Anda di halaman 1dari 7
SULIT 1249/2 124972 NAMA\ Sejarah Kertas 2 Ht Sept TINGKATAN 2008 1 24 jam t PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA NEGERI PERAK 2008 SEJARAH Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1 Tulis nombor kad pengenalan dan angka iran anda pada ruangan yang disediakan Untuk Kegunaan Pemeriksa | 2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian Kod Pemeriksa Bahagian A dan Bahagian B. Z aa Man 3. Jawab semua soalan di Bahagian A dan tiga soalan diperoleh daripada Bahagian B. 4. Tulis jawapan bagi Bahagian A dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan 5. Tulis jawapan bagi Bahagian B pada Buku Jawapan yang dibekalkan oleh pengawas peperiksaan. 6. Anda boleh menggunakan Kertas Helaian Tambahan jika helaian dalam Buku Jawapan tidak mencukupi 7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan. 8. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, batalkan BseEcE| dengan kemas jawapan yang telah dibuat 5 a Kemudian tulis jawapan yang barw. \ 9. Semua kertas jawapan anda hendatlah diserahkan pada akhir peperiksaan, Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bereetak dan 1 halaman tidak bercetak. 1249/2 [Lihat sebelah SULIT 2 124972 Bahagian A {40 markah] Jawab semua soalan ‘Tamadun Mesir Purba telah muncul di tebing Sungai Nil. Tamadun telah memberi pelbagai sumbangan kepada kehidupan manusia hari ini, 1 (a) Namakan sebuah bandar yang menjadi pusat pemerintahan dalam kerajaan Mesir Purba, @ i (1 markah) (b) Nyatakan peranan firaun dalam bidang pentadbiran dan agama: @— Pentadbiran (1 markt] @ Agama [1 markah] (©) Berikan dua citi kepercayaan masyarakat tamadun Mesir. @ i) [2 markah| (d) Nyatakan dua kegunaan tulisan hieroglif dalam tamadun Mesir @ Gil) [2 markab] (e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah kerajaan Mesir Purba berjaya mengawal aliran air Sungai Nil? @ ai) «i [3 markah} SULIT 3 124972 Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani antara pihak Islam dengan Arab Quraisy di Hudaibiyah pada tahun 628M. bersamaan 6H. (@ Apekah tujuan orang Islam bereadang menziarahi kota Makkah pada tahun 628M? @ @ (2 markah} (8) Apakah faktor yang menyebabkan Uthman bin Affan dipilih sebagai utusan orang Islam ke Makkah? @ i) (2 markah) (c) Berikan isi Perjanjian Hudaibiyah, @ [1 markah (d@) Nyatakan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah, 0 @ Gi) [3 markah] (¢) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah Nabi Muhammad sa.w. menandatangani Perjanjian Hudaibiyah walaupun dikatakan menguntungkan pihak Arab Quraisy? @ (i [2 markah}