi TMK berlaku

perubahan pendekatan p & p ke arah berpusatkan pelajar (Rusmini Ku Ahmad, 2007).

Penggabungan TMK dalam p & p memerlukan kemahiran dan

komitmen guru secara

tekal dan berfokus.

Peranan guru dalam mengintegrasikan TMK terlibat dalam semua

peringkat proses pembelajaran bermula dari persediaan sebelum pengajaran, semasa dan

penilaian selepas sesi p & p.

Kajian ini cuba meninjau tahap amalan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

(TMK) dalam p & p di sebuah sekolah orang asli,

di Grik, Perak.

Skop kajian ini juga

cuba meninjau

faktor-faktor

yang mendorong tenaga

pengajar dalam menggunakan

kelengkapan TMK dan faktor-faktor yang menghalang penggunaan kemudahan dan

kelengkapan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Pernyataan Masalah

TMK

Pembestarian sekolah merupakan satu agenda pendidikan negara.

Pelaksanaan

bermula dengan projek sekolah bestari pada tahun 1999-2002.

Terdapat sekolah

orang asli di pedalaman seperti SK Chini dan SK Runchang telah dilengkapi dengan

komputer dan talian internet (Wahid Hashim, 2006).

Namun persoalannya sekarang,

apakah kita masih ditahap melengkapkan sekolah dengan komputer?

komputer

ini

dimaksimumkan

penggunaannya

dalam

proses

Apakah bekalan

pengajaran

dan

pembelajaran? Banyak pelaburan untuk mengintegrasikan TMK dalam pendidikan namun

menghasilkan impak yang sedikit (Loveless, 1995; Willis, 1996) termasuklah di Malaysia

(Tan Soon Yin, 2000). Pelaburan dalam usaha mengintegrasikan TMK di sekolah-sekolah

Malaysia belum menjangkau peringkat projek rintis (Gan, 1997).

Keberkesanan

Pelaksanaan

TMK

di

peringkat

sekolah

rendah

masih

belum

mencapai tahap yang optimum terutama dalam proses pengajaran dan pembelajaran (IAB,

2009).

Data-data deskriptif menunjukkan min penggunaan TMK dalam pengajaran dan

pembelajaran adalah sederhana (2.76).

Adakah amalan TMK berada pada tahap yang

sama di sekolah orang asli?

Di samping itu, tahap kemahiran TMK dalam kalangan guru sekolah rendah juga

merupakan isu yang penting bagi menjayakan pelaksanaan TMK.

Seseorang guru itu

perlu

mempunyai

pengetahuan

sekurang-kurangnya

pada

peringkat

asas

dalam

mengendalikan perkakasan dan perisian komputer sebelum mereka dapat menghasilkan

kaedah

pengajaran

yang

berkesan

dalam

bilik

darjah

(Mc

Lellan,

1991).

Untuk

memastikan hal ini berlaku, kajian ini turut meninjau tahap kemahiran TMK dalam

kalangan guru di sekolah rendah orang asli.

Persepsi penggunaan

TMK sebagai alat membantu pembelajaran dalam kalangan

guru adalah pada tahap sederhana (IAB, 2008).

Inovasi ini adalah sesuatu yang baru bagi

sebahagian guru dalam konteks tertentu (Tan Soon Yin, 2000).

Satu faktor guru yang

terlibat ialah persepsi guru tentang kepentingan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran.

Di sinilah kepentingan persepsi guru diambil kira dalam melihat integrasi TMK dalam p &

p di sekolah.

Terdapat

kajian-kajian

yang

memberikan

tumpuan

kepada

faktor

pendorong

pelaksanaan integrasi TMK dalam p & p manakala sebahagian mengkaji faktor halangan.

Kesuntukan masa mengggunakan TMK oleh guru-guru menjadi penghalang manakala

sikap positif, keyakinan dan kemahiran menggunakan TMK mendorong pelaksanaannya

dalam p & p (IAB, 2008).

Zaini Ahmad (2006) pula mendapati faktor-faktor yang

menyokong pelaksanaan TMK ialah kesedaran terhadap kepentingan TMK, kerjasama

antara warga sekolah, peralatan yang lengkap, kursus dan pendekatan TMK kepada guru

dan insentif kepada guru. Walaupun dasar Kementerian Pelajaran mewujudkan integrasi

TMK di sekolah namun penerimaan setiap sekolah terhadapnya adalah berbeza (Zamri

Abu Bakar & Rusmini Ku Ahmad, 2006).

Berdasarkan pernyataan masalah tersebut, kajian ini meninjau amalan TMK dalam

p & p di sekolah orang asli yang mempunyai budaya tersendiri.

Objektif Kajian

Objektif kajian adalah :

1.3.1

mengenal pasti persepsi guru terhadap amalan TMK dalam p & p

1.3.2

mengenal pasti tahap amalan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran di

kelas.

1.3.2

mengenal pasti faktor-faktor yang menghalang atau menyokong amalan

penggunaan

TMK

sekolah orang asli.

Soalan Kajian

dalam

Berikut adalah soalan kajian:

pengajaran

dan

pembelajaran

murid-murid

1.4.1 Apakah persepsi guru terhadap amalan TMK dalam p & p?

1.4.2 Apakah tahap amalan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran di kelas?

1.4.3 Apakah faktor yang menyokong penggunaan TMK dalam pengajaran dan

pembelajaran ?

1.4.4 Apakah faktor yang menghalang penggunaan TMK dalam pengajaran dan

pembelajaran?

Signifikan Kajian

Kajian ini adalah bertujuan untuk memberi satu input kepada Bahagian Teknologi

Pendidikan (BTP), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk membuat pelan

tindakan susulan bagi memastikan saranan penggunaan kelengkapan TMK dilaksanakan

sepenuhnya bagi sekolah-sekolah orang asli di luar bandar.

Di samping itu, dapatan kajian membolehkan strategi dirangka untuk mengatasi

masalah

pelaksanaan TMK di peringkat sekolah.

Hal ini membolehkan guru-guru

mengenalpasti halangan-halangan umum yang terpendam dan mencari jalan mengatasinya

melalui pendekatan inovasi yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan.

Kajian ini boleh dijadikan sumber rujukan bagi pelaksanaan dasar ”Pendidikan

Untuk Semua” (EFA) yang melibatkan murid-murid orang asli.

Justeru dapatannya

menambah

data-data bagi merungkai permasalahan tentang pelaksanaan TMK

untuk

sekolah orang asli yang berdepan dengan cabaran budaya masyarakat

menggalakkan pendidikan.

yang kurang

Data-data yang didapati akan dapat membantu pihak kurikulum untuk membuat

penambahbaikan dari aspek perisian p & p dan kurikulum yang sedia ada.

Batasan Kajian

Terdapat beberapa batasan kepada kajian ini. Kajian ini merupakan kajian kes

tentang amalan penggunaan TMK di sebuah sekolah orang asli. Responden kajian adalah

spesifik dan tidak boleh digunakan untuk digeneralisasikan dari aspek penggunaan TMK

oleh guru di semua sekolah di Malaysia.

Definisi Operasi

Amalan TMK

Amalan Teknologi Maklumat dan Komunikasi(TMK) ialah tahap

amalan

penggunaan

komputer

dalam

membantu

pengajaran

dan

pembelajaran

yang

berkesan.

Sekolah Orang Asli

Merujuk kepada sekolah yang diguna oleh murid-murid sekolah dalam

kalangan masyarakat orang asli di kawasan RPS Banun.

Rumusan

Amalan TMK dalam kalangan guru akan memberi impak yang positif dalam

proses pengajaran dan pembelajaran. Persoalannya sejauhmana guru-guru di Sekolah

Orang

Asli

menjadikan

TMK

sebagai

satu

amalan

dalam

proses

pengajaran

dan

pembelajaran. Adakah adanya halangan-halangan yang menyebabkan guru-guru tidak

dapat menjadikan ianya satu amalan yang berterusan. Justeru itu, kajian ini dijalankan

untuk melihat tahap amalan TMK dalam kalangan guru-guru

dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

di Sekolah Orang Asli

BAB 2

TINJAUAN KAJIAN

Dasar Penyata Razak (1965) menjelaskan bahawa Sistem Pelajaran Kebangsaan

meliputi pembelajaran di peringkat rendah dan menengah

memberi peluang kepada

semua kanak-kanak untuk belajar mengikut kecenderungan dan kemampuan mereka.

Keadaan ini tidak terkecuali dengan kanak-kanak orang asli.

Justeru, Dasar Penggunaan

TMK dalam pengajaran dan pembelajaran meliputi

sekolah orang asli

dalam usaha

kerajaan memastikan tidak ada golongan yang ketinggalan dalam perkembangan arus

perdana yang pantas.

Bab ini mengutarakan perbincangan kajian-kajian lepas berkaitan

pendidikan

orang asli dan hubungan dengan amalan TMK,

peranan dan faedah TMK dalam

pengajaran

dan

pembelajaran,

tahap

pelaksanaan

TMK

dalam

pengajaran

dan

pembelajaran dan faktor mendorong dan penghalang penggunaan TMK dalam pengajaran

dan pembelajaran.

Pendidikan Untuk Orang Asli (EFA)

Konvensyen Nasional PIPP Kedua (2008), berkaitan usaha merapatkan jurang

pendidikan telah menyarankan program serta projek infrastruktur dan TMK luar bandar.

Tujuannya supaya dapat membina kesediaan pembelajaran awal dalam kalangan kanak-

kanak khususnya murid-murid luar bandar, orang asli dan Penan.

Pelancaran Kelas Dewasa bagi ibu bapa murid orang asli pada tahun 2008

merupakan

wahana

membasmi

keciciran

anak-anak

golongan

ini.

Mereka

yang

menghadiri kelas akan diberikan elaun sebagai usaha meningkatkan tahap pendidikan

yang masih jauh ketinggalan berbanding dengan bangsa-bangsa lain (Basir Baharom,

2008).

Dengan menguasai kemahiran 2M, ibu bapa ini dapat membantu anak-anak

mereka ke arah perubahan mentaliti sejajar dengan masyarakat berpengetahuan. Masalah

jurang pendidikan orang asli dengan bangsa lain seharusnya dapat dikurangkan dengan

penempatan ramai guru-guru siswazah di kawasan pedalaman.

Sarjit Kaur, Maarof Redzuan, Asnarulkhadi Abu Samah, Norbaya Ahmad dan

Haslinda Abdullah (2007), pula mengkaji pengetahuan TMK dalam kalangan belia orang

asli termasuklah kefahaman, penggunaan, dorongan, halangan dan persepsi terhadap

penggunaan TMK.

Dapatan menunjukkan halangan besar yang dihadapi ialah masalah

kewangan dan kemudahan infrastruktur yang terbatas disediakan di kawasan penempatan

mereka.

Hasil kajian tersebut menimbulkan persoalan sama ada masalah yang sama dialami

oleh sekolah orang asli? Apakah guru di sekolah orang asli dapat mengintegrasikan TMK

dalam p & p?

Masih kurang kajian yang meninjau permasalahan ini dalam konteks guru

yang mengajar di sekolah orang asli.

Peranan dan Faedah TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Banyak

kajian

dan

penyelidikan

yang

telah

dijalankan

dalam

melihat

pengintegrasian

dan

amalan

pelaksanaan

TMK

dalam

proses

pengajaran

dan

pembelajaran. Bagaimana amalan TMK akan mengubah keadaan dalam bilik darjah dan

juga mempengaruhi cara pelajar belajar dan guru mengajar? Persoalannya, apa yang akan

berlaku kepada pelajar dan guru-guru sekiranya mereka mempunyai keupayaan capaian

tanpa had kepada penggunaan komputer pada setiap masa ?

Integrasi TMK dalam p & p bermaksud penggunaan teknologi pembelajaran untuk

memperkenal,

mengukuh

dan

menambah

kemahiran.

Penggunaan

teknologi

mesti

digabungjalin

bersama

kaedah

pengajaran

(Pisapan,

1994).

Kebolehan-kebolehan

mengguna, mengurus dan memahami TMK penting dikuasai oleh murid semasa proses

pembelajaran dalam setiap bidang kurikulum (Jonassen, 1996).

Peranan TMK boleh

dilihat

melalui

penggunaan

internet

dan

bahan-bahan

multimedia

interaktif

yang

membantu mengukuhkan lagi kefahaman murid terhadap sesuatu konsep (Laurillard,

1992; Abdul Rahim Saad, 2000)

Laurillard (1992) berpendapat bahawa kaedah simulasi

dan bantuan komputer dapat meningkatkan tahap pemahaman pelajaran dengan mudah.

Integrasi

TMK

dalam

p

&

p

memberikan

peluang

kepada

guru

memperkenalkan

pembelajaran

secara

kontekstual

kepada

murid-murid

berdasarkan

aktiviti

masalah

sebenar dan meletakkan murid sebagai penyelesai masalah (Rosenberg, 2001).

Murid

dapat

menguasai

kemahiran

manipulatif

seperti

kemahiran

pemprosesan

perkataan,

pangkalan data dan pembentangan menggunakan alat-alat teknologi.

Mc

Lellan

(1991)

menegaskan

bahawa

komputer

dapat

membantu

guru

melaksanakan

aktiviti

pengajaran

pembelajaran

dalam

bilik

darjah.

Heinich

(1993)

menyatakan komputer berkemampuan untuk mengawal dan mengurus bahan pengajaran

yang banyak.

Kemampuan komputer berinteraksi dengan penggunanya membolehkan

guru menerapkan pengajaran pembelajaran dengan lebih mudah dan menarik. Pendapat ini

disokong oleh Sandholtz (1997) yang menyatakan bahawa penggunaan teknologi di

sekolah

boleh

memudahkan

pengajaran

pembelajaran.

Penggunaan

internet

dapat

menyediakan sumber yang begitu luas kepada guru dan murid seperti portal pendidikan

(Zalina Yahya, 2001), penggunaan emel dan chat room

yang membolehkan pertukaran

idea dan fikiran sesama sendiri atau dengan guru dan murid sekolah lain.

Maurer (1993), Fisher (1994), Cox (1997), Toh (1999) dan Che Rogayah (2005)

menegaskan kelebihan mengintegrasikan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran.

Sistem

multimedia

berasaskan

komputer

membolehkan

pencapaian

maklumat

yang

bersesuaian (Mauer, 1993) dan memberikan kebaikan dari aspek

interaksi pengguna

melalui dokumen dalam perisian multimedia yang boleh dikorelasikan dengan mana-mana

aplikasi dalam komputer di samping kombinasi video dan audio dengan teks dan grafik

(Fisher, 1994).

Dapatan kajian penggunaan multimedia dalam kalangan pelajar menunjukkan 50%

pelajar sekolah menengah rendah mengatakan teknologi media menjadikan sesuatu subjek

itu penting (Cox, 1997).

75% pula berpendapat multimedia meningkatkan minat belajar

manakala 50% mengakui multimedia membantu pemahaman yang lebih mendalam subjek

yang

dipelajari.

Kajian

turut

mendapati

pembelajaran

menggunakan

TMK

dapat

meningkatkan pencapaian pelajar dan mengurangkan masa pengajaran (Kulik & Kulik,

1991; Toh, 1998; Schaumburg & Issing, 2002; Tuldoziecki & Herzig, 2002). Unsur

interaktif membolehkan pelajar belajar dengan lebih mudah, pantas, selesa, murah, mudah

mengingat, memindah serta mengaplikasikan pengetahuan kepada situasi baru mengikut

gaya

pembelajaran

meraka

(Alessi

&

Trollip,

2001).

TMK

menjadikan

bidang

pembelajaran lebih seronok, menarik dan mampu meningkatkan kefahaman pelajar (Lili

Nurliyana Abdullah, 1996).

Maka dapat dikatakan bahawa komputer mempunyai kelebihannya menjadi media

yang

sesuai

pendidikan.

dan

berkesan

dalam

konteks

pengajaran

pembelajaran

dalam

bidang

Tahap Evolusi Amalan TMK Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Model “Apple Classrooms of Tomorrow (Dwyer et al, 1991) telah menggariskan

lima

tahap

evolusi

amalan

TMK

guru-guru

dalam

bilik

darjah:

Adaptation, Appropriation dan Invention.

Entry,

Adoption,

Pada tahap Entry dan Adoptation, guru berada pada peringkat membiasakan diri

dan mempelajari kemahiran baru penggunaan teknologi tersebut serta menggunakannya

untuk

menyokong

kaedah

pengajaran

dan

pembelajaran

cara

tradisional.

Tahap

Adaptation,berlaku apabila tekonolgi baru tersebut cuba diintegrasikan dalam proses

pengajaran dan pembelajaran dengan menggalakkan penglibatan dan sumbangan pelajar

dengan penggunaan perisian-perisian seperti pemprosesan kata, Hamparan Elektronik dan

grafik.

Aktiviti-aktiviti

yang

menekankan

berteraskan

projek

dan

merentasi

mata

aspek

berkumpulan

pelajaran

menjadi

seperti

bekerjasama,

fokus

dalam

tahap

Appropriation. Sementara pada tahap Invertion, guru dan pelajar membuat penemuan

terbaru cara teknologi tersebut dapat digunakan untuk menyokong proses pengajaran dan

pembelajaran.

Bagi Heppel (1993), Tahap Topicality merupakan tahap permulaan dimana TMK

itu sendiri menjadi kandungan pembelajaran. Guru dan pelajar belajar menggunakan

teknologi baru tersebut, dengan membiasakan diri dengan penggunaan peralatan dan

perisian. Tahap kedua Surrogacy, dimana teknologi mengambil alih peranan guru sebagai

media penyampaian maklumat dan tahap Progression, TMK digunakan sebagai alat

penerokaan maklumat baru dan akhir sekali tahap Pedagogical Change, TMK sebagai

agen perubahan dan penentuan dalam aspek apa yang dipelajari dan bagaimana ia pelajari.

Faktor pendorong dan penghalang integrasi TMK dalam P & P

Integrasi TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran menjadi satu cabaran

kepada guru-guru didalam menghadapi kepelbagaian pelajar di abad ke 21 ini. Terdapat

faktor yang mendorong dan faktor yang menghalang penggunaan TMK dalam proses

pengajaran dan pembelajaran.

Menurut Abdul Wahab Ismail Gani;Kamaliah Hj. Siarap;Hasrina Mustafa (2006),

dalam Kajian Penggunaan

Guru

Sekolah

Menengah:

Komputer Dalam Pengajaran-Pembelajaran Dalam Kalangan

Satu

Kajian

Kes

Di

Pulau

Pinang

menyatakan

majoriti

responden iaitu 41.6% (67 orang) menyatakan bahawa faktor utama yang mendorong

mereka menggunakan komputer adalah disebabkan oleh keperluan akademik. Seterusnya

diikuti 30.4% (49 orang) didorong oleh faktor minat, 18% (29 orang) didorong oleh faktor

persekitaran, 6.2% (10 orang) didorong oleh faktor imej. Hasil kajian keatas guru pelatih

yang dilakukan oleh Chin Yoon Poh et. al. (2000) juga

mempengaruhi

tahap

menjelaskan

faktor

persetujuan

guru

pelatih

terhadap

personaliti

atau

imej

memainkan

mendapati faktor personaliti

penggunaan

peranan

yang

komputer.

Ini

tidak

kurang

pentingnya dalam menjayakan integrasi TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Zulkifli dan Raja Maznah(1994), mengatakan sikap terhadap komputer adalah

salah satu faktor yang menyumbang kepada penerimaan guru-guru terhadap penggunaan

komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kazlauskas(1995), pula mendapati

faktor pengetahuan dalam kalangan guru mempengaruhi penggunaan komputer di sekolah.

Dapat dirumuskan bahawa tahap penggunaan komputer dalam kalangan guru adalah

bermula daripada sikap guru terhadap komputer dan juga tahap pengetahuan mereka

tentang peri pentingnya integrasi komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Pihak Kementerian Pelajaran sentiasa membekalkan CD multimedia Interaktif

kepada pihak sekolah, untuk digunakan oleh guru-guru semasa proses p&p khususnya

semasa

Program

PPSMI.

Ini

memudahkan

guru

dan

mendorong

mereka

mengintergrasikan komputer dalam p&p. Lucas (1986), menyatakan bahawa sokongan

daripada

pihak

organisasi

seperti

daripada

pengurusan

atasan

dan

sumber-sumber

organisasi yang mencukupi mempunyai perkaitan dengan kejayaan untuk melaksanakan

penggunaan teknologi maklumat di dalam sesebuah organisasi.

Penggunaan komputer

dapat menarik

perhatian dan pada masa yang sama

“menakut-nakutkan”

guru-guru.

Umum

mengetahui

TMK

berupaya

menjadikan

pembelajaran

lebih

menarik

,

lebih

praktikal

dan

terkini.

Malangnya,

ramai

guru

mendapati

sukar

untuk

mengintegrasikan

TMK

di

dalam

bilik

darjah

(Jasmy,Arif,Shahidah & Rosnani, 2001).

Kajian oleh Rosnah Mansor (2002), terhadap 53 orang guru sebagai responden di 5

buah sekolah di kawasan Terengganu menunjukkan guru-guru kurang kemahiran dan

kurang latihan dalam perkhidmatan khususnya dalam penggunaan Media Teknologi

Pendidikan. Kajian ini juga menunjukkan terdapat kelemahan dalam aspek pengurusan

sekolah dari segi memainkan peranan dalam menggalakkan penggunaan Media Teknologi

Pendidikan

Berdasarkan kajian oleh Abdul Wahab Ismail Gani et.al.(2006), terhadap guru-

guru di tiga buah Sekolah Di Pulau Pinang, didapati faktor utama yang menghalang

responden

tidak

menggunakan

komputer

dalam

pengajaran

dan

pembelajaran

ialah

disebabkan oleh kemudahan yang tidak mencukupi iaitu 28.6% (46 orang). Ini diikuti 14.9%

(24

orang)

disebabkan

tidak

bersedia

untuk

menggunakannya,

10.6%

(17

orang)

disebabkan tidak berkeyakinan menggunakannya, 9.3% (15 orang) disebabkan tidak

pandai menggunakannya, 8.7% (14 orang) merasa komputer sesuatu yang membebankan

dan 5.6% (9 orang) tidak berminat untuk menggunakannya.

Menurut

Mohd

Sarif

Abd

Manap

penghalang kepada integrasi TMK iaitu:

(1999),

menggariskan

beberapa

faktor

i. Media tidak memberi simulasi perhubungan antara guru dengan pelajar.

ii. Masa tidak mencukupi

iii. Tidak ada elaun untuk penggunaan Media

iv. Tidak terlibat dalam proses pembinaan koswer yang disediakan

v. Jadual waktu terlampau padat

vi. Peralatan di Pusat Sumber Sekolah tidak diselenggarakan dengan baik

vii. Penggunaan media tidak mengurangkan beban kerja guru

viii. Peralatan di bilik sumber tidak mencukupi

ix. Kemahiran merancang, memilih, menggunakan media instruksi

x. Tidak berpeluang untuk mengikuti Kursus Teknologi Pendidikan

xi. Tidak ada arahan khusus untuk menggunakan Teknologi Pendidikan

xii. Tidak ada pendedahan penggunaan Teknologi Pendidikan daripada Pusat

Sumber Negeri

xiii. pendedahan

Kurang

penggunaan

Teknologi

Pendidikan

di

peringkat

sekolah

xiv. Tidak ada program khas mengenai media

xv. Tidak ada pemantauan tetap daripada Jabatan Pelajaran Negeri

Rumusannya, bagi menjayakan integrasi TMK dalam proses pengajaran dan

pembelajaran, ianya memerlukan sokongan padu dari kalangan guru, pentadbiran dan juga

kementerian. Faktor penghalang integrasi TMK, perlu diberi perhatian dalam menjayakan

wawasan Negara.

Rumusan

Dasar pendidikan untuk semua dalam PIPP, menggariskan pendidikan mesti diberi

kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, kaum dan tempat tinggal. Justeru

itu, pendidikan untuk orang asli tidak boleh diabaikan begitu sahaja, ianya harus setanding

dengan pendidikan kaum lain. Amalan TMK yang mampu membuka minda murid-murid

telah terbukti memberi kesan positif dalam proses p&p, wajar diberi perhatian yang yang

serius oleh semua guru, tanpa mengira di mana mereka mengajar. Atas sebab ini, kajian

ini dijalankan untuk mengetahui ditahap

guru-guru di sekolah kajian.

manakah amalan TMK telah dilaksanakan oleh

Bab

BAB 3 METODOLOGI

ini membincangkan

tentang rekabentuk

pentadbiran data dan analisis data

Rekabentuk Kajian

kajian, persampelan,

instrumen,

Kajian ini adalah explorasi kualitatif dan kajian deskriptif untuk meninjau secara

asas amalan TMK oleh guru-guru di sekolah orang asli.

Persampelan Kajian

Bagi tujuan ini, kaedah persampelan bertujuan digunakan iaitu kajian ini dengan

sengaja memilih sampel untuk memenuhi kehendak kajian (Mohd. Najib, 2003). Walau

bagaimanapun kajian ini mengandaikan bahawa sampel yang dipilih dapat mewakili

bilangan populasi sebenar kerana mereka mempunyai ciri-ciri yang sama dengan populasi.

Responden merupakan guru sekolah rendah yang mengajar pelbagai mata pelajaran dari

sekolah RPS di bawah Projek Jaringan Utara. Guru sekolah yang terlibat dalam kajian ini

adalah SK RPS Banun.

Instrumen

Soal selidik

Item soal selidik ini dibina oleh kumpulan pengkaji sendiri. Ianya terbahagi

kepada 3 bahagian utama. Bahagian A

mengenai latarbelakang responden,

Bahagian B tentang penggunaan komputer untuk pengajaran dan pembelajaran,

Bahagian C berkaitan pengetahuan penggunaan komputer.

Soal selidik ini telah

diuji tahap kebolehpercayaan dan kesahan bagi setiap item sebelum kajian sebenar

dijalankan.

Temu bual

Bentuk temubual yang dilakukan adalah tidak berstruktur. Merriam (1998)

menjelaskan pemerolehan data daripada teknik temu bual perlu dilakukan sebaik-

baiknya secara tidak berstruktur dan dalam keadaan tidak formal. Soalan-soalan

juga perlu berbentuk soalan terbuka, fleksibel, boleh diteroka dan lebih menjurus

kepada bentuk perbualan.

Pasukan pengkaji menjalankan sesi temu bual bersama 3 orang responden

secara lisan (dirakam dan ditranskrip). Ini memandangkan temu bual secara lisan

yang dirakamkan dan ditranskripkan adalah yang terbaik (Colby and Kohlberg,

1987).

Pentadbiran Data

Soal selidik

Pengkaji

tidak

mengedarkan

soal

selidik

akibat

masalah

logistik.

Sebaliknya, pensyarah yang pergi ke sekolah orang asli untuk program KIA 2M

telah diberi taklimat bagaimana untuk mengedarkan soal selidik.

Guru-guru

pelbagai mata pelajaran diminta mengisi soal selidik.

Temubual

Tiga orang guru telah dipilih untuk menghadiri sesi temu bual bersama

dengan pengkaji dalam melihat faktor-faktor yang menggalakkan dan menghalang

amalan

TMK di sekolah mereka. Temubual dijalankan secara informal dan tidak

berstruktur. Setiap temubual berlangsung di antara 1 hingga 2 jam. Temubual ini

direkod dan transkrip dijalankan.

Analisis Data

Soal selidik

Soal selidik dianalisis secara dekskriptif mengggunakan frekuensi dan peratus.

Temu bual

Transkrip

rakaman

audio

disediakan

Maklumat

yang

diterima

akan

dianalisis mengikut

tema seperti persepsi amalan TMK, tahap amalan TMK dan

faktor pendorong serta penghalang pelaksanaan integrasi TMK dalam pengajaran

dan pembelajaran di sekolah kajian.

Rumusan

Bab

ini

telah

mengemukakan

reka

bentuk

kajian

adalah

kaedah

kuantitatif

menggunakan soal selidik dan kaedah kualitatif berdasarkan temu bual.

Persampelan

kajian adalah persampelan bertujuan.

Instrumen kajian melibatkan soal selidik dan temu

bual tidak berstruktur. Data soal selidik dianalisis secara deskriptif sementara data temu

bual

menemukan jawapan bagi persoalan faktor pendorong/penghalang kepada amalan

TMK dalam pengajaran dan pembelajaran.

BAB 4

ANALISIS DATA

Bab ini membentangkan dapatan kajian berdasarkan latar belakang sekolah, latar

belakang responden, dapatan soal selidik dan dapatan temu bual. Data kajian telah

diperolehi melalui:

Soal-Selidik Guru

Soal-selidik telah diedarkan secara rawak kepada 20 orang guru yang mengajar di

tiga buah sekolah di bawah rancangan penempatan semula (RPS) Orang Asli. Dari 20

soal-selidik yang diedarkan,pengkaji hanya menerima kembali 11 borang sahaja. Selain

soalan-soalan mengenai latar belakang literasi komputer ,guru-guru juga ditanya mengenai

faktor-faktor yang menghalang dan menggalakkan penggunaan TMK di sekolah mereka.

Walaupun bilangan responden adalah rendah, namun ia telah dapat di dilengkapi dengan

jawapan-jawapan yang diterima dalam proses temubual yang dijalankan selepas itu.

Temu-bual

Sesi temubual telah dilaksanakan dengan 3 orang guru yang telah

dipilih dari

senarai responden soal-selidik di atas. Dalam sesi temubual ini guru-guru telah digalakkan

memberi respon mereka kepada faktor-faktor penghalang dan pendorong yang dihadapi

semasa

menggunakan

TMK

dalam

proses

pengajaran

dan

pembelajaran

mereka.

Bagaimana amalan penggunaan TMK dijalankan di sekolah dan dalam matapelajaran

masing-masing.

Semua

sesi

temubual

telah

dirakamkan

dan

ditranskripkan

sebagai

Temubual1, Temubual2 dan Temubual3 untuk rujukan.

Latar belakang Sekolah

Sekolah Kebangsaan RPS Banun merupakan salah sebuah sekolah yang dibina di

bawah rancangan pengumpulan semula (RPS) orang asli. Sekolah ini terletak lebih kurang

62 km dari pekan Gerik, Perak. Kedudukannya yang terletak bersebelahan

dengan jalan

utama, Leburaya Timur-Barat merupakan satu kelebihan dari segi logistik. Dari aspek

kemudahan infrastruktur TMK, sekolah ini dilengkapi dengan sebuah Makmal Komputer

dan bekalan Komputer Riba (Laptop) beserta dengan LCD (Liquid Crystal Display)

Projektor di bawah program Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam

Bahasa Inggeris (PPSMI).

Buat masa sekarang, pihak sekolah mempunyai seramai 15 orang guru yang

mempunyai kelayakan ikhtisas perguruan sama ada di bawah Program Diploma Perguruan

Malaysia (KDPM) ataupun Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI). Kebanyakan murid

SK RPS Banun terdiri daripada suku Jahai. Mereka tinggal di Perak, terutama di kawasan

Hulu Perak iaitu Banun, Sungai Tiang dan Persisiran Empangan Temenggor.

Latar belakang responden

Responden soal-selidik kajian merupakan 11 orang guru yang sedang mengajar di

tiga buah sekolah yang terlibat dalam program Jaringan Utara Institut Perguruan Sultan

Abdul Halim (IPSAH). Program ini merupakan satu program khas IPSAH yang bertujuan

untuk meningkatkan kualiti pengajaran guru dan serentak untuk meningkatkan kualiti

pembelajaran murid di sekolah Orang Asli (ipsah 2006). Kesemua responden telah melalui

latihan perguruan asas sama ada program Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM)

ataupun

Kursus

Perguruan

Lepasan

Ijazah

(KPLI)

anjuran

Kementerian

Pelajaran

Malaysia dengan pengalaman mengajar antara 1 hingga 8 tahun. Responden mengajar

pelbagai matapelajaran teras dan wajib seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains,

Matematik

,

Bahasa

Arab,

Muzik,

Kemahiran

Hidup,Pendidikan

Jasmani

dan

Kesihatan,Sivik dan Al-Quran. Sebanyak 55% dari keseluruhan responden merupakan

guru-guru

yang

terlibat

dengan

program

Pengajaran

Dan

Pembelajaran

Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI)

Sains

Dan

Ketiga-tiga responden bagi sesi temu bual adalah guru-guru yang berkelayakan

program KPLI

dan terlibat dengan pengajaran beberapa mata pelajaran teras seperti

Bahasa Inggeris, Matematik, Bahasa Melayu, Kajian Tempatan dan Bahasa Arab. 2 orang

responden adalah guru perempuan dan seorang guru lelaki.

Ketiga-tiga orang guru ini

dipilih sebagai lanjutan daripada penglibatan mereka dalam sesi soal-selidik. Guru-guru

lain tidak dapat ditemubual kerana masalah logistik dan faktor kekekangan masa.

Jadual 4.1 Kelayakan responden

Kelayakan

Peratus

Tertinggi

Diploma

36%

Ijazah

64%

Dapatan Data

Dapatan data dari soal-selidik

telah dianalisis dengan menggunakan perisian Ms-

Excel. Jawapan yang diberikan dianalisis secara dekskriptif mengggunakan frekuensi dan

peratus.

Dari 20 borang soal-selidik yang diberikan, pengkaji hanya berjaya mendapat

kembali

11

borang

soal-selidik

yang

lengkap

diisikan.

Analisis

yang

dijalankan

menunjukkan bahawa hampir 82% daripada responden mempunyai kemahiran pada tahap

“Agak Mahir” dan ke atas dalam aspek penggunaan komputer. Mereka juga mempunyai

kemahiran dan pengalaman menggunakan perisian-perisian automasi pejabat seperti Ms-

Words dan Ms-Power Point. Responden-responden juga mempunyai keupayaan untuk

mengendalikan elemen multimedia seperti mencari dan menyimpan bahan-bahan digital

dalam format imej, audio dan video dari Internet serta mempunyai kemampuan untuk

melakukan pautan bahan-bahan tersebut dalam perisian automasi pejabat Ms-Office.

Malah 64% daripada responden mampu menggunakan kemudahan email sebagai saluran

berkomunikasi dan 36% memberi respon positif mengenai aspek pengetahuan asas dalam

penyelenggaraan sebuah unit komputer.

Jadual 4.2:

Pengetahuan Penggunaan Perisian Automasi Pejabat Ms-Office

Perisian

Peratus

Ms-Words

73%

Ms-Power Point

73%

Ms-Excel

64%

Apakah persepsi guru terhadap integrasi TMK dalam p & p?

Dari analisis data yang diperolehi, guru-guru mempunyai persepsi yang positif

tentang keberkesanan penggunaan komputer dalam membantu proses pengajaran dan

pembelajaran dan sebagai menjimatkan masa.

9% 36% 55%
9%
36%
55%

Negatifdan pembelajaran dan sebagai menjimatkan masa. 9% 36% 55% Positif T.Menjawap Rajah 4.1 : Penggunaan Komputer

Positifdan sebagai menjimatkan masa. 9% 36% 55% Negatif T.Menjawap Rajah 4.1 : Penggunaan Komputer Menjimatkan Masa

T.Menjawapdan sebagai menjimatkan masa. 9% 36% 55% Negatif Positif Rajah 4.1 : Penggunaan Komputer Menjimatkan Masa

Rajah 4.1 : Penggunaan Komputer Menjimatkan Masa

Amalan

penggunaan

komputer

dalam

kelas

dilihat

mampu

merangsangkan

pembelajaran pelajar dan menjadikan mereka sentiasa ternanti-nanti sesi pembelajaran

yang seterusnya.

Sebenarnya banyak mendatangkan faedah.benda ini boleh juga apa orang kata meransangkan pembelajaran budak.”(Temubual 2, 03)

”Bila dah tahu ada jadual tahun 3, dia orang akan minta memang excited nak pi”(Temubual 1,05)

cikgu, komputer cikgu,

Sebanyak

64%

guru

yang

mengembalikan

soal-selidik

bersetuju

dengan

akibat

keberkesanan

positif

amalan

penggunaan

komputer

dalam

proses

pengajaran

dan

pembelajaran (Jadual 4.3). Malah 73% daripada responden bersetuju bahawa amalan ini

dapat menjadikan suasana pempelajaran itu lebih menarik, menyeronokkan dan tidak

membosankan. Pada masa yang sama 54% responden bersetuju bahawa proses pengajaran

dan pembelajaran akan menjadi lebih

jelas

dan mudah difahami, terutama sekali bila

elemen multimedia diselitkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Intergrasi TMK

dalam sesi pengajaran dan pembelajaran akan menjadikan pembelajaran di kelas lebih

bermakna (63%).

Jadual 4.3:

Keberkesanan Penggunaan komputer Dalam P&P

Pernyataan

Bil.

Peratus

Tidak menjawap

2

18%

Tidak Berkesan

2

18%

Berkesan

7

64%

Jadual 4.4:

Persepsi Integrasi TMK Dalam P&P

Pesepsi

Tidak

Agak

Setuju

Sangat

Setuju

Setuju

Setuju

Pelajaran Menarik

-

9%

18%

55%

pelajaran jelas

-

27%

36%

18%

pelajaran senang difahami

9%

18%

27%

27%

pelajaran lebih bermakna

-

9%

36%

27%

Pelajaran lebih

-

9%

9%

64%

menyeronokkan

Pernyataan positif di atas disokong responden sesi temubual dimana pelajar dilihat

sebagai lebih cepat memahami isi pembelajaran dengan bantuan elemen multimedia.

“dia ada CD dia

Budak

dengar,budak ikut. Macam nyanyian. Budak lebih cepat

pick-up kalau dengar kita nyanyi sendiri ”

(Temu-bual 2 , 01)

Selitan bahan-bahan multimedia seperti animasi, imej dan audio menjadikan

pelajar lebih tertarik dan tidak jemu untuk mengikuti proses pembelajaran.

”Kalau guna CD, ada bunyi, animasi budak-budak lebih tertarik.” ( Temu-bual1, 05)

”Budak lebih suka tengok benda tu,sebab ada gambar

kalau kita nyanyi sendiri (Temu-bual 2 , 01)

dia boring”.

dia

tak boring

kadang-kala

Malah ada responden yang melihat penggunaan elemen TMK dalam kelas sebagai

alat bantuan yang memudahkan guru terutamanya

bila pengajaran melibatkan bilangan

kelas yang banyak, kerana bahan tersebut boleh diulang pakai.

“Tapi tak penat kalau guna ini dah ada suara (Temubual 1, 05)

kita relek sikit la

“Lagi pun,kalau ada banyak kelas, boleh ulang-ulang ” (Temubual 2, 01)

Apakah

tahap

amalan

pembelajaran?

penggunaan

TMK

dalam

proses

pengajaran

dan

Tahap amalan penggunaan

TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran

di

lokasi kajian adalah rendah. Peratus pelaksanaan

pada tahap “Kerap” berada dalam

lingkungan 9% sahaja manakala peratusan pada tahap ”Kadang-kala” adalah 18% untuk

satu tempoh masa seminggu. Tahap

“Jarang” pula adalah

pada

64% dari

keseluruhan

responden. 9% daripada responden tidak menjawap soalan ini.

 

Analisis data temubual responden menunjukkan bahawa amalan

penggunaan

TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran di lokasi kajian, dilaksanakan secara

rawak dan

atas inisiatif guru masing-masing. Ia dilaksanakan

bergantung kepada waktu

lapang guru dan juga minat belajar pelajar.

Kalau dirasakan pelajar tidak dapat

menumpukan perhatian kepada isi kandungan pembelajaran, maka mereka dibawa masuk

ke makmal komputer .

“Hari biasa pun guna, bergantung kepada budak, kalau kita tengok,budak itu kalau kita panggil pun, tak beri perhatian, masuk dalam ini la.” (Temubual 2,04)

“Waktu BM, tengok kalau ada free…” (Temubual 1 ,01)

”Tengok la budak, minggu ini saya dah buat.” (Temubual 2,04)

Dengan kata lain, tidak wujud satu jadual waktu rasmi penggunaan makmal

komputer di sekolah kajian. Penggunaannya bergantung kepada suasana proses pengajaran

dan pembelajaran. Kadang-kala makmal komputer digunakan disebelah petang hari dan

dihadiri oleh ramai pelajar-pelajar yang bukan terdiri dari kelas yang diajar tetapi pelajar-

pelajar tahun lain.

“Kadang-kala saya buat sebelah petang, tapi dalam masa P&P saya juga la.

ramai bukan takat darjah satu, darjah tiga (Temubual 2, 01)

join juga”

Amalan penggunaan komputer dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran lebih

tertumpu kepada penggunaan bahan pengajaran CD-ROM Interaktif yang dibekalkan oleh

pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Elemen multimedia yang digunakan dalam CD-

ROM Interaktif, dilihat dapat menarik perhatian dan merapatkan jurang pengalaman

pelajar, terutama sekali pelajar Orang Asli yang dikatakan jarang mempunyai peluang

untuk keluar dari kawasan penempatan mereka.

“Kalau guna CD, ada bunyi, animasi budak-budak lebih tertarik.”

(Temubual01,05)

“Ada CD, boleh nampak

(Temubual01,06)

setengah tu tak pernah pi

Bahan CD-ROM Interaktif yang dibekalkan bersama-sama dengan buku teks

dilihat

sebagai memenuhi kehendak aspek pengajaran dan pembelajaran dan tersusun

dalam aspek penyampaiannya.

“Semua benda sudah disediakan dalam bentuk itu

Vokal, cara

berkomunikasi. semua telah diajar dalam itu. Semua kandungan CD Bahasa Arab itu,dia ada lima slot. Lagu last sekali dia letak. Tersusun.”

(Temubual02,03)

Penumpuan penggunaan bahan CD-ROM Interaktif sebagai

bahan pelaksanaan

amalan TMK dalam kelas nyata sekali apabila guru menghadapi masalah apabila bahan ini

tidak dibekalkan.

“Macam saya

JQAF, subjek dia bagi CD tapi problem dia,bila tak ada…”

(Temubual02, 01)

Selain

dari

penggunaan

CD-ROM

Interaktif

,

perisian

persembahan

juga

digunakan sebagai bahan penyampaian dalam kelas. Namun tahap penggunaannya adalah

terhad dan pada matapelajaran-matapelajaran yang tertentu sahaja.

”Pembentangan orang guna la

(Temubual02,01)

Kalau subjek lain ada juga. Macam BI,

saya tengok dia

Penggunaan perisian persembahan sebagai bahan penyampaian banyak bergantung

kepada sama ada bahan penyampaian tersebut

telah disediakan

atau tidak. Oleh kerana,

guru menghadapi masalah kekekangan masa dan juga faktor kurang pengetahuan khusus

dalam menghasilkan sesuatu bahan penyampaian yang sesuai, maka guru hanya akan

menggunakan mana-mana bahan penyampaian yang telah dibekalkan sahaja.

la

(Temubual 01,05)

“Ya

power

point,

tapi

kurang

ada

Kalau buat bahan sendiri, Tak reti”

(Temubual01,05)

“Senang saja, dengan slide diberi”

(Temubual01,05)

tapi tak pernah buat sendiri

masa

nak

buat”

Guna mana yang

Dari segi pengetahuan penggunaan aplikasi TMK di kalangan pelajar, tidak wujud

satu

jadual

waktu

rasmi

untuk

kelas

literasi

komputer.

Guru-guru

matapelajaran

bertanggungjawab untuk mendedahkan pelajar dengan tatacara penggunaan komputer

yang betul, dari aspek pengetahuan peralatan sehinggalah ke pengetahuan penggunaan

aplikasi komputer.

Tak ada guru yang mengajar menggunakan komputer. Masing-masing “

mengajar

(Temubual01,05)

”Mula-mula taiplah panjang-panjang, tak erti nak bawah turun, sekarang dah boleh la ”

(Temubual01,05)

Apakah

Pembelajaran ?

faktor

yang

menyokong

penggunaan

TMK

dalam

Pengajaran

dan

Sekolah lokasi kajian di lengkapi dengan sebuah makmal komputer yang siap

terpasang dengan kemudahan LCD. Pada

masa yang sama, di bawah pelaksanaan

program PPSMI, pihak sekolah telah dilengkapi dengan sebilangan komputer riba yang

boleh digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Semua kemudahan ini

sememangnya

menggalakan

amalan

penggunaan

TMK

dalam

pengajaran

dan

pembelajaran.

Namun, pada

masa

yang

sama

wujud

dua

faktor

yang

menyokong

pelaksanaan amalan ini secara khusus. Ianya berkait rapat dengan kewujudan elemen

multimedia yang terkandung dalam bahan pengajaran yang digunakan dan juga

bekalan

CD-ROM interaktif yang disediakan bersama-sama dengan buku teks.

Kewujudan elemen multimedia merupakan faktor penarik utama yang menyokong

penggunaan

TMK

dalam

pengajaran

dan

pembelajaran

di

lokasi

kajian.

Elemen

multimedia

seperti

audio,

imej,

dan

animasi

menjadikan

proses

pengajaran

dan

pembelajaran lebih menarik dan tidak menjemukan. Pelajar-pelajar lebih terangsang dan

akan sentiasa ternanti-nanti untuk mengikuti sesi kelas yang seterusnya. Bahan multimedia

yang digunakan dapat merapatkan lagi jurang pengalaman pelajar, terutama sekali untuk

pelajar-pelajar Orang Asli yang jarang mendapat peluang untuk keluar dari kawasan

penempatan mereka. Keadaan ini memudahkan lagi kefahaman pelajar terhadap isi

kandungan yang ingin dipersembahkan.

“Bila dah tahu ada jadual tahun 3, dia orang akan minta memang excited nak pi” (Temubual 01,05)

cikgu komputer, cikgu

“Ada CD,boleh nampak

(Temubual01,06)

setengah tu tak pernah pi

Keadaan ini juga dikaitkan dengan latarbelakang sosiobudaya pelajar-pelajar

Orang Asli yang

cenderung ke arah aktiviti-aktiviti yang mempunyai unsur-unsur

hiburan.

Aktiviti pembelajaran seperti nyanyian dan penggunaan media imej serta

animasi merangsangkan pembelajaran dan dengan itu pelajar lebih cepat memahami isi

kandungan yang disampaikan.

“Dia lebih kepada hiburan… ”(Temubual02,01)

“Budak dengar,budak ikut. Macam nyanyian. Budak lebih cepat pick-up (Temubual02, 01)

“Budak lebih suka tengok benda tu,sebab ada gambar (Temubual02, 01)

dia tak boring…

Kewujudan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran digital yang berkaitan dan

bersesuaian, menggalakkan lagi amalan penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan

pembelajaran. Media pengajaran digital seperti CD-ROM interaksi yang dibekalkan oleh

pihak

Kementerian Pelajaran Malaysia mendorong guru-guru untuk menggunakannya

dalam kelas. Contohnya untuk matapelajaran Bahasa Melayu Tahun 1, penggunaan CD-

ROM “Mutiara”dalam sesi mengenali abjad. Begitu juga untuk matapelajaran Bahasa

Arab, CD-ROM digunakan dalam latihan sebutan perkataan-perkataan dan juga nyanyian

sebagai latihan pengukuhan pembelajaran. (Temubual 02,02)

Isi kandungan CD-ROM interaktif yang bersesuaian dengan kehendak pengajaran,

dan cara susunan bahan pengajaran tersebut; pengenalan, penggunaan dan pengukuhan,

memudahkan lagi proses penggunaan CD-ROM interaktif tersebut.

“Semua kandungan CD Bahasa Arab itu, dia ada lima slot. Lagu last sekali dia letak. Tersusun. Dia ABM, lengkaplah ”

(Temubual02,03)

“Dia ada, mula-mula cara memperkenalkan benda, lepas tu.cara sebut cara komunikasi, penggunaan benda tu dalam komunikasi dan last sekali pengukuhan nyanyi.” (Temubual02, 03)

Kandungan CD-ROM

yang

meliputi elemen interaktif juga menggalakkan

penglibatan aktif pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar tidak hanya

menjadi pemerhati pasif terhadap bahan yang dipersembahkan oleh guru malah mereka

menjadi “penggerak”kepada proses pembelajaran yang dijalankan. Penglibatan langsung

ini menjadikan proses pembelajaran itu menjadi lebih bermakna.

”Bukan software, CD, CD akan keluar….” (Temubual01, 01)

CD Interaktif. Datang tu, budak akan klik “A”dia

Apakah

Pembelajaran?

faktor

yang

menghalang

penggunaan

TMK

dalam

Pengajaran

dan

Walaupun pihak sekolah dilengkapi dengan kemudahan makmal komputer dan

bekalan

LCD,

namun

tahap

pelaksanaan

amalan

penggunaan

TMK

dalam

proses

pengajaran dan pembelajaran adalah rendah. Salah satu faktor utama yang menghalang

pelaksanaan

amalan

ini

jelas

berkaitan

dengan

ketiadaan

bekalan

elektrik

secara

berterusan ke premis sekolah. Bekalan elektrik hanya dibekalkan untuk kegunaan pada

sebelah malam sahaja. Pihak sekolah terpaksa bergantung kepada kegunaan generator

untuk mendapatkan bekalan elektrik pada sebelah siang hari. Masalah timbul apabila tiada

bekalan petrol (minyak) yang diperlukan untuk menghidupkan generator bagi kegunaan di

makmal komputer.

“Kalau sekarang ini dah tak jalan dah sebulan juga la sebab minyak dah tak ada.” (Temubual01, 01)

“Tulah nak senang macam ini la guna.” (Temubual02, 01)

Masalah generator. Kalau ada memang kami

Ketiadaan bekalan petrol (minyak) ini boleh berlaku dalam satu tempoh yang

panjang, dari sebulan hingga ke beberapa bulan. Keadaan ini tidak merangsangkan guru-

guru dalam membuat perancangan yang melibatkan amalan penggunaan TMK.

“Nak harap makmal, dah berapa bulan tak buka. Selepas cuti tak buka langsung. Tak ada minyak.” (Temubual02, 06)

Selain masalah ketiadaan bekalan elektrik, guru-guru juga menghadapi masalah

ketiadaan bahan pengajaran dan pembelajaraan

yang sesuai dan berkaitan. Guru-guru

banyak bergantung kepada bekalan CD-ROM interaktif yang didatangkan bersama-sama

dengan

buku

teks

sahaja.

Namun

bukan

dibekalkan itu berkaitan dan sesuai.

semua

bahan

CD-ROM

“Bahan CD yang sesuai, related tak banyak ” (Temubual 01,05)

interaktif

yang

Sekiranya bahan pengajaran itu tidak dibekalkan, kemungkinan besar amalan

penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran tidak akan berlaku.

“Macam saya

JQAF, subjek dia bagi CD tapi problem dia,bila tak ada…Kita ”

guna macam tu saja la

(Temubual02, 01)

Untuk menghasilkan bahan pengajaran digital yang sesuai, guru-guru memerlukan

pengetahuan yang spesifik dari aspek penggunaan perisian tersebut dan juga dari aspek

pengetahuan

pedagogi

kandungan.

Pengetahuan

Pedagogi

Kandungan

(Pedagogical

Content Knowledge Shulman (1999)), merupakan satu proses dimana kandungan dan

pedagogi

dapat diintegrasikan untuk menghasilkan kefahaman bagaimana sesuatu topik,

masalah atau isu boleh disusun, dipermudah dan diadaptasikan mengikut minat dan

kemampuan pelajar serta dilaksanakan. Faktor kurangnya pengetahuan guru-guru dalam

hal ini menjadi faktor penghalang kepada penghasilan bahan pengajaran yang sesuai dan

juga

penggunaannya

dalam

kelas.

Ini

selaras

dengan

jawapan

responden

apabila

dicadangkan oleh pengkaji agar guru menyediakan bahan bantuan pengajaran yang

bersesuaian, guru menjawap: “tak reti”.(Temubual01, 05) Dapatan ini disokong oleh data

permohonan kursus yang ingin diikuti, dimana 44% responden memohon kursus yang

berkaitan pengetahuan pedagogi kandungan manakala 33% memohon

kursus yang

berkaitan dengan kemahiran penggunaan perisian persembahan

11% 11% 44% 33%
11%
11%
44%
33%

Pedagogikemahiran penggunaan perisian persembahan 11% 11% 44% 33% Kandungan Perisian Persembahan Pengaturcaraan Penyelenggaran

Kandungan

Perisianperisian persembahan 11% 11% 44% 33% Pedagogi Kandungan Persembahan Pengaturcaraan Penyelenggaran Komputer Rajah 4.2

Persembahan

Pengaturcaraan11% 11% 44% 33% Pedagogi Kandungan Perisian Persembahan Penyelenggaran Komputer Rajah 4.2 : Permohonan Kursus 38

Penyelenggaran11% 11% 44% 33% Pedagogi Kandungan Perisian Persembahan Pengaturcaraan Komputer Rajah 4.2 : Permohonan Kursus 38

Komputer

Rajah 4.2 : Permohonan Kursus

Ketiadaan capaian Internet menghalang usaha-usaha mendapatkan bahan-bahan

pengajaran digital dan maklumat yang bersesuaian. Walaupun pelaporan telah dibuat

namun pemasangan kemudahan ini masih belum dapat dipastikan. Untuk itu, guru-guru

terpaksa bergantung kepada buku panduan dan bahan pengajaran yang sedia ada di

sekolah.

“Untuk access jurnal dan bahan eletronik, susah nak cari maklumat kat sini”. (Temubual02 02)

Kat sini, susah nak dapat internet harap ka buku panduan sahaja la (Temubual 02 03)

tak

boleh cari bahan pun

Guru-guru juga menghadapi halangan-halangan teknikal semasa melaksanakan

amalan penggunaan TMK dalam kelas. Pemasangan peralatan LCD dan pemeriksaan unit

komputer perlu dilakukan lebih awal sebelum sesi pengajaran dapat dijalankan. Tempoh

masa 1 waktu pengajaran (30 minit), yang diperuntukkan dalam jadul waktu rasmi, adalah

tidak mencukupi. Proses pengajaran dan pembelajaran sering terganggu akibat kesukaran

penggunaan

bahan media pengajaran seperti CD-ROM, yang memerlukan lebih masa

untuk disediagunakan. Ini menyebabkan banyak masa terbuang.

“Kalau setengah jam tu tak sempatla

Nak buka pun dah berjam-jam

budak tanya

mana cikgu,mana cikgu, budak tak tahu kah?”

(Temubual 01,05)

Lagi pun Guna laptop dan pasang LCD buang masa (Temubual 01,06)

Tiada

jadual

waktu

rasmi

untuk

pengajaran

kemahiran

Literasi

Komputer

disediakan, setiap guru, masing-masing bertanggungjawab untuk mendedahkan pelajar

dengan kemahiran penggunaan komputer

Tak ada guru yang mengajar menggunakan komputer, Masing-masing mengajar. (Temubual 01,05)

Berdepan dengan keadaan ini,guru lebih rela menggunakan bahan-bahan media

berunsurkan tradisional seperti radio kaset kalau ada bahan media pengajaran yang sesuai

“kalau ada kaset itu.”

(Temubual2,01)

lagi

senang ka

kaset

kita boleh guna dengan hak yang bateri

Semasa menggunakan CD-ROM dalam kelas, guru juga menghadapi masalah

bahan CD-ROM yang tidak dapat digunakan akibat masalah-masalah teknikal.

“Ada CD yang tak nak run ” (Temubual 01,05)

Penggunaan kemudahan komputer dikalangan guru-guru hanya terhad di dalam

kawasan sekolah sahaja, kerana ramai guru-guru tidak mempunyai komputer peribadi

masing-masing. Bilangan komputer riba yang dibekalkan oleh pihak kementerian hanya

terhad kepada guru-guru yang terlibat dalam program PPSMI sahaja.

”Tak ada, Subjek Bahasa Melayu tak ada laptop” (Temubual1 01)

“Sekarang ini, yang kerajaan bagi, guru Matematik , Sains dan Bahasa Inggeris. Kami tak ada peruntukan,” (Temubual02, 03)

Rumusan

Dapatan kajian ini memberi gambaran yang jelas tentang permasalahan utama

perlaksanaan TMK kurang dilaksanakan di sekolah-sekolah, khususnya Sekolah Orang

Asli. Faktor utama yang dikenalpasti ialah faktor sumber tenaga elektrik serta talian

Internet yang tidak dapat dibekalkan ke makmal komputer secara berterusan.

Guru-guru

memberi respon yang positif terhadap keberkesanan penggunaan TMK semasa proses

p&p dan menjelaskan murid-murid juga turut berminat menggunakan komputer.

BAB 5

RUMUSAN DAN CADANGAN

Kajian ini bertujuan melihat persepsi guru terhadap intergrasi TMK dalam p&p.

Selain itu , kajian ini juga bertujuan mengenalpasti tahap amalan TMK dalam p&p di

dalam kelas. Faktor menyokong dan menghalang penggunaan TMk dalam p&p juga

dikaji. Data yang dikumpul, dianalisis menggunakan Statistik Deskriptif (Chua,2006) dan

membuat transkrip bagi pengumpulan data temubual.

Perbincangan Dapatan

Persepsi guru terhadap integrasi TMK dalam p & p

Dapatan kajian menunjukkan guru-guru mempunyai persepsi yang positif

tentang keberkesanan penggunaan komputer dalam membantu proses pengajaran

dan pembelajaran. Integrasi TMK dalam p&p dilihat sebagai

menjimatkan masa,

dapat menjadikan suasana pempelajaran itu lebih menarik, menyeronokkan dan

tidak membosankan. Proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih jelas

dan mudah difahami, terutama sekali bila elemen multimedia diselitkan dalam sesi

pengajaran dan pembelajaran. Ini menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran itu

lebih bermakna. Hasil dapatan ini, dapat disokong oleh Maurer(1993), Fisher

(1994), Cox (1997), Toh (1999) dan Che Rogayah (2005) yang menegaskan

kelebihan mengintegrasikan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Menurut

Lili Nurliyana Abdullah (1996), TMK menjadikan bidang pembelajaran lebih

seronok, menarik dan mampu meningkatkan kefahaman pelajar.

Dapatan ini selari dengan kajian emperikal oleh Kulik & Kulik, 1991;

Toh,1998; Schaumburg & Issing, 2002; Tuldoziecki & Herzig, 2002,

yang

mendapati pembelajaran menggunakan TMK dapat meningkatkan pencapaian

pelajar dan mengurangkan masa pengajaran.

Unsur interaktif membolehkan

pelajar belajar dengan lebih mudah, pantas, selesa, murah, mudah mengingat,

memindah serta mengaplikasikan pengetahuan kepada situasi baru mengikut gaya

pembelajaran mereka (Alessi & Trollip, 2001).

Tahap

pembelajaran.

amalan

penggunaan

TMK

dalam

proses

pengajaran

dan

Hasil dapatan kajian, menunjukkan amalan penggunaan komputer dalam

proses pengajaran dan pembelajaran lebih tertumpu kepada penggunaan bahan

pengajaran

CD-ROM

interaktif

yang

dibekalkan

oleh

pihak

Kementerian

Pelajaran Malaysia. Pembinaan bahan pembelajaran dan pembelajaran digital

adalah terhad disebabkan oleh tahap pengetahuan dan kemahiran guru-guru yang

masih

pada peringkat “Entry” dan “Adoptation” seperti

mana yang digariskan

dalam Model “Apple Classrooms of Tomorrow”(Dwyer et.al,1991). Pada masa

yang sama, kemahiran TMK itu sendiri menjadi kandungan sesi pengajaran dan

pembelajaran

dimana

guru-guru

dan

pelajar-pelajar

belajar

menggunakan

teknologi baru tersebut untuk membiasakan diri dengan penggunaan peralatan dan

perisian tertentu.

Tahap ini selaras dengan tahap amalan Topicality yang di

sarankan oleh Heppel (1993).

Faktor

Pembelajaran.

yang

Dapatan

menyokong

penggunaan

TMK

kajian

menunjukkan

sekolah

ini

dalam

Pengajaran

dan

mempunyai

kemudahan

infrastruktur yang agak lengkap, seperti kemudahan makmal komputer, LCD,

komputer riba dan juga CD multimedia yang dibekalkan oleh pihak Kementerian

Pelajaran. Namun dapatan kajian menunjukkan tahap amalan penggunaan TMK

dalam Pengajaran dan Pembelajaran adalah rendah. Tahap penggunaan ini adalah

tidak selaras dengan

kemudahan infrastruktur yang telah disediakan. Hasil kajian

ini, adalah selari dengan dapatan beberapa kajian yang tidak menggariskan faktor

kemudahan infrastruktur sebagai faktor penyokong penggunaan TMK dalam

Pengajaran

dan

Pembelajaran.

Abdul

Wahab

Ismail

Gani

et.

al

(2006),

menyatakan majoriti responden kajiannya mengatakan faktor pendorong utama

mereka menggunakan komputer adalah disebabkan faktor keperluan akademik.

Manakala bagi Zulkifli dan Raja Maznah (1994), sikap terhadap komputer menjadi

faktor utama penerimaan guru untuk menggunakan komputer. Bagi Kazlauskas

(1995), faktor pengetahuan mempengaruhi penggunaan komputer dalam kalangan

guru semasa proses p&p berjalan.

Hasil

kajian

mendapati

faktor

sokongan

dari

pihak

pentadbir

dan

organisasi

penting

dalam

menggalakkan

amalan

penggunaan

TMK

dalam

pengajaran dan pembelajaran. Ini dapat dilihat dalam bentuk bekalan CD-ROM

multimedia interaktif yang disediakan oleh pihak kementerian. Sumber-sumber

pengajaran dan pembelajaran yang tersedia dan sesuai menjadikan para guru lebih

terangsang

untuk

melakukan

integrasi

TMK

dalam

sesi

pengajaran

dan

pembelajaran.

Namun ketiadaan usaha penyediaan jadual rasmi dan peruntukkan

pembelian bekalan petrol (minyak) yang berterusan dari pihak pentadbir sekolah

menyukarkan

usaha

amalan

tersebut.

Dapatan

ini,

adalah

selaras

dengan

pandangan Lucas (1986) yang menyatakan bahawa sokongan daripada pihak

organisasi seperti daripada pengurusan atasan dan sumber-sumber organisasi yang

mencukupi

mempunyai

perkaitan

dengan

kejayaan

untuk

melaksanakan

penggunaan teknologi maklumat di dalam sesebuah organisasi. Kesimpulannya

pendorong kepada penggunaan TMK dalam kalangan guru adalah di dorongkan

oleh faktor sikap guru dan juga kemudahan dan sokongan yang disediakan oleh

pihak organisasi.

Faktor penghalang intergrasi TMK dalam p &p

Dapatan kajian mendapati, bekalan elektrik menjadi faktor utama amalan

penggunaan TMK tidak dapat dilaksanakan. Bekalan elektrik hanya dibekalkan

mengikut jam tertentu sahaja dan sentiasa berjimat untuk bertahan lebih lama.

Pihak sekolah terpaksa bergantung kepada kegunaan generator untuk mendapatkan

bekalan elektrik pada sebelah siang hari. Masalah timbul apabila tiada bekalan

petrol (minyak) yang diperlukan untuk menghidupkan generator bagi kegunaan di

makmal komputer. Faktor sokongan daripada sumber-sumber organisasi seperti

pembelian bekalan elektrik , amat penting dalam menjayakan penggunaan TMK

dalam p&p (Lucas ,1986)

Hasil kajian juga mendapati, faktor kurangnya pengetahuan guru-guru dalam

perisian

komputer

menjadi

faktor

penghalang

kepada

penghasilan

bahan

pengajaran yang sesuai dan juga penggunaannya dalam kelas. Ini selaras dengan

jawapan responden apabila dicadangkan oleh pengkaji agar guru menyediakan

bahan bantuan pengajaran yang bersesuaian, guru menjawap,”Tak reti”. Dapatan

ini disokong oleh data permohonan kursus yang ingin diikuti, dimana 33%

memohon

kursus

yang

berkaitan

dengan

kemahiran

penggunaan

perisian

persembahan. Dapatan kajian ini, selari dengan hasil kajian oleh Mohd Sarip Abd

Manap (1999), yang menyatakan faktor penghalang pengintergrasian TMK adalah

tidak berpeluang mengikuti Kursus Teknologi Pendidikan, tidak ada pendedahan

penggunaan

Teknologi

Pendidikan

dan

kurangnya

pendedahan

Teknologi Pendidikan di peringkat sekolah.

penggunaan

Faktor seterusnya yang menjadi penghalang ialah penggunaan kemudahan

komputer dikalangan guru-guru hanya terhad di dalam kawasan sekolah sahaja,

kerana ramai guru-guru tidak mempunyai komputer peribadi masing-masing.

Bilangan komputer riba yang dibekalkan oleh pihak Kementerian hanya terhad

kepada guru-guru yang terlibat dalam program PPSMI sahaja. Menurut Williams

et al (2000), guru-guru yang menggunakan komputer di rumah

mempunyai

kecenderungan untuk lebih menggunakan komputer di sekolah. Ini kerana guru-

guru lebih mempunyai peluang dalam meningkatkan

kemahiran penggunaan dan

pembinaan media pengajaran yang sesuai

Ketiadaan capaian yang berterusan

tidak membolehkan guru-guru mempelajari penggunaan teknologi baru tersebut.

Kerajaan Malaysia bertekad untuk menjadikan semua sekolah di Malaysia

sebagai sekolah Bestari selewat-lewatnya pada 2010. Maka dengan adanya sekolah

Bestari dan program-program yang menggalakkan lagi penggunaan ICT dalam

pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains di sekolah yang dikendalikan

oleh pihak KPM ini secara tidak langsung akan dapat menyediakan tenaga kerja

mahir di masa hadapan yang mampu menghadapi cabaran dan saingan di abad ke-

21.

Cadangan Penambahbaikan

Penambahbaikan Capaian Kemudahan TMK.

Walaupun penambahan capaian kemudahan TMK, seperti komputer dan

capaian Internet, tidak menjanjikan penambahan penggunaan atau amalan elemen

TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran, namun ini merupakan langkah

pertama

ke

arah

menggalakkan

penggunaan

TMK

dikalangan

guru-guru.

Hubungan yang positif dari aspek penggunaan

ini juga boleh didapati dalam

kajian (Williams et al, 2000), Harrison et al (1998) dan

Thomas et al (1999).

Penambahbaikan ini boleh juga

dalam bentuk memastikan kemudahan komputer

di sekolah sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik dan boleh digunakan pada

bila-bila masa, terutama sekali yang berkaitan rapat dengan penggunaan Makmal

Komputer. Masalah capaian yang terhalang perlu di atasi dengan kadar segera

dengan penglibatan pihak pentadbiran sekolah mahupun kementerian.

Penglibatan Pihak Pentadbiran

Pihak

pentadbiran

sekolah

perlu

aktif

dalam

mengalakkan

amalan

penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru-

guru. Perana ini penting,terutama sekali dalam mewujudkan satu keadaan yang

kondusif di sekolah. Sokongan dan dorongan pihak pentadbiran secara tidak

langsung dapat memberi satu kesedaran kepada guru-guru bahawasa mereka tidak

keseorangan dalam tugasan mereka dan segala usaha mereka dalam meningkatkan

kemahiran serta pengetahuan ke arah ini di hargai. Pihak pentadbir juga perlu

boleh melihat faedah amalan ini dan cuba melaksanakannya dalam pengajaran dan

pembelajaran mereka. Perana ini penting dan sememangnya diperjelaskan dalam

penulisan Williams et al (2000) yang mengesyorkan

penglibatan

pihak guru

penyelia (Head Teachers) dalam menggalakkan kewujudan persekitaran yang

boleh menyokong pelaksanaan integrasi TMK di sekolah mereka.

Peningkatan

Pengetahuan

Pedagogi

Kandungan

(Pedagogical

Content

Knowledge )

Guru-guru

juga

perlu

lebih

didedahkan

dengan

aspek

Pengetahuan

Pedagogi Kandungan (Pedagogical Content Knowledge ) dalam pengintergrasian

elemen TMK, agar pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih

menarik. Pengetahuan ini lebih kepada kemahiran dan kaedah serta strategi

aplikasi TMK dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Semua ini berserta

dengan kemahiran teknikal yang telah dikuasai akan membolehkan guru-guru

merancangkan kaedah serta strategi penyampaian

yang lebih sistematik supaya

satu keadaan atau situasi pembelajaran yang lebih berorientasikan

pelajar dapat

diwujudkan. Strategi penyampaian

buat masa kini lebih menggunakan elemen

TMK sebagai satu alternatif media pengajaran dan bukannya sebagai satu kaedah

dalam mempelbagai teknik penyampaian. Contohnya guru menggunakan sebutan

perkataan-perkataan Bahasa Arab yang terdapat dalam CDRI sebagai panduan dan

latihan pengkukuhan dalam kelas. Bahan ini akan di ulangpakai pada kelas-kelas

yang lain. Sementara perisian persembahan digunakan untuk tujuan pemyampaian

maklumat pengajaran.

Penambahbaikan Perkhidmatan Sokongan

Perkhidmatan Sokongan yang bersifat teknikal perlu difikirkan, terutama

sekali dalam memastikan keadaan kemudahan TMK

sentiasa berada dalam

kedaaan

yang

terbaik

untuk

digunakan.

Masalah-masalah

teknikal

seperti

kerosakan komputer dan kesulitan penggunaan peralatan pengajaran seperti LCD

(Liquid Crystal Display) dan CDRI perlu di atasi dengan kadar segera. Guru-guru

perlu disediakan dengan satu keadaan dimana mereka tidak perlu memikirkan

masalah-masalah

tekinikal

yang

akan

timbul

semasa

proses

pengajaran

dan

pembelajaran dijalankan.

lantikan

kerajaan

perlu

Penyenggaraan berkala yang di jalankan oleh syarikat

dikemaskinikan

lagi

agar

ianya

dapat

memberi

perkhidmatannya dengan kadar segera bila berlaku laporan kerosakkan. Dalam

keadaan

ini,

jika

dibenarkan,seorang

juruteknik

Makmal

Komputer

boleh

disediakan seperti mana adanya pembantu makmal bagi makmal-makmal sains di

sekolah-sekolah. Pembantu makmal akan dapat memastikan keadaan kemudahan

TMK

berada dalam keadaan yang terbaik sebelum guru-guru menggunakannya.

Pembantu Makmal juga boleh menbantu penyediaan peralatan seperti LCD (Liquid

Crystal Display) , capaian Internet dan bahan CDRI jika diperlukan.

Selain dari itu, penyediaan bahan CDRI yang dibekalkan oleh pihak

kementerian juga perlu

dilihat semula agar

kandungannya lebih bersesuaian

dengan tahap pembelajaran yang berbeza-beza. Perkara ini serba sedikit akan dapat

mengatasi masalah kandungan bahan CDRI yang dikatakan tidak bersesuaian dan

berkaitan.

Bahan

pembelajaran

CDRI yang disediakan

perlu

bersifat

mesra-

pengguna sepenuhnya tanpa perlu banyak instalasi perisian tambahan. Ini adalah

untuk mengelakkan keadaan dimana bahan CDRI tersebut tidak dapat digunakan

akibat kekurangan pengetahuan teknikal guru-guru.

Kesimpulan

Kesungguhan Kerajaan Malaysia dalam menggalakkan amalan TMK dalam proses

p&p tidak harus terhenti dengan penyediaan kemudahan TMK sahaja. Walaupun faktor

sokogan ini penting namun ia tidak seharus dilihat secara terasing dalam meningkatkan

amalan

TMK

dalam

bilik

darjah.

Peningkatan

pengetahuan

guru

dari

aspek-aspek

Pengetahuan

Pedagogi

Kandungan

(Pedagogical

Content

Knowledge

)

juga

perlu

dititikberatkan. Pengetahuan Pedagogi Kandungan melihat kepada aspek-aspek bagaimana

kemahiran,

kaedah

serta

strategi

aplikasi

TMK

dalam

konteks

pengajaran

dan

pembelajaran dapat dilaksanakan dengan terbaik. Perancangan dan aplikasi amalan TMK

yang sesuai kekal akan dapat meningkatkan tahap pengajaran dan pembelajaran dalam

kelas. Pada masa yang sama, sokongan dan penglibatan aktif pihak pentadbiran sekolah

dan pihak kementerian penting dalam memastikan amalan ini dapat dipertingkatkan.

Persekitaran sekolah yang kondusif dan penyediaan bahan rujukan dan pengajaran yang

bersesuaian dapat memberi sokongan kepada golongan pendidik agar lebih bersedia untuk

menggunakan TMK. Perkhidmatan sokongan teknikal setempat

juga penting dalam

mengurangkan

beban

penyediaan

dan

penggunaan

TMK

dikalangan

guru-guru.

Gabungan faktor-faktor sokongan ini penting dalam menggalakan amalan TMK dalam

proses p&p.

Rujukan

Abdul Rahim Mohd Saad (2001). Teknologi maklumat dan komunikasi: Keperluan

pertimbangan

semula program

pendidikan

tinggi. Kertas

kerja

dibentang

di

Seminar

Dinamika

Perubahan

Pengurusan

Menuju

Era

K

pada

20

&

21

September 2001.

Abdul Wahab Ismail Gani, Kamaliah Hj. Siarap, Hasrina Mustafa (2006), Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran-Pembelajaran Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes Di Pulau Pinang, Kajian Malaysia, Vol. XXIV, No. 1 & 2

Alessi, S.M. & Trollip,S.R.(2001). Multimedia for learning: Methods and Development. Massachusetts: Allyn & Bacon.

Che Rogayah Seman (2005). Kesan Visual Dinamik Terhadap Pencapaian Pelajar Yang Berbeza Tahap Kebimbangan Matematik Dalam Pembelajaran Trigonometri. Tesis Sarjana Pendidikan, USM (tidak diterbitkan)

Chin Yoon Poh, Ab. Rahman Darus, Tan Teck Seng dan Sanmuga Sundaram, 2000, Persepsi Guru Pelatih Terhadap Penggunaan Komputer dalam Pengajaran- Pembelajaran di Maktab Perguruan Teknik, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur.

Chua Yan Piaw (2006). Asas Statistik Penyelidikan

Mc Graw Hill, Malaysia.

Chua Yan Piaw (2006). Kaedah Penyelidikan. Mc Graw Hill, Malaysia.

Colby, Anne; Kohlberg, L. (1987). The Measurement of Moral Judgment Vol. 2: Standard Issue Scoring Manual. Cambridge University Press. ISBN 0-521-24447-1.

Cox M.J (1997). The Effects of Information Technology on Students’Motivation: Final

report. NCET.ISBN 1871984289

Dasar Penyata Razak (1965)

Dwyer, D. C., Ringstaff, C. & Sandholtz, J. H. (1991) Changes in Teachers’Beliefs and Practices in Technology-rich Classrooms, Educational Leadership, 48(8), pp. 45-52.

Fisher. S. (1994). Authoring Multimedia. Boston. Academic Press.Inc

Harrison, C., Youngman, M., Bailey, M., Fisher, T., Phillips, R. & Restorick, J. (1998) Multimedia Portables for Teachers Pilot. Coventry: British Educational Communications and Technology Agency.

Heinich (1993) The school development plan for IT in B. Tagg (ed), Developing a whole-school IT policy . m.s. 51 - 71. London: Pitman.

Heppell, S. (1993) Teacher Education, Learning and the Information Generation: the progression and evolution of education computing against a background of change, Journal of Information Technology for Teacher Education, 2, pp. 229-

238.

Jasmy, Arif, Shahidah & Rosnani, 2001

Jonassen, D. (1996). Computers in the classroom: Mindtools for critical thinking. Inglewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Kazlauskas, E.J., 1995, Innovation, Information and Teacher Education. Technology and Teacher Education Annual: Technology Diffusion. Association for the

Advancement

http://www.coe.uh.edu/insite/elec_oub/html.

of

Computing

in

Education,

Konvensyen Nasional PIPP Kedua (2008). IAB, 24 –27 November 2008.

Kulik,C. , & Kulik,J.A. (1991). Effectiveness of Computer-based instruction: An updated analysis. Computer in Human Behavior, 7, 75-94

Laurillard, D. (1992). Learning through collaborative computer simulations. British Journal of Educational Technology, 23, 164-171.

Lili Nurliyana Abdullah (1996).Multimedia in

Education Arming Our Students for

Future. Seminar What is?, Serdang, Selangor. Universiti Putra Malaysia.

Lucas, H., 1986, Information Systems Concept for Management, New York: McGraw Hill.

Maurer, H. (1993). Educational Multimedia and Hypermedia Annual. Proceeding of ED- Media 93 World Conference on Educational Media and Hypermedia, Orlando, Florida. June, 23-26.

Mc Lellan (1991). Teachers and classroom management in a computer learning

environment. International Journal of Instructional Media, 18(1), 19-27.

Merriam, S. B. (1988). Case study research in education: A qualitative approach. San Francisco: Jossey-Bass.

Mohd Sarif Abd Manap (1999). Faktor-faktor Penghalang Terhadap Pendifusion Teknologi Pendidikan di kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Sains di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Abstrak. Di muat turun daripada

http://www.moe.edu.my:8080/c/journal-articles/view_articles-content

Mohd. Najib Abdul Ghafar (2003). Rekabentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan. Johor:

Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Pisapa, J. (1994). In Williams, D.M. (2000), Integrating technology into teaching and learning. Singapore: Prentice Hall.

Rosenberg, J.M., (2001). E-learning: Strategies for delevering knowledge in the digital age. U.S.A: McGraw-Hill.

Rosnah Mansor .(2002. Memahami Faktor-Faktor Penggunaan Media Teknologi Pendidikan. Abstrak. Di muat turun daripada

http://www.moe.edu.my:8080/c/journal-articles/view_articles-content

Sandholtz J. H., Ringstaff, C., Dwyer, D. C. (1997). Teaching with technology: creating student-centered classrooms. New York: Teachers College, Columbia University.

Sarjit Kaur, Maarof Redzuan, Asnarulkhadi Abu Samah, Norbaya Ahmad dan Haslinda Abdullah (2007)

Schaumburg, H. & Issing,L.J. (2002). Lernen mit Laptop. Dalam Alexandra, W., Jutta, K.B.,Siegmund, A. The Computer as a learning aid and tool in Geography schooling in Germany and at the University of Education Heidelberg. Dimuat turun daripada http://www.heredot.net/conferences/brno2005/book3-ICT.pdf.

Shulman, L. S. (1999) Knowledge and Teaching: foundations of the new reform, in J. Leach & B. Moon (Eds) Learners and Pedagogy. London: Paul Chapman.

Strauss, A. & Corbin, J. (1998) Basics of Qualitative Research: techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage.

Thomas, A. & Pettigrew, N. with Cotton, D. & Tovey, P. (1999) The Use of Multimedia Portables in Supporting the Achievement of the National Professional Qualification for Headship: an evaluation. Research Report RR92. London: DfEE.

Toh, S.C. & Wong, H.C. (1999). Merekabentuk unsur-unsur motivasi dalam pengajaraN Sains dan Matematik. Kertas kerja Seminar dan Bengkel Pembinaan Modul Sains dan Matematik Sekolah Menengah dan Rendah. Daerah Seberang Perai pada 19 Jun 1999

Toh, S.C. (1998). Seven Levels of Interactivity in Multimedia Courseware Design. Kertas kerja dibentang di Multimedia Design Workshop for Sciene and Mathematics Education, Penang at Sekolah Menengah Abdullah Munsyi, Pulau Pinang pada 22 Oktober 1998.

Tuldoziecki, G. & Herzig,B.(2002).Computer and Internet im Unterricht. Dalam Alexandra, W., Jutta, K.B.,Siegmund, A. The Computer as a learning aid and tool in Geography schooling in Germany and at the University of Education Heidelberg. Dimuat turun daripada

http://www.heredot.net/conferences/brno2005/book3-ICT.pdf.

Williams, D., Coles, L., Wilson, K., Richardson, A. & Tuson, J. (2000) Teachers and ICT:

current use and future needs, British Journal of Educational Technology, 31, pp.

307-320.

Williams, D., Coles, L., Wilson, K., Richardson, A. & Tuson, J. (2000) Integrating Information and Communications Technology in Professional Practice: an analysis of teachers’needs based on a survey of primary and secondary teachers in Scottish schools, Journal of Information Technology for Teacher Education,Vol 9, No. 2 2000. pp 167-183

Zalina Yahaya. (2002, 15 Julai). IT dan komputer: Nadi sekolah bestari. Utusan Malaysia.