Anda di halaman 1dari 15

Skema Pemarkahan Pengajian Am 1

900/1 2016
Bahagian A
1
2
3
4
5

A
D
C
B
A

6
7
8
9
10

D
D
D
D
A

11
12
13
14
15

C
C
A
C
C

Bahagian B
Soalan Struktur
Bahagian ini mengandungi empat soalan. Calon dikehendaki menjawab semua soalan.
Markah bagi setiap soalan antara 3 hingga 4 markah.
Markah penuh : 15 markah
Kriteria

markah

Isi betul

Isi betul

1
+
1

Huraian betul

Catatan
Soalan berbentuk Kemahiran berfikir Aras
Rendah ( LOTS)
Soalan berbentuk Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi (HOTS)

Nota:
1. Jika calon memberi dua jawapan dalam setiap jawapan (seperti adanya kata hubung
dan atau perkataan lain yang membawa erti adanya dua jawapan ), maka jawapan
calon yang pertama sahaja yang akan diperiksa dan diberi markah jika betul.
2. Jika soalan menentukan bilangan jawapan, tetapi calon menambah bilangan jawapan,
maka jawapan yang selebihnya tidak akan diperiksa.
3. Terminologi seperti nama organisasi, jika ditulis dalam bentuk singkatan noleh
diterima sebagai jawapan. Contoh ASEAN, APEC dan sebagainya.
4. Terminologi yang telah diterima pakai umum seperti K-ekonomi atau e-dagang tidak
perlu diberikan maksudnya dalam jawapan calon.

Bahagian C
1

Karangan
Bahagian ini mengandungi tiga soalan. Calon dikehendaki menjawab dua soalan. Markah
bagi satu soalan ialah 25 markah.
Markah penuh: 50 markah
A. Pemberian markah karangan akan berasaskan kepada perkara-perkara berikut:
1.
2.
3.
4.

Isi dan Idea (I)


Hujah (H)
Kemahiran Kebahasaan (B)
Format

5 markah
15 markah
4 markah
1 markah
25 markah

Catatan:
(i) Pembahagian markah untuk isi dan Idea (I):
Baik
Sederhana
Lemah

:
:
:

4-5 markah
3 markah
1-2 markah

(ii) Pembahagian markah untuk Huraian (H):


Baik
Sederhana
Lemah

:
:
:

12 15 markah
7 11 markah
1 6 markah

(iii) Pembahagian Markah untuk kebahasaan(B):


Baik
Sederhana
Lemah

:
:
:

4 markah
2-3 markah
1markah

(iv) Pembahagian markah untuk Format (F) :


Memenuhi format
:
Penulisan (Pengenalan,
Isi dan penutup)
Tidak memenuhi
:
format

1 markah
0 markah

B. Cara Pemberian Markah

1. Pemarkahan bahasa (4)


1.1 Bagi 8 kesalahan ejaan atau tanda baca, potong 1 markah. Bagi 4 kesalahan
struktur ayat potong 1 markah dengan mengambil ingatan apa-apa kesalahan yang
terdapat di dalamnya tidak diambilkira.
1.2 Kesalahan yang sama dan diulang tidak dipotong markah , demikian juga ejaan
yang sejenis.
Contoh ejaan yang sejenis:
Batuk, patuk dikira sejenis
Suluh, buluh - dikira sejenis
1.3 Markah minimum diberi untuk markah bahasa dan juga bagi jawapan yang terdiri
daripada satu ayat bagi setiap perenggan
1.4 Kepanjangan karangan
1.4.1 Karangan hendaklah tidak melebihi 400 patah perkataan. Karangan yang
selebihnya tidak perlu diperiksa.
1.4.2 markah maksimum untuk bahasa berdasarkan kepada kepanjangan karangan
adalah seperti berikut:
Lebih daripada 250 patah perkataan
151 hingga 250 patah perkataan
101 hingga 150 patah perkataan
Kurang daripada 100 perkataan

: 4 markah
: 3 markah
: 2 markah
: 1 markah

1.5 Mencatat kesalahan bahasa dan markah


1.5.1 Catat kesalahan bahasa di ruang kiri skrip jawapan. Setiap kesalahan
dicatat dengan angka 1.
1.5.2 Kesalahan struktur ayat ditandai dengan cara : (
) ditandai S
diruang kiri skrip jawapan
1.5.3 Kesalahan bahasa kali pertama bagi tatabahasa, ejaan, tanda baca
ditandai dengan cara:
Kesalahan yang sama tidak dikira dan ditandai dengan cara:
1.5.4 Tidak relevan (TR) dan Tidak Jelas (TJ)
2. Karangan yang tidak lansung membincangkan tajuk beri markah 1 ( 1/25)
3. Perhatikan bahawa markah tidak diberi untuk butiran yang berulang-ulang.
4. Adakalanya, anda akan bertemu dengan karangan yang daripada awal lagi sudah
menyeleweng tetapi kemudian pada bahagian akhirnya barulah terdapat butiran-butir yang
jitu. Oleh sebab itu anda hendaklah membaca seluruh karangan itu walaupun separuh
daripadanya menyeleweng supaya kita dapat berlaku adil terhadap calon. Anda juga akan
3

bertemu dengan karangan yang pada mulanya menjawab dengan jitu tetapi kemudiannya
menyeleweng daripada tajuk. Dalam hal ini, berilah markah kepada jitu sahaja.
5. Calon layak diberi markah impak/persembahan (1markah) jika jawapannya sempurna dari
segi format penulisan karangan, iaitu ada bahagian pengenalan, isi dan penutup.
6. Mencatat pemberian markah karangan.
6.1 Catat markah pada ruang kanan skrip. Jumlah markah akhir setiap jawapan perlu
diletakkan dalam bulatan
6.2 Tanda I Idea, H Huraian, B Bahasa, F Format
6.3 Nyatakan di bahagian akhir karangan sekiranya karangan itu menyeleweng.
PERINGATAN:
Calon dikehendaki menjawab dua daripada tiga soalan dalam Bahagian C. Sekiranya
calon menjawab ketiga-tiga soalan, hanya semak dua soalan yang mula-mula dijawab
oleh calon sahaja yang perlu disemak oleh pemeriksa.

SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN B SOALAN STRUKTUR


[15 markah]
4

16. Dalam mana-mana situasi sosial , tindakan atau pandangan kita terhadap orang lain perlu
dijaga agar tidak melanggar perlembagaan.
Berikan tiga tindakan yang melanggar kebebasan diri (Perkara 5) individu.
[ 3 markah]

Ditahan lebih 24 jam tanpa perintah tahanan reman oleh mahkamah


Ditangkap tanpa diberitahu sebab ditangkap
Ditahan tanpa dibenarkan berunding dengan peguam pilihannya.
Diambil nyawa tanpa kebenaran undang-undang

17. Jelaskan dua kuasa pentadbiran yang diperuntukan kepada kerajaan Persekutuan ke atas
kerajaan Negeri.
[ 4 markah ]
i.
ii.

iii.

Kuasa penyiasatan kerajaan persekutuan boleh menjalankan apa-apa siasatan,


tinjauan dan pengumpulan data terhadap kerajaan negeri Perkara 93
Kuasa penyelidikan kerajaan persekutuan mempunyai kuasa menjalankan
penyelidikan, memberi nasihat dan bantuan teknikal kepada kerajaan negeri. Perkara
94
Kuasa Pemeriksaan kerajaan persekutuan boleh memeriksa kegiatan kegiatan jabatan
negeri dengan maksud memberi laporan kepada kerajaan persekutuan. Perkara 95

18. Perbezaan syarat menjadi ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara
Isi perbezaan
i. Umur
ii. Perlantikan/pemilihan

Dewan Rakyat
21 tahun
Dipilih dalam pilihan raya

19. Prinsip utama tadbir urus (pilih mana-mana 4)


i. Fokus pada pelanggan
ii. Beretika
iii. Ketelusan
iv. Akauntibiliti dan integriti
v. Efektif dan efisyen
vi Pengurusan perubahan

BAHAGIAN C
[ 50 MARKAH ]
5

Dewan Negara
30 tahun
Dilantik oleh YDPA / Dewan
Undangan Negeri

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga
350 patah perkataan.
20. Proses urbanisasi mewujudkan pelbagai kos sosial yang terpaksa ditanggung oleh rakyat.
Bincangkan.

PENDAHULUAN
Bandar wujud melalui proses yang dikenali sebagai pembandaran atau urbanisasi.
Pembandaran lazimnya ditakrif sebagai suatu proses perubahan penduduk, petempatan dan
cara hidup. Walau bagaimanapun pelbagai kesan perlu ditanggung oleh masyarakat.
ISI-ISI
BIL ISI
1
Masalah Jenayah

Masalah perumahan

Peningkatan Pengangguran

Peningkatan kadar
kemiskinan

Peningkatan kos kesihatan

Masalah pencemaran

Ancaman keseimbangan
ekologi bandar

HURAIAN
Permasalahan ini berlaku disebabkan penyerapan lebihan
penduduk yang terlalu ramai di sesebuah bandar.
Proses ini menyebabkan peluang pekerjaan yang ada
terhad untuk disesuaikan dengan kelayakan akademik dan
kemahiran yang dimiliki oleh migran yang datang.
Nilai hartanah yang tinggi
kebanyakan penduduk bandar khususnya migran yang
datang hanya dalam sektor informal , yang menyebabkan
pendapatan yang diperolehi adalah kecil dan relatif
dengan kos hidup yang tinggi di bandar.
Pendapatan yang kecil menyebabkan mereka tidak
mampu memiliki rumah.
Aliran migrasi yang berlebihan tidak sepadan dengan
peluang pekerjaan
Persaingan antara penduduk tempatan dan pendatang
asing menambahkan lagi jumlah penganggur.
Migran yang datang ke bandar tidak berkemahiran.
Bekerja dalam sektor informal yang berpendapatan
rendah
Sejumlah pendapatan dihabiskan untuk keperluan asas
Kerajaan perlu membelanja sebahagian besar kewangan
untuk meningkatkan taraf kesihatan
Nisbah penduduk dengan doktor perlu ditingkatkan
Jumlah kenderaan bertambah di banadar ekoran
pertambahan penduduk
Perlepasan asap
Pencemaran bunyi
Kegiatan menukarkan kawasan pertanian kepada
perumahan, jalan raya dll menganggu keseimbangan
ekologi bandar
Jalan berturap yang banyak mempercepatkan aliran air
kerana tidak boleh diserap oleh tanah membawa
kepada banjir kilat

KESIMPULAN
6

Proses urbanisasi berlaku seiring dengan kehadiran kos sosial yang perlu ditanggung oleh
negara. Penyelesaian secara menyeluruh boleh di buat melalui perancangan yang teliti bagi
mengawal proses perbandaran yang berlaku untuk tempoh masa yang panjang misalnya
dengan mengadakan pelan struktur dan pelan strategi yang lain seperti yang dilakukan oleh
Malaysia sekarang bagi memudahkan perancangan komponen bandar untuk memajukan
negara dan keselesaan rakyat.

21. Menyediakan pendidikan yang berkualiti adalah tanggungjawab kerajaan untuk


meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Namun, masih banyak tanggungjawab lain.
Bincangkan

PENDAHULUAN
Kualiti hidup bukan sahaja merangkumi pembangunan ekonomi malahan juga melibatkan
pelbagai aspek lain yang tidak dapat dipisahkan seperti aspek sosial, psikologi, kebudayaan,
politik dan alam sekitar. Namun begitu, aspek yang paling utama dalam memberi kehidupan
yang berkualiti kepada manusia mengandungi empat perkara iaitu politik, ekonomi, sosial
dan pendidikan.

ISI USAHA/LANGKAH/TINDAKAN
BI
L
1

ISI

HURAIAN

Menyediakan pendidikan mMenyediakan lebih banyak peluang pendidikan


berkualiti
dan institusi pendidikan bagi rakyat melanjutkan
pelajaran.
-

Membangunkan
ekonomi/peluang
pekerjaan

meningkatkan mutu pendidikan dan penyelidikan untuk


persaingan sihat dari segi kecekapan dan kemahiran
dalam alam pekerjaan.

menubuhkan lebih banyak pusat kemahiran dan latihan


dan mempelbagaikan kursus yang berkaitan dengan alam
pekerjaan
- kerajaan perlu menyediakan peluang
meningkatkan kemahiran dalam bidang yang relevan
kepada industri.
- Mewujudkan hab pekerjaan untuk emadankan keperluan
tenaga kerja dengan calon yang sesuai.
- penyediaan lebih banyak program berkaitan industri dan
pekerjaan di syarikat yang menerima kontrak utama,
konsesi dan insentif kerajaan.
-

memberikan lebih sokongan kepada usahawan yang akan


memulakan perniagaan, latihan, pembiayaan dan
peralatan utama secara bersepadu.

Meningkatkan kemudahan- pembinaan jalan raya berturap yang boleh


infrastruktur
memberi faedah kepada 3.3 juta penduduk.
- bekalan air yang lebih berkualiti dan berterusan
iaitu 99% di Semenanung Malaysia, 98% di Sabah
8

dan 95 % di Sarawak.
- Kemudahan elektrik diperluaskan untuk
meliputi penyambungan bekalan ke 6,000 buah rumah di
Semenanjung Malaysia, 59,000 di Sabah dan 76,000 di
Sarawak.
-

Meningkatkan tahap
keselamatan

Penambahbaikan sistem kecekapan pengangkutan awam


melalui penubuhan Suruhanjaya Pengangkutan Awam
Darat (SPAD) dengan menyediakan pengangkiutan awam
yang selamat.
- memastikan kadar indeks jenayah berada dalam peringkat
kawalan.
- Mengadakan rondaan/menempatkan anggota di kawasankawasan panas.
- Memasang CCTV di tempat-tempat awam tertentu seperti
tempat parking (basement), kompleks beli-belah dan lainlain.

Meningkatkan tahap
kesihatan

- Penyediaan kemudahan kesihatan yang lebih efisien


menggunakan peralatan yang canggih.
- Menentukan bilangan pegawai kesihatan mencukupi dan
mempunyai kepakaran yang tinggi bagi merawat pesakit.
- kepakaran seharusnya melibatkan penyakit
kronik seperti jantung agar rakyat mendapat rawatan
tepat pada masa dan dan penyakit dapat diubati
dengan segera.
- Program pemeriksaan kesihatan secara berkala untuk
mengawal kuantiti penyakit.

Mengekalkan persekitaran - pembangunan lestari iaitu pembangunan


yang sihat
tanpa merosakkan alam sekitar.
- Kempen kesedaran menyediakan suasana kehidupan
yang menarik dan nyaman bagi menjalankan pelbagai
aktiviti riadah dan rekreasi.
- Kawasan pinggiran sungai diindahkan sebagai taman
rekreasi, contohnya Sungai Melaka.

Galakkan memanfaatkan - Melakukan aktiviti berfaedah bersama keluarga


masa lapang
dan rakan-rakan seperti berjoging, berbasikal,
berkelah, bercucuk tanam dan sebagainya.
- Aktiviti tersebut boleh merehatkan
9

fikiran, mengurangkan tekanan dan sebagai satu rekreasi.


- mewujudkan keseimbangan antara pekerjaan
dan aktiviti-aktiviti riadah dalam kehidupan.
8

Menyediakan rumah yang - menyediakan perumahan lebih terancang,


mencukupi dan selesa
lengkap, selamat, selesa dan kondusif bekalan air,
elektrik, sistem pembentungan
- tapak perumahan sesuai dan berhampiran dengan tempat
kerja dan mempunyai banyak prasarana sekolah, kedai,
masJid, hospital, taman rekreasi dan lain-lain.
- Pembinaan rumah untuk semua golongan
meliputi rumah kos rendah, kos sederhana dan
rumah mewah.

KESIMPULAN
Kerajaan termasuk kerajaan tempatan tanggungjawab meningkatkan kualiti hidup yang lebih
baik dengan memastikan keperluan infrastruktur utiliti dan kemudahan masyarakat, institusi
untuk pertubuhan sosial dan urus tadbir yang membenarkan hak individu untuk bersuara dan
membuat pilihan pada tahap yang sesuai diwujudkan secukupnya.

10

22. Rancangan realiti di televisyen seperti Fear Factor Malaysia, Masterchef Malaysia
Mentor dan Ustazah Pilihan semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat walaupun
menerima banyak kritikan . Bincangkan.

PENDAHULUAN
Program realiti televisyen adalah satu genre rancangan yang amat diminati oleh semua orang
terutama sekali pada golongan muda masa kini. Sebagai contoh, rancangan realiti yang
paling popular di Malaysia adalah Akademi Fantasia yang telah mula diperkenalkan sekitar
tahun 2001 oleh stesen televisyen berbayar iaitu Astro. Akademi Fantasia telah mencetuskan
satu fenomena yang lain dari rancangan tv yang ada pada masa itu.

ISI- FAKTOR/SEBAB/PUNCA
BIL
1

ISI
Lebih dekat dengan
khalayak / penonton
menjiwai aksi

HURAIAN
Peserta dari kalangan orang biasa
Penonton tertarik menonton perjalanan setiap peserta
yang datang dari kalangan orang biasa seperti mereka.
Bukan yang dibuat-buat
Melihat gaya, lagak dan cara mereka bercakap tentang
perkara-perkara yang hampir dengan penonton

Menunjukkan kebebasan
dalam tindakan dan
bersuara

Menunjukkan tindakbalas normal yang berlaku dalam


kehidupan harian.
Memberi keyakinan kepada penonton untuk bertindak
dengan cara yang sama dalam menyuarakan pendapatan
atau keinginan
Meyampaikan pendapat yang selama ini dipendam oleh
penonton

Perasaan ingin tahu

Masyarakat suka pada


cerita berbentuk gosip

Penonton gemar pada perkara-perkara yang menimbul


kontroversi
Rancangan realiti umpama gosip antara rakan dan
keluarga.
Dapat menarik ramai penonton untuk mengetahui
perkara yang sensasi
11

Setiap babak tidak di


rancang / Aksi spontan

Babak dalam rancangan realiti merupakan keadaan


sebenar.
Penonton ingin tahu perkara yang akan berlaku pada
minggu berikutnya.
Ingin mengetahui apa yang akan dikatakan oleh peserta
Nasib peserta dan seumpamanya

Tertarik pada peserta

Timbul rasa sayang pada peserta


Nasib peserta terletak di tangan penonton, jadi penonton
simpati akan nasib yang menimpa peserta kegemaran
meraka.
Sanggup membantu peserta kegemaran mencapai impian
mereka. Menyebabkan mereka setiasa mengikuti
perkembangan pada setiap episod.

7
8

Mempunyai elemen
dramatik
Diperlihatkan kepada
kerja-kerja dibelakang
tabir

Mempengaruhi emosi penonton


Watak benar menjiwai peserta dan penonton
Diberi peluang `melihat' sendiri `kerja-kerja di belakang
tabir'.
Jika dibandingkan dengan rancangan-rancangan
televisyen lain, penonton hanya menonton sesuatu yang
siap disunting dan lakonan watak-watak tertentu.

Berpeluang melibatkan
diri

Rancangan televisyen realiti yang berbentuk


pertandingan, yang penonton berpeluang turut serta
sebagai juri secara tidak langsung, memberi kesan
psikologi dengan mempengaruhi emosi mereka.
Ada penonton yang menangis-nangis seolah-olah dialah
yang bertanding apabila melihat orang `harapannya'
kecundang dan sanggup mempertahankan habis-habisan

KESAN NEGATIF
8
Pembaziran masa dan
wang

Banyak masa terbuang berada di hadapan televisyen


Menjejas kelancaran tugas harian
Pelajar sanggup ponteng kelas / kelas tambahan
12

Wang dihabiskan untuk mengundi peserta kegemaran


Produktiviti pekerja menurun
9

Pengaruh budaya
kebaratan dan kepurapuraan
Mengikis jati diri

Pergaulan bebas, cara berpakaian dan percakapan yang


menjadi ikutan

11

Menanggung kesan
psikologi

Terlalu emosional dan taksub


Peserta seolah hidup di bawah mikroskop
Berpura-pura dan keliru dengan diri ideal dan diri
sebenar
Penonton dan peserta menunjukkan rasa kecewa yang
berlebihan
Membawa kepada kemurungan
Rasa kecewa apabila ketinggalan episod

12

Hilang masa berkualiti


bersama keluarga dan
rakan

Menghabiskan masa untuk rancangan realiti

10

Kesan dari segi jangka panjang nilai-nilai murni akan


dipinggirkan

KESIMPULAN
Rancangan televisyen realiti mendatangkan pelbagai kesan dan dapat memudaratkan
masyarakat di negara kita. Bagi penerbit yang ingin menerbitkan rancangan televisyen realiti
ini haruslah semata-mata unutk mencungkil bakat baru dalam kalangan masyarakat di negara
kita. Pihak penerbit haruslah menggantikan rancangan televisyen realiti dengan rancanganrancangan ilmiah yang lebih memberikan keuntungan sama ada kepada penerbit ataupun
penonton.

13

3. Tindakan kerajaan menambahkan peruntukan dalam setiap Rancangan Lima Tahun


menunjukkan betapa besarnya sumbangan R&D dalam usaha membangunkan sektor
pertanian negara. Jelaskan.
Pendahuluan
Penyelidikan dan pembangunan ( R & D) mengutamakan penyelidikan untuk dilaksanakan
bagi memperoleh hasil pengeluaran yang optimum.
R & D memberi sumbangan yang besar dalam usaha untuk memajukan pelbagai sektor di
negara ini.
ISI- ISI
BIL ISI
1
Menyumbang dari segi
bioteknologi
2
3

4
5

Penciptaan alat teknologi canggih


untuk industri pertanian
Menyumbang kepada industri
berasaskan pertanian
Membentuk industri Agropelncongan
Memudahkan kerja-kerja dalam
sektor pertanian
Mengawal serangga perosak

Membaiki biodiversiti dan


ekosistem

HURAIAN
Kajian tentang baka baru tanaman dan ternakan
bagi meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan
Usaha dijalankan oleh PORIM dan MARDI
Penciptaan peralatan pertanian yang moden
memudahkan aktiviti pertanian berjalan.
Menghasilkan produk berasaskan pertanian
Mewujudkan teknik pembungkusan makanan
yang lebih baik
Pertanian untuk pelancongan
Gabungan pelancongan dan kegiatan pertanian
Memudahkan pemasaran pengangkutan
Kewujudan kaedah-kaedah moden dalam aktiviti
pertanian
Penggunaan baja kimia dan racun serangga
Penemuan bahan baru seperti pestisid untuk
kawalam makhluk perosak
Penanaman semula dengan kaedah pembenihan
yang canggih juga tidak menjejaskan
keseimbangan ekosistem
Penggunaan kaedah mekanikal yang mesra alam
14

Menjimatkan kos pertanian

membantu memelihara alam sekitar


Penggunaan buruh dapat dijimatkan

Kesimpulannya:
R & D memberi banyak kesan positif kepada sektor pertanian dan lain-lain sektor.

15