Anda di halaman 1dari 23

Makalah Hipertensi

JANUARY 14, 2013 | MHARWIYAH BAB 1 P N!AHU"UAN 1#1 "atarBelakan$ Men%r%t ka&' (2010) hipertensi a*alah s%at% k'n*isi +e*is ,an$ kr'nis *i +ana tekanan *arah +enin$kat *i atas tekanan *arah ,an$ *isepakati n'r+al# Hipertensi a*alah -a.t'r pen,e&a& %ta+a ke+atian karena str'ke *an -a.t'r ,an$ +e+per&erat in-ark +i'kar*(seran$an /ant%n$)# 0'n*isi terse&%t +er%pakan $an$$%an ,an$ palin$ %+%+ pa*a tekanan *arah# Hiper +er%pakan $an$$%an asi+pt'+atik ,an$ serin$ ter/a*i *en$an penin$katan tekanan *arah se.ra persisten#*ia$n'sa hipertensi pa*a 'ran$ *e1asa *i&%at saat &a.aan *iast'li. rata2 rata *%a ata% le&ih,palin$ se*ikit *%a k%n/%n$an &erik%t a*alah 30++H$ ata% le&ih tin$$i ata% &ila tekanan *arah +%ltiple sist'lik rerata pa*a *%a ata% le&ih k%n/%n$an &erik%tn,a se.ara k'nsisten le&ih tin$$i *ari 140++H$# (P'tter 4 Perr,, 2005)# !i A+erika ata% sekitar 60 /%ta in*i7i*% *an ha+pir 1 +il,ar pen*%*%k *%nia +en*erita hipertensi, *en$an +a,'ritas *ari p'p%lasi ini +e+p%n,ai risik' ,an$ tin$$i %nt%k +en*apatkan k'+plikasi kar*i'7ask%ler# !ata ,an$ *iper'leh *ari 8ra+in$ha+ Heart 9t%*, +en,atakan &ah1a pre7alensi hipertensi tetap akan +enin$kat +eskip%n s%*ah *ilak%kan *eteksi *ini *en$an *ilak%kan pen$%k%ran tekanan *arah (:!) se.ara terat%r#(J'int Nati'nal ;'++ittee,JN; <II)# !i In*'nesia &an,akn,a pen*erita Hipertensi *iperkirakan 15 /%ta 'ran$ tetapi han,a 4= ,an$ +er%pakan hipertensi terk'ntr'l# Pre7alensi 6215= pa*a 'ran$ *e1asa, 50= *iantaran,a ti*ak +en,a*ari se&a$ai pen*erita hipertensi sehin$$a +ereka .en*er%n$ %nt%k +en/a*i hipertensi &erat karena ti*ak +en$hin*ari *an ti*ak +en$etah%i -a.t'r risik'n,a, *an 30= +er%pakan hipertensi esensial#9aat ini pen,akit *e$enerati- *an kar*i'7ask%ler s%*ah +er%pakan salah sat% +asalah

kesehatan +as,arakat *i In*'nesia# Hasil s%r7e, 0esehatan R%+ah :an$$a (90R:) tah%n 13>2, 13?6, *an 1332 +en%n/%kkan penin$katan pre7alensi pen,akit kar*i'7ask%ler ,an$ +en,'l'k se&a$ai pen,e&a& ke+atian *an se/ak tah%n 1333 *i*%$a se&a$ai pen,e&a& ke+atian n'+'r sat%# Pen,akit terse&%t ti+&%l karena &er&a$ai -a.t'r risik' seperti ke&iasaan +er'k'k, hipertensi, *isipli*e+ia, *ia&etes +elit%s, '&esitas, %sia lan/%t *an ri1a,at kel%ar$a# !ari -akt'r risik' *iatas ,an$ san$at erat kaitann,a *en$an $i@i a*alah hipertensi, '&esitas, *ispli*e+ia, *an *ia&etes +elit%s (httpABBri*1ana+ir%**in#.'+B200>B12B0?Bhipertensi) #Me*i.al re.'r* r%+ahsakitisla+ sa+arin*a,2011 +en$$atakan !e1asa ini, pen,akit in-eksi telah +en$$ala+i per$eseran 'leh pen,akit *e$enerati7e# Hal ini +e+&erikan perhatian kepa*a tena$a kesehatan kh%s%sn,a kepera1atan %nt%k +enin$katkan pen$etah%an ,an$ +en*alaa+ terha*ap pen,akit *e$enerati7e, pen,akit hipertensi +er%pakan pen,akit ,an$ &an,ak *i ala+i +as,arakat *ala+ &e&erapa tah%n terakhir# Ber*asarkan *ata *ir%an$ pera1atan pen,akit *ala+ kh%s%sn,a r%an$ /a&al rah+ah r%+ah sakit isla+ sa+arin*a sela+a ena+ &%lan terakhir tah%n 2011# Hipertensi +ene+pati %r%tan perta+a, ,ait% 130 kas%s,*en$an /%+lah pasien laki2laki ?? 'ran$ *an pere+p%an 102 'ran$# Ber*asarkan pen,e&a&n,a hipertensi *apat *i&e*akan +en/a*i *%a $'l'n$an ,ait% hipertensi pri+er *an hipertensi sek%n*er#Hipertensi pri+er +elip%ti le&ih k%ran$ 30= *ari sel%r%h pasien hipertensi *an 10= lainn,a *ise&a&kan 'leh *ise&a&kan 'leh hipertensi sek%n*er# Han,a 50= *ari $'l'n$an hipertensi sek%n*er *apat *i ketah%i pen,e&a&n,a *an *ari $'l'n$an ini han,a &e&erapa persen ,an$ *apat *iper&aiki kelainann,a# Cleh karena it% %pa,a pena$$%lanan hipertensi terha*ap hipertensi pri+er &aik +en$$enai path'$enesis +a%p%n tentan$ pen$$'&atann,a# Hipertensi ti*ak &'leh *i an$$ap pen,akit ,an$ rin$an karena /ika terla+&at +e+&erikan pert'l'n$an pen,akit ini akan +eren$$%t n,a1a pen*erita# (111#askep hipertensi#.'+)# 9aat ini &an,ak pen*erita hipertensi ,an$ ti*ak tah%Bti*ak +en$erti pen,akitn,a &ahkan &an,ak ,an$ ti*ak tah% resik' *ari pen*erita hipertensi apa&ila ti*ak *i atasi# Be&erapa k'+plikasi pen,akit ,an$

serin$ ter/a*i aki&at pen,akit hipertensi ,an$ ti*ak .epat *i atasi a*alah str'ke, ins'+nia, -erti$'# Men$in$at &er&a$ai +asalah ,an$ &isa ter/a*i kepa*a pen*erita hipertensi, +aka pen%lis +en$$a+&arkan st%*i kas%s pa*a pen*erita hipertensi +elal%i pr'ses kepera1atan# 9ehin$$a *apat +e+&ant% para pelaksana kesehatan *ala+ +enan$ani kas%s hipertensi ,an$ *i harapkan nantin,a *apat &er$%na &a$i sel%r%h +as,arakat +a%p%n para pen*erita hipertensi# 1#2#1 :%/%anU+%+ !apat +e+&erikan $a+&aran tentan$ hipertensi 1#2#2 :%/%an0h%s%s 9etelah +en$$a+&aran As%han 0epera1atan ,*iharapkan akan *apat A 1# Melak%kan pen$ka/ian pa*a klien *en$an Hipertensi Melak%kan pen$ka/ian pa*a klien *en$an Hipertensi se.ara &enar *i se.ara &enar 2# Mer%+%skan +asalah kepera1atan ,an$ +%n$kin ti+&%l pa*a klien *en$an Hipertensi# 3# Meren.anakan tin*akan kepera1atan pa*a klien *en$an Hipertensi 4# Melaksanakan tin*akan kepera1atan pa*a klien *en$an Hipertensi 5# Me+&%at e7al%asi *ari tin*akan kepera1atan ,an$ telah *ilak%kan pa*a klien *en$an Hipertensi 6# Melak%kan pen*'k%+entasian se.ara &aik *an &enar ses%ai *en$an ren.ara tin*akan *an e7al%asi# 1#3 Man-aatPen%lisan A*ap%n +an-aat pen%lisan a*alah se&a$i &erik%t A 1# Unt%k +enin$kan k%alitas *an tara- hi*%p ,an$ sehat *i lin$k%n$an +as,arakat 2# Unt%k +enin$katkan k%alitas pela,anan kesehatan *an kepera1atan 3# Unt%k +e+&erikan as%han kepera1atan ,an$ k'+prehensi- ses%ai *en$an ke&%t%han *an k'n*isi klien#

9iste+atika pen%lisan Makalah ini ter*iri *ari ti$a &a&, ,an$ se.ara siste+atika *i s%s%n *en$an %r%tan se&a$ai &erik%tA Ba& 1 A Pen*ah%laan ,an$ ter*iri *ari latar &elakan$,t%/%an %+%+ *an kh%s%s, +an-aat pen%lisan, , +et'*e pen%lisan *an siste+atika pen%lisan# Ba& 2 A :in/a%an p%staka, +en$%raikan tentan$ k'nsep hipertensi *an k'nsep kpra1atan hiipertensi# Ba& 3 A tin/a%an kas%s , +en$er%kaikan tentan$ pe+&ahasan pelaksanaan kepera1atan pa*a klien *en$an hipertensi ,an$ +elip%ti pe+&ahasan pen$ka/ian, *ia$n'se kepera1atan, peren.anaan ,pelaksanaaan, *ane7al%asi# BAB 2 :INJAUAN PU9:A0A 2#1 0'nsep hipertensi 2#1#1 Pen$ertian hipertensi Hipertensi a*alah -a.t'r pen,e&a& %ta+a ke+atian karena str'ke *an -a.t'r ,an$ +e+per&erat in-ark +i'kar*(seran$an /ant%n$)# 0'n*isi terse&%t +er%pakan $an$$%an ,an$ palin$ %+%+ pa*a tekanan *arah# Hiper +er%pakan $an$$%an asi+pt'+atik ,an$ serin$ ter/a*i *en$an penin$katan tekanan *arah se.ra persisten#*ia$n'sa hipertensi pa*a 'ran$ *e1asa *i&%at saat &a.aan *iast'li. rata2 rata *%a ata% le&ih,palin$ se*ikit *%a k%n/%n$an &erik%t a*alah 30++H$ ata% le&ih tin$$i ata% &ila tekanan *arah +%ltiple sist'lik rerata pa*a *%a ata% le&ih k%n/%n$an &erik%tn,a se.ara k'nsisten le&ih tin$$i *ari 140++H$ (P'tter 4 Perr,, 2005)# Hipertensi a*alah tekanan *arah persisten *i+ana tekanan sist'likn,a *i atas 140++H$ *an teknan *iast'li. *i atas 30 ++H$ (s+el@4&are, 2002)#

Pa*a +an%la, hipertensi *i*e-inisikan se&a$ai tekanan sist'lik 160 ++H$ *an tekanan *arah *ist'lik 30++H$#(s%**rath an* &r%nner,2002)# 2#1#2 0lasi-ikasi hipertensi 0lasi-ikasi ses%ai WHC 0lasi-ikasi pa*a klien *en$an hipertensi &er*asarkan stan*art WHC 0lasi-ikasi 9ist'lik !ist'lik N'r+'t'nesi Hipertensi rin$an Hipertensi per&atasan Hipertensi se*an$ *an &erat Hipertensi sist'lik teris'lasi Hipertensi sist'lik per&atasan 1?0 ++H$ D140 ++H$ 1402160 ++H$ 105 ++H$ E30 ++H$ E30 ++H$ 0ate$'ri :ekanan !arah 9ist'lik :ekanan !arah !ist'lik N'r+al E 120 ++H$ (*an) F 160 ++H$ (ata%) DF 100 ++H$ :ekanan !arah Pa*a !e1asa +en%r%t JN; <II

2#1#3 ti'l'$i hipertensi ti*ak *apat +e+iliki se&a& ,an$ *i ketah%i (essensial, i*i'patik, ata% pri+er) ata% &erkaitan *en$an pen,akit lain(sek%n*er)#(!'rlan,133?)# Ber*asarkan pen,e&a& hipertensi *i &a$i +en/a*i *%a $'l'na$an ,ait% A 1# Hipertensi essensial *an hipertensi pri+er ,an$ ti*ak *iketah%i pen,e&a&n,a, *ise&%t /%$a hipertensi i*i'patik#ter*apat sekitar 35= kas%s# Ban,ak -akt'r ,an$ +e+pen$ar%hi n,a seperti $eneti., lin$k%n$an, hiperakti7itas s%s%nan sarasi+patis,s,ste+ reninan$i'tensin,e-ek *ala+ ekskersi Na, penin$katan Na *an ;a ekstrsel%ler *an -a.t'r2-akt'r ,an$ +enin$katkan resik' eperti '&esitas, al.'h'l, +er'k'k serta p'lisite+ia# 2# Hipertensi sek%n*er ata% hipertensi renal# :er*apat sekitar 5= kas%s# Pen,e&a& spesi-ikn, *ikietah%i seperti $an$$%an estr'$en, pen,akit $in/al, hipertensi 7as.%lar renal, hiperal*'ster'nis+e pr'+er, *an sin*r'+ .%shin$, -e'kr'+'sit'+a, k'arksasi' a'rta, hipertensi ,an$ &erh%&%n$an *en$an keha+ilan(+ans/'er A *kk,2001)# 2#1#4 :an*a *an $e/ala a# :ekanan *arah +enin$kat,ta.hikar*i &# Palpitasi, &erkerin$at *in$in, p%sin$, n,eri kepala &a$ian s%&'..ipital,+ati rasa(kele+ahan salah sat% an$$'ta t%&%h)# .# 0e.e+asan,*epresi, *an .epat +arah# *# !ipl'*ia(pen$lihatan $an*a)# e# M%al *an +%ntah -# 9esak na-as, ta.hipne# 2#1#5 Pat'-is'l'$i Hipertensi se&a$ai s%at% pen,akit *i+ana ter/a*i penin$katan tekanan *arah sist'lik *an Bata% *iast'li. ,an$ ti*k n'r+al#Batas ,an$ tepat *ari kelainan ini ti*ak pasti# Nilai ,an$ *apat *an *iteri+a &er&e*a ses%ai %sia *an /enis kela+in(sist'lik 1402160++H$ G*iast'li. 30235++H$)# :ekanan *arah

*ipen$en$ar%hi 'leh .%rah /ant%n$ tekanan peri-er *an tekanan atri%+ kanan# !i*ala+ t%&%h ter*apat s,ste+ ,an$ &er-%n$si +en.e$ah per%&ahan tekanan *arah se.ara ak%t ,an$ *ise&a&kan 'leh $an$$%an sirk%lasi, ,an$ &er%saha %nt%k +e+pertahankan kesta&ilan tekanan *arah *ala+ /an$ka pan/an$ re-lek kar*i'7ask%ler +elal%i s,ste+ sara- ter+as%k s,ste+ .'ntr'l ,an$ &eraksi se$era#0esta&ilan tekanan *arah /an$ka pan/an$ *ipertahankan 'leh s,ste+ ,an$ +en$$at%r /%+lah .airan t%&%h ,an$ +eli&tkan &er&a$ai 'r$an ter%ta+a $in/al# Ber&a$ai -a.t'r seperti -a.t'r $eneti. ,an$ +eni+&%lkan per%&ahan pa*a $in/al *an +e+&rane sel,akti7itas sara- si+patis *an s,ste+ rennin2an$i'tensin ,an$ +e+pen$$ar%hi kea*aan he+'*ina+ik, as%pan natri%+ *an +eta&'lis+ kali%+ *ala+ $in/al, serta '&esitas *an -a.t'r en*'tel +e+p%n,ai peran *ala+ penin$katan tekanan *arah# 9trees *en$an penin$$ian sara- si+patis +en,e&a&kan k'ntr%ksi -%n$si'nal *an hipertensi str%.t%ral# 2#1#6 0'+plikasi Pa*a /a*i pa*a hipertensi &erat ,ait% apa&ila tekanan *arah *iast'li. sa+a ata% le&ih &esar *ari 130++H$,ata% kenaikan tekanan *arah ,an$ ter/a*i se.ara +en*a*ak, alat2alat t%&%h ,an$ serin$ tersean$ hipertensi antaraa lainA 1# Mata A&er%pa per*arahan retina, $an$$%an pen$lihatan sa+pai *en$an ke&%taan# 2# Hin/al A &er%pa $a$al $in/al 3# Jant%n$ A &er%pa pa,ah /ant%n$, /ant%n$ k'r'ner# 4# Ctak A &er%pa pen*arahan aki&at pe.ahn,a +ikr' aneris+a ,an$ *apat +en$$aki&atkan ke+atian, iske+ia *an pr'ses e+&'li (+ans/'er,*kk,2001)# 2#1#5 Pe+eriksaan *ia$n'sti. Pe+eriksaan la&'rat'ri%+ r%tin ,sn$ *ilak%kan se&el%+ +e+%lai terapi &ert%/%an %nt%k +enean pe+eriksaan lain seperti nt%kan a*an,a ker%sakan 'r$an *an -a.t'r resik' lain ata% +en.ari pen,e&a& hipertensi# Biasann,a *i periksa, %rinaria, *arah -eri-er len$kap, ki+ia *arah(kal%+,natri%+, kreatinin,$%la *arah p%asa,k'lestr'l t'tal, k'lestr'l H!" *an 0H#

9e&a$ai ta+&ahan *apat *ilak%kan pe+riksaan lain seperti klirens kreatini,pr'tein, %rine 24 /a+, asa+ %rat, k'lester'l "!", :9H *an e.h'kar*i'$ra-i (+ans/'err A,*kk,2001)# 2#1#6 Penatalaksanan +e*is :%/%an *ari pa*a penatalaksaan hipertensi a*alah +en%r%nkan resik' pen,akit kar*i'7ask%ler *an +'r&ilitas ,an$ &erkaitan# 9e*an$kan t%/%an terapi pa*a pen*erita hpertensi a*alah +en.apai *an +e+pertahankan tekanan sist'lik *i &a1ah 140++H$ *an tekanan *ist'lik*i &a1ah 30++H$ *an +en$'ntr'l a*an,a resik'# Hal ini *apat *i.apai +elal%i +'*i-ikasi $a,aa hi*%p sa/a ata% *en$an '&at antihipertensi (+ans/'er A,*kk,2001)# 0el'+p'k resik' *i kata$'rikan +en/a*i A 1# Pasien *en$an tekanan *arah per&atasan ata% tin$kat 1,2,3 tanpa sen$a/a pen,akit kar*i'7ask%ler, ker%sakan 'r$an ata% -ak'r resik' lainn,a# Bila *en$an +'*i-ikasi $a,a hi*%p tekanan *arah &el%+ *apat *i t%r%nkan +aka har%s *i t%r%nkan '&at anti hipertensi# 2# Pasien :an,a pen,akit kar*i'7ask%lar ata% ker%sakn 'r$an lainn,a, tetapi +e+iliki sat% ta% le&ih -a.t'r resik' ,an$ terera *i atas, na+%n &%kan *ia&etes +ellit%s# Jika ter*apat &e&erapa -a.t'r +aka har%s lan$s%n$ *i &erikan '&at anti hipertensi# 3# Pasien *en$an $e/ala klinis pen,akit kar*i'7ask%lar ata% ker%sakan 'r$an ,an$ /elas, -a.t'r resik' A %sia le&ih *ari 60 tah%n, +er'k'k, *islipe*e+ia, *ia&etes +ellit%s, /enis kela+in (pria *an 1anita +en'pa%se), ri1a,at pen,akit k kar*i'7ask%lar *ala+ kel%ar$a# 0er%sakan 'r$an A pen,akit /ant%n$ ( hpertr'-i 7entrikel kiri, in-ark +i'kar*, an$ina pe.t'ris, $a$al /ant%n$, ri1a,at re7ask%larisai k'rener, str'ke, transientis.he+i. atta.k, ne-r'pati,pen,akit arteri peri-er *an retin'pati) (+ans/'er A, *kk,2001)# Penatalaksanaan &er*asarkan klisi-ikasi resik' klien *en$an hipertensi

:ekanan *arah 0el'+p'k resik' A 0el'+p'k resik' B 0el'+p'k resik' ; 1302133 B ?52?3 1402153 B 30233 D160 B D 100 M'*i-ikasi $a,a hi*%p M'*i-ikasi $a,a hi*%p !en$an '&at M'*i-ikasi $a,a hi*%p M'*i-ikasi $a,a hi*%p !en$an '&at !en$an '&at !en$an '&at !en$an '&at 9%+&er A Mans/'er, *kk, 2001

M'*i-ikasi $a,a hi*%p .%k%p e-ekti-, *apat +en%r%nkan resik' kar*i' 7ask%ler *en$an &ia,a se*ikit *an resik' +ini+al# :atalaksanan ini tetap *i an/%rkan +eski har%s *i sertai '&at anti hipertensi karena *apat +en%r%nkan /%+lah *an *'sis, lan$kah2lan$kah ,an$ *ian/%rkan A A# Men%r%nkan BB &ila ter*apat kele&ihan (in*ek +asa t%&%h D 2>) B# Me+&atasi al.'h'l ;# Menin$katkan akti-itas -isik aer'&i., (30245 +enit per hari) !# Men$%ran$i as%pan natri%+ ( 100 ++'l NaB$ra+ Na;l perhari ) # Me+pertahankan as%pan kalsi%+ ,an$ a*ek%at ( 30 ++'l per hari) 8# Me+pertahankan as%pan kalsi%+ *an +en$%ran$i as%pan le+ak /en%h *an k'lester'l *ala+ +akanan (Mas/'er, *kk, 2001) 2#1#> Jenis2/enis '&atan hipertensi antara lain A !i%retik A H;:, Hi$r't'n, lasik Beta&l'ker A Pr'pan'l'l (in*eral) Al-a&l'ker A Phent'la+in, pr'@a@ine (+inipres) 9iphat'lik A ;atapres, reseptin 8as'*ilat'r A hi*rala@ine, *i@'Ii*e, nitr%pr%s*i*e, .at'pril ;a anta$'nis A ne-i*ipine (a*alat) 2#1#? 0'nsep 0epera1atan Hipertensi a# Pen$ka/ian :ahap pen$ka/ian +er%pakan *asar %ta+a *ala+ +e+&erikan as%han kepera1atan ses%ai *en$an ke&%t%han in*i7i*% se&a$ai+ana ,an$ telah *itent%kan *ala+ stan*ar praktik kepera1atan *ari ANA (A+eri.an N%rsin$ Ass'.iati'n)# :%/%an pen$ka/ian kepera1atan a*alah +en$%+p%lkan *ata, +en$el'+p'kan *ata, *an +en$analisa *ata sehin$$a *ite+%kan *ia$n'se kepera1atan# Pen$ka/ian kepera1atan ter*iri *ari 3 tahap ,ait% pen$%+p%lan *ata ata% pen$'r$anisasian, +en$analisa *an +er%+%skan *ia$n'se kepera1atan ( Ha--ar, 1333)

1# Pen$%+p%lan *ata 9e.ara %+%+ a*a &e&erapa .ara pen$%+p%lan *ata ,ait% A a) C&ser7asi a*alah .ara pen$%+p%lan *ata +elal%i hasil pen$a+atan ( +elihat, +era&a, +en*en$arkan) tentan$ k'n*isi klien *ala+ keran$ka As%han 0epera1atan# &) Ana+nase B 1a1an.ara a*alah .ara pen$%+p%lan *ata +elal%i :an,a /a1a& kepa*a klien ata% kel%ar$a klien# .) Pe+eriksaan -isik a*alah .ara pen$%+p%lan *ata +elal%i inspeksi, palpasi, *an a%sk%ltasi# 2#Pen$el'+p'kan !ata 9etelah selesai +en$%+p%lkan *ata +aka selan/%tn,a *ata2*ata ,an$ terk%+p%l *i kel'+p'kkan# 3#Analisa *ata *an per%+%san *ia$n'se kepera1atan :ahapan terakhir *ari pen$ka/ian a*alah analisis *ata %nt%k +enent%kan *ia$n'se kepera1atan# 0arena keter&atasan literat%re, +aka +en,%s%n pen$ka/ian kepera1ata& &er*asarkan *ata resp'n in*i7i*% ,an$ +%n$kin +%n.%l terha*ap per/alanan pat'-isi'l'$i pen,akit Hipertensi, ke+%*ian *ises%aikan *en$an *ia$n'se +en%r%t Maril,n # !'en$es, ,ait% A 1# Akti-itas B istirahat a) He/ala A kele+ahan, letih, napas pen*ek, $a,a hi*%p +'n't'n &) :an*a A -rek1ensi /ant%n$ +enin$kat, per%&ahan ira+a /ant%n$ *an takipnea# A*ap%n tin$kat $ra*asi kek%atan 't't ( Prihar/' R#, 1335) A*alah se&a$ai &erik%t A 9kala 0 A paralisis t'tal 9kala 1 A ti*ak a*a $erakan, tera&a B terlihat a*an,a k'ntraksi 't't# 9kala 2 A $erakan 't't pen%h +enentan$ $ra7itasi, *en$an s'k'n$an# 9kala 3 A $erakan n'r+al +enentan$ $ra7itasi# 9kala 4 A $erakan n'r+al pen%h +enentan$ $ra7itasi *en$an se*ikit Penahanan#

9kala 5 A $erakan n'r+al pen%h, +enentan$ $ra7itasi *en$an Penahanan pen%h# 2#9irk%lasi a) He/ala A ri1a,at hipertensi, ater'skler'sis, pen,akit /ant%n$ k'r'ner B kat%p *an pen,akit sere&&r'7ask%ler, epis'*e papitasi *an perspirasi# &) :an*a A kenaikan :! ( pen$%k%ran serial *ari kenaikan tekanan *arah *iperl%kan %nt%k +ene$akkan *ia$n'se )G Na*i A *en,%tan /elas *ari kar'tis, /%$%laris, *an ra*ialisG ekster+itas A per%&ahan 1arna k%lit, s%h% *in$in (7as'k'ntraksi peri-er ) pen$isian kapier +%n$kin la+&at B tert%n*a (7as'k'ntraksi) 3# Ne%r'sens'ri a) He/ala A epis'*e ke&as *an B ata% kele+ahan pa*a sat% sisi t%&%h &) :an*a A pen%r%nan kek%atan $en$$a+an tan$an *an B ata% re-leI ten*'n *ala+ 4# N,eri B keti*akn,a+anan a) He/ala A n,eri hilan$ ti+&%l pa*a t%n$kai B kla%*ikasi ( in*ikasi arteri'skler'sis pa*a arteri ekster+itas &a1ah )# 5# Pernapasan a) He/ala A *ispnea ,an$ &erkaitan *en$an akti7itas B ker/a, ri1a,at +er'k'k &) :an*a A &%n,i napas ta+&ahan (krakles B +en$i) 6# 0ea+anan a) He/ala A $an$$%an k''r*inasi B .ara &er/alan &) :an*a A epis'*e %nilateral transien, hip'tensi p'st%ral# >#Pe+&ela/aran B pen,%l%han a) He/ala A -a.t'r2-akt'r risik' kel%ar$a, pen$$%naan '&atB al.'h'l# &# !ia$n'sa !ia$n'sa kepera1atan a*alah s%at% pern,ataan ,an$ +en/elaskan resp'n +an%sia ( stat%s kesehatan ata% risik' per%&ahan p'la ) *ari in*i7i*% ata% kel'+p'k *i +ana pera1at se.ara ak%nta&ilitas *apat +en$i*enti-ikasikan *an +e+&erikan inter7ensi se.ara pasti %nt%k +en/a$a stat%s kesehatan # (;arpenit', 2000 ) ,an$

*ik%tip 'leh N%rsala+# !ia$n'se kepera1atan *en$an pen,akit hipertensi +en%r%t NI;2NC; 2012 A 1# Resik' tin$$i terha*ap pen%r%nan .%rah /ant%n$ &erh%&%n$an *en$an penin$katan iske+ia +i'kar*# 2# Int'leran akti7itas &erh%&%n$an *en$an tirah &arin$ *an i+'&ilitas# 3# N,eri ak%tA sakit kepala &erh%&%n$an *en$an penin$katan tekenan 7ask%ler sere&ral# 4# 0eti*ak sei+&an$an n%trisi le&ih *ari ke&%t%han t%&%h Berh%&%n$an *en$an +as%kan &erle&ihan# 5# !e-isiensi pen$etah%an &erh%&%n$an *en$an tetaparn,a in-'r+asi# .# Inter7ensi Peren.anaan ,ait% tahapan *ari pr'ses kepera1atan ata% tahap penent%an apa ,an$ akan *i lak%kan %nt%k +e+&ant% klien# Pa*a tahapan ini +e+p%n,ai +e+p%n,ai 4 k'+p'nen ,ait% +enetapkan pri'ritas, +er%+%skan t%/%an, kriteria hasil, *an +enent%kan ren.ana tin*akan sehin$$a t%/%an n,ata +en$etah%i ren.ana tin*akan apa ,an$ akan *i lak%kan selan/%tn,a#(Ha--ar,"#C#J, 1333 )# Inter7ensi kepera1atan a*alah preskripsi %nt%k perilak% spesi-ik ,an$ *i harapkan *ari pasien *anB ata% tin*akan ,an$ har%s *ilak%kan pera1at# (Marill,n, 2000)# Inter7ensi kepera1atan *en$an pen,akit hipertensi A 2 Panta% :! 2 ;atat ke&era*aan, k%alitas *en,%tan sentral 2 A%sk%ltasi t'n%s /ant%n$ *an &%n,i na-as 2 A+ati 1arna k%lit, kele+&a&an,s%h%, *an +asa pen$$isian kapiler# 2 ;atat '*e+a tertent%# 2 Berikan lin$k%n$an tenan$ *an n,a+an 1# Resik' tin$$i terha*ap pen%r%nan .%rah /ant%n$ &erh%&%n$an *en$an penin$katan iske+ia +i'kar* 2 An/%rkan *an intr%ksikan klien tentan$ teknik pen$he+atan ener$, +is#

+en$$%nakan k%rsi saat +an*i 2# Ha+&atan +'&ilitas -isik &erh%&%n$an *en$an -isik ti*ak &%$ar 2 ka/i resp'n pasien terha*ap akti7itas 2 An/%rkan *an intr%ksikan klien tentan$ teknik pen$he+atan ener$, +is# +en$$%nakan k%rsi saat +an*i 2 Berikan *'r'n$an %nt%k +elak%kan akti7itasBpera1atan *iri &ertahap, /ika *apat t'leransi# Berikan &ant%an ses%ai ke&%t%han# 2 Berikan latihan RCM akti-# 3# 0esiapan penin$katan pen$etah%an &erh%&%n$an *en$an k%ran$ terpaparn,a in-'r+asi# 2 0a/i kesiapan *ari ha+&atan *ala+ &ela/ar ter+as%k 'ran$ ter*ekat 2 :etapkan *an n,atakan &atas :! n'r+al 2 Hin*ari +en$$%ran$i kata :!Jn'r+alJ *an $%nakan istilah Kterk'ntr'l *en$an &aikJ saat +en$$a+&arkan :! pasien *ala+ &atas ,an$ *iin$inkan# 2 Atasi +asalah *en$an pasien %nt%k +en$i*enti-iksi .ara *i +ana per%&ahan $a,ahi*%p ,an$ tepat *apat *i &%at %t%k +en$$%ran$i -akt'r2-akt'r *i atas# 2 &ahas pentin$n,a +en$hentikan +er'k'k *an &ant% pasien *ala+ +e+&%at ren.ana %nt%k &erhenti +er'k'k# (*'en$$'s,e*isi 3 hal 33,2005)# *# I+ple+entasi I+ple+antasi +er%pakan pelaksanaan peren.anan kepera1atan 'leh pera1at pa*a klien#(Ha--ar,"#C#J, 1333 ) Men%r%t (N%rsala+,2001), +en$e+%kakan &ah1a pelaksanaan a*alah inisiati*ari ren.ana tin*akan %nt%k +en.apai t%/%an ,an$ spesi-ik# :%/%an pelaksanaan a*alah +e+&ant% klien *ala+ +en.apai t%/%an ,an$ telah *itetapkan, ,an$ +en.ak%p penin$katan kesehatan,pen.e$ahan pen,akit, pe+%lihan kesehatan *an +e+-asilitasi k'pin$# e# 7al%asi -ase akhir *ari pr'ses kepera1atan a*alah e7al%asi terha*ap as%han kepera1atan

,an$ *i &erikan# :ahap akhir *ari pr'ses kepera1atan a*alah +en$e7al%asi resp'n klien terha*ap pera1atan ,an$ *i &erikan %nt%k +e+astikan &ah1a hasil ,an$ *i harapkan telah *i .apai#( !'en$es, M# , 1333 )# 7al%asi a*alah tin*akan intelekt%al %nt%k +elen$kapi pr'ses kepera1atan ,an$ +enan*akan se&erapa /a%h *ia$n'se kepera1atan,ren.ana tin*akan *an pelaksanaan s%*ah &erhasil *i.apai +elal%i e7al%asi BAB 3 :INJAUAN 0A9U9 3#1 Pen$ka/ian 1#!ata *e+'$ra-i a# Bi'*ata Na+a (inisial) A :n#M Usia A 42 thn Jenis kela+in A laki2laki 9%k%B&an$sa A &%$isBin*'nesia 9tat%s pernikahan A +enikah A$a+aBke,akinan Aisla+ Peker/aanBs%+&er pen$hasilan A s1asta !ia$n'se +e*i. A hipertensi N'# Me*ikal re.'r* A 00#0?#03 :$l +as%k A 0? septe+&er 2012 :$l pen$ka/ian A 0? septe+&er 2012 &# Penan$$%n$ /a1a& Na+a A Nn# N Usia A 3> :hn Jenis kela+in A 1anita Peker/aan A s1asta

H%&%n$an *en$an klien A istri 2# 0el%han %ta+a K :an$an *an kaki kiri sa,a terasa le+ah /ika *i $erakkanJ 3# Ri1a,at kesehatan a# Ri1a,at kesehatan sekaran$ Pa*a hari sa&t% klien +erasa kera+ pa*a tan$an *an kaki se&elah kiri ke+%*ian *i periksa tekanan *arahn,a#Hasiln,a tern,ata +ele&ihi &atas n'r+al ,ait% 220B110++H$ *an 'leh *'kter klien *i &eri '&at# :etapi karena klie ti*ak tahan *en$an kel%hann,a kaki *an tan$ann,a ha+per ti*ak terasa +aka kel%ar$a klien +e+&a1a ke R9I 9a+arin*a# 0lien +as%k R9I 9a+arin*a pa*a tan$$al 0?#septe+&er 2012 *an *i ra1at *i r%an$ Ja&al Rah+a# Pa*a saat *ika/i klien +n$$atakan K :an$an *an kaki kiri sa,a terasa le+ah /ika *i $erakkanJ &# Ri1a,at kesehatan lal% 0lien se&el%+n,a pernah +en$$ala+i asa+ %rat , hipertensi ter/a*i se/ak 5 tah%n ,an$ lal% *an se+asa ke.iln,a klien pernah +en$$ala+i pen,akit &at%k, pilek, *an *e+a+# .# Ri1a,at kesehatan kel%ar$a 0el%ar$a :n#M ti*ak a*a ,an$ +en$$ala+i pen,akit +en%lar ata%p%n kr'nis# 4# Ri1a,at psik's'sial H%&%n$an klien *en$an kel%ar$a terlihat &aik#0lien ti*ak terlal% ter&e&ani *en$an &ia,a R9#K sa,a k%ran$ tah% tentan$ pen,akit sa,aJ# 5# Ri1a,at spirit%al 0lien *an kel%ar$a sela+a *i r%+ah +elaksanakan i&a*ah &ersa+a#0el%ar$a klien selal% +e+&erikan *%k%na$an *an *'La a$ar :n#M .epat se+&%h#:etapi sela+a *i r%+ah sakit klien sakit han,a +a+p% &er*'La kepa*a Allah 9W:# 6# Pe+eriksaan -isik a# 0ea*aan %+%+ klien

0lien ti*ak +en%n/%kkan a*an,a tan*a2tan*a **istress# Pena+pilan klien rapi ses%ai *en$an %sia# 0lien &erpakaian &ersih in$$i &a*an 163.+ *an BB 0$# klien &er/alan a$ak &er/alan se.ar hati2hati karena kaki kirin,a terasa le+ah# &# :an*a2tan*a 7ital 9%h% 36,2 na*i ?0IB+enit, *en,%tan na*i tera&a k%at *an rit+en,a la+&at tapi terat%r, pernapasan 20IB+enit *an re$%lar, tekanan *arah A 160B100++H$# .# 9,ste+ pernapasan 1# Hi*%n$ A p'sisi sept%+ nasal *i ten$ah, &ent%k si+estris# 0lien *apat +en$he+& %skan %*ara *ari l%&an$ hi*%%n$ *en$an &aik,l%&an$ hi*%n$ *e$an setn%+&aik, l%&an$ ti*ak *apat +assaB &en/'lan *an ti*ak *apat se.ret# 2# "eher A trakea l%r%s, ti*ak a*a +asalah kelen/ar th,r'i*# 3# !a*a A &ent%k *a*an'r+'.hes, $erakan *a*a si+etis kiri *an er kanann,a, s%ara na-as &r'nkh'7esik%ler ter*en$ar /elas *an ti*ak a*a s%ara napas ta+&ahan# ;l%&&in$ -in$erA ti*ak *# 9iste+ kar*i'7ask%er 0'n/%n$ti7a ti*ak ane+is, arteri kar'tis tera&a k%at, %k%ran /ant%n$ ti*ak *i ka/i, s%ara /ant%n$ 91 A l%p, 92 A *%p *an .apillar, re-illin$ ti+e 20# a) 9tat%s +ental A 0lien tah% kala% sekaran$ ia &er*a *i R9I 9a+arin*aG 0lien +asih inat pen,akit ,an$ pernah *i *eritan,a se1akt% ke.il *ank lien *apat +en$%lan$i na+a &en*a ,an$ telah *ise&%tkan seperti kertas, &alp'in *an pensilG 0lien +a+p% +en$hit%n$ +%n*%r *ari 25 M 3G klien +a% +en$ik%ti perintah per1at %nt%k +en,%r%h klien +en%t%p +ata# &) 0esa*aran A k'+p's +entis *en$an 4<5M6, H;9 A 15 .) Bi.ara A eIpresi A klien *apat &er&i.ara *en$an /elas, *an reseti7e A klien *apat +en/a1& pertan,aan ,an$ *i &erkan *en$an &aik# 2) :est -%n$si .ranial ner7%s# a) Ner7%s .ranial 1 ( 'l7akt%ri%s ) A klien *apat +en,e&%tkan &a%2 &a%an ,an$ -a+iliar seperti k'pi, asa+, &alsa+ saat +atan,a *i t%t%p# &) Ner7%s .ranial 2 ( 'ptik%s ) A klien *apat +e+&a.a h%r%- B an$ka pa*a snilen

.hart pa*a /arak N35 .+ *en$an nilai 20 B >0 *an lapan$ pan*an$ klien +el%as 1?0O .) Ner7%s .ranial III, I<, <I ( 'k%l'+'t'ri%s, tr'kle%s *an a&*%sen ) A p%pil +i'sis terha*ap ransan$an .aha,a, $erakan +ata se/a/ar +en$ik%ti $erkan letek '&/ek N 60 .+ se/a/ar +i*line +ata, klien *apat +elihat kekiri *an kanan tnpa +en'leh# *) Ner7%s .ranial < ( tr$e+in%s ) A klien *apat +erasakan ransan$an ses'ris ,an$ *i &erikan seprti +era&akan pilinan kapas pa*a kel'pak +ata# e) Ner7%s .ranial <II ( a.%stik%s ) A klien *apat +en*en$ar &isikan *ari /arak N1 +eter &aik *ari &a$ian kiri ata%p%n kanan, klien &isa &er/alan *en$an sei+&an$ tetapi a$ak hati2hati# -) Ner7%s .ranial IP ( $l's'-arin$e%s ) A klien *apat +en$%.apkan KAhJ *an terlihat %7%la klien tertarik ke atas# $) Ner7%s .ranial P ( 7a$%s ) A klien *apat &er&i.ara *en$an &aik *an /elas, serta *apat +enelan &%ah2 &%ahan *en$an &aik# h) Ner7%s .ranial PI ( A..es'ri%s ) A klien *apat +en$an$kat &ah% saat *i &erikan tahanan# i) Ner7%s .ranial PII ( H,p'$l's%s ) p'sisi klien n'r+al *ank lien *apat +en$$erkan li*ahn,a kekiri , ke kanan , ke atas *an ke &a1ah# 3) 8%n$si +'t'rik Massa 't't ti*ak +en$ala+i atr'pi, kek%atan 't't ti*ak pen%h 5 5 5 4 !an %nt%k &er$erak le&ih &an,ak klien +ersa le+ah pa*a ekstre+itas kiri# :'n%s 't't n'r+al ( ti*ak a*a kekak%an ) 4) 8%n$si ses'rik 0lien *apat +erasakan n,eri *an sent%han kapas pa*a k%lit#

5) 8%n$si .ere&ell%+ 0lien *apat &er/alan *en$an sei+&an$ tetapa hati M hati# 6) Re-lek :risep (QQ), s%pinat'r (QQ), Ptella (QQ), re-lek s%per-i.ial (QQ)# >) Iritasi +enin$ean :i*ak a*a kak% k%*%k, tan*a M tan*a kerni$ si$n ti*ak a*a# ?) 9,ste+ +%sk'l'sletal Bent%k kepala n'r+'.hepal, pa*a persen*ian, l%t%t kaki *an ta$an ti*ak +en$$ala+i keka%an saat &er$erak, han,a sa/a ter/a*i kele+ahan pa*a tan$an *an kaki kiri klien, *an &ah% /%$a ti*ak +en$$ala+i keka%an saat &er$erak# 3) 9,ste+ inte$%+en Ra+&%t 1arna sa' +atan$, s%h% t%&%h *alaa+ &atas n'r+al ,ait% 36,2O;, k%lit tera&a le+&a&, k%k% &er1arna +erah +%*a *an &ersih# 10) 9,ste+ en*'krin :i*ak a*a pe+&esaran pa*a kelen/ar t,r'i*, pert%+&%han ses%ai *en$an %sia, eksresi %rine ti*ak &erle&ih, s%h% t%&%h 36,2O# Ri1a,at ken.in$ +anis ti*ak a*a# 11) 9,ste+ perke+ihan Palpe&ra ti*ak +en$$ala+i '*e+a, ti*ak ter/a*i +''n-a.e, kea*aan kan*%n$ ke+ih ti*ak pen%hh, ti*ak +en$$ala+i n,eri saat BAB *an ti*ak +e+iliki pen,akit h%&%n$an seI%al# 12) 9,ste+ repr'*%ksi "aki lakiA pert%+&%han ra+&%t a*a seperti k%+is, ketiak# 13) 9,ste+ i++%ne 0lien ti*ak pernah +en$$ala+i eler$i tarha*ap +akanan, *e&%, &%l% &inatan$ *an lain2lain#

># Akti7itas sehari2hari a# N%trisi 1) 9e&el%+ *i R9 A klien +akan 3I sehari +en$k'ns%+si sa,%ran ,an$ ren*ah $ara+ *an ikan kerin$ tetapi ti*ak &an,ak, pantan$an *ala+ +akanan a*a &er%pa asin2asinan,*a$in$, +akanaan ,an$ &erle+ak# 2) 9ela+a *i R9 A klien +akan 3I sehari +en% nasi ren*ah $ara+, sa,%ran *an la%k pa%k ses%ai *iet# &# ;airan 1) 9e&el%+ *i R9 A klien +in%+ >2? $elas sehari B N1500.. sehari *en$an /enis .airan Aair p%tih, teh# 2) 9ela+a *i R9 A klien +in%+ 62? $elas sehari B N1000.. sehari *en$an /enis .airanA air p%tih,teh *an .airan in-%se R" 500..# .# li+inasi 1) 9e&el%+ *i R9 A klien BA0 N324 seehari *an BAB 1I sehari *en$an k'nsitensi se*an$ *an te+pat pe+&%an$an *i W;# 2) 9ela+a *i R9 A klien BA0 N325 seehari *an BAB 1I sehari *en$an k'nsitensi se*an$ *an te+pat pe+&%an$an *i W;# *# IstirahatBti*%r 1) 9e&el%+ *i R9 A klien ti*%r /a+ 23#00 Wita M 06#00 Wita, han,a sa/a klien ti*ak &isa ti*%r /ika ti*ak +en$$%nakan kipas aan$in# 2) 9ela+a *i R9 A klien ti*%r /a+ 22#00 Wita M 06#00 Wita, terka*an$ klien ter&an$%n karena lin$k%n$an ,an$ panas# e# Clahra$a 1) 9e&el%+ *i R9 A klien &er'lahra$a seperti /alan santai setiap pa$i# 2) 9ela+a *i R9 A klien ti*ak +en$$ik%ti 'lahra$a B +elak%kan 'lahra$a# -# R'k'k B al.'h'l *an '&at2'&atan 0lien /aran$ +er'k'k *an ti*ak pernah +in%+ +in%+an ,an$ +en$$an*%n$ al.'h'l ata%p%n '&at2'&atan# $# Pers'nal h,$iene 1) 9e&el%+ *i R9 A klien +an*i 3I sehari, .%.i ra+&%t 2 hari sekali

2) 9ela+a *i R9 A klien +an*i 2I sehari *an .%.i ra+&%t &ar% sekali h# Akti7itas B +'&ilitas -isik# 1) 9e&el%+ *i R9 A klien &eker/a *i &en$kel *an &erk%+p%l *e$an kel%ar$a /ika li&%r# 2) 9ela+a *i R9 A klien ti*ak *apat +elak%kan akti7itas ,an$ &erat# i# Rekreasi 0lien +erasa senan$ *en$an peker/aan,a#9ela+a li&%ran klien &ersa+a kel%ar$a# ?# :erapi saat ini I<8! R" 20 tetesB+enit Ne%r'ta+ In- B hr Ne%r'&i'n 1 a+#hrB*rip +ela%li I< ;at'pril 25 +$3I1 ('ral) Rantin ta& 2R1('ral)# 0lasi-ikasi *ata 0lisi-ikasi *ata pa*a :n#M *en$an hipertensi *i r%an$ /a&al rah+a r%+ah sakit isla+ sa+arin*a 2012 !ata s%&/ekti!ata '&/ekti1# K tan$an *an kaki sa,a terasa le+ah K 2# 0epala sa,a p%sin$ *an &erat# 3# K sa,a k%ran$ +en$etah%i tentan$ pen,akit sa,aJ 1# 0lien a$ak &erhati2hati sat &er/alan 2# :!A 160B100++H$, arteri kar'tis tera&a k%at# 3# 0lien ti*ak *apat +en/a1a& pertan,aan ,an$ &erkaitan *en$an pen,akit,a# Analisa *ata Analisa *ata pa*a :n#M *en$an hipertensi *i r%an$ /a&al rah+ah r%+ah sakit isla+ sa+arin*a 2012 !ata ti'l'$i

Masalah !9 A K:an$an *an kaki kiri sa,a terasa le+ahJ !C A 2klien terlihat &erhati2hati saat &er/alan 2:! A 160B100 ++H$ 2Arteri kar'tis tera&a k%at !9 A M 0epala sa,a p%sin$ *an &erat# !C A M :!A 160B100++H$, arteri kar'tis tera&a k%at# !9 A Ksa,a ti*ak tah% tepntan$ pen,akit sa,aJ !C A2klien ti*ak *apat +en/a1a& pertan,aan,an$ &erkaitan *en$an pen,akitn,a# Penin$katan natri%+ *ala+ *arah C2 ,an$ *iikat 'leh H& k%ran$ 9%plai C2 ke /arin$an ++en%r%n Meta&'lis+ sel ke /arin$an k%ran$ A:P +en%r%n 0ele+ahan 't't Ha+&atan +'&ilitas -isik Penin$kat natri%+ *ala+ *arah C2 ,an$ *iikat 'leh H& 0%ran$ C2 ke 't't /ant%n$ k%ran$ Pen%r%nan .%rah /ant%n$ 0%ran$ tepaparn,a in-'r+asi tentan$ pen,akit 9alah persepsi 0esiapan +enin$katkan pen$etah%an Ha+&atan +'&ilitas -isik Pen%r%nan .%rah /ant%n$ 0esiapan +enin$katkan pen$etah%an 3#2 !ia$n'sa 0epera1atan NC :ANHHA" !I: MU0AN

!IAHNC9A 0 P RAWA:AN PARA8 Int'leran akti7itas &erh%&%n$an *en$an tirah &arin$ *an i+'&ilitas# !9 A K :an$an *an kaki kiri sa,a terasa le+ahJ !C A M klien terlihat &erhati2hati saat &er/alan *en$an kek%atan 't't ti*ak pen%h 2 :! A 160B100++H$ 2 Arteri kar'tis tera&a k%at Resik' ter/a*in,a pen%r%nan .%rah /ant%n$ &erh%&%n$an *en$an per%&ahan /ant%n$ !9 A M 0epala sa,a p%sin$ *an &erat# !C A M :!A 160B100++H$, arteri kar'tis tera&a k%at# !e-isiensi pen$etetah%an &erh%&%n$an *en$an tepaparn,a in-'r+asis !9 A Ksa,a k%ran$ +en$etah%i tentan$ pen,akit sa,aJ !C A 2klien ti*ak *apat +en/a1a& pertan,aan,an$ &erkaitan *en$an pen,akitn,a#