LAPORAN ANALISIS ITEM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2011
GEOGRAFI (23)
TOPIK
BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI
• Kedudukan – Latitud dan Longitud, mengira
waktu/masa
• Kompas/Arah/Jarak/Skala
• Jadual, Graf dan Carta
• Rajah – Rajah Kitaran, Peta Minda, rajah aliran
• Peta Topografi
BAHAGIAN B: GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA
TINGKATAN 1
• Bentuk Muka Bumi
• Aspek Fizikal: Sungai dan Pinggir Laut
• Potensi dan Halangan Bentuk Muka Bumi
terhadap Kegiatan Manusia
• Kesan Kegiatan Manusia terhadap alam Sekitar
• Pergerakan Bumi Dalam Sistem Suria Serta
Pengaruhnya terhadap Cuaca dan Iklim
• Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap kegiatan
Manusia
• Pengaruh Manusia terhadap Cuaca dan Iklim
• Tumbuhan Semula Jadi dan hidupan Liar
• Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelbagai
Jenis Tumbuhan Semula jadi
• Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi di
Malaysia
• Kesan Kegiatan Manusia terhadap Tumbuhan
Semula Jadi dan Hidupan Liar
• Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuhan
Semula Jadi dan Hidupan Liar
TINGKATAN 2
• Taburan Penduduk
• Perubahan Penduduk
• Migrasi
• Kesan Perubahan Penduduk terhadap Alam
Sekitar
• Hubungan Kependudukan dengan Sumber
• Petempatan
• Pembandaran

JUMLAH
SOALAN
1
1
6

4
6
4

4

2
1
1

1

1
2

1
4
1

ARAS
SOALAN

• Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan
• Perkembangan Jaringan Pengangkutan
• Perkembangan Sistem Perhubungan
TINGKATAN 3
• Sumber-sumber Utama
• Taburan Pelbagai Sumber
• Kepentingan Pelbagai Sumber
• Kesan Penerokaan Sumber terhadap Alam
Sekitar
• Pengurusan Sumber
• Kegiatan Ekonomi Utama
• Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan
Ekonomi
• Sumbangan Kegiatan Ekonomi terhadap
Pembangunan Negara
• Kesan Kegiatan Ekonomi terhadap Alam Sekitar
• Langkah-langkah Mengurangkan Kesan
Kegiatan Ekonomi terhadap Alam Sekitar
• Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa
ARAS KESUKARAN SOALAN
Soalan aras mudah
(Pengetahuan)
Soalan aras sederhana
(Kefahaman)
Soalan aras sederhana
(Aplikasi)
Soalan aras sukar (Hubung
kait)
BENTUK SOALAN
Soalan bentuk pengiraan
Soalan bentuk luar Negara
Soalan bentuk peta
Soalan bentuk gambar
rajah, gambar dan rajah

No
soalan

3b

3c

3d

1
2
1

3
4
1
1
2

1

NOMBOR SOALAN
1, 3, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 29, 30,
37, 40, 45, 46, 52, 53, 58, 59
2, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 22, 26, 38, 39, 42, 44, 50,
51,
4, 5, 23, 24, 27, 28, 33, 34, 41, 43, 47, 49, 54, 56,
57,
21, 31, 32, 35, 36, 48, 55, 60

NOMBOR SOALAN
2, 3, 7, 8
18, 26, 31, 33, 34, 49, 50,
52, 60
Semenanjung Malaysia
Malaysia
Dunia
7, 8, 9, 12, 15, 18, 20, 21,
22, 24, 25, 28, 32, 38, 46,
58

Bilangan Betul Mengikut Kelas
3a

1
3
1

3e

3f

3
g

27, 36, 55
37, 48
33, 49, 52

JUMLAH
BETUL
3h

3i

PERATUS BETUL

1

25

19

24

19

24

2

34

21

27

23

16

3

32

24

32

23

24

4

29

18

21

21

20

5

26

21

21

24

18

6

34

22

39

34

20

7

27

19

25

13

17

8

29

22

27

16

21

9

33

23

30

26

22

10

32

23

30

25

22

11

33

23

35

25

30

12

33

25

37

32

18

13
14

20
34

17
22

18
33

13
31

15
24

15

32

22

32

25

22

16

35

24

35

34

28

17

33

25

35

36

27

18

32

20

25

17

16

19

26

22

21

26

19

20

30

21

33

25

29

21

19

8

12

12

14

22

18

7

24

3

30

23

24

11

15

27

8

24

27

19

31

20

25

25

33

21

35

16

21

1
1
2
3
2
3
2
0
1
5
2
4
2
0
1
3
2
9
1
6
3
0
2
8
7
2
5
2
0
3
4
2
9
1
4
2
0
2
4
1
0
3
1
2
1
1
1
6

1
5
1
4
1
9
1
6
1
7
2
2
1
5
1
8
1
7
1
9
3
3
1
9
4
2
5
1
0
1
1
3
2
1
2
1
5
2
2
1
2
3
2
2
1
1
8
8

9

13

159

48.5

8

15

166

50.6

16

17

210

64.0

14

7

166

50.6

12

4

158

48.2

15

13

223

68

16

18

170

52

19

7

172

52.4

16

13

209

63.7

16

13

196

60

32

18

259

78.9

22

14

228

69.5

9
20

4
22

107
236

32.6
72

10

16

189

57.6

20

20

241

73.5

29

19

265

80.8

16

10

162

49.3

17

9

175

53.4

25

17

226

69.0

9

6

102

31.1

24

2

143

43.6

11

9

130

39.6

13

4

168

51.2

10

10

170

51.9

26

31

22

18

12

16

9

27

17

14

12

12

9

28

30

20

27

17

12

29

32

23

35

35

31

30

32

22

28

29

22

31

8

14

17

14

11

32

30

22

27

20

13

33

14

6

20

19

19

34

31

20

35

36

20

35
36

19
26

12
20

6
24

4
23

3
18

37

32

24

33

31

22

38

21

19

23

24

20

39

18

21

25

15

16

1
0
1
2
2
1
2
1
1
1
1
6
1
2
3
0
5
1
5
3
2
2
1
5

40

17

7

20

19

21

41

11

2

8

9

10

42

30

23

28

26

25

43

24

19

21

17

19

44

27

22

33

29

20

45

33

24

32

32

32

46

33

24

38

33

33

47

27

19

18

12

15

48

14

11

14

24

21

49

31

22

22

16

17

50

30

25

26

32

16

1
7
1
0
2
3
2
3
2
3
3
0
1
4
1
4
1
4
1
4
1
8

2
0
2
3
1

15

11

154

47

9

7

113

34.5

6

2

126

38.4

1
5
2
7
9

18

8

218

66.5

15

5

201

61.3

9

5

98

29.9

7

8

8

151

46.0

1
7
2
2
2
1
7
2
6
1
4
1
2
9

16

7

130

39.6

21

16

231

70.4

5
12

3
12

59
167

18.0
51.0

12

14

224

68.3

18

12

172

52.4

6

9

127

38.7

15

12

137

41.8

1
3
2
2
1
4
2
6
1
5
2
8
1
5
1
1
7

7

6

76

23.2

17

18

212

64.6

19

8

164

50.0

24

9

213

64.9

11

10

187

57.0

21

21

245

74.7

11

11

142

43.3

17

10

136

41.5

14

4

147

44.8

2
3

14

11

195

59.5

51

26

14

19

25

13

52

32

19

25

20

12

53

28

21

30

30

31

54

34

21

33

22

11

55

29

23

24

21

15

56

29

18

28

24

27

57
58

15
34

9
25

11
37

0
38

7
38

59

34

24

40

37

31

60

13

8

10

6

9

2
0
1
6
2
6
1
2
2
6
2
3
4
3
6
3
3
9

1
5
1
8
1
5
1
8
1
1
2
3
3
2
6
2
9
5

15

7

154

47.0

13

7

162

49.4

21

18

220

67.1

8

11

170

51.8

9

14

172

52.4

14

14

200

61.0

7
28

5
24

61
286

18.6
87.2

25

17

270

87.3

7

5

72

22.0

Topik-topik yang Mengelirukan pelajar
Bi
l

Topik

Nombor
Soalan

Peratus Pelajar
Betul

1

Arah – berdasarkan peta topografi
(Tingkatan 1)

1

159 (48.5%)

2

Peta Topografi – Fungsi sesebuah lokasi
(Tingkatan 3)

5

158 (48.2%)

3

Bentuk Muka Bumi Sebagai Halangan
Terhadap Kegiatan Manusia (Tingkatan 1)

18

162 (49.3%)

4

Migrasi (Tingkatan 2)

32

151 (46.0%)

Topik-topik yang Sukar dan Belum Dikuasai
Bi
l

Topik

Nombor
Soalan

Peratus Pelajar
Betul

1

Kedudukan dan Keistimewaan Malaysia
(Tingkatan 1)

13

107 (32.6%)

2

Profil Panjang Sungai (Tingkatan 1)

21

102 (31.1%)

3

Cuaca dan Iklim Di Malaysia (Tingkatan 1)

23

130 (39.6%)

4

Jenis dan Taburan Tumbuhan Semulajadi di

27

113 (34.5%)

Malaysia (Tingkatan 1)
5

Hidupan Liar di Malaysia (Tingkatan 1)

28

126 (38.4%)

6

Tumbuh-tumbuhan Semula jadi dan
Hidupan Liar Negara Lain (Tingkatan 1)

31

98 (29.9 %)

7

Petempatan Awal Dunia (Tingkatan 2)

33

130 (39.6 %)

8

Faktor-faktor Mempengaruhi Petempatan
Awal (Tingkatan 2)

35

59 (18.0 %)

9

Fungsi Petempatan Bandar (Tingkatan 2)

39

127 (38.7 %)

1
0

Lokasi Petempatan Bandar (Tingkatan 2)

41

76 (23.2 %)

1
1

Langkah-langkah Pemeliharaan Sumber
Hutan (Tingakatan 3)

57

61 (18.6 %)

1
2

Jenis Kerjasama ekonomi Antarabangsa
(Tingkatan 3)

60

72 (22.0 %)

Topik Yang Belum Dikuasai Mengikut Kelas
Kelas

Nombor Soalan

3A
3B

13, 19,
1, 4, 7,
60
13, 21,
1, 7, 8,
49, 57,
2, 5, 7,
49, 50,
1, 5, 8,
41, 46,
1, 2, 3,
33, 35,
1, 2, 3,
31, 32,
55, 56,
1, 2, 3,
26, 27,
46, 47,

3C
3D
3E
3F
3G
3H
3I

Rumusan:

21, 22, 23, 27, 31, 33, 35, 39, 41, 48, 57, 60
13, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 48, 51, 52, 56, 57,
23, 27,
13, 18,
60
12, 13,
51, 52,
10, 13,
47, 48,
4, 5, 7,
36, 38,
4, 5, 6,
33, 35,
57, 60
4, 5, 6,
28, 29,
48, 49,

31, 35, 41, 47, 48, 51, 57, 60
21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 43, 47,
18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 43, 47,
54, 55, 57, 60
18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40,
49, 50, 52, 54, 57, 60
8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 32,
39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 53, 55, 57, 60
7, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
50, 51, 52,53, 54, 55, 56, 57, 59, 60

1.

Pelajar masih belum menguasai sepenuhnya topic-topik tingkatan 1 dan 2.

2. Terdapat beberapa soalan yang mengelirukan pelajar terutamanya soalan
umum yang mebguji pengetahuan am pelajar
3. Pelajar belum menguasai soalan berasaskan peta sama ada peta
Semenanjung Malaysia atau Peta Malaysia serta peta dunia
4. Soalan 57 (Langkah-langkah pemeliharaan sumber hutan), kesemua calon
tingkatan 3USM tidak menguasai topik.
5. Penguasaan pelajar 3UUM lebih baik berbanding pelajar 3UiTM