Anda di halaman 1dari 31

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN EMPAT

DRAF
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN EMPAT

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Cetakan Pertama 2013 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

SENARAI KANDUNGAN TAJUK MUKA SURAT

PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) ELEMEN MERENTAS KURIKULUM FOKUS MATA PELAJARAN PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU PENTAKSIRAN SEKOLAH PELAKSANAAN PdP DAN PENTAKSIRAN SEKOLAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

1 1 2 2 3 3 4 6 7 8 9 11 13

PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran dibina selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR Pendidikan Khas Masalah

menyediakan pendidikan berkualiti secara optimum untuk murid bermasalah pembelajaran supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan berjaya dalam kehidupan. MATLAMAT

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran digubal dengan matlamat untuk

Pembelajaran adalah bersifat holistik, tidak terlalu akademik dan tidak membebankan murid, ini selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.

mengembangkan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan

Bagi memenuhi keperluan individu proses pengajaran dan pembelajaran di Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran dibentuk secara fleksibel dan ini bertepatan dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang menyatakan guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas.

berakhlak mulia. OBJEKTIF

KSSR Pendidikan Khas murid: i. mengamalkan

Masalah Pembelajaran membolehkan

tingkah

laku

dan

sikap

positif

dalam

menguruskan kehidupan seharian yang lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna

KSSR Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran dibina supaya pembelajaran yang diperolehi di dalam bilik darjah dapat

ii.

mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian

diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga

iii.

menunjukkan

kemahiran

dan

keterampilan

ke

arah

i. ii. iii. iv. v. vi.

Komunikasi Kerohanian, Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri

kehidupan bekerjaya iv. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna v. menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk vi. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam vii. viii. ix. x. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian melibatkan diri dalam aktiviti riadah menghargai keindahan alam dan warisan budaya menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan

komunikasi seiring dengan perkembangan semasa

STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG

Organisasi

Kurikulum modal

Berasaskan insan yang

Tunjang

dibina

bagi dan

membangunkan

berpengetahuan

berketerampilan. Tunjang merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah: Bentuk Kurikulum Transformasi

KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip,

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dalam bentuk pernyataan

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan bentuk dan Standard yang

bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid

Pembelajaran

diorganisasikan

dalam

modular

mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran berfikir.

Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap Standard Kandungan. 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan dan nilai untuk dalam

mengaplikasikan

pengetahuan,

kemahiran

membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah,

membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT adalah merujuk kepada kemahiran mengaplikasi,

Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum mata pelajaran.

menganalisis, menilai dan mencipta seperti Jadual 1. KBAT boleh diaplikasikan di dalam bililik darjah melalui aktiviti

berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti

KBAT Mengaplikasi

Penerangan Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara

peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta penyoalan aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan murid berfikir. Murid diberi tanggungjawab di atas pembelajaran mereka. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Menganalisis

Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan

Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum telah diperkenalkan seperti Bahasa, Pendidikan Alam Sekitar,

Menilai

Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi

Patriotisme, Kemahiran Berfikir, Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial, Pencegahan Rasuah, Pendidikan Pengguna dan Keselamatan Jalanraya. Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR dikekalkan dan ditambah dengan memperkenalkan elemen

Mencipta

menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif

Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

Jadual 1: Penerangan KBAT

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang berkaitan. Secara umum, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Elemen kreativiti dan inovasi merupakan salah satu elemen yang diberi penekanan dalam KSSR untuk menyediakan murid dalam menangani cabaran abad ke-21. Kreativiti dan inovasi murid perlu dipupuk dan dibangunkan ke tahap optimum supaya mereka berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan seterusnya menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan

Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri Malaysia pada tahun 2020 adalah inovatif dan keusahawanan. Penerapan elemen

keusahawanan dalam KSSR bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan: Mengamalkan sikap keusahawanan; Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan; Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran

pengurusan perniagaan; Memformulasikan konsep, proses atau produk keusahawanan; dan Mengamalkan nilai, moral dan etika baik dalam keusahawanan.

warganegara Malaysia pada masa hadapan. Bagi mencapai matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Suaian) yang berkaitan dengan pemupukan kreativiti dan inovasi dinyatakan secara tersurat. Walau bagaimanapun guru juga digalakkan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi di mana-mana topik yang difikirkan sesuai jika elemen ini tidak dinyatakan secara tersurat. Guru haruslah menyediakan aktiviti yang meningkatkan minat dan kreativiti. Murid pula perlu dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan alat yang membolehkan mereka membangunkan kreativiti dan memupuk sikap dan personaliti individu kreatif.

Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan tahap kebolehan murid sekolah rendah.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

dapat mengamalkan kemahiran yang dipelajari seterusnya melahirkan murid-murid yang berkeyakinan, berkemahiran,

Teknologi

merupakan

satu

wadah

yang

berkesan mata

untuk

berketerampilan serta bersikap positif dalam kehidupan.

memperkukuhkan

pembelajaran

sesuatu

pelajaran. Aspek yang diberi penekanan ialah kemahiran nyanyian, bermain alat-alat perkusi dan bermain rekoder. Proses ini memberi keutamaan kepada aktiviti bagi memenuhi

Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, Internet, perisian komputer, perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer membantu dalam mempelajari konsep yang sukar dan abstrak, dan boleh

kehendak tajuk persepsi

muzik,

pengalaman nyanyian,

pengalaman muzikal serta

apresiasi dan estetika seni

dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. Elemen TMK merupakan satu elemen yang diberi penekanan dalam KSSR. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan TMK iaitu: Belajar mengenai TMK Belajar melalui TMK Belajar dengan TMK ii. i. II.

berdasarkan kebolehan dan kreativiti murid. Objektif Pendidikan Muzik membolehkan murid : mengembangkan bakat dan minat dalam bidang nyanyian, tarian ,permainan alat alat-perkusi dan rekoder. mengamalkan semangat kerjasama dan berdisiplin dalam kumpulan iii. mahir menggunakan alatan muzik melakukan gerakan mengikut rentak lagu mengenal lagu berdasarkan melodinya mengawal koordinasi anggota badan

FOKUS MATA PELAJARAN

iv. v.

Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik I. Matlamat Pendidikan Muzik memberi fokus kepada usaha mencungkil dan mengembangkan bakat juga potensi murid supaya

vi.

III.

Pelaksanaan Modul Pendidikan Muzik Modul pengajaran disediakan berpandu kepada Standard Kurikulum Pendidikan Muzik untuk membantu guru

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik, guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Antaranya adalah: Inkuiri Analisis Tugasan Belajar Melalui Bermain Pengajaran Bertema Pendekatan Kolaborasi (kumpulan pelbagai disiplin) Konstruktivisme Multi Sensori Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Interaktif Pembelajaran Koperatif Simulasi Pembelajaran Masteri Pembelajaran Pengalamian (experiential learning)

menjalankan pengajaran dengan lebih berkesan. Guru boleh mengubahsuai atau membina modul yang

bersesuaian mengikut keperluan. Mana-mana standard kandungan dan standard pembelajaran yang sesuai boleh digabungjalinkan bagi menghasilkan pengajaran dan

pembelajaran yang bermakna.

Modul Pembelajaran Pendidikan Muzik Modul Pembelajaran Pendidikan Muzik juga disediakan untuk kegunaan murid. Modul ini mengandungi senarai semak untuk menguji kefahaman dan penguasaan murid untuk mencapai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU Definisi Rancangan Pendidikan Individu : Rancangan Pendidikan Individu (RPI) adalah satu dokumen

RPI memperincikan antara lain: i. ii. iii. iv. v. Tahap prestasi sedia ada murid Perancangan akademik dan bukan akademik Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid Objektif pendidikan yang boleh diukur Objektif, prosedur dan urutan pentaksiran bagi

bertulis yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan boleh menyatakan tahap pencapaian murid. (Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI) Individu Murid-Murid Berkeperluan Khas, 2000)

mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian vi. vii. Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid Perancangan, jangkamasa dan tarikh sesuatu perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan viii. Perancangan membimbing mereka. dan murid persediaan berinteraksi bagi membantu dan

RPI ialah suatu program pengajaran berasaskan penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi keperluan murid

dengan

persekitaran

pendidikan khas. RPI dirancang khusus bagi individu murid, dan dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian dan penerapan ke atas program pembelajaran dan perkhidmatan yang disediakan. Justeru, RPI memaklumkan ibubapa dan pihak sekolah tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan tersebut dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut, perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa, dan murid itu sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan peringkat negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat sokongan lain.

PENTAKSIRAN SEKOLAH

Fleksibel Merujuk

iaitu

kaedah

pentaksiran

yang

pelbagai

mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama dalam PdP kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam PdP. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dengan perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan hingga pelaporan. PS penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. PS merupakan aktiviti berterusan yang menuntut komitmen yang tinggi, dan hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk Standard Prestasi diguna untuk melihat kemajuan dan Pentaksiran Rujukan Standard Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan PdP. Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit PS boleh dilaksanakan secara: standard prestasi yang dibina berdasarkan

standard kurikulum.

pembelajaran, semester atau tahun.

memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. PS mempunyai ciri-ciri berikut: Holistik tentang

pertumbuhan (growth) pembelajaran, serta prestasi seseorang murid. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses memberi pengetahuan, maklumat menyeluruh dan

iaitu

mampu

mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan Pentaksiran pernyataan sedemikian standard tidak prestasi yang ditetapkan. pencapaian

penguasaan,

kemahiran,

pengamalan nilai murni; Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan PdP;

membandingkan

seseorang murid dengan murid lain. Prestasi murid dilaporkan dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid

dalam pembelajaran.

Murid dinilai secara adil dan saksama

Tafsiran Umum
TAHAP PENGUASAAN 1 MAKSUD
Tahu

sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Maklumat yang diperolehi membolehkan pihak yang

TAFSIRAN UMUM Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal, dan bersikap positif. Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif, serta boleh dicontohi.

bertanggungjawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masingmasing.

Tahu dan Faham

Tahu, Faham dan Boleh Buat Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

4 Tahap Penguasaan (TP) merujuk kepada aras penguasaan tertentu yang disusun secara hierarki, dan diguna bagi tujuan pelaporan. 5 Jadual 1 menyenaraikan maksud dan tafsiran umum tentang setiap TP. Jadual 2 pula menyediakan tafsiran tentang TP yang diguna pakai dalam mentafsir prestasi murid bagi mata pelajaran Pendidikan Muzik. 6

Jadual 1: Maksud dan tafsiran umum tentang Tahap Penguasaan

10

mentaksir TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN 1 Mengetahui pengetahuan dan kemahiran asas Muzik 2 Memahami pengetahuan dan kemahiran Muzik serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut dengan apa-apa cara. 3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran Muzik 4 Menganalisis pengetahuan dan kemahiran Muzik 5 Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan kemahiran Muzik 6 Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan kemahiran Muzik
Jadual 2: Tafsiran Tahap Penguasaan bagi mata pelajaran Muzik

dan

menentukan

tahap

keupayaan

murid

berdasarkan Standard Prestasi yang telah disusun mengikut kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran. Guru seharusnya memberi peluang kepada setiap muridnya untuk mencapai tahap keupayaan yang lebih baik dengan melaksanakan proses bimbingan dan pengukuhan.

Standard Pembelajaran merangkumi perkara yang perlu dipelajari dan disampaikan dalam PdP. Standard Prestasi pula mengandungi panduan untuk mentaksir murid mengikut tahap penguasaan seperti yang dihasratkan. Dokumen Standard standard dokumen. Kurikulum kurikulum dan Pentaksiran mengintegrasikan

dan pentaksiran sekolah dalam satu

PELAKSANAAN PdP DAN PENTAKSIRAN SEKOLAH Setiap guru perlu melaksanakan proses PdP dalam bilik darjah dengan merujuk kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Kebijaksanaan guru adalah perlu dalam merancang dan melaksanakan PdP secara berkesan dan bersesuaian. Pada waktu yang sama, guru perlu 11

Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran dan nilai murni. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai kebolehan murid melaksanakan kemahiran yang diperolehi dalam sebarang aktiviti.

Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz. Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang kemahiran yang

dipelajari. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji adalah pengetahuan, kemahiran serta sikap dan nilai murni.

Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio.

Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik dan sistematik.

12

DRAF

1.Persepsi Muzik STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing..


1.1 Mengetahui irama dalam muzik

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya..


1.1.1 Menepuk tekanan detik pertama lagu meter 4 yang 4 didengar

TAHAP PENGUASAAN
1

TAFSIRAN Murid boleh..


Menepuk tangan secara bebas 4 4 4 mengikut satu 4

Menepuk mengikut meter

Menepuk tekanan detik lagu meter baris lagu

1.1.2 Memainkan tempo lagu yang didengar i. tempo cepat ii. tempo lambat 4

4 4 dengan tempo cepat dan lambat Menepuk tekanan detik meter

secara berpandu

Menepuk tekanan detik pertama meter tempo cepat dan lambat

4 4

dengan

Memainkan alatan mengikut tekanan detik pertama lagu 4 dengan tempo cepat dan lambat berpandukan meter 4

13

DRAF

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing..


1.2 Mengetahui sistem notasi

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya..


1.2.1 Mengenal tanda isyarat dan istilah i. baluk ii. garis bar iii. bar iv. kleftrebel v. meter 1.2.2 Mengenal nilai not i. krocet ii. minim 1.2.3 Mengenal nilai tanda rehat i. krocet ii. minim

TAHAP PENGUASAAN
1

TAFSIRAN Murid boleh..


Menyatakan sistem notasi mengikut rajah dan gambar yang ditunjukkan.

Melukis sistem notasi mengikut rajah dan gambar yang dipamerkan.

Menunjuk dan menyebut sistem notasi mengikut gambar yang dipamerkan.

Membunyikan nilai not krocet dan minim mengikut sistem notasi yang dipamerkan di dalam skor.

Menunjukkan nilai tanda rehat krocet dan nilai tanda rehat minim mengikut sistem notasi yang dipamerkan di dalam skor

Membezakan nilai not dan nilai tanda rehat krocet dan minim dalam sistem notasi

14

DRAF

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing..


1.3 Mengetahui melodi dalam muzik

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya..


1.3.1 Mengajuk melodi mudah dengan menggunakan vokal i. melodi mendatar ii. melodi menaik iii. melodi menurun 1.3.2 Mengenal bentuk lagu struktur A 1.3.3 Mengenal warna ton i. suara lelaki, suara perempuan ii. suara kanakkanak, suara orang dewasa 1.3.4 Mengenal solfa dengan isyarat tangan Curwen i. Mi ii. So

TAHAP PENGUASAAN
1

TAFSIRAN Murid boleh..


Membunyikan melodi mudah dengan bimbingan guru

Membunyikan melodi dengan isyarat tangan Curwen dan mengajuk lagu dalam struktur A .

Mengajuk melodi dalam nyanyian lagu struktur A

Membezakan melodi dan warna ton dalam muzik yang diperdengarkan.

Menyatakan melodi dan warna ton dalam muzik yang diperdengarkan

Menyanyikan solfa lagu struktur A berserta dengan isyarat tangan Curwen.

15

DRAF

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing..


1.4 Memahami ekspresi dalam muzik

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya..


1.4.1 Mengenal pasti dinamik pada lagu yang didengar i. dinamik lembut (p) ii. dinamik kuat (f)

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN Murid boleh..


Memberi respon terhadap bunyi i. kuat ii. lembut

Memberi respon terhadap lagu yang di dengar mengikut dinamik dan mud.

1.4.2 Mengenal pasti mud lagu yang didengar i. mud riang

Membezakan lagu yang didengar mengikut dinamik dan mud.

ii. mud sedih iii. mud bersemangat

Membezakan lagu yang didengar mengikut dinamik dan mud dengan ekspresi.

Menunjukkan pelbagai ekspresi wajah yang sesuai dengan lagu yang didengar

Memilih ekspresi yang sesuai untuk lagu yang dipersembahkan.

16

DRAF

2. Pengalaman Nyanyian STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing..


2.1 Menyanyi mengikut muzik

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya..


2.1.1 Menyanyi dengan teknik pernafasan yang betul 2.1.2 Menyanyi dengan postur badan yang betul i. duduk ii. berdiri 2.1.3 Menyanyi dengan sebutan yang jelas 2.1.4 Menyanyi dengan ekspresi yang sesuai i. mud riang ii. mud sedih iii. mud bersemangat 2.1.5 Menyanyi lagu mengikut i. pic ii. tempo iii. dinamik

TAHAP PENGUASAAN
1

TAFSIRAN Murid boleh..


Melakukan teknik pernafasan yang betul menarik nafas menghembus nafas

Menyanyi secara humming satu rangkap lagu dengan teknik pernafasan yang betul

Menyanyi dengan postur badan yang betul i. duduk ii. berdiri

Menyanyi dengan ekspresi yang sesuai untuk mud lagu riang, sedih dan semangat

Menyanyi lagu mengikut pic, tempo dan dinamik yang betul

Menyanyi lagu dengan teknik, postur, ekspresi dan cara yang betul 17

DRAF

3. Pengalaman Muzikal STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing..


3.1 Memainkan alat perkusi

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya..


3.1.1 Memainkan alat perkusi daripada bahan persekitaran i. peralatan bilik darjah ii. peralatan dapur iii. tumbuh-tumbuhan 3.1.2 Memainkan alat perkusi i. loceng ii. kastanet iii. tamborin iv. kayu tik tok v. kerincing 3.1.3 Mengaplikasi permainan alat perkusi mengikut i. corak irama ii. dengan dinamik iii. mengiringi lagu

TAHAP PENGUASAAN
1

TAFSIRAN Murid boleh..


Menyatakan 3 alat perkusi daripada bahan persekitaran

Menamakan 5 jenis alat perkusi konvensional

Menamakan alat perkusi mengikut lagu yang didengar secara berpandu

Bermain alat perkusi mengikut corak irama dalam satu 4 garis bar meter 4

Bermain pelbagai alat perkusi dengan dinamik dalam satu garis bar meter 4 4

Bermain alat perkusi mengikut corak irama dan dinamik dengan iringi lagu

18

PENDIDIKAN MUZIK DRAF

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing..


3.2 Mengenal rekoder

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya..


3.2.1 Struktur Rekoder i. kepala

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN Murid boleh..

Menyebut struktur rekoder dengan betul

ii. badan iii. kaki

Menunjuk dan menamakan 3 struktur rekoder

3.2.2 Penjagaan rekoder Mengetahui caracara: i. membersih rekoder ii. menyimpan rekoder Menyatakan langkah membersihkan rekorder

Mengenal struktur rekorder dan menjaga rekorder

Menunjukkan langkah membersihkan rekorder

Menunjukkan cara membersih dan menyimpan rekorder dengan betul

19

DRAF

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing..


3.3 Bermain rekoder

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya..


3.3.1Teknik asas meniup rekoder i. postur

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN Murid boleh..


Menyebut teknik asas meniup rekoder

ii. cara memegang iii. Emboucher iv. pernafasan v. tiupan vi. penglidahan

Menunjukkan teknik asas meniup rekorder

Menunjukkan penjarian Not B, Not A dan Not G dengan teknik asas yang betul

3.3.2 Penjarian i. Not B

Membunyikan penjarian Not B, Not A dan Not G dengan teknik asas

ii. Not A iii. Not G

3.3.3 Meniup lagu mengikut i. tempo

Meniup lagu dengan teknik asas mengikut tempo dan dinamik secara berpandu

ii. dinamik

Meniup lagu menggunakan rekorder mengikut tempo dan dinamik

20

DRAF

4. Apresiasi dan Estetika Seni Muzik STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing..


4.1 Menghayati muzik

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya..


4.1.1 Menyatakan perasaan terhadap lagu yang didengar

TAHAP PENGUASAAN
1

TAFSIRAN Murid boleh..


Memberi respon terhadap lagu yang didengar

Menyatakan perasaan terhadap lagu yang di dengar

4.1.2 Melakukan gerakan mengikut i. lirik lagu 4 Melakukan gerakan yang sesuai mengikut lirik lagu dan irama yang didengar 3 Melakukan gerakan bebas mengikut lagu yang didengar

ii. irama

Melakukan gerakan mengikut lirik lagu dan irama dengan perasaan yang sesuai

Membuat persembahan mengikut lirik lagu dan irama

21

DRAF

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing..


4.2 Menghargai kesenian dan kebudayaan muzik tradisional Malaysia

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya..


4.2.1 Mengenali Gamelan

TAHAP PENGUASAAN
1

TAFSIRAN Murid boleh..


Menunjukkan 5 alat gamelan berdasarkan gambar

4.2.2 Menghasilkan buku skrap 2 Menyatakan alat gamelan secara berpandu.

Mengumpul 5 gambar alat gamelan

Menyatakan cara alat gamelan dimainkan.

Menghasilkan buku skrap gamelan dengan bimbingan

Menghasilkan buku skrap gamelan dan menghias buku skrap

22

TERBITAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ARAS 4-8 BLOK E9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917 http//www.moe. gov.my/bpk

Anda mungkin juga menyukai