Anda di halaman 1dari 50

RINGKASAN PENYAKIT-PENYAKIT MATA

SAYANGI MATA ANDA


Mata Terdiri atas: a. Rongga orbita b. Bola mata c. Adnek a ! "al"ebra dan i tem lakrimal RONGGA ORBITA 1. Bent#k e"erti "iramida $. %ibata i dinding t#lang &. %ibagian belakang terda"at & l#bang ' (oramen o"tic) (i #ra orbita #" et in(. *. I i ' a. Bola mata b. + otot "enggerak c. Kelen,ar air mata d. Arteri e. Sara( kranial iii) i-) dan -i (. .emak dan (a cia BOLA MATA Terdiri dari ' 1. %inding bola mata ' a. Sklera b. Kornea $. I i bola mata Sklera a. /aringan ikat kolagen 0ang ken0al 1arna "#ti2 b. Tebal 1 mm c. Bagian belakang terda"at lamina kribro a tem"at menemb# n0a ara( o"tik d. %ila"i i ka" #l tenon dan dibagian de"an ole2 kon,#ngti-a e. %iantara troma) klera dan ka" #l tenon terda"at e"i klera 0ang ka0a "emb#l#2 dara2 3#nt#k n#tri i klera4 (. Bagian dalam terda"at lamina (# ka 0ang membata i klera dan koroid Kornea a. Mer#"akan ,aringan ,erni2 dan bening. ,erni2 karena a-a k#lar b. Bent#k ebagai lingkaran) diameter di#k#r ecara -ertical 11 5 1$ mm bila 61$ mm "ada anak gla#koma congenital c. Tebal 7 8)+ 5 1 mm d. S#mber n#tri i kornea ' - Pemb#l#2 dara2 limb# - 9#mo#r a:#eo - Air mata

e. Terdiri dari ; la"i an ' 1. E"itel! ; 5 + la"i an el) bent#k el ge"eng) #,#ng ara( kornea "ada e"itel 3cab. N. <4) regenera i c#k#" baik) ,ika ter,adi ker# akan tidak timb#l ,aringan "ar#t $. Membran bo1man! ti"i 0ang 2omogen) terdiri dari erat kolagen 0ang k#at) ,ika ter,adi ker# akan timb#l ,aringan "ar#t &. Stroma! la"i an 0ang "aling tebal 3=8>4) ter # #n ata erab#t lamelar ter,alin at# ama lainn0a) ,ika ter,adi ker# akan timb#l ,aringan "ar#t dan le#koma *. Membran di cement! la"i an ti"i ken0al) k#at) bening) tidak ber tr#kt#r) ebagai barrier ter2ada" mikroorgani me dan "emb#l#2 dara2 ;. Endotel! at# la"i el) mem"erta2ankan ke,erni2an kornea) tidak ada kemam"#an regenera i "aling tebal troma) "aling k#at de cement "aling "eka endotel Kelainan kornea 0ang men0ebabkan gangg#an re(rak i' 1. radang $. TI? meningkat &. ikatrik dari #lk# 0ang emb#2 Isi Bola Mata 1. Lensa a. Bening) bikon-ek ) tebal ; mm) diameter = mm b. %i(ik a i ole2 @on#la @inn c. Terdiri dari ka" #l) kortek ) dan n#kle# d. Bertamba2 # ia) n#kle# membe ar e. A#ng i ' membia ca2a0a men,adi (ok# (. Mer#"akan ala2 at# media re(rakta g. Kom"o i i ' 8);> air) &;> "rotein 3kri talin ) ) 4 2. Tidak mem"#n0ai "emb#l#2 dara2 dan "er ara(an i. Semakin bertamba2 # ia n#kle# emakin membe ar ,. A#ng i #nt#k membia kan ca2a0a k. Kek#atan B$8 %io"tri 2. Uvea a. .a"i an ked#a dinding bola mata b. /aringan l#nak c. Terdiri dari & bagian ' iri ) badan iliar) koroid Iris : a. Membran ber1arna b. Bent#k irk#lar) ditenga2 terda"at "#"il dengan diameter & 5 ; mm c. Ber"angkal "ada badan iliar d. Perm#kaan iri ban0ak lek#kan 3kri"tae4 &

e. ?tot iri 7 otot "olo ' (ingter "#"il) dilator "#"il (. Pemb#l#2 dara2 ' - Sirk#l# ma,or 7 "angkal iri - Sirk#l# minor 7 "#"il g. Sara( ' n. Na o iliar cabang n. Iii - Sim"ati 7 midria i - Para im"ati 7 mio i Badan Siliar : a. M#lai dari "angkal iri ora erata b. Terdiri dari ' - Pro e # iliari ) (#ng i ' "rod#k i 2 a - ?tot illiar 3 irk#lar) radial) meridional4) (#ng i ' akomoda i 3len a cemb#ng4 Koroid : a. Carna cokelat t#a) diantara retina dan klera b. M#lai dari ora erata terda"at "a"il o"tik c. Ka0a "emb#l#2 dara2 d. A#ng i ' n#tri i retina bagian l#ar 3. Badan ka a ! or"#s vitre#s$ a. Sebagian mengi i bola mata b. Tidak ber1rna) bening) kon i ten i l#nak c. %ila"i i membran 2ialoid d. A-a k#ler e. Menda"at n#tri i dari koroid) badan iliar) dan retina Kelainan) keker#2an karena' - "# endo(talmiti - dara2 2emo(talmiti - degenera i retino"ati diabetik g#nakan o(talmo ko" #nt#k meli2at kelainan "ada kor"# -itre# %. Retina a. Membran bening dan ti"i 1 mm b. Terdiri dari erab#t ara( o"tik c. .etak antara badan kaca dan koroid berak2ir "ada ora erata d. Terda"at mak#la l#tea 3bintik k#ning4) diameter 1 5 $ mm ebagai "# at "engli2atan e. & mm ke ara2 na al terda"at "a"il ara( o"tik 3bintik b#ta4 (. Arteri dan -na retina entral ma #k ke bola mata ditenga2 "a"il ara( o"tik g. Ada 18 la"i an ' - Membran limitan dalam - .a"i an erab#t ara() terda"at cabang #tama "emb#l#2 dara2 retina - .a"i an el ganglion) el ara( bercabang di ini - .a"i an "lek i(orm dalam - .a"i an n#kle# dalam) terbent#k dari badan dan n#kle# el bi"olar .a"i an "lek i(orm l#ar

Membran limitan l#ar .a"i an n#kle# l#ar) terdiri dari n#kle# el ker#c#t dan batang .a"i an el batang dan ker#c#t) (#ng in0a menangka" inar .a"i an e"itel "igmen

&#'or A(#os normaln0a ,erni2 kelainan 2#mor a:#o 0ang menggangg# re(rak i' - radang - 2i"o"ion 3"# 4 - 2i(ema 3"erdara2an4 Bilik mata de"an 3D?A4 bata kornea am"ai iri dan ka" #l anterior len a Bilik mata belakang 3D?P4 bata dari la"ian belakang iri am"ai len a 3@on#la @inn4

DEDE-DEDE
)) MATA M*RA&
Kon,#ngti-iti <i # 9i"eremi E"i(ora) (oto(obia Sekret Pal"ebra Kornea D?A 9. A:#o# Iri P#"il .en a Tera"i Normal kon,#ngti-a Ban0ak Normal /erni2 D#k#" Normal Normal Normal Normal Antiin(ek iG antialergi Keratiti Tergant#ng letak in(iltrat "erikornea B Normal Bercak in(iltrat c#k#" normal normal normal normal Sim"tomatik 3 iklo"legik4) ka# ati() bebat mata E-eiti Anterior Men#r#n "erla2an) tergant#ng letak radang iliar B normal G#m"alan el radang Sel radang 3B4 Sel radang 3B4) (lare 3B4) t0ndal e(ek 3B4 Kadang edema 3bomban 4 mio i Sel radang menem"el Sim"tomatik 3 iklo"legik4) ka# ati() bebat mata) teroid ,ika tidak ada in(ek i Gla#coma ek#nder) katarak kom"likata Baik ,ika kom"lika i 3-4 Gla#koma Konge ti( Ak#t Men#r#n mendadak MiF in,ek i Edema Edema) #ram 3tidak bening4) 2alo 3B4 dangkal Kental Kri"ta meng2ilang karena edema Mid midria i 3d';mm4 Ker#2 Antigla#koma Sinekia H1G& iridektomi Sinekia 61G& beda2 (iltra i

Kom"lika i Keratiti e"it2elial) #lk# kornea) (likten

Progno i

Baik ,ika kom"lika i 3-4

Ab e kornea) #lk# kornea) #-eiti anterior) endo(talmiti ) katarak kom"likata Baik ,ika kom"lika i 3-4

/elek ,ika TI? meningkat dlm &F$*,am

Keterangan' Alikten' ton,olan ber#"a eb#kan el- el radang kronik di ba1a2 e"itel kon,#ngti-aG kornea 9i"eremiGIn,ek i iliar' "ikirkan & kem#ngkinan #-eiti anterior) keratiti ) gla#coma ak#t

)) le#kokoria:
katarak retinobla toma endo(talmiti 3endogen4 (ibro"la i retrolental

)) 'ata "#ti+:
abla io retina DSDR Pa"il edema Pa"il atro(i Ne#riti o"tic Retino"ati diabetic E-eiti "o terior Gla#coma "rimer Abla io retina T#mor retina Badan kaca 2i"er"la i M0o"ia tinggi retinobla toma endo(talmiti (ibro"la ia retrolental abla io retina okl# i "#"il "a"il atro(i "a"il edem ne#riti o"tic gla#coma "rimer #-eiti "o terior DSR Retino"ati diabetic Mio" tinggi

)) "ro"tosis:
el#liti orbita - " e#dot#mor - gra-e o(talmo"ati a- 2#nt tanda br#it. Steto ko" diletakkan dig labella terdengar b#n0i eirama dengan nadi

TRIAS-TRIAS
Tria akomoda i - len a cemb#ng - kontrak i otot iliar - @on#la @inn kendor Tria keratiti - (oto(obia - e"i(ora - ble(aro "a me Tria #-eiti inekia "o terior - keratik "re i"itat - (lareGt0ndall 3B4 Tria Gla#koma Ak#t - 2i"eremi #nilateral - "#"il midria i non reakti( - "al"a i bola mata kera e"erti bat#

MATA AIR DARI AIR MATA


,#n-si air 'ata : 1. Meng2al# kan "erm#kaan air kornea $. Memberi n#tri i "ada kornea &. Anti bakteri *. Perlind#ngan mekanik ter2ada" benda a ing Ko'"osisi air 'ata : 1. .a"i an lemak 3berada diata 4 a. Mencega2 "eng#a"an dan ,at#2n0a air mata b. Terdiri dari kole terol e ter $. .a"i an ak#o a. .a"i ann0a tebal b. Terda"at kel. .akrimal a e ori# c. Sebagai n#tri i dan anti bakteri d. Terdiri dari elektrolit) air) gl#ko a) alb#min) glob#lin) li o@im &. .a"i an m# in 3berada diba1a24 a. Terda"at el goblet 0ang ber i(at 2idro(ilik b. Terdiri dari glliko"rotein .rod#ksi air 'ata : a. <ol#me "rod#k i air mata 7 8); 5 1)$; grG1+ ,am b. Saat tid#r) air mata tidak di"rod#k i dan emakin t#a # ia emakin men#r#n "ro #k i air mata c. P2 berki ar I)& 5 I)I d. Mengand#ng gl#ko a) natri#m) klon alb#min) glob#lin) li o@im Sekresi air 'ata air mata kant# media "#nct#m lakrimali kanali lakrimali kanali kom#nikan ak# lakrimali d#kt# na olakrimali meat# na i in(erior .en-at#ran sekresi air 'ata : 1. N. .acrimali 3 en orik) mi aln0a kema #kan benda a ing4 $. N. Aaciali 3motorik) 2#b#ngan dengan emo i4 &. Serat im"ati er-ikal otonom )ia-nosa : Te Sc2immer I 3te ekre i air mata4 /aran0a : Kerta (ilter C2atman "an,ang *8 mm) lebar ; mm) li"at 1; mm "ada #,#ngn0a. Bagian 0ang dili"at diletakkan di (ornik in(erior. %it#ngg# ; menit) dili2at bagian kerta 0ang ba a2. Nilai nor'al: 18 5 &8 mm. 9i"o ekre i < 18 mm Tes Anel mengeta2#i (#ng i kanali lakrimali

Tera"i : air mata b#atan .atolo-i : 1. 9i"er ekre i ' "rod#k i air mata berlebi2an) mi al "ada ob tr#k i d#kt# na o lakrimali 3%N.4 $. 9i"o ekre i ' "rod#k i air mata berk#rang) mi aln0a "ada ' a. %e(i ien i lemak 3Ble(ariti 4 b. %e(i ien i ak#o 3R2e#matoid art2riti ) radang4 c. %e(i ien i m# in 3tra#ma kimia-ba a4 d. E"itelio"ati 3di tro(i kornea) 0ait# la"i an e"itel tidak rata4 e. Kelainan "al"ebrae 3"are e N. <II4 .akrima i' "rod#k i gland#la lakrimal berlebi2an E"i(ora' #mbatan "ada al#ran ek kre i air mata )AKRIOSISTITIS in(ek i ak#t bakteri di ak# lakrimali men0ebar ke ,aringan ekitar edema dan eritema di kant# mediali Ge,ala Tera"i n0eri di kant# mediali men0ebar ke da2i) "i"i) orbita) dalam) gigi de"an "al"a i ak# lakrimali membe ar l#nak edema dan eritema di kelo"ak mata bi a e" i antibiotik dekom"re i ak# analgetik anti"iretik kom"re 2angat

18

BETIMBIL
&OR)*OLUM
Peradangan #"#rati( kelen,ar air mata' Ek terna kelen,ar @ei dan moll "enon,olan ke ara2 k#lit "al"ebra Interna kelen,ar meibom "embengkakan agak be ar Etiologi' in(ek i ta(ilokokk# dan moraFella Ge,ala klini - ra a menggan,al "ada kelo"ak mata - ra a akit 0ang bertamba2 bila men#nd#k) n0eri bila ditekan - tamba" ben,olan ber1arna mera2) akit bila ditekan dekat "angkal b#l# mata - gambaran e"erti ab e kecil Pengobatan - kom"re 2angat 18-1; menit &-*F e2ari - antibiotic to"ical 3F0trol4 B Am"i ilin *F1 - bila tidak kem"e in i i - "erbaikan 20giene 9ordeol#m bila men#nd#k akit berarti ma i2 tadi#m in(iltrati( ,angan diin i i Kom"lika i' ab e G el#liti "al"ebra

KALA1ION
Peradangan gran#lomato a kelen,ar meibom 0ang ter #mbat) in(ek i ringan Ge,ala' - ben,olan "ada kelo"ak - 2i"eremi 3-4 - n0eri tekan 3-4 - " e#do"to i - adeno"ati "rea#rik#ler tidak membe ar - kadang-kadang ter,adi "er#ba2an bent#k bola mata Tera"i' - kom"re 2angat - antibiotic localG i temik - ek koria iG ek tir"a iGin i i ebagian da"at emb#2 endiri - bila ber#lang "erik a 2i to PA

11

.TOSIS
t#r#nn0a kelo"ak mata bagian ata . Kelo"ak da"at t#r#n edikit ata# men#t#"i bola mata ecara ke el#r#2an. Kelo"ak mata 0ang t#r#n da"at menggangg# "andangan normal. /ika ter,adi e,ak la2ir) "to i bia an0a di ebabkan ole2 gangg#an "erkembangan otot "engangkat kelo"ak. Ge,ala' Tanda "to i 0ang "aling ,ela adala2 t#r#nn0a kelo"ak it# endiri. Anak-anak dengan "to i ering mendongakkan ke"alan0a kebelakang agar bi a meli2at dari te"i ba1a2 kelo"ak mata mereka. Penanganan Pto i da"at men0ebabkan amblio"ia 3mata mala 4. Bila menggangg# o"era i. /ika "to i ter eb#t tidak menggangg# "engli2atan) maka tidak dib#t#2kan o"era i egera. ?"era i da"at dilak#kan #nt#k t#,#an ko metik.

TRIKIASIS
B#l# mata tekadalam men0#c#k Etiologi Trikia i ' - S"a me enili - Tra#ma kimia - Sikatrik trakoma

1$

DAGING TUMBUH DI MATA


.T*RIGIUM "enebalan kon,#ngti-a b#lbi berbent#k egitiga) miri" daging 0ang men,alar ke kornea. Mer#"akan #at# "ert#mb#2an (ibro-a k#lar kon,#ngti-a 0ang ber i(at degenerati( dan in-a i(. Bia an0a terletak "ada cela2 kelo"ak bagian na al ata#"#n tem"oral kon,#ngti-a 0ang mel#a 2ingga kornea. Etiologi tidak diketa2#i dengan ,ela . %id#ga mer#"akan neo"la ma) radang dan degenera i. %i ebabkan irita i kroni akibat deb#) ca2a0a inar mata2ari) dan #dara 0ang "ana . Aaktor re iko ter"a"ar inar #ltra-iolet tinggi ter#tama orang dengan akti-ita lebi2 ering di l#ar r#ma2. "ria 6 1anita Pterigi#m bia an0a bilateral) karena ked# mata mem"#n0ai kem#ngkinan 0ang ama #nt#k kontak dengan inar #ltra -iolet) deb# dan kekeringan. %aera2 na al kon,#ngti-a relati( menda"at inar #ltra -iolet 0ang lebi2 ban0ak dibandingkan dengan kon,#ngti-a 0ang lain) karena di am"ing kontak lang #ng) ,#ga dari "ant#lan 2id#ng lebi2 ering dida"atkan "terigi#m Ge,ala Klini - m#lai dari tan"a kel#2an am"ai kel#2an mata mera2) bengkak) gatal) irita i) dan "andangan kab#r - Pada "emerik aan (i ik) "terigi#m da"at mem"erli2atkan bebera"a "er#ba2an (ibro-a k#lar "ada la"i an kon,#ngti-a dan kornea. Penatalak anaan - Pterigi#m ringan tidak "erl# diobati. - Pterigi#m 0ang mengalami irita i) da"at diberikan antiin(lama i tete mata dan -a okon triktor tete mata. - Pterigi#m 0ang men,alar ke kornea lebi2 dari & mm) dari limb# ebaikn0a dio"era i. - Ent#k mencega2 ter,adin0a kekamb#2an etela2 o"era i) dikombina i dengan "emberian ito tatika mitocin tete mata ata# da"at ,#ga dikombina i dengan "emberian radio-tera"i dengan inar Beta. Pencega2an Kacamata "elind#ng inar mata2ari Beda "teri-i#' dan "se#do"teri-i#' Pterigi#m ebab Pro e degenerati( onde Tak da"at dima #kkan di 1& P e#do"terigi#m Reak i t#b#2 "en0emb#2an dari l#ka bakar) G?) di(teri) dll da"at dima #kkan di ba1a2n0a

ba1a2n0a kekamb#2an Re idi( # ia %e1a a .INGU*KULA

Tidak anak

Ping#ek#la adala2 #at# "enon,olan ber1arna "#ti2 kek#ningan 0ang t#mb#2 di dekat kornea. Ek#rann0a bi a emakin be ar. Pen0ebabn0a tidak diketa2#i teta"i "ert#mb#2ann0a did#k#ng ole2 "ema"aran inar mata2ari dan irita i mata. Ping#ek#la tidak enak dili2at teta"i bia an0a tidak men0ebabkan ma ala2 0ang eri# dan tidak "erl# dib#angGdiangkat

1*

KONJUNGTIVITIS
Ge,ala Klini ' - ra a ada "a ir di mata) - gatal - "ana - mata mera2 20"eremia kon,#ngti-a - e"i(ora - " e#do"to i - 2i"ertro(i "a"iler - k2emo i 3edema kon,#ngti-a - "rea#rik#ler adeno"ati Perbedaan macam-macam kon,#ngti-iti berda ar etiologi' Gatal 9i"eremi Air mata Ek #da i Adeno"ati "rea#rik#ler Kerokan ek #dat Sakit tenggorokan) demam Pengobatan <ir# minimal #m#m ban0ak Minimal Sering mono it kadang Bakteri minimal #m#m edang ban0ak ,arang PMN kadang Klamidia minimal #m#m edang ban0ak Pada kon,#ngti-iti ink# i PMN) el "la ma) inkl# i Tak "erna2 Alergi 9ebat Em#m Sedang Minimal Eo ino(il Tak "erna2 Anti2i tamin) kortiko teroid

S#l(onamide) gentamicin 8)&>) kloram(enikol 8);> Kom"lika i' "2likten) keratiti e"it2elial) #lk# kornea

KON2UNGTI3ITIS 3*RNAL kon,#ngti-iti bilateral ber#lang men#r#t m# im dengan gambaran "e i(ik 2i"ertro(i "a"iler di tar # dan limb# Ge,ala - gatal 0ang men#r#n "ada m# im dingin - "to i bilateral - geta2 mata 0ang ela ti bila ditarik - gambaran renda "ada limb# ering terda"at kelainan di kornea Pengobatan' kortiko teroid lokal

1;

TRAK&OMA Kon,#ngti-iti karena c2lamidia trac2omati - cender#ng mengin(ek i ked#a mata - a1aln0a miri" kon,#ngti-iti kroni 0ang lain Stadi#m' 1. edem "al"ebra B 2i"eremi kon,#ngti $. a. 2i"ertro(i (olik#lar b. 2i"ertro(i (olik#lar B "a"ilar &. ikatrik 0ang ma i2 akti( *. e:#eleG ikatrik tidak akti( Pengobatan Tetra iklin 1> ale" mata B tetra iklin *F$;8 mg ata# eritromi in *F$;8 mg 3&-* mingg#4 Kom"lika i' keb#taan GONOBL*NOR* kon,#ngti-iti 2i"erak#t dengan ecret "#r#len di ebabkan N gonorea Ge,ala Klini - ter,adi mendadak - 20"eremia kon,#ngti-a 2ebat - kelo"ak mata bengkak - nana2 ban0ak ekali - bi a ter,adi "erdara2an akibat "eca2n0a "emb#l#2 dara2 kon#ngti-a Penanganan - MRS i ola i - Secret diber i2kan dg ka"a teril - In, PP ;8888 IEGkgBB - Terami in &F1 ?%S) gentami in +F1 ?%S - Secret dicat gram tia" "agi. Bila &F "F 3-4 "#lang - Kon #l ke k#kel SIMBL*,ARON Perlengketan antara kon,#ngti-a "al"ebra) kon,#ngti-a b#lbi) dan kon,#ngti-a (orniF .ebi2 ering ter,adi di in(erior. Etiologi' - tra#ma kecelakaan - o"era i - l#ka baker) akibat @at kimia dan logam cair - "eradangan akibat trac2oma dan di(teri Tera"i' Ringan' dile"a kan dan diberi ale" 1+

Berat' o"era i "la tic) dile"a kan) dit#t#" dengan membran m#ko a m#l#t ata# bibir Pencega2an imble(aron "o t o"era i' beri ale" mata 0ang ban0ak #nt#k melicinkan &*MATOM SUBKON2UNGTI3A Ter,adi akibat "eca2n0a "emb#l#2 dara2 0ang terda"at "ada ata# di ba1a2 kon,#ngti-a 3a.kon,#ngti-a dan a e"i klera4 Ter,adi "ada keadaan dimana "emb#l#2 dara2 ra"#2' - E ia lan,#t - 9i"erten i - Atero klero i - Kon,#ngti-iti 2emoragik - Anemia - Pemakaian antikoag#lan - Bat#k re,an - Tra#ma Pada (rakt#r ba i cranii 2ematom kacamata 3karena berbent#k kacamata 0ang ber1arna bir# "ada ked#a mata4 Pengobatan' kom"re 2angat dalam 1-& mingg# akan di era" ecara "ontan

1I

KERATITIS
Etiologi' bakteri) ,am#r) -ir# Aaktor Re iko' Pera1atan len a kontak 0ang b#r#k! "engg#naan len a kontak 0ang berlebi2an 9er"e genital ata# in(ek i -ir# lain im#node(i ien i 9igieni b#r#k N#tri i k#rang baik 3kek#rangan -itamin A4 %e(i ien i air mata Kla i(ika i e"itel S#"er(icial #be"itel troma inter titial Pro(#nda di i(ormi klerotikan Keratiti "#ngtata in(ittrat ber#"a bercak-bercak 2al# ) bilateral. Pen0ebabn0a tidak "e i(ik Keraititi ,am#r in(iltrat ber2i(a dan atelit. Terletak di troma Keratiti -ir# "#ngtata #"er(icial. Terk#m"#l di membrane bo1man Keratiti 2er"etic berbent#k dendritik Keratiti n#m#lari in(iltrat b#ndar berkelom"ok) te"i tega membent#k gambaran 2alo. Kroni ) #nilateral Keratiti ne#ro"aralitik akibat kelainan ara( trigemin# keker#2an B kering da0a ta2an men#r#n in(ek i Tria keratiti - (oto(obia - e"i(ora - ble(aro "a me 9er"e @o ter) 2er"e "#nctata N#m#lari ) di i(orm ne#ro"aralitik im"lek)

KERATITIS

1J

S"a me iri n0eri 2ebat ter#tama ,ika kena inar (oto(obi ber# a2a men#t#" mata di "al"ebra "a me "al"ebra 3ble(aro "a me4 N0eri e"i(ora /ika keratiti terletak di entral "andangan kab#r Adan0a "a me iri dan n0eri kornea bila kena ca2a0a n0eri (oto(obia Macam-macam in(iltrate' N#mm#lar' keratiti n#m#lari P#nctata' keratiti "#nctata #"er(iciali %endriteG(ilament ' 2er"e im"lek %i ce(orm' tromal keratiti In(iltrate bakteri' ab#-ab# dari "eri(er ke entral. 9i"o"ion3B4 /am#r' in(iltrate ab#-ab# dg le i atelit <ir# ' (ilament) telata) ata# dendrite Pada 2er"e im"lek en ibilita kornea men#r#n karena men0erang cabang ara( o(talmika 2i"o te ia tidakGk#rang n0eri Te (lo#re en i 3B4 2an0a "ada keratiti #"er(icial di e"itel. Selebi2n0a) 2a iln0a 3-4 Te (lo#re en i' - "antocain 1> - kerta (lo#re in diberi 1 tete cairan (i iologi - tem"elkan "ada (ornik in(erior - "enderita men#t#" dan memb#ka matan0a meratakan cairan - 2a il 3B4 7 1arna 2i,a# Tera"i' 1. e #ai ka# a $. iklo"egik &. bebat mata T#,#an bebat mata' - meng2indari in(ek i ek#nder - meng2indari ca2a0a - mem"erce"at e"iteli a i Kom"lika i keratiti ' - #lk# 2i"o"ion endo(talmiti "ano(talmiti meningiti Gen e(aliti emb#2 ikatrik & tingkatan ikatrik 1. Le#koma di troma. %engan mata telan,ang bi a dili2at $. Mak#la di #be"itel. %engan enter bi a dili2at 1=

&. Neb#la di e"itel. %engan litlam" ata# l#" bi a dili2at Perbedaan ikatrik dan in(iltrat Sikatrik In(iltrat Bata tega Tidak tega .icin S#ram Te (lo#re in 3-4 Te (lo#re in 3B4 Tanda radang 3-4 Tanda radang 3B4 Kerato"la tiG tand#r kornea' mengganti "otongan kornea 0ang ker#2 dengan kornea 0ang tran "aran) baik mengenai ke el#r#2an ketebalan kornea 3kerato"la ti "enetran 4 ata# 2an0a la"i an #"er(i ialn0a 3kerato"la ti lamellar4.

$8

ULKUS KORNEA
Ge,ala klini ' n0eri mata mera2 ble(aro "a me gangg#an -i # mata kab#r e"i(ora (oto(obia in(iltrat 3B4 ,aringan nekrotik 3B4 "engga#ngan te"i tidak tega tanda-tanda radang te (lo#re en 3B4 di te"i #lk# letak' entral 31ala# kecil -i # men#r#n4) "ara entral) "eri(er #lk# "er(ora i #-eiti endo(talmiti #lk# "er(ora i emb#2 le#koma ad2eren 3 ikatrik dengan tanda 2itam di tenga2 0ang mer#"akan inekia anterior4 gla#coma ek#nder indika 1. $. &. *. i ra1at ina"' #lk# entral l#a #lk# 6 ; mm #lk# dengan ancaman "er(ora i 3de cementocele e"erti mata ikan4 #lk# dengan 2i"o"ion

kom"lika i #lk# ' - "er(ora i #-eiti endo(talmiti - le#koma ad2eren - 2i"o"ion gla#coma ek#nder &i"o"ion bed re t dengan "o i i etenga2 d#d#k dengan bantal tinggi. Tujuan' - melokali ir ,aringan 2i"o"ion agar tidak men0ebar ke trabek#lae - e-al#a i 2i"o"ion - meng2indari "en0ebaran men,adi gla#coma ek#nder meng2indari 2i"o"ion dengan ,aringan (ibrotik' "ada 2i"o"ion "o i i miring akan ik#t bergerak) edang ,aringan (ibrotik tidak Ulk#s Mooren 4 #lk#s roden 4 #lk#s ser"ens kronika

$1

Etiologi' bel#m ,ela -ir# ) alergi) a#toim#n Ge,ala' angat akit - #lk# di te"i kornea mengga#ng - -i # tidak terlal# tinggi - (oto(obi - lakrima i - k2a #lk# elal# men,alar dari "inggir ke tenga2 dengan bent#k #lk# terga#ng Tera"i' kortiko teroid. Bila tidak bi a "eritomi 3"emotongan te"i kon,#ngti-a agar "emb#l#2 dara2 tidak am"ai ke limb# #lk# kornea ole2 bakteri bia a di entral conto2' " e#domona aerogino a) Sta"2ilococc# ) "ne#mococc# e"itel kornea ta2an ter2ada" em#a ,eni k#man) kec#ali' - Nei eria Gonorr2ea - Nei eria Meningitidi - 9emo(il# Ulk#s ole+ 5a'#r' Etiologi' candida) a "ergill# ) "enicill#m Aaktor "redi "o i i' kortiko teroid tete Bent#k le i atelit dengan in(iltrat Bila ada "eradangan 2ebat 2i"o"ion Ulk#s ole+ vir#s am#boid) n0eri k#rang) en ibilita k#rang 3karena -ir# men0erang ara(4) reak i 2i"er en iti-ita di ekitar #lk# tera"i' anti-ir# keratitis dapat menjadi ulkus kornea jika ada mikrolesi pada epitel kornea

$$

UVEITIS
E-ea terdiri dari' - badan iliar - iri - koroid Anterior E<EITIS Media Po terior Iri Badan iliar koroid korioretiniti irido ikliti

U3*ITIS ANT*RIOR Da# a' Endogen' dari "en0akit i temik 3 i(ili ) B) re#matik) 9) %M) idio"atik Ek ogen' tra#ma Tria #-eiti anterior inekia "o terior - keratik "re i"itat - (lareGt0ndall 3B4 Ge,ala: - ra a akit di b#lb# ok#li akit ke"ala di tem"oral - (oto(obi - lakrima i - mata e"erti ada "a ir - mata mera2 - ble(aro "a me - bent#k iri tak terat#r) karena "erlekatan - len a ker#2 karena "eradangan - "#"il mio i Pato(i iologi' "eradangan ek #da i iri edema) badan iliar "#cat) re(lek lambat ek #dat ma #k D?A 2#mor a:#o ker#2 3(lare B4 radang mengg#m"al) mengenda" di bagian ba1a2 2i"o"ion bila mengenda" di endotel 7 keratik "re i"itat Kom"lika i' - katarak kom"likata $&

gla#coma ek#nder retiniti "roli(eran inekia anterior dan "o terior okl# i "#"il endo(talmiti "ano(talmiti

Tera"i' - Ka# ati( - Siklo"egik - Kortiko teroid - Anti"iretik E-eiti dira1at ina") bila' ada 2i"o"ion #-eiti bilateral terda"at kom"lika i

"rod#k cairan meningkat men0#mbat #d#t D?A tekanan o motic meningkat kom"lika i gla#coma ek#nder U3*ITIS .OST*RIOR Pen0ebab' 2i"er en iti-ita ) in(ek i Ge,ala' - tidak n0eri - gangg#an bercak di la"ang "andang 0ang emakin ban0ak - -i # men#r#n - mata tidak mera2 - kadang di ertai (oto" ia Tera"i' iklo"egik ale" mata kortiko teroid - in,ek i kortiko teroid - oral kortiko teroid Kom"lika i inekia "o terior - katarak kom"likata - edema mac#la i toid - abla io retina - "a"il atro(i

$*

GLAUKOMA
Kla i(ika i "rimer S#d#t terb#ka ek#nder Tan"a blok "#"il Blok "#"il "rimer G.AEK?MA S#d#t tert#t#" ek#nder Tan"a blok "#"il Dam"#ran Tan"a blok "#"il Blok "#"il

Blok "#"il Tan"a blok "#"il Blok "#"il

Kongenital Nilai TI? normal 18 5 $1 mm9g %inamika a:#o# 2#mor' Badan iliar mem"rod#k i 2#mor a:#o# bilik mata belakang menaglir le1at "#"il ma #k ke bilik mata de"an kel#ar mele1ati an0aman trabek#la kanali c2lemm -ena e"i klera 3r#te kon-en ional4 Pemb#angan le1at "emb#l#2 dara2 m iliar rongga #"ra iliarG #"rakoroid "ori"ori clera -ena -orteF GLAUKOMA .RIM*R SU)UT T*RTUTU. Ge,ala klini ' - n0eri mata 2ebat mendadak - mata angat kab#r) meli2at 2alo - mata mera2 2i"eremi kon,#ngti-a dan iliar

$;

-i # angat men#r#n edema kornea D?A angat dangkal P#"il lebar lon,ong) re(lek ca2a0a 3-4 TI? angat tinggi 3tonometri4 S#d#t bilik mata de"an tert#t#" 3gonio ko"i4

Tria Gla#koma Ak#t - 2i"eremi #nilateral - "#"il midria i non reakti( - "al"a i bola mata kera e"erti bat# * tadi#m gla#koma Prodormal Kel#2an N0eri mata3BG-4 Pengli2atan kab#r Meli2at 2alo Pemerik aan Pal"ebra edema) (i ik kon,#ngti-a miFed in,ek i) edema kornea) BM% dangkal) "#"il midria i Tera"i iridektomi Ak#t Mata cekot-cekot) mata mera2) m#al m#nta2 <i # men#r#n) TI? meningkat Ab ol#t Pengli2atan 3-4 <i # 8) mata kera e"erti bat#) "#"il midria i ) iri atro(i En#klea i b#lbi %egenerati( Mata angat akit Kornea b#la kerato"ati) len a katarak) atro(i b#lbi

Medikamento a) beda2

Kom"lika i gla#koma ak#t konge ti(' inekia anterior "eri(er - katarak kom"likata - atro(i "a"il - ek ka-a i - gla#coma ab ol#te GLAUKOMA SU)UT T*RBUKA .RIM*R - Kelainan tdk k2a - Si(at kroni - Bia an0a "d org t#a 6 *8 ta2#n - $ bent#k ' - /#-enile o"en angle gal#koma - P?AG - Penderita "ria 6 1anita Ge,ala Mata tenang) tdk mera2) tdk cekot-cekot Bia an0a mengenai ke-$ mata 3dera,at beratn0a tdk ama4

$+

<i # K "erla2an-la2an b#ta meneta" 3 Lmaling "engli2atanM4 3<i # K bila d2 ter,adi ek ka-a io gla#komato a4 <i # 7 8) ole2 karena atro(i PN.II - la"ang "andang men0em"it k2a "e i(ik. GLAUKOMA S*KUN)*R di ebabkan ole2 kelainan "en0akit di dlm mata t b 1. "ada kornea ' lekoma ad2eren $. "ada D?A ' 2i(ema) 2i"o"ion &. "ada Iri G"#"il ' Sinekia "o terior) t#mor iri ) ekl# io N okl# io "#"il *. "ada .en a ' katarak imat#r G2i"ermat#r G mat#r 3ka" #l meni"i mata len a kel#ar gla#koma4 #bl#k a i lenti ) l#k a i lenti 3ke "o terior merang ang kor"# iliari "rod#k i 9A4 ;. "ada egmen "o terior ' T#mor) intraok#ler) gla#koma neo-a k#ler)"erdara2an D< ma i() trombo it <. entrali . +. Pemakaian kortiko teroid ,angka "an,ang mi ' "d a ma bronkiale) r2e#matik) kon,#ngti-iti -enali Tera"i ' - Se #ai ka# a Progno i gla#coma ek#nder lebi2 baik dibandingkan gla#coma "rimer GLAUKOMA KONG*NITAL Gla#koma berkaitan dgn anomal0 kongenital a.l' a. Gla#koma ber"igmen b. Aniridia c. Sindroma AFen(ield d. Sindroma St#rge-Ceber e. Sindroma Mar(an (. Ne#ro(ibomato i g. Sindroma .o1e Ge,ala Aloanamne i ' mata berair) (oto(obi Tanda dini ' megalokorneaGmakrokornea { O <ertikal { O 6 11); mm c#riga gla#koma { O 6 1$)8 mm diagno a "a ti gla#koma { R#"t#r membrance de cement. Tanda lan,#t ' Edema kornea dgn egala akibatn0a

$I

Sklera "erikornea meni"i ) 1arna kebir#an PN. II ' ek ka-a io gla#komato a B#(talm# ) 2idro(talm# . Tera"i ?"erati( P%ini 3 kornea ma i2 ,erni24 Goniotomi) YAG la er goniotomi P.an,#t ' Trabek#lektomi T*RA.I UMUM GLAUKOMA 1. Bila TI? angat tinggi' berikan obat 2i"ero motik. Prin i" ker,a adala2 menarik cairan dari cor"# -itre#m e2ingga cor"# -itre#m mengker#t e2ingga iri dan tr#kt#r lain di de"ann0a da"at tertarik ke belakang a. Mannitol $8> i- 2abi dalam + ,am) diberikan mak imal & 2ari. b. Gli erin oral bi a ditamba2kan dalam air ,er#k $. bila TI? berki ar &8 mm9g berikan "eng2ambat karbonik an2idra e. Pre"aratn0a adala2 aceta@olamid dengan do i $;8 mg) diberikan &-* F e2ari. Dara ker,an0a adala2 dengan menekan "rod#k i a:#o# 2#mor. E(ek am"ingn0a adala2 2i"okalemia 0ang berakibat tetani) mengant#k) "ara te ia) bat# gin,al) de"re i "ada orangt#a. Se2ingga diberikan #"lemen a "ar K #nt#k meng2indari 2i"okalemi &. alternati-e 0ang lain adala2 "emberian beta bloker. Prin i" ker,an0a adala2 menekan "rod#k i a:#o# 2#mor. Pre"arat 0ang "aling ering di"akai adala2 Timolol Maleat 8);> tete mata $FG2ari. Pre"arat 0ang lain adala2 Meti"ranolol) .e-ob#nolol 9Dl) Betak olol 9Dl. *. Selain it# da"at diberikan miotik. Prin i" ker,an0a adala2 dengan memb#ka al#ran draina e ine(i ien "ada trabek#lar. Pre"aratn0a adala2 "ilokar"in 1-$> * F "er 2ari. Pre"arat lainn0a adala2 karbakol. ;. a"abila tera"i medikamento a dinilai gagal) 0ait#' obat tidak bereak i) .a"ang "andang emakin men0em"it) TI? tidak t#r#n) ata# bi a ,#ga indika i ocial e"erti r#ma2 0ang ,a# maka dilak#kan tindakan beda2' a. beda2 (iltra i' trabek#lektomi) tre"ana i elliot) klerotomi b. trabek#lo"la ti .*M*RIKSAAN K&USUS UNTUK GLAUKOMA 1. -i # $. tonometri &. gonio ko"i #nt#k meli2at #d#t bilik mata de"an 3BM%4 *. ?(talmo ko"i #nt#k meli2at 1arna "a"il dan lebar ek ka-a i #nt#k mengeta2#i D%R 3D#" %i c Ratio4 Normal 8)&) Gla#koma 68); 7 ek ka-a io gla#komato a Gla#koma "ara2 8)= ;. Pemerik aan la"ang "andang dengan #,i kon(ronta i) "erimetri goldmann +. "emerik aan litlam"' e-al#a i o(talmik $J

I. Tonogra(i J. Te "ro-oka i a. #d#t terb#ka - te min#m air' "enderita "#a a 1 2ari. Min#m air 1 liter dalam ; menit. Ek#r TI? tia" 1; menit elama 1); ,am. Kenaikan ten i J mm9g lebi2 diangga" gla#koma - "re #re conge tion te t' ten imeter di"a ang "ada ;8-+8 mm9g elama 1 menit. TI? di#k#r. Kenaikan = mm9g menc#rigakan. 11 mm9g "atologi - kombina i a dan b - te teroid. %itete kan lar#tan deFamet2a on elama $ mingg# b. #d#t tert#t#"' te kamar gelam elam 1 ,am) te membaca) te midria i ) te ber #,#d TONOM*T*R Pemerik aan TI? dengan alat) ebaikn0a dilak#kan "ada etia" # ia6$8 ta2#n Dara "eng#k#ran' 1. tonometer digital $. tonometer c2iot@ &. tonometer a"lana i *. tonometer Macka0 Marg Tonometer Sc2iot@ mer#"akan tonometer indenta i 0ang di"akai am"ai aat ini. Terdiri dari & bagian 0ait#' (oot "late)"l#nger)2andle dan beban "emberat ;); ! I); !18 !1; gr Tekanan bola mata di#k#r dengan meletakkan tonometer "ada kornea dan meng#k#r dalamn0a indenta i kornea ole2 "l#nger 0ang diberi beban tertent#. Skala 0ang terda"at "ada tonometer dikalibra i dimana 1 #nit kala men#n,#kkan 8)8; mm "enon,olan "l#nger indenta i. Teknik #nt#k melak#kan "emerik aan' - Pa ien ditid#rkan "o i i 2ori@ontal - mata ditete i Pantocain 8);> - "a ien diminta mem(ik a i matan0a 3"andangi tangan kirin0a 0ang diangkat ke ata 4 - letakkan tonometer Sc2iot@ dengan beban "emberat ;); gram terlebi2 da2#l# - A"abila nilain0a k#rang dari ; ganti "emberat dengan ata# I); gram) 18 gram ata#1; gram. - ma #kkan 2a il ke dalam nomogram Arieden1ald Kelema2an Tonometer Sc2iot@' melibatkan (aktor kekak#an clera Trabek#lektomi' tindakan memb#at al#ran draina e a:#o# 2#mor Trabek#lo"la ti' Siklode tr#kti(' beda2 #nt#k meng#rangi "rod#k i a:#o 2#mor dengan mer# ak ebagian kor"# iliari dalam "engobatan gla#koma 0ang #lit diata i) mengg#nakan kriotera"i 3 iklokriotera"i4) la er 3 iklo(otokoag#la i4) ESG) ata# diatermi

$=

&8

KELAINAN LENSA

Ker#2 Katarak

R#"t#r Kelainan .en a Kelainan Po i i

S#bl#k a i ebagian le"a

Kelainan Bent#k Mar(an Sindrom 3len a berbent#k "erti eritro it4

l#k a i el#r#2 len a le"a

anterior "o terior

&1

KATARAK
keker#2an "ada len a Gka" #la len a Klasi6ikasi: %e-elo"mental Kongenital H1 ta2#n /#-enile 31-$8 ta2#n4 %egenerati( KATARAK Pre enile 3$8-;8 ta2#n4 Senile 36;8 ta2#n4 Tra#matika Tra#ma t#m"#lGtemb# Akibat #-eiti anterior) gla#coma) %M) abla io retina) mio" tinggi) galakto emia

Kom"likata

.ato6isiolo-i: 1. Pro e di n#kle# ' erab#t len a bagian tenga2 men,adi lebi2 "adat 2idra i "enimb#nan ion kal i#m dan clero i "enimb#nan "igmen) len a 2i"ermetro" $. Pro e di kortek ' m#nc#l cela2-cela2 di erab#t len a beri i air "enimb#nan kal i#m len a lebi2 tebal) cemb#ng mio" % Stadi#' Katarak Senile Ge,ala In i"ien <i # Keker#2an len a Iri 2ado1 A#nd# re(lek Iri Kom"lika i ;G; dengan korek i Peri(er ke entral. Se"erti ,er#,i roda B Normal Imat#rG Int#me en .d 1G+8 66 ka" #la "o terior B B Teta"i lebi2 #ram terdorong Gla#coma (akomor(ik Mat#r 1G&88 5 1GQ Pen#2 merata normal Gla#coma (akomor(ik 9i"ermat#rG Katarak Morgagni 1GQ Kortek mencairG len a mengker#t Trem#lari Gla#coma (akolitik) #-eiti (akotok ik

&$

)ia-nosis Bandin- Katarak senile: - re(lek enile - katarak kom"likata - keker#2an badan kaca - abla i retina Ana'nesis - Pengli2atan kab#r - meli2at bercak-bercak elal# mengik#ti ara2 gerak mata - monoc#lar "oli"ia 3 e"erti meli2at benda men,adi lebi2 dari at# "ada at# mata4 - meli2at ba0angan L2aloM di ekitar #mber ca2a0a - arti(icial m0o"ia 3mera a lebi2 enak tan"a kacamata baca4 .e'eriksaan 6isik - -i # men#r#n - dengan enter ditem#kan keker#2an len a - dengan o(talmo ko"i7 a. tadi#m in i"ien dan imat#r keker#2an ke2itaman latar belakang ,ingga! b. tadi#m mat#r 2an0a 1arna ke2itaman tan"a latar belakang 3re(lek (#nd# negati-e4. Tera"i Pembeda2an EDDE 3EFtra Da" #lar Dataract EFtraction4 in i i limb# #"erior ka" #l anterior dirobek dan diambil inti diek trak i kortek len a diiriga i dan dia "ira i agar kel#ar dari mata ka" #l "o terior di"erta2ankan teta" "ada tem"atn0a - Pro ed#r "aling ban0ak dig#nakan karena ka" #l "o terior ter i a da"at ditanam I?. - bila rag# n#cle# len a #da2 terbent#kGbel#m In(ek i intraorbita) TI? meningkat) G% meningkat) "en0akit i temik) bat#kGkelainan "ar# .ar#tan iriga i da"at mer# ak endotel dan -i # tidak baik %a"at ter,adi katarak ek#nder dari i a len a IDDE 3Intra Da" #lar Dataract EFtraction4 len a diambil intoto) 0ait# el#r#2 ka" #l diambil melal#i limb# #"erior

Pro ed#r

Indika i

Bila ma a len a kera #kar memi a2kan ka" #lan0a

KI Ker#gian

Katarak dgn #-eiti ) dg gla#coma) dgn retino"ati %M D0 tic mac#lar edema Tidak da"at di"akai "ada # ia H*8ta2#n

&&

.en--#naan Ka a'ata A6akia7 Lensa Tana' !IOL$7 Lensa Kontak setela+ o"erasi katarak /eni Ke#nt#ngan Ker#gian I?. <i # kembali normal) la"ang Ma2al) da"at ter,adi alergi) bila "andang e"erti em#la) tidak ter,adi "ema angan tidak teril in(ek i "embe aran ba0angan di retina) 2an0a 1F "ema angan e#m#r 2id#" Kacamata M#ra2) m#da2) aman) da"at di"akai %i tor i ba0angan c#k#" berat) la"ang a(akia e#m#r 2id#" "andang terbata 3(enomena ,ack in t2e boF4) ko metik ,elek 3len a terlal# tebal4) ani ometro" .en a Kontak .a"ang "andang normal) tidak ada Bongkar "a ang etia" 2ari) m#da2 di tor i ba0angan) ko metik lebi2 in(ek i bila "ema angan tidak teril) baik tidak da"at #nt#k em#a #m#r La"oran O"erasi Katarak 3Tan"a I?.Ga(akia4 1. Pa ien telentang di me,a o"era i $. Mata kaGki ditete i Pantocain 8);> &. %e in(ek i mata dg Betadine 18> *. Pen#t#"an mata dengan d#k teril berl#bang ;. %i"a ang e0e "ec#l#m +. %ilak#kan ane te i local #bkon,#ncti-a dg .idokain dan diratakan I. %ilak#kan ka" #lektomi J. In i i kornea dan clera elebar 1+8o =. N#kle# len a dikel#arkan 18. Sebagian i a korteF diber i2kan) kornea di,a2it &F dg Silk 18)8 11. Si a korteF di a "ira i dan iriga i 1$. In,ek i Garam0 in-Kalmeta on #bkon,#ncti-a 1&. Mata dit#t#" dengan ka a teril 1*. ?"era i ele ai 3dengan I?.G " e#do(akia4 1 5 18 idem 11. Ma #kkan cairan -i coela tin 1$. Ma #kkan len a tanam dan dire"o i i 1&. Mata di,a2it lagi 1 F 1*. Beri Mio tat dan a "ira i-iriga i 1;. In,ek i Garam0 in-Kalmeta on #bkon,#ncti-a 1+. Mata dit#t#" dengan ka a teril 1I. ?"era i ele ai Indikasi o"erasi katarak: 1. -i # men#r#n' gangg#an dalam melak#kan "eker,aan e2ari-2ari $. diagno i &. medi ' kom"lika i gla#coma ek#nder

&*

*. ko metik ;. o ial' r#ma2 angat ,a#2) tinggal endiri. .ersia"an o"erasi katarak: di "oli' "emerik an (i ik) -i # ) TI?) laboratori#m lengka" 3ter#tama G%S4) bila # ia 6 *8 ta2#n kon #l ,ant#ng di r#angan' "enenang 3dia@e"am malam ebel#m o"era i4) analgetik) iklo"legik) b#l# mata di"otong) in(orm con ent) ten i 2ar# normal) g#la dara2 2ar# H$88 .ost o"erasi katarak 1 b#lan tak bole2 men#nd#k 1 mingg# ,angan kema #kan air) tidak bole2 bat#k dan ber in Ka"an "akai IOL8 1. tidak ada radang $. tidak ada gla#coma &. tra#matika *. mata ebela2n0a emetro"G katarak mono ok#ler 3m#tlak 2ar# "akai I?.4 Ba-ai'ana 'enent#kan ka a'ata a6akia8 1. #nt#k kacamata ,a#2n0a -i # mata ebel#m o"era i ditamba2kan 18 % $. #nt#k kacamata dekatn0a) kacamata ,a#2 ditamba2kan add B& % Katarak Tra#'atika - "ada tra#ma t#m"#l akan terli2at katarak #bka" #ler anterior ma#"#n "o terior - Kont# io len a' katarak e"erti bintang-bintang) da"at ,#ga bent#k katarak tercetak 3im"lintin 4 0ang di eb#t cincin -o i# - Tra#ma temb# kecil' katarak lebi2 ce"at. Per(ora i kecil akan men#t#" lebi2 ce"at "roli(era i e"itel e2ingga keker#2an terbent#k kecil - Tra#ma temb# be ar katarak lebi2 ce"at di ertai terda"atn0a ma a len a di dalam bilik mata de"an Katarak Kon-enital keker#2an len a 0ang timb#l aat len a dibent#k akibat "eradangan len a intra#terin Kel#2an' le#kokoria. Ent#k mema tikan midria i kan) lak#kan te "ro0ek i il#mina i - bila bi a 7 "rogno i baik - bila ni tagm# 7 "rogno i ,elek etiologi' toFo"la mo i ) r#bella) 2i"o"aratiroidi me) 2i to"la mo i ) galakto emia) %M) inkl# i itomegali Tera"i' di i ia lenti B a "ira i 3#nt#k meng2indari radang4 Pengli2atan binok#ler terbent#k m#lai &-+ b#lan) ,adi # a2akan o"era i ece"at m#ngkin #nt#k mencega2 amblio"ia dan ni tagm#

&;

Aotoem#l i(ika i dan (oto(ragmenta i' teknik-teknik #nt#k ek trak i katarak ek traka" #ler dan n#kle# len a di2anc#rkan ke"ingan-ke"ingan kecilole2 getaran ESG) e2ingga ke"ingan len a ter eb#t da"at di edot melal#i eb#a2 l#ka kecil.

&+

KELAINAN RETINA
Radang - retiniti - korioretiniti - #-eiti "o t - tok o"la mo i - TBD - i(ili Retino"ati - anemia - %M - le#kemia - Pigmento a - 2i"oten i - 2i"erten i "erdara2an nekro i 3gambaran bercak "#ti2 "t ka"a 4 S#mbatan "emb#l#2 dara2 arterio klero i Abla io Akibat tra#ma) Eklam" i) #-eiti

&I

ABLASIO RETINA
.e"a n0a retina en ori dari e"itel "igmen retina 3RPE4 Kla i(ika i 1. Non Rematogen# 3tan"a robekan4 ter,adi ek #da i diba1a2 la"i an retina Pada In(lama i ok#ler) Pen0. <a k#ler ok#ler 3DoatR di ca e4) Pen0. <a k#ler i temik 9i"erten i Maligna4) T#mor intra ok#ler) melanoma k2oroid) 9emangioma. $. Rematogen# 3dgn robekan retina4 tear) 2ole cairan ma #k dari badan kaca ke r#ang #bretina retina terdorong le"a dari RPE. Anamne a N GF Klini - AloaterR N (oto" i - Gangg#an la"ang "andang - Meli2at "t. tirai - <i # tan"a ra a akit. - gangg#an la"ang "andang - retina 0g terle"a ber1arna "#cat dgn "emb#l#2 dara2 retina berkelok S di ertai robekan BG-. - robekan retina I;> di tem"oral ata . Pemerik aan #nt#k mengeta2#i ke#t#2an retina' o(talmo ko"i direk dan indirek keta,aman "engli2atan te re(rak i re "on re(lek "#"il gangg#an "engenalan 1arna "emerik aan lit lam" tekanan intraok#ler # g mata angiogra(i (l#ore en i elektroretinogram Tera"i Tira2 baring em"#rna Mata 0g akit dit#t#" Pemb#l#2 dara2 mata dgn abla i retina non rematogen TF kon er-ati( Aotok#ag#la i retina Plombage lokal ' Silicon "onge di,a2itkan di e"i klera Memb#at radang teril "d k2oroid N RPE "d daera2 robekan retina Dr0o tera"i %iatermi ?"era i Derclage Meng#rangi tarikan badan kaca P2#nk i #b. retina &J

RETINOPATI DIABETIK
mikroangio"ati "rogre i( 0ang ditandai ole2 ker# akan dan #mbatan "emb#l#2"emb#l#2 2al# ) meli"#ti arteriol "reka"iler retina) ka"iler-ka"iler dan -ena--ena Pen0ebab Pen0ebab "a ti bel#m diketa2#i. Nam#n laman0a ter"a"ar "ada 2i"erglikemia 3kroni 4 men0ebabkan "er#ba2an (i iologi dan biokimia ker# akan endotel "emb#l#2 dara2. Kla i(ika i Retinopati Diabetik Non Proliferatif Retinopati Diabetik Proliferatif i kemia retina "rogre i( merang ang neo-a k#lari a i "erdara2an ma i( dan da"at timb#l "en#r#nan "engli2atan mendadak da"at mengalami (ibro i dan membent#k "ita-"ita (ibro-a k#lar ra"at menarik retina kontrak i ter# mener# "ada kor"# -itre#m abla io retina. Ge,ala Klini Ke #litan membaca Pengli2atan kab#r Pengli2atan tiba-tiba men#r#n "ada at# mata Meli2at lingkaran-lingkaran ca2a0a 3Meli2at bintik gela" dan ca2a0a kela"-keli"4 Mikroane#ri ma Perdara2an retina %ilata i "emb#l#2 dara2 dengan l#menn0a ireg#ler dan berkelok-kelok So(t eF#date mer#"akan i kemia retina 9ard eF#date mer#"akan in(iltra i li"id ke dalam retina Neo-a k#lari a i "ada retina Edema retina Penatalak anaan 1. Kontrol ter2ada" diabete mellit# 0ait# dengan diet) obat-obatan antidiabete $. Aotokoag#la i ' .a er) Tenon

&=

CENTRAL SEROUS CHORIO RETINOPATY (CSCR)


Kelainan mak#la retina dimana terda"at "eng#m"#lan cairan di ba1a2 retina akibat adan0a kebocoran la"i an e"itel "igmen "eng#m"#lan cairan daera2 mac#la "engli2atan tergangg#. Ge,ala Klini - mata kab#r #tk membaca G meli2at ,a#2) ter#tama ,ika meli2at benda men,adi lebi2 kecil G 6 dari mata e2at - Meli2at #at# ba0angan gela" berbent#k b#lat G lon,ong ditenga2 la"ang "andang - Tidak ada ra a akit) mata mera2 G mengel#arkan air <i # ' kab#r) dgn korek i len a "o iti( lebi2 terang G mendekati normal 32i"ermetro"4 Pengli2atan 1arna ' melema2 "ada em#a 1arna Tekanan bola mata ' normal Pemerik aan retina 3dgn o(talmo ko"i4 ' tam"ak "enon,olan retina berbent#k b#lat lon,ong dgn bt ,ela ) (o-ea re(lek meng2ilang Fundal Fluorescein Angiography (FFA) ' tam"ak kebocoran (leakage) N "en#m"#kan cairan diba1a2 retina Penatalak anaan I8> da"at emb#2 endiri %"t diberikan -itamin dalam do i c#k#" Bila dlm J-1$ mgg bel#m emb#2) dilak#kan la er (otok#ag#la i #nt#k men#t#" l#bang kebocoran di la"i an e"itel "igmen

*8

RETINOBLASTOMA
t#mor gana intraoc#lar "ada anak-anak ter#tama H ; ta2#n. - bera al dari ,aringan retina embrional - #nilateral I8>) bilateral &8> Ge,ala' ! "ekokoria $. Mata k#cing 3amo#ro i catR e0e4 di tem"at gela" mata tam"ak ber inar kek#ningan "en0ebab #tama ib#n0a memba1a ke dokter &. Mata ,#ling *. Mata mera2 a. Bilik mata de"an mera2 karena beri i dara2 32i(ema4 b. Peradangan mata c. Bola mata menon,ol 3"ro"to i 4 d. Ge,ala lain e"erti gangg#an "engli2atan) mata n0eri Pert#mb#2an t#mor ini da"at men0ebabkan meta tati dengan in-a i t#mor melal#i ner-# o"tik# ke otak) melal#i klera ke ,aringan orbital dan in# "arana al) dan meta tati ,a#2 ke #m #m t#lang melal#i "emb#l#2 dara2. Pada (#nd# terli2at bercak k#ning mengkilat) da"at menon,ol ke dalam badan kaca. %i "erm#kaan terda"at neo-a k#lan a i dan "erdara2an. Carna iri tidak normal. Penatalak anaan 1. En#klea i mengangkat bola mata dan diganti dengan bola mata "rot2e e 3 b#atan 4. $. Pen0inaran bola mata. Retino bla toma ber i(at radio en iti() e2nga tera"i ini angat e(elkti"o. Ba2a0an0a ,aringan ekitarn0a da"at r# ak akibat "en0inaran. &. P2otocoag#lation' tera"i dengan inar .a er ini angat e(ekti" "ada #k#ran Kanker 0ang kecil. *. Dr0ot2era"0' tera"i dengan cara "endinginan 3 "embek#an 4 "ada kanker #k#ran kecil tera"i ini ber2a il baik. ;. D2emot2era"0' diberikan obat-obatan anti kanker 0ang da"at mengecilkan #k#ran kanker.

*1

TRAUMA MATA
Ta,am T#m"#l MEKANIK Pel#r#

TRAEMA

KIMIA

A am Ba a

Termal AISIKA Radioakti(

TRAUMA KIMIA .#ka ba2an kimia bila ece"atn0a dengan air 0ang ter edia 3air keran) lar#tan garam (i iologik) dan a am borat4. "aling edikit 1;-&8 menit ble(aro "a me berat Ane te i to"ikal tra#ma ba a ce"at mer# ak dan menemb# kornea. Ba2an ba a bergab#ng dengan lemak dari el membrane ker# akan total el diik#ti koag#la i dan "erl#nakan ,aringan mem#da2kan "enetra i ecara ce"at. Tra#ma kimia ba a menemb# dengan ce"at kornea) bilik mata de"an) dan am"ai "ada ,aringan retina. Ba2an kimia alkali ber i(at koag#la i el dan ter,adi "ro e "en0ab#nan) di ertai dengan de2idra i. Ba2an ka# tik oda da"at menemb# ke dalam bilik mata de"an dalam 1akt# I detik. Terbent#k kolagene e 0ang akan emakin bertamba2n0a ker# akan kolagen kornea. Alkali 0ang menemb# ke dalam bola mata akan mer# ak retina e2ingga akan berak2ir dengan keb#taan "enderita. Ge,ala Klinik tra#ma ba a te Al#ore in 3B4 "elebaran "emb#l#2 dara2 "erikornea edema kornea nekro i kon,#ngti-a dan klera tergant#ng berat ringan keadaan. Pada keadaan 0ang lebi2 berat ter,adi "enetra i 0ang lebi2 dalam dimana am"ai ke la"i an retina

*$

Penatalak anaan - iriga i dengan garam (i iologik elama m#ngkin. Bila ada i a ba2an kimia) diber i2kan dengan ka"a lidi. Iriga i minimal 1 liter #nt#k ma ing-ma ing mata. - antibiotika to"ikal #nt#k mencega2 in(ek i ek#nder iklo"egik ,angka "an,ang - bebat mata elama mata ma i2 akit. - E%TA #nt#k mengikat ba a. etela2 1 mingg# tra#ma alkali di"erl#kan #nt#k menetrali ir kolagene e 0ang terbent#k "ada 2ari ke-I Kom"lika i Simble(aron Keker#2an kornea Edema dan neo-a k#lari a i kornea Katarak Pti i bola mata. TRAUMA M*KANIK Dincin -o i# ' Dincin ber"igmen te"at di belakang "#"il) e"erti tem"el ,ari. Ter,adi egera etela2 tra#ma t#m"#l "ada len a. Akibat de"o it "igmen iri "ada dataran de"an len a &I,*MA dara2 di bilik mata de"an - Sem#a 2i(ema 2ar# dira1at - I tira2at di tem"at tid#r ele-a i ke"ala &8-*;8 - Ke"ala di(ik a i dengan bantal "a ir di ked#a i i elama ; 2ari - Bebat mata - Sale" mata dan koag#lan ia - Anti(ibrinolitik agar bek#an dara2 tidak terlal# ce"at di era" #nt#k memberi ke em"atan "emb#l#2 dara2 men0emb#2 #"a0a tidak ter,adi "erdara2an ek#nder - E-al#a i etia" 2ari' 2i(ema) TI?) (#nd# terli2atGtidak - Bila TI? meningkat' berikan diamoF ata# gli erin Para ente e dilak#kan bila' - ada tanda kenaikan TI?G gla#koma ek#nder - 2i(ema 0ang teta" dan tidak berk#rang lebi2 dari ; 2ari - 2emo idero i "ada endotel kornea

*&

REFRAKSI
S0arat mata normal' - -i # +G+ - tidak b#ta 1arna - TI? baik 318-$1 mm9g4 - .a"ang "andang baik - binok#lar -i ion 0arat da"at meli2at normal - media re(rak i 2ar# ,erni2 - tidak ada kelainan re(rak i - tidak ada kelainan retina - tidak ada kelainan N II - tidak ada kelainan SSP Media re(rak i' kornea) a:#o 2#mor) len a) kor"# -itre#m Tria akomoda i - len a cemb#ng - kontrak i otot iliar - @on#la @inn kendor TA2AM .*NGLI&ATAN 4 Ansies 3is#s %in0atakan dengan Pembilang Pen0eb#t Pembilang ' /arak orang 5 ?"tik Snellen Pen0eb#t ' /arak #at# 2#r#( akan da"at dibaca Pada "emerik aan dengan o"toti" nellen dig#nakan mi al +G;) +G+) d t Ent#k "emerik aan ka ar dengan ,ari 6+G+8 "a ien ,ela meng2it#ng ,ari dari ,arak + meter *G+8 "a ien 2an0a mam"# meng2it#ng ,ari dengan te"at "ada ,arak * meter 1G+8 "a ien 2an0a mam"# meng2it#ng ,ari dengan te"at "ada ,arak 1 meter 1G&88 2an0a da"at meli2at lambaian tangan 1GQ 2an0a da"at meli2at ca2a0a 8 tidak da"at meli2at a"a-a"a A"abila nilai -i # 1G+8 5 1G&88 2ar# dilak#kan "ro0ek i il#mina i dengan cara mengara2kan enter dari em"at i i 3ata ) ba1a2) kiri) kanan4 dan bila "a ien da"at mengidenti(ika i dari ara2 mana) di eb#t dengan PI 7 BSA 3Bi a Segala Ara24 '

**

K*LAINAN R*,RAKSI 1. Emetro"ia ' Sinar e,a,ar tan"a akomoda i dibia kan "ada retina. Pengli2atan 188> 3 +G+ +G; 4 $. Ametro"ia ' - 9i"ormetro"ia - Mio"ia - A ti:mati m# &i"er'etro"ia Kelainan Re(rak i dimana inar e,a,ar tan"a akomoda i dibia kan dibelakang retina. Pen0ebab ' 1. S#mb# mata terlal# "endek 39" aFial4 $. %a0a "embia mata terlal# lema2 39" Re(rakti(4 Ge,ala' Akomoda i ter# #nt#k ,a#2 .ela2 G A teno"ia Ngant#k) ra a berat) "egal) "# ing) akit ke"ala dll Mio"ia Keadaan re(rak i dimana inar e,a,ar 0ang bera al dari ,arak tak ter2ingga dibia kan dide"an retina 3 Pada mata keadaan i tira2at 4 Pen0ebab ' 1. S#mb# mata lebi2 "an,ang 3Mio"ia AFial4 $. Pembia an terlam"a# k#at Macam Mio"ia ' - Mio"ia Sim"leF ' #m#r m#da) ber2enti $8 T2 - Mio"ia Progre i-e ' "#ncak bertamba2 rema,a Bertamba2 am"ai #m#r $; T2 - Mio"ia Malligna ' Ek trim mio" 0ang berkembang dalam 1 ta2#n 6&% dan ber2enti "ada # ia $8 ta2#n degenera i badan kaca gangg#an n#tri i len a ker#2 Ge,ala - Kab#r ,a#2 - Meli2at M# cae -alitanti - A teno"ia Asti-'atis'e Kln re(rak i dimana inar 0ang e,a,ar tidak dibia kan "ada at# titik ta"i "ada ban0ak titik. Kla i(ika i - A ti:mat Reg#ler' Tia" bidang mem"#n0ai titik "embia an endiri 0ang terletak "ada at# #mb#. - A tigmat irreg#lar' Titik "embia an tia" bidang letakn0a tidak terat#r 3tidak terat#r "ada at# #mb#4.

*;

)ia-nosis Re6raksi Mata (eri 3-4 ilindri diagno i Mio" im"lek Sket a

3B4

9i"ermetro" im"lek

3-4

Mio" a tigmat im"lek

3B4

9i"ermetro" a tigma im"lek

3-4

3-4

Mio" a tigmat kom"o it#

3B4

3B4

9i"ermetro" a tigmat kom"o it#

3B4

3-4

MiFt# ani ometro"

*+

ANISOM*TRO.IA Ani ometro"ia mer#"akan keadaaan dimana terda"at "erbedaan re(rak i 0ang be ar "ada ked#a mata ) emetro" emetro" mio" mio" 2i"ermetro " S Mio" 9i"ermetro" 9i"ermetro" Mio" Beda am"ai & % dengan % 9i"ermetro" Beda am"ai &% dengan %

Ani ometro"ia da"at diata i dengan len a kontak ANISOKONIA Keadaan gambar di retina tidak ama be ar ata# bent#k TA&A. .*M*RIKSAAN R*,RAKSI - Perik a -i # n0a bera"a - lak#kan korek i dengan (eri negati-e ata# "o iti( - bila korek i (eri baik berarti im"lek - bila korek i (eri tidak baik lak#kan "in 2ole - bila dengan "in 2ole terkorek i a tigmati me - bila dengan "in 2ole tidak terkorek i kelainan organic /ARA M*NULIS R*S*. KA/AMATA Mi al' B#atla2 re e" #nt#k Tn T dengan ?% S-&) ?S S-$ D-1 aFi 188o P% $8mm O) OS S / a9is S / :3 : : :2 :1 .) 2a#+ : 22 )ekat : 2; .) 4 "#"il di tance. /arak antara "#"il kanan dengan "#"il 0ang kiri Menent#kan aFi "ada "emerik aan a tigmati ma Te AoggingG "engkab#ran dengan meng2ilangkan (actor akomoda i

a9is 1;;o

*I

Bila # ia 6 *8 ta2#n "re bio"ia Berikan kacamata "re bio"ia dengan add bila "erl# Em#r Add SB &=-*8 1 *1-*$ 1)$; *&-*; 1); *+-*J 1)I; *=-;8 $ ;1-;$ $)$; ;&-;; $); ;+-;J $)I; 6;= & at#ran 0ang gam"ang ' #m#r *8' B1.88) #m#r ;8'B$.88 dan #m#r +8'B&.88) #nt#k #m#r diantaran0a maka A%% n0a 0aa di antaran0a mi al #m#r *; maka A%%n0a B1.;8) #m#r ;; maka A%%n0a B$.;8 dan eter# n0a. Konversi lensa: Pemb#atan ilindri "o iti( lebi2 # a2 dibandingkan ilindri negati-e. Se2ingga bia an0a re e"n0a dikon-er i. Dara kon-er in0a adala2 ebagai berik#t' S 7 /#mla2kan ecara al,abar antara S dan D0l 3 ,adi e tanda-tandan0a di ,#mla2kan 31.88B3-&.88444 D 7 Eba2 a,a tandan0a dari 5 ke B ) ata# ebalikn0a T 7 Tegak l#r# dari aFi ebel#m0a 3 B ata# 5 dengan =84 ) gam"ang k2anU

Mi al' a1aln0a SB188 DB188 aFi =8o %i#ba2 men,adi SB$88 D-188 aFi 1J8o

*J

AKIBAT KEKURANGAN VITAMIN A


b#ta en,aGa0am 3TN4 Fero i kon,#ngti-a' "#ti2 mata kering) #ram) tak ber inar 3T1A4 bercak bitot' bercak e"erti b# a ab#n "ada "#ti2 mata 3T1B4 Fero i kornea' 2itam mata kering) k# am) tidak ber inar 3T$4 keratomala ia' ebagian dari bagian 2itam mata mel#nak e"erti b#b#r 3T&A4 El era i kornea' el#r#2 bagian 2itam mata mel#nak e"erti b#b#r 3T&B4 Tero(talmia car ' bola mata mengecilGmengem"e 3T;4

Pencega2an' "emberian -itamin A' - ba0i H1 ta2#n' ka" #l bir# 188.888 #nit - 1-; ta2#n' 1arna mera2 $88.888 #nit

*=

TRIAS UJIAN MATA


?n et m#lai %#ra i #,ian Ba2an bacaan /eni oal )r &a'dana+ Tergant#ng idin ;-18 menit a"l# an Relati( teta") e #ai a"l# an terda2#l# B indi-id# m#da2 d#bia )r *tt0 )r A-#s Relati( lebi2 lama ce"at &8 5 +8 menit 1; 5 &8 menit Pand#an RS S#tomo Se #ai 0ang e2ari2ari di"ela,ari Se #ai ka # . Se #ai ka # . Kadang ada "ertan0aan # a2 ,arang B indi-id# %igab#ng 0ang #,ian B m#da2 M#da2 B B ad bonam Ad bonam

Soal re e" kacamata Bent#k #,ian Ketegangan #,ian Kem#da2an #,ian T#ga etela2 #,ian Kem#ngkinan #,ian berlan,#t ke e ok 2ari Progno i

;8