P. 1
Sk Pengumuman Ppdb WEB

Sk Pengumuman Ppdb WEB

|Views: 429|Likes:
Dipublikasikan oleh 420906

More info:

Categories:Types, Letters
Published by: 420906 on Jun 20, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 PASURUAN
Jl. Balaikota No. 7 Pasuruan-67125
No. Telp. (0343) 424302 Fa. (0343) 410500
!"ail # s"pn1pasuruan$%"ail.&o" 'e(site # s"pn1pasuruan.s&).i*
KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 1 PASURUAN
No :420/811/423.102.50/2012
Tentang
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI AKHIR
PENERIMAAN PESERTA IIK !ARU SMP NEGERI 1 PASURUAN
TAHUN PELA"ARAN 2012/2013
Menimbang : a. Bahwa kegiatan Penerimaan Peserta Diik Bar! i"aksanakan a"am rangka
memen!hi hak#hak mas$arakat !nt!k mem%er&"eh "a$anan %eniikan'
(. Bahwa Penerimaan Peserta Diik Bar! har!s i"ak!kan se(ara &b)ekti*+
trans%aran+ em&kratis+ ak!ntabe"+ tiak iskriminati*+ aman an "an(ar serta
a%at i%ertangg!ng)awabkan'
&. Bahwa berasarkan %ertimbangan sebagaimana imaks! a"am h!r!* a an
b+ Ke%a"a SMP Negeri , Pas!r!an %er"! meneta%kan Ke%!t!san tentang
Peng!m!man Hasi" Se"eksi Aministrasi Penerimaan Peserta Diik Bar!
SMP Negeri , Tah!n Pe"a)aran -.,-/-.,0
Mengingat : ,. Unang#!nang N&m&r -. Tah!n -..0 tentang Sistem Peniikan
Nasi&na"'
-. Perat!ran Pemerintah N&m&r ,1 tah!n -..2 tentang Stanar Nasi&na"
Peniikan'
3. S!rat earan Kemenikb! N&m&r:034/5.50/MN/-.,- tentang
Pemberitah!an Penerimaan Peserta Diik Bar! 6PPDB7'
4. S!rat Ke%!t!san Ke%a"a Dinas Peniikan K&ta Pas!r!an N&m&r : 4-./ /
4-0.,.-/-.,- tentang %e&man %e"aksanaan Pe"aksanaan Penerimaan
Peserta Diik Bar! Paa Taman Kanak#Kanak an Sek&"ah/Marasah i
K&ta Pas!r!an Tah!n Pe"a)aran -.,-/-.,0'
MEMUTUSKAN :
Meneta%kan : 1. Meneta%kan nama#nama (a"&n %eserta iik bar! Rintisan Sek&"ah Bertara*
Internasi&na" 6RSBI7 tah!n %e"a)aran -.,-/-.,0 $ang in$atakan iterima
an (aangan.
-. Bagi $ang (a"&n %eserta iik bar! $ang iterima berhak ma"ak!kan Da*tar
U"ang %aa tangga" -,#-0 8!ni -.,-.
0. 5a"&n %eserta $ang tiak me"ak!kan Da*tar U"ang akan iangga%
meng!n!rkan iri.
4. 5a"&n %eserta iik bar! (aangan akan ih!b!ngi "ebih "an)!t ses!ai n&.
!r!t $ang i%er&"eh.
Diteta%kan i : Pas!r!an
Paa Tangga" : -. 8!ni -.,-
Ke#a$a Se%o$a&'
tt(
H). L*$*e% P+,-an*g.*&'S.P('MM
NIP. ,124.2,2 ,13..0 - ..3
Temb!san :
1. Ke%a"a Dinas Peniikan K&ta Pas!r!an
-. K&mite Sek&"ah
3. Arsi%
PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NE9ERI , PASURUAN
8". Ba"aik&ta N&. : Pas!r!an#;:,-2
N&. Te"%. 6.0407 4-40.- <a=. 6.04074,.2..
Emai" : sm%n,%as!r!an>gmai".(&m ?ebsite:sm%n,%as!r!an.s(h.i
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI AKHIR
PP! SMP NEGERI 1 PASURUAN
TAHUN PELA"ARAN 2012/2013
N/M/R
NAMA
NILAI TULIS
RATA
TULIS
NILAI
NILAI
AKHIR
NILAI
UN
URUT PENA0TARAN TES TULIS
MAT IPA !IN PU
K/M !IG
RATA1
RATA
NUN
, .,,-.,..
.,,-..,1
- M. <AI@ RA5HMADANI -4 0: -; 0, 34+-1 1: 1,+;: 14+00
1+
30 -:+2.
- .,,-.,33
.,,-..,.
0 ANA <AU@IA -0 0: -: 0, 34+-1
10+;;
: 1,+;: 1-+;:
1+
:; -3+-.
0 .,,-.,-2
.,,-...-
. ?ARDATUA <IRDAUS -- 00 -2 0. :3+2:
1:+;;
:
,..+.
. 13+30
1+
;: -3+;.
4 .,,-..,,
.,,-..,.
1 DINA <EBRIBANTI -. 03 -1 -4 :1+-1
1,+;;
: 1,+;: 1,+;:
1+
4- -2+22
2 .,,-...,
.,,-...:
: CANIA SHA<IRA < S -4 0; -; 0, 30+2: 3. 30+00 3,+;:
1+
-3 -3+42
; .,,-..3-
.,,-..,.
. ?ARDA EKA ISAAMIAH ,1 0- -3 -1 ::+,4
12+00
0 30+00 31+00
1+
-. -:+-2
: .,,-.,:,
.,,-...3
; D?I RETNO RAHABU -2 0: -3 -3 34+-1 3- :2+.. :3+2.
1+
-. -3+2.
3 .,,-..-4
.,,-..,3
. CIRTA 5HOAI<ATUNNISA -- 0- -2 -3 :;+40 3: 1,+;: 31+04
1+
,; -3+2.
1 .,,-..1;
.,,-...;
1 M. MASHURI UTAMA -2 0; -: 0; 33+2:
30+;;
:
,..+.
. 1,+30
3+
11 -3+4.
,. .,,-.,;4
.,,-..-.
3 KHOIRUN NISAD -. 0; -: 0- 3-+,4 :4 :2+.. :4+2.
3+
1, -3+;2
,, .,,-..--
.,,-...0
4 NAURA AN99ITA RAHIMA -4 0- -3 0. 3,+40 12
,..+.
. 1:+2.
3+
:1 -;+:.
,- .,,-.,.0
.,,-..-,
, M. INSAN MAUAANA -2 0; -: -0 :1+-1
31+00
0 23+00 :0+30
3+
:, -3+-2
,0 .,,-..4.
.,,-...0
- NABIAAH DIAN RAHMANIA -0 0; -: -: 3.+:, 1; 1,+;: 10+30
3+
;. -:+;.
,4 .,,-..-.
.,,-....
, AHMAD <AHRISA S -2 0: -3 -3 34+-1 31 30+00 3;+,:
3+
2. -3+..
,2 .,,-.,.1
.,,-..,1
0 MAHARANI MUTBA DIAH H ,: 00 -: 0, ::+,4
10+;;
: 2.+.. :,+30
3+
2. -:+..
,; .,,-...-
.,,-..,4
4 EACIRA ROSA E -0 04 -2 0, 3.+:,
33+;;
: 1,+;: 1.+,:
3+
42 -:+-2
,3 .,,-.,41
.,,-...4
: 9USTI BUSRICIAN B -4 0; -3 0. 34+-1 1- :2+.. 30+2.
3+
4. -:+1.
,: .,,-..-,
.,,-..,-
: <ARID ADHAM < -- 04 -2 0. :1+-1
1.+00
0 1,+;: 1,+..
3+
4. -3+42
,1 .,,-.,,:
.,,-...:
. MUHAMMAD RAMADHAN R -2 03 -1 -2 30+2:
10+;;
: :2+.. 34+00
3+
01 -:+.2
-. .,,-..0-
.,,-..,;
. ?INIE SEPTHIA D?I 5 -, 0; -: 0. 3,+40
3-+;;
: 1,+;: 3:+,:
3+
0: -3+1.
-, .,,-..33
.,,-..-,
1 SHANTI RURI PRATI?I -, 04 -; -3 ::+3;
1-+00
0 1,+;: 1-+..
3+
02 -;+:2
-- .,,-..0,
.,,-..,0
3 NU@UAA ERAISA N -, -: -; -3 :-+3;
3,+;;
: ;;+;: :4+,:
3+
04 -4+1.
-0 .,,-..;.
.,,-..,4
. CABA AUDREB AMAAIA -2 04 -: 0. 3-+3;
34+;;
: 30+00 34+..
3+
00 -;+32
-4 .,,-..43
.,,-...3
4 5HBNTIA A@@AHRA < ,: 0, -; 00 :;+40 3:
,..+.
. 10+2.
3+
00 -:+-2
-2 .,,-.,:3
.,,-...,
: SHINTA D?I NURBANA -4 -1 -; -. :.+:,
::+;;
: :2+.. :;+00
3+
0. -;+0.
-; .,,-..:0
.,,-..,3
1 EACIRA PUTRI DAMABANTI -. 00 -: 0, :1+-1
1,+;;
: 30+00 3:+2.
3+
-; -:+:.
-: .,,-..0;
.,,-..,3
, AISBAH A?AAINA -2 00 -: 02 32+:,
1;+;;
: 23+00 ::+2.
3+
-4 -:+22
-3 .,,-..;,
.,,-..,,
. DINDA ABU S -2 02 -: 04 3;+40
::+;;
: :2+.. :;+00
3+
-4 -:+.2
-1 .,,-.,,3
.,,-..,3
4 ARBA AKBAR MAUAANA ,3 0- -2 -4 :.+:, 30 ;;+;: :4+30
3+
-4 -;+;2
0. .,,-..,4
.,,-..,0
0 MAHDA RI@EINA M -. 0. -; 04 :3+2: 1- 30+00 3:+;:
3+
-- -;+12
0, .,,-.-.;
.,,-...;
, ADEK MUHAMMAD @RK -0 0; -: -3 3,+40
1,+00
0 :2+.. 30+,:
3+
-, -:+-.
0- .,,-.,,4
.,,-..,;
- AA<INA DECIANTI PUTRI -- 02 -3 0. 3-+,4 31 :2+.. 3-+..
3+
-, -3+:2
00 .,,-.,-4 .,,-..,2, NABIAA INDAH P ,3 03 -: -1 3.+..
14+00
0 :2+.. 34+;:
3+
,1 -:+-.
04 .,,-..30
.,,-..-,
4 RAPHAEA RIO 5ABONO ,3 0- -: -: :4+-1
10+;;
: 1,+;: 1-+;:
3+
,; -;+4.
02 .,,-..40
.,,-...:
; RA<IKA APRIAAIA -4 0; -4 -: :1+-1
1,+;;
: :2+.. 30+00
3+
.1 -3+,2
0; .,,-...1
.,,-...;
0 ANANDA PUTRA <IKSIS -0 0, -- 0. :2+:,
10+;;
: 30+00 33+2.
3+
.3 -:+,2
0: .,,-.-.4
.,,-..-.
1 KIKB D?I A9USTINA A ,: 0- -: -; :-+3; ,.. 30+00 1,+;:
3+
.4 -:+:2
01 .,,-.,;2
.,,-...,
0 MUHAMMAD <AADI@ S -- 00 -; -- :0+2: 1: 30+00 1.+,:
3+
.- -:+;2
03 .,,-..-0
.,,-..,4
;
KINASIHURRAB
MORAAAUHUN9 ,1 00 -: -4 :0+2: 1: 30+00 1.+,:
3+
.- -:+;2
4. .,,-.,;0 .,,-..,:2 NURUA <A8RIBAH -. 0, -- 0, :4+-1 3; 1,+;: 33+30
3+
., -3+:.
4, .,,-..01
.,,-..,1
3 NUR RAHMAH ABDUAAAH -; 00 -; -: 3.+..
10+00
0 ;;+;: 3.+..
3+
.. -:+:2
4- .,,-.,,.
.,,-....
4 AACIN NURHARTONO P -4 00 -2 0. 3.+..
1-+00
0 ;;+;: :1+2.
:+
13 -;+32
40 .,,-..4; .,,-...2; NURAAIAI INABAH -- 0; -; -4 ::+,4 1- :2+.. 30+2.
:+
1: -:+1.
44 .,,-.-.:
.,,-...,
1 @AINAA ABIDIN -0 -2 -2 -2 :.+..
3:+00
0
,..+.
. 10+;:
:+
12 .+..
42 .,,-.,3.
.,,-..-,
- MOH. RA<I MU@AHB -- 04 -: 0, 3,+40
14+00
0 23+00 :;+00
:+
14 -2+32
4; .,,-..13
.,,-....
3 ABU AESTARI -, 0, -2 -0 :,+40
:0+00
0 23+00 ;2+30
:+
1- -2+.2
4: .,,-.,.-
.,,-..,1
; NOCERIO A -0 04 -: -2 ::+3; 12+;;: ;;+;: 3,+,:
:+
1- -3+4.
43 .,,-..41
.,,-...1
: MUHAMMAD IKHSAN ? -- 00 -4 -0 :-+3;
10+;;
: 30+00 33+2.
:+
1, -2+2.
41 .,,-...:
.,,-...-
0 AISBA 5AMMIAA 9.P -- 0, -2 -1 :;+40
31+;;
: :2+.. 3-+00
:+
33 -3+-2
2. .,,-..:2
.,,-..,3
0 AESHA AA MADANI K -. 04 -4 -0 :-+,4 14 30+00 33+;:
:+
33 -2+12
2, .,,-.,2-
.,,-...1
3 RAMADHANI MA9H<IRA P -, 0- -2 -3 :2+:,
11+00
0 ;;+;: 30+..
:+
3; -;+;.
2- .,,-..,2 .,,-..,2. MUHAMMAD NAA<I AMMAR -, 00 -4 -2 :0+2: 1: :2+.. 3;+..
:+
32 -2+:.
20 .,,-.-,.
.,,-..,0
. I<<A I@@ATB R -0 0- -; -0 :4+-1 14 :2+.. 34+2.
:+
34 -;+..
24 .,,-..2.
.,,-..,,
; RIDHO RA5HMAN ,: 0- -; -4 :.+:, 33 1,+;: 31+30
:+
34 -:+12
22 .,,-..1.
.,,-..,;
, A8?ADUSSA<?ATUAAOH A.A -2 0, -: -2 ::+,4
10+;;
: ;;+;: 3.+,:
:+
34 -;+0.
2; .,,-.,3-
.,,-...1
; NURUA <ARIDA -0 04 -2 -2 :;+40
3:+00
0 :2+.. 3,+,:
:+
30 -2+2.
2: .,,-...2
.,,-..-.
: MOH. AAI< NURINSANI ,3 04 -4 -0 :.+:, 1; 30+00 31+;:
:+
30 -;+;.
23 .,,-.,01
.,,-..,.
, A5HMAD RA<IE PARAOS -, 0. -; -- :.+:, 1; 30+00 31+;:
:+
30 -2+:.
21 .,,-..34
.,,-....
- AA<IKRI RASBAKI AKHMAD ,2 0: -2 0. :;+40 3: :2+.. 3,+..
:+
30 -;+12
;. .,,-.,23 .,,-..,.2 ADBUN @AHROTUA I -- 00 -; -2 :2+:, 3. 30+00 3,+;:
:+
3, -:+-.
;, .,,-.,.4
.,,-..,:
0 MUHAMMAD RI<EI < ,1 00 -4 -1 :2+..
13+;;
: ;;+;: 3-+;:
:+
3, -:+4.
;- .,,-.-,;
.,,-....
0 AACI SBA<RI@AA ,; 0: -2 -; :4+-1 34 30+00 30+;:
:+
3. -2+22
;0 .,,-.,:2
.,,-..-.
- ARUM DAMAIEKA ,1 0, -4 0- :2+:,
:1+00
0 30+00 3,+00
:+
3. -;+12
;4 .,,-.,,,
.,,-...-
3 M. BERBA IHDAN KHOAID ,1 0; -1 0. 3,+40 :. :2+.. :-+2.
:+
:1 -:+:.
;2 .,,-.,-- .,,-..,21 UA?IBATU NISBA -- 00 -2 0. :3+2:
1-+;;
: 23+00 :2+2.
:+
:0 -3+,.
;; .,,-..,:
.,,-...-
4 <ARAH NORI<<AT -- 04 -2 -, :-+3;
1,+00
0 :2+.. 30+,:
:+
:. -;+;2
;: .,,-.,4:
.,,-..,4
2 HIDE SAMPURNA -; 02 -: -1 30+2:
1,+00
0 4,+;: ;;+2.
:+
;: -:+22
;3 .,,-.,0;
.,,-..,0
, I9NASIO BABU ADCENDA -, 0- -; -2 :4+-1
10+;;
: ;;+;: 3.+,:
:+
;; -:+22
;1 .,,-..3;
.,,-...1
1 SEPTIANA SARI PUTRI -0 0, -; -3 ::+,4 10 23+00 :2+;:
:+
;; -3+2.
:. .,,-.-,:
.,,-..,4
1 M. A@@AM RAMADHANI -, 00 -2 0. ::+3;
3-+00
0 ;;+;: :4+2.
:+
;2 -3+.2
:, .,,-.,;:
.,,-..,-
0 DIA8EN9 PUTRI R P ,: 0, -2 0, :4+-1
34+;;
: :2+.. :1+30
:+
;2 -;+3.
:- .,,-.,;.
.,,-...3
0 BEAA NUR SA<IRA -0 02 -1 -1 3-+3; ;: ;;+;: ;;+30
:+
;4 -3+0.
:0 .,,-..21
.,,-..,1
. <ENB IAMIAH ? ,3 00 -; 0, ::+,4
:2+00
0 :2+.. :2+,:
:+
;4 -2+12
:4 .,,-.,:;
.,,-..,,
3 RIKATAAAA SHOREA - ,: 04 -2 -: :0+2:
::+;;
: 30+00 3.+2.
:+
;0 -2+,.
:2 .,,-.,.3
.,,-..,3
; DINDA TASBA <EBRIANTI -, 0- -0 0- ::+,4
1,+00
0 23+00 :4+30
:+
;- -;+,2
:: .,,-..,1
.,,-..,;
0 ANINDBA R.P.P -4 -3 -; -- :,+40
11+00
0 ;;+;: 30+..
:+
;, -0+:2
:; .,,-...3
.,,-....
: APRIAIA PERMATA SANNB ,2 0. -2 0. :,+40 1, :2+.. 30+..
:+
;, -:+2.
:3 .,,-.,0:
.,,-...,
, INAS SA<ITRI ATSIAAH ,1 02 -4 -3 :2+:,
14+00
0 23+00 :;+00
:+
;. -3+4.
:1 .,,-..:,
.,,-..--
. SI?I MAN9ASTI N.? -4 0, -3 -4 :;+40 ,.. 2.+.. :2+..
:+
21 -;+:.
3. .,,-.-,2
.,,-..,,
4 EONITA SIACIAH -0 -: -0 -; :.+:,
30+;;
: 30+00 30+2.
:+
23 -:+;2
3, .,,-.,1- .,,-..,,2 ERIKA PUTRI APRIAIA -0 02 -; 0. 3,+40
:2+00
0 23+00 ;;+30
:+
2; -3+42
3- .,,-.,20
.,,-...0
: RI@KA AUAIA NISAD K -; 0; -; -3 3-+3; :, 23+00 ;4+;:
:+
2; -:+02
30 .,,-...;
.,,-..-,
; RINDI A<RIDA M ,4 00 -: -1 :0+2: 1. ;;+;: :3+00
:+
22 .+..
34 .,,-.,;3
.,,-..,;
: 5AARISSA PUTRI R A D ,2 02 -3 0, ::+3;
:;+00
0 ;;+;: :,+2.
:+
20 -2+3.
32 .,,-.,.:
.,,-...2
4 D?I NUR RA5HMA?ATI -, 00 -; -1 ::+3;
30+;;
: 23+00 :,+..
:+
2, -:+32
3; .,,-.,4;
.,,-..,0
1 ROSITA NUR SACITRI -4 0- -0 -2 :4+-1 3; ;;+;: :;+00
:+
2, -:+-2
3: .,,-..1,
.,,-..,,
0 MUH. IAHAM HIDABATUAAAH -. 0- -: -. :.+:,
1;+00
0 ;;+;: 3,+2.
:+
2. -:+-2
33 .,,-..31
.,,-..,-
, ATHABA MIADA PUTRI B ,3 0, -; -; :-+,4
30+;;
: :2+.. :1+00
:+
2. -3+4.
31 .,,-..,;
.,,-..-,
0 NINDB MAHARANI -- 00 -2 -2 :2+..
3-+00
0 ;;+;: :4+2.
:+
43 -3+0.
1. .,,-.,13
.,,-...1
4 MIRENDA EKANIN9 S -, 02 -2 -2 :2+:, 3. ;;+;: :0+00
:+
43 -;+2.
1, .,,-.,04
.,,-...4
; AADA SHACIRA R ,: 04 -2 -: :0+2:
14+;;
: 23+00 :;+2.
:+
4: -2+22
1- .,,-.,,- .,,-...,2 ROHID BIMANTARA M ,3 00 -2 -1 :2+.. 13 2.+.. :4+..
:+
4; -:+;2
10 .,,-...0
.,,-...-
- ATHAAAH AKMAA < ,1 0- -: -: :2+.. 1: 2.+.. :0+2.
:+
44 -;+32
14 .,,-.,00
.,,-...;
; BEAAA TRI MEITASARI ,2 0- -; -2 :.+.. 3: :2+.. 3,+..
:+
44 -4+:.
12 .,,-..,-
.,,-..,,
: PEBRBANTI MEAIA S ,3 04 -; -, :.+:, 10 ;;+;: :1+30
:+
44 -:+4.
1; .,,-.,2;
.,,-..,-
1 HANNA EKA PRATI?I ,: 00 -: -; :0+2:
1-+;;
: 23+00 :2+2.
:+
40 -;+02
1: .,,-.-.3 .,,-..,-2 BONNIE NABIA A -, 0, -; -0 :-+,4 33 ;;+;: ::+00
:+
4- -4+;.
13 .,,-..00
.,,-...,
3 SONIA TISA PUTRI ,0 0, -; -3 :.+..
::+00
0 30+00 3.+00
:+
4, -3+,.
11 .,,-..:-
.,,-...,
. <ARAH KAMIAA SAASABIAA ,4 02 -2 -; :,+40
1:+;;
: 23+00 :3+..
:+
4, -;+4.
,.. .,,-.,,2
.,,-...4
1
ANDIKA NURHIDABAH
?IDODO ,1 04 -2 -. :.+.. 10 ;;+;: :1+30
:+
01 -2+:.
,., .,,-..1:
.,,-..-,
3 SEAAB AEIDATUA I@@A ,3 04 -3 -0 :0+2:
:0+00
0 :2+.. :4+,:
:+
03 -:+4.
,.- .,,-.,:-
.,,-...;
: D?IKE SUPID B -. 0, -; -4 :-+,4
1-+;;
: 23+00 :2+2.
:+
02 -;+..
,.0 .,,-.,32
.,,-..,2
4 NURAINI MABAAN H -0 0; -; -4 ::+3;
30+;;
: 2.+.. ;;+30
:+
04 -:+,.
,.4 .,,-.,.,
.,,-..-.
0 ASAIKHA <EBRI UTAMI -, 0, -; -; :4+-1
14+00
0 2.+.. :-+,:
:+
04 -3+0.
,.2 .,,-.,40
.,,-..,4
3 AESTARI NUR AISBAH -0 02 -2 -4 :;+40
:1+00
0 23+00 ;3+30
:+
04 -2+42
,.; .,,-.,4.
.,,-..,;
1 M. ANDRA ? -0 0; -- -1 :3+2:
12+00
0 00+00 ;4+00
:+
-1 -:+02
,.: .,,-..2- .,,-..,12 NABIAA RAHMA BANTI -- 00 -2 -0 :0+2:
:;+;;
: ;;+;: :,+;:
:+
-3 -:+12
,.3 .,,-.,-,
.,,-...4
- A<AN MAUAANA ,3 0, -1 -4 :-+3;
:3+;;
: ;;+;: :-+;:
:+
-3 -3+0.
,.1 .,,-.,,;
.,,-...3
1 9ABRIEA PRATINKO ? M ,1 04 -2 -2 :0+2:
34+;;
: 23+00 :,+2.
:+
-: -;+42
,,. .,,-.,3: .,,-...2: SHOIMATU@@UHRO ,: 0- -2 -4 :.+..
3;+00
0 ;;+;: :;+2.
:+
-; -;+3.
,,, .,,-.,;,
.,,-..,0
- INDAH PERMATA ,1 0. -2 -: :-+,4 1; 2.+.. :0+..
:+
-2 -;+-.
,,- .,,-.,;-
.,,-..-.
, AKHMAD AADB RAHMAN M ,- 04 0. -2 :-+,4
12+00
0 2.+.. :-+;:
:+
-4 -;+;.
,,0 .,,-.,4,
.,,-...;
. ?IADA SHA<IRA ,1 -1 -2 -; :.+:,
:1+00
0 ;;+;: :0+..
:+
,; -:+,.
,,4 .,,-.,42
.,,-..,:
: RESTU SANTI ARO<ATI ,3 0. -: -4 :.+:, :3 ;;+;: :-+00
:+
,4 -2+0.
,,2 .,,-..:.
.,,-...2
0 DIMAS ABRIET INDERA S -0 0: -; 0, 30+2: :- 00+00 2-+;:
:+
,- -3+42
,,; .,,-..,3
.,,-...1
0 MERBTA EOTRUNANDA R -, 0. -2 -- :.+..
:3+00
0 ;;+;: :-+2.
:+
,. -;+:2
,,: .,,-.,03
.,,-..,;
4 ANITA 5AROAINA R ,1 0. -; -: :-+3;
;:+;;
: ;;+;: ;:+,:
:+
.; -0+12
,,3 .,,-..2; .,,-....2 AAB @AINAA ABIDIN -, 04 -2 -4 :4+-1 :. 23+00 ;4+,:
:+
.- -:+22
,,1 .,,-.,14
.,,-..,:
3 SIRIN SUHAIMAH -0 04 -: 0. 3,+40
;0+00
0 4,+;: 2-+2.
;+
11 -3+4.
,-. .,,-.,3,
.,,-...;
- AABA SARAH SHABIRAH ,; -1 -3 -: :,+40
34+;;
: 2.+.. ;:+00
;+
13 -;+02
5ADAN9AN
,-, .,,-.,11
.,,-...-
1 MO5H. <AAAHUA ISAAH ,: 0, -4 -3 :,+40
1-+00
0 4,+;: ;:+..
;+
1: -;+,2
,-- .,,-.,3;
.,,-...3
. @AHROTUA <IRDAUS -. 0, -2 -4 :,+40
1.+;;
: 4,+;: ;;+,:
;+
10 -4+:2
,-0 .,,-.,-0
.,,-..-.
4 ER@A SATRIO HANANTO -0 -- -0 0. :.+.. 3; 2.+.. ;3+..
;+
1- -;+:.
,-4 .,,-.,44
.,,-..,3
: ACICA RIADAUA 8ANNNAH ,1 00 -; -4 :-+3;
::+00
0 2.+.. ;0+;:
;+
1- -:+;2
,-2 .,,-.,-; .,,-..,32 5HINDB INDRA ANDRIANI ,3 -1 -: -2 :.+:, 30 2.+.. ;;+2.
;+
1. -;+0.
,-; .,,-.,.2
.,,-..,0
4 MASBRI<ATUA A@I@A -2 00 -; -2 ::+3;
;.+00
0 2.+.. 22+,:
;+
33 -3+0.
,-: .,,-.,:0
.,,-..,1
, ISMATUA IH@A R -0 -1 -2 -3 :2+..
:;+;;
: 4,+;: 21+,:
;+
3: -;+4.
,-3 .,,-..14
.,,-....
1 ECIRA AUREAAA @ -, -3 -: -: :0+2: 3. 4,+;: ;.+30
;+
32 -3+-.
,-1 .,,-..;-
.,,-..,:
; RAHMA RANI ?UAAN < -, 0: -; -1 3.+:,
;2+00
0 00+00 41+00
;+
3- -;+32
,0. .,,-.,1,
.,,-...1
- M. ARI< RAHMAN HAKIM ,1 -3 -2 -; :.+.. 3. 2.+.. ;2+..
;+
3. -2+32
,0, .,,-.,.;
.,,-..--
, CASHTB 5ARRISA AMRU ,: 0, -: -2 :,+40
;4+;;
: 23+00 ;,+2.
;+
:2 --+.2
,0- .,,-..4,
.,,-...0
. MU5HAMMAD HARIS I ,2 0. -2 -3 :.+..
3.+00
0 4,+;: ;,+..
;+
;4 -4+22
,00 .,,-.,2,
.,,-...0
, MUHAMMAD TA8UDDIN -- 00 -2 -, :-+,4 31 -2+.. 2:+..
;+
;, -;+.2
,04 .,,-.,10
.,,-...,
; SETBO AN99ORO P ,2 0; -4 -2 :,+40 1, -2+.. 23+..
;+
;, -:+,.
,02 .,,-.-,1
.,,-...,
4 RI<KB NUR HAKIKI -, 0, -0 -4 :.+:, :4 00+00 20+;:
;+
01 -2+;2
,0; .,,-.,0,
.,,-..,-
3 <ITRIA -. 0. -4 -4 :.+..
21+00
0 2.+.. 24+;:
;+
01 -:+.2
,0: .,,-.,-3
.,,-..,,
1 SITI MARBAM ,4 04 -0 -: :.+.. 2: 4,+;: 41+00
;+
,: -:+-.
5ATATAN :
,. Peserta $ang in$atakan iterima aa"ah N&m&r !r!t , sam%ai ,-.+ an 5aangan N&m&r !r!t ,-, sam%ai ,0:.
-. Peserta $ang in$atakan iterima wa)ib me"ak!kan a*tar !"ang
0. Da*tar U"ang akan i"aksanakan %aa tangga" -, # -0 8!ni -.,-
4. Bagi (a"&n siswa 5ADAN9AN akan ih!b!ngi "ebih "an)!t &"eh SMPN, Pas!r!an
Mengetah!i Pas!r!an+ -. 8!ni -.,-
Ke%a"a Dinas Peniikan K&ta Pas!r!an Ke%a"a Sek&"ah
tt tt
Drs. S!banri&+M.P H)+ Ai"iek P!rwaningsih+ S.P
NIP. ,123.:,: ,132.0 , .-: NIP. ,124.2,2 ,13..0 - ..3

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->