Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH :

KELAS :
MATAPELAJARAN :
TAJUK :
TARIKH:
Bil
a)

ASPEK

Fizikal Bilik Darjah Pembelajaran Abad 21

Sudut OPEM dan Kriteria


Kejayaan

Sudut Punch card

Sudut Parking lot

Sudut Hasil Murid

Sudut maklumat

Papan ganjaran

Peraturan guru

Kehadiran murid

Ruang santai

b)

Ada

Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21

Bahan bantu belajar

Traffic light / Thumbs

Two stars and a wish

Mini Whiteboards

Pembelajaran berkumpulan/
kolaboratif

Pembelajaran koperatif

Rally robin

Timed Pair - Share

Round Robin

10

Rally Coach

11

Stand Up, Hand Up, Pair Up

Tiada

CADANGAN UNTUK
MENAMBAHBAIKAN P&P

12

Turn to Your Neighbour

13

Think Pair Share

14

Team Pair Solo

15

Four Corners

16

Value Line

17

Blob- Three

c)

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ( KBAT )

Teknik Penyoalan

Pendekatan Sosio-Saintifik

i-Think

IBSE
Inkuiri Pengesahan
Inkuiri Terbimbing
Inkuiri Berstruktur
Inkuiri Terbuka

Soalan Aras Tinggi

Pemikiran kritis
Menginterpretasi, menguji,
menilai, memberi justifikasi,
mengkritik, merumus,
membuat spekulasi,
mempertikaikan, membuat
keputusan.

Pemikiran kreatif
Membuat hipotesis, mereka
bentuk, membina semula,
mencipta, membuat modifikasi,

memperkembangkan,
mengimaginasi, bercambah
fikirian, menyelesaikan
masalah

Pemikiran Analitikal
Membanding, membeza,
mengaitkan, memilih,
menentukan, menemu bual,
mengenal pasti, menggabung,
mengkategorikan, menyelidik,
membuat ujikaji, dan membuat
inferens.

d)

STEM ( Science , Technology, Engineering and Mathematics )

Robotic

Problem Based Learning

Designed Thinking

Project Based

IBSE