Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Dede Normayanti
NIM

: 111411037

Prodi : D3-Teknik Kimia


Apabila dikemudian hari ada sesuatu yang tidak berkenan dengan menggunakan
photo berjilbab pada ijazah, maka kami tidak akan menuntut pihak Politeknik
Negeri Bandung.
Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar maklum adanya.

Bandung, 22 Juli 2014


Yang bersangkutan,

Dede Normayanti