Anda di halaman 1dari 16

INVENTORI INVENTORI

MINAT MINAT
KERJAYA KERJAYA
SOAL SELIDIK MINAT KERJAYA
ARAHAN :
Tandakan ( \ ) dalam RUANG Y
untuk perkara-perkara yang
anda SUKA / RASA SUKA buat.
Tandakan ( X ) dalam RUANG T
untuk perkara-perkara yang
anda TIDAK SUKA buat.
BIL ITEM Y T
1. Membaiki aIat-aIat eIektrik \
2. Membaiki aIat-aIat mekanik \
3. Membuat benda-benda daripada kayu X
4. Memandu trak atau traktor X
5. Mengikuti kursus Lukisan Mekanik \
6. Menggunakan aIat-aIat kerja Iogamdan mesin X
7. Mengubahsuai enjin kereta atau motosikaI \
8. Mengikuti kursus Seni Perusahaan X
9. Mengikuti kursus Kerja Kayu X
10. Mengikut kursus Automekanik \
JumIah 'Y' anda sahaja 5
CONTOH ITEM 1 - 10 :
BIL ITEM Y T
11. Membaca buku atau majaIah sains X
12. Bekerja daIam makmaI X
13. Membuat kerja projek sains \
14. Mereka cipta modeI roket \
15. Bekerja menggunakan aIat-aIat kimia \
16. Membaca subjek-subjek tertentu yang khusus X
17. Mengikuti kursus Fizik \
18. Mengikuti kursus Kimia X
19. Mengikuti kursus Geometri X
20. Mengikuti kursus bioIogi X
JumIah 'Y' anda sahaja 4
CONTOH ITEM 11 - 20 :
CONTOH ITEM 21 - 30 :
BIL. ITEM Y T
21. MeIakar, meIukis atau mewarna X
22. Menonton Iakonan/drama X
23. Mereka bentuk perabot atau bangunan X
24. Bermain aIat muzik daIam kumpuIan muzik
atau orkestra
X
25. BerIatuh menggunakan aIat muzik X
26. Menghadiri pertunjukan pentas atau muzik X
27. Mencipta petret atau foto X
28. Membaca buku-buku Iakonan X
29. Membaca atau menuIis sajak X
30. Mengikuti kursus seni Iukis X
JumIah 'Yanda sahaja 0 0
CONTOH ITEM 31 - 40 :
BIL. ITEM Y T
31. MenuIis surat pada kawan X
32. Menghadiri perjumpaan-perjumpaan agama \
33. Menganggotai keIab sosiaI X
34. MenoIong orang yang mempunyai masaIah
peribadi
X
35. Mengajar kanak-kanak X
36. Menghadiri majIis parti X
37. Menari X
38. Menghadiri mesyuarat atau persidangan \
39. Menghadiri temasya sukan X
40. MemuIakan persahabatan X
JumIah 'Y' anda sahaja 2 2
CONTOH ITEM 41 - 50 :
BIL ITEM Y T
41. Mempengaruhi orang Iain \
42. Berbincang mengenai poIitik X
43. Menguruskan perniagaan sendiri \
44. Menghadiri persidangan X
45. Memberi ceramah X
46. Menjadi pemimpin sebarang kumpuIan \
47. MenyeIiakan kerja- kerja orang Iain X
48. Menemui orang-orang penting \
49. Mengetuai kumpuIan daIammencapai sesuatu
matIamat
X
50. MengambiI bahagian daIam kempen poIitik X
JumIah 'Y'anda sahaja 4 4
CONTOH ITEM 51 - 60 :
BIL ITEM Y T
51. Menaip bahan-bahan bertuIis atau surat-surat
X
52. Mengira angka-angka daIam urusan perniagaan
atau menyimpan kira-kira
\
53. Menggunakan mesin perniagaan
X
54. Menyimpan rekod-rekod perbeIanjaan
perniagaan
X
55. Mengikuti kursus menaip
X
56. Mengikuti kursus perniagaan
X
57. Mengikuti kursus Simpan-Kira
X
58. Mengikuti kursus Matematik Perdagangan
\
59. Menyimpan surat, Iaporan, dan rekod daIam faiI
\
60. MenuIis surat-surat perniagaan
X
JumIah 'Y'anda sahaja 3 3
BAGAIMANA MENGIRA MARKAH ANDA ?....
Beri tumpuan pada ruangan YA sahaja.
Setiap jawapan YA diberi 1 markah
BIL BIDANG ITEM NO. ITEM MARKAH
1 1 REALISTIK REALISTIK 1 1 -- 10 10 5 5
2 2 INVESTIGATIF INVESTIGATIF 11 11 -- 20 20 4 4
3 3 ARTISTIK ARTISTIK 21 21 -- 30 30 0 0
4 4 SOSIAL SOSIAL 31 31 -- 40 40 2 2
5 5 ENTERPRISING ENTERPRISING 41 41 -- 50 50 4 4
6 6 KONVENTIONAL KONVENTIONAL 51 51 - - 60 60 3 3
REALISTIK REALISTIK - - R R
Individu yang mempunyai kemahiran elektrik
atau mekanikal. Suka bekerja dengan objek,
mesin, peralatan, tumbuhan dan binatang.
Cenderung bekerja di luar bangunan
CONTOH KERJAYA :
JURUTERA
OPERATOR MESIN
MEKANIK
JURU TEKNIK
JURU UKUR
PENGIMPAL
PENTERNAK
ATLET / PROFESIONAL
PEGAWAI PENGUATKUASA UNDANG-UNDANG
INVESTIGATIF INVESTIGATIF - - II
Individu yang suka membuat pemerhatian,
memperlajari, menyelidik, menganalisis, menilai
dan menyelesaikan masalah melalui penyelidikan.
Mempunyai kemahiran saintifik dan matematik
serta kerjaya bercorak teknikal.
CONTOH KERJAYA :
AHLI KAJI CUACA / KAJI BINTANG
AHLI SAINS
DOKTOR / PAKAR BEDAH
AHLI FARMASI
JURUTEKNIK MAKMAL PERUBATAN
PENGANALISIS SISTEM
JURUTERBANG
AHLI TEKNOLOGI KOMPUTER
ARTISTIK ARTISTIK - - A A
Individu yang mempunyai kebolehan artistik dan
inovatif. Mempunyai kebolehan intuisi dan suka
bekerja dalam situasi yang tidak atau kurang
berstruktur. Tidak selesa dengan kerja yang
rutin atau berulang-ulang. Selalu menggunakan
imaginasi dan kreativiti.
CONTOH KERJAYA :
PENYAIR
PEMIMPIN ORKESTRA
PENGARANG
PELUKIS POTRET
JURUGAMBAR
ARKITEK / PEREKA DALAMAN
GURU MUZIK
JURUTEKNIK PELUKIS KOMPUTER
SOSIAL SOSIAL - - SS
Individu yang suka bekerja dan berinteraksi
dengan manusia. Berminat dalam memberitahu,
menolong, melatih, mengubati dan membuat
kebajikan kepada orang lain. Mempunyai
kemahiran mengguna kata-kata serta mahir
berkomunikasi dengan orang lain.
CONTOH KERJAYA :
GURU
PEGAWAI PERHUBUNGAN
KAUNSELOR
AHLI PSIKOLOGI
DIPLOMAT
PAKAR PERUNDING
AHLI TERAPI
PENYIASAT / PEGAWAI POLIS
ENTERPRISING ENTERPRISING - - EE
Individu yang suka bekerja dan berinteraksi
dengan manusia. Mempunyai minat dalam
mempengaruhi, mengarah, memimpim,
mengurus individu lain. Pandai dan mahir
memanipulasi orang lain.
CONTOH KERJAYA :
EKSEKUTIF PENGIKLANAN / PERNIAGAAN
PENGARAH PENYIARAN
USAHAWAN
PENTADBIR HOSPITAL
HAKIM / PEGUAM
WAKIL / PENJUAL KOMPUTER
AHLI POLITIK
ONVENTIONAL ONVENTIONAL - -
Individu yang suka bekerja dengan data dan
nombor. Mempunyai kemahiran dalam bidang
perkeranian serta mempunyai kebolehan dan
kemahiran dalam menggunakan nombor. Melakukan
sesuatu dengan terperinci, akur dan mengikut
arahan.
CONTOH KERJAYA :
PENYIMPAN KIRA-KIRA
AKAUNTAN / KERANI BANK
PEGAWAI INSURAN
PENGENDALI KOMPUTER
PENILAI HARTA
SETIAUSAHA
GURU MATEMATIK / PERDAGANGAN
SIAPA ANDA ?
KE MANA ARAH ANDA
SELEPAS INI ???
RANCANGLAH DARI
SEKARANG.

Anda mungkin juga menyukai