Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian ( Reka Bentuk dan Teknologi – Pendidikan

Rendah ) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) RBT 3119 3 (3 + 0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. 3. 4. 5. Menyiapkan portfolio rancangan pemasaran dengan lengkap dan kemas. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang perniagaan dan keusahawanan Menganalisis penyata kewangan dan kunci kira-kira bagi mengetahui prestasi sesebuah syarikat. Membezakan nilai masa wang kini dan masa depan bagi membuat perancangan satu-satu projek perniagaan. Menyenaraikan dan membincangkan bagaimana teknologi outomasi dan maklumat dapat merubah dunia koporat,memberi nilai-nilai positif terhadap dunia perniagaan dan masalah-masalah yang wujud serta akan wujud dalam dunia teknologi baru. Menyenaraikan dan menghuraikan manfaat hubungan antara usahawan dengan komuniti. Menciri dan menghuraikan konsep dan dimensi jaringan usahawan. Mengaplikasikan kemahiran pedagogi dalam menghasilkan pengajaran yang berkesan dan bermakna.

6. 7. 8.

Sinopsis

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran, kewangan,perniagaan elektronik ( E- dagang ) , undang-undang perniagaan,keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing,,finance, electronic commerce ( E – commerce ) , business law, ,entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills.

Tajuk 1

Kandungan Pengenalan kepada Perniagaan dan Keusahawanan Perniagaan        Definisi Perniagaan Perniagaan dan bukan perniagaan Perniagaan dan untung Perniagaan dan ekonomi Perniagaan dan masyarakat Faktor-faktor pengeluaran Perniagaan kini dan masa depan

Jam 4

B1
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

Tajuk Keusahawanan     Kandungan Definisi usahawan dan keusahawanan Perbezaan antara keusahawanan dan perniagaan Peranaan usahawan dalam masyarakat Sebab-sebab usahawan menceburkan diri dalam perniagaan  Ciri-ciri usahawan  Sebab-sebab kegagalan usahawan Jam 2 Pemasaran Rancangan Pemasaran  Pengenalan  Pasaran sasaran  Trend dan saiz pasaran  Persaingan  Syer pasaran  Ramalan jualan  Strategi pemasaran  Belanjawan pemasaran  Masalah pemasaran Kewangan Persekitaran kewangan di Malaysia  Sistem kewangan  Sistem perbankan dan jenisnya  Pasaran kewangan  Instrumen-instrumen tabungan dan pelaburan  Kewangan Syarikat Pengguna maklumat kewangan Penyata-penyata kewangan 4 3 4 4 Kewangan Perancangan dan Ramalan Kewangan  Proforma penyata pendapatan  Proforma lembaran imbangan  Belanjawan tunai Kewangan Analisis Penyata Kewangan  Nisbah kecairan Nisbah semasa Nisbah cepat  Nisbah pengurusan aset Pusing ganti aset tetap Pusing ganti jumlah aset Pusing ganti inventori Tempoh pungutan purata  Nisbah laveraj Nisbah hutang Nisbah hutang/ekuiti Nisbah perlindungan faedah  Nisbah keberuntungan 4 5 4 B2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) .

Organisasi dan Pengguna  Teknologi Network Infrastructure and Performance Mission-critical networks Network Management ang Network Choice Contingency Planning  Ekonomi dan Organisasi Markets and hierarchies Electronic markets Elektronik hierarchies The commercial transaction Work flow  Pengguna Perkhidmatan Pelanggan Kepelbagaian Pilihan dimaklum Transaksi dan Aliran Kerja 2 8 4 B3 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) .Tajuk Kandungan Nisbah margin untung bersih Nisbah pulangan atas aset (ROA) Nisbah pulangan ekuiti  Nisbah nilai pasaran Nisbah harga perolehan Nisbah pasaran kepada buku  Analisis arah aliran  Analisis keratan rentas  Analisis Du Pont Batasan dan Kelemahan Analisis Nisbah Jam 6 Kewangan Matematik Kewangan  Nilai Masa Wang  Konsep kadar faedah dan dividen  Konsep nilai masa depan (FV)  Konsep nilai masa kini (PV)  Aliran tunai anuiti  Konsep nilai masa depan anuiti (FVA)  Konsep nilai masa kini anuiti ( PVA)  Nilai kini bagi perpetuiti  Aliran tunai tidak sama  Pelunasan pinjaman 4 7 E-Dagang Pengenalan Perdagangan Elektronik  Intergrasi Perniagaan  Peruncitan  Teknologi dan Masyarakat  Jenis-jenis Perniagaan Internet . Ekonomi .Produk Perkhidmatan E-Dagang Persekitaran Teknologi.

Supply-chain management .electronic data interchange  Continuity .Pengenalan .Certificate authorities .Collaboration and change .Digital cash  Clearing .Standard and quality of service  Visibility .Tajuk 9 Kandungan E-Dagang Aplikasi Antara Organisasi  Kos pembelian  Pengurusan inventori  Kitaran masa  Asimilasi teknologi  Penyesuaian teknologi E-Dagang Pencarian Bebas dan Terarah (Free Search and Directed Search)  Search engines  Pengiklanan  Web-based Mass Media  Measuring effectiveness  Agents  Mobile agents  Information brokers  Virtual mall and directories  Direct marketing E-Dagang Penilaian dan Pemesanan ( E-Dagang ) ( Order Entry and Authetication )         Relationship managrment Social interaction Collecting customer profiles Automated order entry The three – Tier client/server system at work Delivering customized products Making order entry work Order forms Jam 2 10 2 11 2 12 E-Dagang Pelaksanaan E-Dagang (Authetication .Clearing.Digital signatures .digital products ang digital dilevery .Kepercayaan .continuity and Visibility)  Authetication .Distributed project management 2 B4 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) .document and messaging .

B5 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) .Tajuk Kandungan . Kerja Kursus Peperiksaan (50 %) (50 %) Rujukan Asas Ahmad Raflis Che Omar.Repositories and frofiles Jam 13 Keusahawanan dan Perniagaan Kecil  Definisi usahawan dan perniagaan kecil  Konsep usahawan bersepadu  Keusahawan dan perniagan kecil  Sumbangan perniagaan kecil  Manfaat memiliki perniagaan sendiri  Masalah dan kekangan perniagaan kecil Keusahawanan dan Perniagaan Kecil Persekitaran dan Jaringan  Persekitaran dan jaringan Sumber keusahawanan Persekitaran luaran dan dalaman Perniagaan sebagai satu sistem  Konsep jaringan usahawan Jenis jaringan peribadi.awam dan perniagaan  Dimensi jaringan Pertukaran Hubungan pertukaran wajib dan sukarela Hubungan lemah dan kuat Ringkas dan Multipleksiti Kepercayaan Saiz jaringan  Faedah jaringan usahawan  Mengurus jaringan usahawan Penerapan Unsur Pedagogi  Pembelajaran kontekstual dalam perniagaan dan keusahawanan  Pembelajaran kontrukstivisme dalam perniagaan dan keusahawanan  Pengajaran reflektif  Pengajaran Masteri Learning  Penyelesaian masalah  Lawatan & kerja luar JUMLAH 2 14 2 15 3 45 jam Penilaian 1. Mengurus kewangan. Bhd. Universiti Utara Malaysia. 2. KEUSAHAWANAN & Pengurusan Perniagaan Kecil.Distributed information mangemant . PTS Publications & Distributors Sdn. Abu Bakar Hamed (2005). Bany Ariffin & Mohamad Abdul Hamid (2003).

M. Kuala Lumpur: McGraw Hill. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Muda dll (2003). J. th Longenecker. J. Marketing & Technology. Kirby. E. Mengurus kewangan.W. Asas pengurusan perniagaan. A. Zaidatol Akmaliah Lope & Habibah Elias (2000). keusahawanan dan ekonomi asas. (2004). Harcourt College Publishers. (2 edition) London: Robert.M. P. (2004).Fajar Bakti Sdn.Aini Hayati Ahmad dll (2008). (2003).com Zaharah Bakar (2003) . UK: McGraw-Hill.F. & Saiful Bahri Sufar (2004). R. (2001). & Hodgets. Pelanduk Publications.Bhd. www. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Teaching design and technology 3-11. Entrepreneurship. Entrepreneurship: Globalization. Asas Pemasaran. & Petty. (2005). Pengurusan perniagaan II. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Pollard. D. Small business management: An entrepreneurial emphasis. Wahab. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Thomas O’Daniel (2000). Muda. Khairuddin Khalil (2003). Pengajian Perniagaan 1.W. & Miiegs. Keusahawanan sebagai kerjaya (Edisi kedua). Longman Che Zuriana Muhammad Jamil & Kamarulzaman Bakri (2001). (2000). Chell. Bany Ariffin & Mohamad Abdul Hamid (2003). Financial Accounting. Keusahawanan sebagai kerjaya (Edisi kedua). Che Zuriana Muhammad Jamil & Kamarulzaman Bakri (2001). Asas perakaunan pengurusan. Moore.. Thompson: South Western.G. Perdagangan. Rancangan Perniagaan : Garis Panduan dan Strategi Untuk Perniagaan Kecil & Sederhana. PTS Publications & Distributors Sdn. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.B. Pengajian Perniagaan 1 (Edisi kedua).Economic. F. Kuala Lumpur Rujukan Tambahan Ahmad Raflis Che Omar. Bhd. Ismail Ab. (2003). Selangor: Fajar Bakti. Jaafar Muhamad (2003). Electronic Comerce : Management. M.pelanduk. Kuala Lumpur: McGraw Hill. Entrepreneurship – A contemporary approach (5 edition). Muda dll (2003). Kuala Lumpur Pena Media . nd B6 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) . C. D. Zarina Salleh & Siti Zahrah Buyong (2005). G. Khairuddin Khalil (2003). M.B. UK: Thomson-Learning. Pengajian Perniagaan 2 (Edisi kedua). Reflective Teaching. Hope. innovation and development. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.B. Kurato. London: Continuum. Prentice Hall. Asas perakaunan pengurusan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful