Anda di halaman 1dari 9

SATUAN ACARA PENYULUHAN

Pokok Bahaan Sub pokok bahasan Sasaran Te"pa Hari% anggal &a" Pelaksanaan : Personal Hygiene : Keseha an gigi !an "ulu : An#$ : Tn#S : &u"'a : s%! : ( Ka!ek Prana ha (n!iyana

A. Tujuan Instruksional Umum Se elah selesai "engiku i pen!i!ikan keseha an sasaran "a"pu "e"aha"i pen ingnya personal hygine eru a"a keseha an gigi !an "ulu # B# Tujuan Instruksional Khusus Se elah !ilakukan pen!i!ikan keseha an )*+, "eni !iharapkan sasaran "a"pu: )# -# $enyebu kan pen ingnya keseha an gigi !an "ulu # $enyebu kan berlubang# +# $enyebu kan hal0hal yang "enyebabkan kerusakan gigi# 1# $enyebu kan 2ara "e"ilih sika gigi yang benar 3# $en/elaskan 2ara "en2egah karies gigi# C. Metode Cera"ah 4iskusi Tanya &a5ab .ak or yang "e"pengaruhi er/a!inya gigi

D. Media 6lip Char Ala Peraga Phan ho" gigi E. Materi F. Strategi Pen uluhan TAHAP Pe"bukaan 7AKTU 3 "eni KE8(ATAN $engu2apkan sala" Perkenalan Penya"paian "aksu! !an u/uan penyuluhan Pelaksanaan -, "eni u/uan 6lip2har!9 gigi9 !an 2ara pera5a an gigi !an pan o" sika gigi "ulu $en/elaskan penger ian9 $en/elaskan "a2a"0"a2a" 2ara kerusakan gigi !an penyebabnya# $en!e"ons rasikan "enyika gigi yang benar $E4(A Sika gigi

Penu up

3 "eni

$e"o i.asi !ia/arkan sehari0hari

sasaran !ala"

agar

"elakukan kegia an yang elah kehi!upan

$enga/ukan per anyaan ke"bali

$e"berikan hasil e:aluasi $enu up !engan sala"

To al

+, "eni

8# E!A"UASI )# E:aluasi Persiapan penyuluhan keseha an -# E:aluasi Proses +# E:aluasi Hasil Se elah !ilakukan kegia an penyuluhan sasaran "a"pu : $enyebu kan pen ingnya keseha an gigi !an "ulu # $enyebu kan "a2a"0"a2a" kerusakan pa!a gigi# $enyebu kan hal0hal yang "enyebabkan kerusakan gigi# $enyebu kan 2ara "enyika gigi yang benar $enyebu kan 2ara "e"ilih sika gigi yang benar Proses kegia an penyuluhan ber/alan !engan lan2ar Sasaran "u!ah un uk "en!e"ons rasikan ulang $a eri yang !igunakan su!ah siap Sasaran su!ah siap !i e"pa yang !i en ukan Sasaran !an "e!ia !isiapkan sebelu" proses

#. DAFTA$ PUSTAKA )# Ko;ier9 Barbara# -,,,# 6un!a"en al o. Nursing : on2ep 9 pro2ess an! pra2 i2e9 E!isi se"bilan9 $enlo Park9 Cali.ornia# -# 7i2 k e all# )<=)9 (llus ra e! Annual o. Nursing Te2hni>ues9 E!isi ke?+9 &B Lippin2ol Co"pany9 Phila!elphia#

I.

Da%tar &ertan aan ' )# Apakah yang !i"aksu! !engan keseha an gigi !an "ulu -# Sebu kan "a2a"0"a2a" kerusakan pa!a gigi +# Sebu kan hal0hal yang !apa "enyebabkan kerusakan pa!a gigi 1# Sebu kan 2ara "enyika gigi yang benar 3# Sebu kan 2ara "e"ilih sika gigi yang benar

MATE$I KESE#ATA( )I)I DA( MU"UT


A. MU"UT 8igi !an "ulu "erupakan organ yang ber.ungsi sebagai pin u "asuk yang per a"a bagi "akanan# 4i sana erkan!ung banyak bak eri !an ku"an penyaki # &ika gigi !an "ulu su!ah "engala"i gangguan "aka .ungsinya akan berkurang# Hal ini akan "e"pengaruhi organ yang lain# Sebagai 2on oh bila !i e"ukan a!anya gigi berlubang9 "aka bak eri !an ku"an akan berke"bang !isana !an akan "enyebabkan in.eksi a au penyaki lain# B. DI(I Un uk "en/aga keseha an gigi !an "ulu perlu pe"eliharaan se/ak !ini# Yang !apa ki a lakukan an ara lain : )# -# +# 1# 3# Cara "enyika gigi yang baik $engenali a!anya gangguan $e"ba asi konsu"si gula Cara "e"ilih sika gigi yang baik Pe"eriksaan gigi ru in se iap bulan MEME"I#A$A )I)I DA( MU"UT SE+AK PE(TI()(*A KESE#ATA( )I)I DA(

C. MACAM,MACAM KE$USAKA( PADA )I)I Plak gigi

Plak gigi a!alah penyebab u a"a kerusakan gigi# Karies !en is /uga !i"ulai !engan a!anya plak gigi# Cara "e"bersihkan plak gigi yang paling e.ek i. a!alah "enyika gigi langsung se elah "akan a au berku"ur !engan air bersih# $adang gusi Ra!ang pa!a gusi yang !isebabkan oleh i"bulnya plak pa!a ba as pa!a per e"uan gigi !an gusi# Pa!a kea!aan nor"al9 /aringan gusi "eleka pa!a gigi sehingga "elin!ungi akar gigi !an ku"an0ku"an !ala" "ulu # Keha!iran plak gigi !iseki ar gigi yang !ibi2arakan "enu"puk akan "engeras akhirnya akan "eni"bulkan karang gigi yang akan "erusak /aringan penyangga gigi# Hal ini "enyebabkan gigi goyah !an gagal# Karies dentis Karies !en is !isebu /uga gigi berlubang# Sua u lapisan lengke !an i!a ber5arna e"pa berku"pulnya ku"an a au biasa !isebu !engan plak# 8ula !ari "akanan yang ki a "akan akan n!iubah oleh ku"an yang a!a !ala" plak9 yang akan "enghasilkan asa"# Asa" ersebu akan "erusak e"ail9 "e"bua ena"el keropos sehingga la"ba laun er/a!ilah lubang# Karang gigi Karang gigi a!alah lan/u an !ari plak gigi# Kea!aan ini !isebabkan oleh peni"bunan kalsiu" .os.a yang elah la"a# D. #A",#A" *A() ME(*EBABKA( KE$USAKA( )I)I Hal0hal yang sering "enyebabkan kerusakan gigi9 an ara lain : era ur Konsu"si gula yang berlebihan Cara "enyika gigi yang salah !an i!ak

salah !ingin

Pe"akaian sika !an pas a gigi yang Kebiasaan "akan yang panas a au

E. CA$A ME(*IKAT )I)I *A() BAIK )# Sika bagian luar se iap gigi a as !an gerakan0gerakan pen!ek !an le"bu "a/u "un!ur berulang0ulang# Berikan perha ian khusus pa!a ba as per e"uan gigi !an gusi# -# Lakukan hal yang sa"a pa!a se"ua per"ukaan gigi a as bagian !ala" +# Ulangi gerakan yang sa"a un uk per"ukaan bagian luar !an ba5ah se"ua gigi a as !an ba5ah 1# Un uk pe"ukaan bagian !ala" gigi rahang a as a au ba5ah !epan "iringkan sika gigi ke"u!ian bersihkan gigi !engan gerakan sika yang benar 3# Bersihkan per"ukaan kunyah !ari gigi a as !an gigi ba5ah !engan gerakan0 gerakan pen!ek !an le"bu "a/u "un!ur berulang0ulang F. PE(CE)A#A( -# $en/aga kebersihan gigi !an "ulu !engan "enyika gigi !engan prinsip +T !an "ini"al - kali sehari se elah "akan !an sebelu" i!ur "ala"# +# $engunyah "akanan pa!a ke!ua sisi rahang# 1# $akan "akanan yang banyak baya"9 apel9 anggur9 /eruk !ll# "engan!ung air !an bersera 9 2on ohnya