Anda di halaman 1dari 1

PROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas : IX (Sembilan) No SK 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Alokasi Waktu (TM) 1 3 Semester Tahun Pelajaran B u l a n September Oktober 1 2 3 4 1 2 3 4 : I (Satu) : 2011 / 2012

Kompetensi Dasar Membaca QS. At Tin dengan tartil. Menyebutkan arti QS. At Tiin. Menjelaskan makna QS. At Tiin. Membaca Hadits tentang menuntut ilmu. Menyebutkan arti al-Hadits tentang menuntut ilmu Menjelaskan makna menuntut ilmu seperti dalam al-Hadits. ULANGAN HARIAN I Menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir. Menyebutkan ayat al-Quran yang berkaitan dengan hari akhir. Menceritakan proses kejadian kiamat sughra dan kubra seperti terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits. Menjelaskan pengertian qana'ah dan tasamuh.

Juli 2 3

Agustus 2 3 4

Nopember 2 3 4 5

Desember 2 3 4

2 1 2

6 7

1 2 Menampilkan contoh perilaku qana'ah dan tasamuh. 3 Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam kehidupan sehari-hari ULANGAN HARIAN II 1 Menjelaskan tatacara penyembelihan hewan. 2 Menjelaskan ketentuan aqiqah dan qurban. 3 Memperagakan cara penyembelihan hewan aqiqah dan qurban. 1 Menyebutkan pengertian dan ketentuan haji dan umrah.

2 1 2 2

2 Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. 1 Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. 2 Menceritakan beberapa kerajaan Islam di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. ULANGAN HARIAN III *TM (Tatap Muka) = 2 Jam pelajaran Mengetahui Kepala SMP N 4 Pracimantoro

2 1

Pracimantoro, 3 Januari 2011 Guru Pendidikan Agama Islam

Sumardi, S.Pd. NIP. 19630824 198403 1 004

Dwi Wahyudi, S.PdI. NIP. 19850909 200903 1 002