Anda di halaman 1dari 6

SULIT*

Bahagian A [ 15 markah ]
Jawab semua soalan
1.

Gabungan beberapa buah negeri membentuk kerajaan pusat dan kerajaan


negeri
Kuasa dikongsi antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri dalam urusan
pentadbiran dan perundangan

Pernyataan di atas merujuk kepada kerajaan


A Kesatuan
B Gabungan
C Konfederasi
D Persekutuan
2. Antara pernyataan berikut, yang manakah menyebabkan penamaan sebagai calon Dewan
Undangan Negeri ditolak semasa hari penamaan calon?
A Tidak mendaftar sebagai pemilih
B Wang pertaruhan ditaja oleh ahli politik tertentu
C Alamat dalam borang pencalonan menunjukkan calon bermastautin di negeri yang tidak
sama dengan kawasan yang ditandinginya
D Pencadang menggunakan alamat tempat tinggal yang tidak sama dengan bakal
calon tetapi masih dalam kawasan yang ditandinginya

3.

Hilang kelayakan untuk menjadi


calon pilihanraya umum

Y merujuk kepada
I Banduan
II Berumur 25 tahun
III Menjadi warganegara lain
IV Pernah dihukum penjara 13 bulan atas kesalahan pecah amanah
A I dan II
B I dan III

C II dan IV
D III dan IV

4. Tempoh genap lima tahun Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri bermula dari
tarikh
A
B
C
D

penamaan calon
pembubaran Dewan
pengundian dijalankan
mesyuarat pertama Dewan selepas pilihan raya
1

SULIT*

5. Kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong ialah


A
B
C
D

Mengisytiharkan darurat
Memecat timbalan Yang di-Pertuan Agong
Memperkenankan pindaan perlembagaan persekutuan
Menolak permintaan untuk membubarkan parlimen

6. Antara pernyataan berikut , yang manakah benar berkaitan dengan badan perundangan?
A Ahli Dewan Rakyat boleh menjadi Ahli Dewan Negara pada masa yang sama.
B Suruhanjaya Pilihan Raya berhak membatalkan keputusan calon yang memenangi
pilihan raya secara tipu muslihat.
C Proses pilihan raya boleh diadakan secara berasingan antara kawasan Parlimen
dengan kawasan Dewan Undangan negeri
D Jika Encik X dilantik sebagai senator, tempoh memegang jawatannya adalah
tidak lebih 2 penggal iaitu 10 tahun.

7. Yang manakah merupakan ahli ex-officio di Dewan Undangan Negeri Pahang?


I Mufti
II Pegawai Penerangan Negeri
III Setiausaha Kerajaan Negeri
IV Penasihat Undang-undang Negeri
A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

8.
Seorang murid lelaki berumur 14 tahun telah melakukan kesalahan pecah rumah dan
dibicarakan di Mahkamah X.
Yang manakah penyataan berikut berkaitan dengan perbicaraan di atas?
A Keputusan Mahkamah X adalah muktamad
B Mahkamah X menjalankan perbicaraan secara terbuka
C Jika didapati bersalah, murid tersebut boleh dihukum penjara
D Persidangan Mahkamah X diadili oleh seorang majistret dan dibantu oleh dua orang
penasihat

SULIT*

9. Antara berikut yang manakah benar tentang sumber hasil kewangan Kerajaan
Negeri?
I Cukai Import
II Duti Eksais
III Hasil daripada kedai arak dan tuak
IV Hasil daripada perlombongan tanah dan hutan
A
B
C
D

I dan
I dan
II dan
III dan

II
IV
III
IV

10.
Undang-undang yang digubal di Dewan Undangan Negeri Sabah dan
Sarawak
Penyataan di atas merujuk kepada
A
B
C
D

Akta
Enakmen
Ordinan
Perundangan kecil

11. Antara mesyuarat berikut, yang manakah berperanan untuk menyelaraskan tadbir urus
antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri?
I Mesyuarat Majlis Raja-raja
II Mesyuarat Majlis Perancangan Negara
III Mesyuarat Setiausaha-Setiausaha kementerian
IV Mesyuarat Menteri-menteri Besar atau Ketua Menteri
A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

12. Antara berikut yang manakah kuasa Dewan Negara jika tidak mempersetujui sesuatu
Rang Undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat?
A
B
C
D

Menolak Rang Undang-undang itu


Membatalkan Rang Undang-undang itu
Menangguhkan kelulusan Rang Undang-undang itu
Meminda Rang Undang-undang itu tanpa kebenaran Dewan Rakyat

SULIT*

13. Ketua Audit Negara bertanggungjawab untuk


I
II
III
IV

A
B
C
D

Menjelaskan kelemahan dalam perbelanjaan


Menyiapkan laporan tentang akaun perbelanjaan
Menerima dan mengutip caruman majikan
Menggubal dasar-dasar dan menguruskan pinjaman perumahan bagi
kakitangan awam

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

14. Antara pernyataan berikut yang manakah merujuk kepada suruhanjaya?


A Ahli majlis Parlimen boleh menjadi ahli suruhanjaya
B Boleh memegang jawatan sehingga berumur 60 tahun
C Ahli-ahlinya hanya boleh dipecat atas syor tribunal siasatan
D .Saraan anggota suruhanjaya ditetapkan oleh Perlembagaan
15. Antara yang berikut yang manakah kuasa sivil Mahkamah Syariah?
I
II
III
IV

A
B
C
D

Perceraian
Tidak berpuasa
Perebutan harta pusaka
Menyertai pertandingan ratu cantik

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

SULIT*

Bahagian B [ 15 markah ]
Jawab semua soalan.
Encik X merupakan warganegara Malaysia dan telah berkahwin dengan Puan Y
yang merupakan warganegara Thailand.

16. Nyatakan empat syarat yang membolehkan isteri Encik X memperoleh kewarganeraan
Malaysia.
[4]
i.....................................................................................................................................................
ii....................................................................................................................................................
iii...................................................................................................................................................
iv...................................................................................................................................................

17. Huraikan dua kebebasan asasi warganegara yang tidak mutlak.

[4]

i.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ii....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

18. Jelaskan dua perbezaan antara Kerajaan Kesatuan dan Kerajaan Konfederasi. [4]
i.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ii....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
19. Nyatakan tiga bidang kuasa Parlimen ke atas Kerajaan tempatan.

[3 ]

i.....................................................................................................................................................
ii....................................................................................................................................................
iii...................................................................................................................................................

SULIT*

Bahagian C [ 50 markah ]
Pilih dua daripada tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga
350 patah perkataan.
20. Peningkatan kes jenayah kejam semakin membimbangkan masyarakat di negara ini.
Oleh itu sesuatu perlu di dilakukan untuk menghentikannya. Bincangkan.
21. Selain faktor kepimpinan terdapat juga aspek lain yang perlu dititik beratkan dalam
meningkatkan maruah dan martabat negara. Jelaskan
22. Modal insan yang berkualiti akan memacu negara ke arah negara maju menjelang tahun
2020.Oleh itu usaha perlu diambil bagi melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi.
Bincangkan.