Anda di halaman 1dari 25

TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina


kecekapan berbahasa.

Sebagai alat untuk menyalurkan isi-isi pelajaran.

Memberikan penekanan terhadap aspek-aspek bahasa ketika bercerita.

Menyampaikan latihan pemahaman, perbendaharaan kata dan tatabahasa.

Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca


dan menulis dikalangan pelajar.

Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat


permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita.

Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan
kawalan mata.

Suara memainkan peranan yang penting bagi menghasilkan kesan yang


bagus dalam penceritaan.

KEBAIKAN
Mudah menarik minat murid-murid.
Murid akan lebih cepat menumpukan perhatian dan dapat menghasilkan
suasana pembelajaran yang menyeronokkan.
Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan.

63
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

64
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

Pilih cerita yang bersesuaian dengan umur, kecerdasan dan minat pelajar.
Kemudian sesuaikan cerita itu dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan.
Kaji cerita tersebut dan cuba memasukkan aspek-aspek bahasa yang hendak
disampaikan ke dalamnya.
Hafaz frasa-frasa, ayat-ayat yang penting atau aspek bahasa yang lain yang
hendak disampaikan.
Berlatih untuk bercerita.
Bercerita dalam keadaan yang selesa dan memberikan penekanan terhadap
aspek-aspek bahasa yang ingin disampaikan.
Menggunakan alat bantu mengajar seperti gambar atau objek sebenar.
Menyediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat dan perkara lain yang
berkaitan dengan aspek bahasa yang ingin disampaikan untuk pengajaran dan
penerangan yang seterusnya.

65
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

Melibatkan seorang penc erita dan digabungkan dengan beberapa orang pelakon.

Murid lain boleh m encatat maklumat berdasark an arahan guru. Pencerita ak an menyampaikan cerita, dan pelakon beraks i mengikut watak dalam cerita tersebut.

Guru atau murid boleh menyediakan s krip terlebih dahulu.

Teknik ini sesuai untuk genre drama, cerpen,


novel, dan prosa klasik.

66
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

S a tu s itu a s i y a n g d iw u ju d k a n h a m p ir m e n y e r u p a i k e a d a a n s e b e n a r y a n g m e m e r lu k a n p e la ja r b e r in te r a k s i s e s a m a s e n d ir i.

P e la ja r d a p a t m e n g g u n a k a n k e m a h ir a n b e la ja r s e m a s a m e la k s a n a k a n te k n ik in i.

P e la ja r d ig a la k k a n u n t u k m e m b e r ik a n p e n d a p a t , c a d a n g a n , m e m b u a t k e p u t u s a n d a n m e n y e le s a ik a n m a s a la h b e r d a s a r k a n p e r a n a n m e r e k a .

P e lb a g a i k e m a h ir a n d a p a t d ig a b u n g ja lin k a n d a n d ip e r tin g k a tk a n m e la lu i te k n ik in i.

D a p a t m e w u ju d k a n a k tiv it i y a n g m e n a r ik s e te r u s n y a m e m o t iv a s ik a n p e la ja r u n t u k m e n e r u s k a n P & P .

67
c=
h
B
o
stp
g
r.M
yd
lka
u
b
im
n
e
f,
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

68
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

PEMUSATAN KEPADA MASALAH

Peserta berbincang tentang sesuatu masalah dan kemudian membuat


keputusan dan menyelesaikan masalah itu.
Keputusan dibuat berdasarkan kata sepakat.
Peserta perlu menyediakan laporan atau cadangan setelah setelah sesuatu
isu itu dibincangkan.
Contoh isu-isu yang boleh dibincangkan;
o Orang awan tidak mahu menggunakan jalan raya ketika melintas jalan
di bandar raya.

PEMUSATAN KEPADA PENERBITAN

Memerlukan peserta berbincang tentang sesuatu rancangan untuk


menghasilkan satu penerbitan yang tertentu.
Projek yang dihasilkan itu merupakan hasil usaha sama yang positif.
Contoh simulasi jenis ini;
o Surat khabar
o Majalah
Dalam simulasi ini, peserta seolah-olah bertanggungjawab menerbitkan suatu
program yang telah dirancangkan.

69
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

Kerajaan sedang mencari lokasi


untuk membina satu lapangan
terbang baru.
Apakah situasi yang
hendak dikemukan?

Beberapa pelajar memegang peranan


sebagai;
Siapakah yang akan
mengambil bahagian? Jurutera MAS
Pengawai daripada Kememnterian
Kerja Raya dan lain-lain

Apakah yang perlu Membuat keputusan tentang kawasan mana


mereka lakukan? yang akan dijadikan lokasi pembinaan kapal
terbang sert amemberikan alasan yang
munasabah.

Mereka haruslah mengumpulkan maklumat


dan kemudiannya mempersembahkannya
Apakah yang harus
di dalam kelas.
disediakan sebelum
simulasi dimulakan?

70
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

71
eringkatPsphd&GumJlwyo,j-b.c
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

72
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

Mnjalankan aktiviti yang berkaitan


dengan bahasa.

73
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA
Berbincang tentang masalah dan keputusan yang telah diperolehi.

Membuat lakaran tertantu bagi memperjelaskan konsep yang berkaitan. Membina beberapa jenis ayat.

Menulis dialog yang digunakan dalam simulasi. Menulis karangan tentang isu yang dibincangkan.

Menulis laporan tentang cara mengatasi masalah yang dihadapi. Menulis surat kiriman yang bersesuaian dengan isu yang berkaitan.

74
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

P e m u s a t n k e p a d a mp eanse rlba iht n


75
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

76
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA
Melakonkan satu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting.

Guru terlebih dahulu merancang aktiviti bahasa yang dapat melibatkan pelajar berlatih untuk berinteraksi dalam situasi sosial yang berlaku seharian.

Secara spontan dan tiada penghafalan skrip. Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak yang ditentukan dalam sesuatu situasi.

77
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

Menggunakan bahasa mengikut fungsi.

Mengubah sikap negatif kepada positif. Berkomunikasi dengan berkesan.

TUJUAN

Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa dan aksi. Memahami bidang pengetahuan dan situasi yang dipelajari.

Meyakinkan diri sendiri. Mengalami sendiri situasi yang diberikan.

78
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

M e m g a n g p e ra n d irb aseg n d ir . vid u la in .


79
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

Bentuk main peranan

Tahap 1 ; Rancang dan sediakan Kemahiran


Persediaan Aktiviti
Bahan dan maklumat
Peringkat
pengenalan ; set
induksi
Tahap 2; Jalankan Peringkat
Pengendalian perkembangan;
Menjalankan aktiviti
lakonan/ main
peranan bagi
menyelesaikan
masalah.
Peringkat akhir;
Melaporkan
keputusan
Tahap 3; Lanjutan aktiviti Peringkat
Aktiviti susulan pengukuhan dan
pengetahuan.

80
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

KONSEP

Permainan bahasa merupakan satu aktiviti yang dirancangkan dalam


pengajaran dan pembelajaran bahasa.
Aktiviti ini ada hubung kaitnya dengan kandungan pelajaran sama ada secara
langsung atau tidak langsung.
Oleh itu, permainan bahasa boleh dijelaskan sebagai cara mempelajari
bahasa melalui bermain atau murid belajar sambil bermain (Kamarudin Hj.
Husin & Siti Hajar Bt. Abdul Aziz, 1995:3).
Dapat memberikan peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif,
pembelajaran makna dan sebagai alat diagnostik.
Kebanyakan aktiviti yang dijalankan lazimnya akan menggunakan pelbagai
kemahiran berbahasa.
Mewujudkan interaksi antara pelajar
o Bercakap
o Memberi arahan
o Mengeja

OBKJEKTIF PERMAINAN BAHASA

Merangsang interaksi verbal pelajar.


Menambah kefasihan dan keyakinan.
Menyediakan konteks pembelajaran.
Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan.
Bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan pengayaan.

81
vf-m
.b iljrA
d
yg
n
cp
ke
u
ta
TP
sh
e
,n
m
sa
p
iljh
y.rtkd
u
g
oe
.BB
l)ym
t(io
u
d
h
jb
g
p
skn
ra,-f.
sryb
cp
ktm
a
n
u
ig
d
h
le
o
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

82
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA
Perhatia n akan dib erik an kepada lim a aspek kebole han menggunakan bahasa.

Kefa haman --> la tih an memahami soala n dan memberik an jawapan yang waja r.

Kefa sih an --> menggunakan perkata an dan la in -la in dengan cara spontan. Sebutan --> menyebut perkata an atau suku kata dengan betul dan menggunakan in to nasi yang bersesuaia n dengan situ asi.

Perbendaharaan kata --> melu askannya dengan menggunakan im buhan. Tata bahasa --> penggunaan bahasa tepat mengik ut hukum-hukum bahasa darip ada semua aspek.

83
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

Sandiwara yang pelakon-pelakonnya hanya melakukan gerak-geri saja


tetapi tidak menuturkan kata-kata.(Kamus Pelajar)
Pantomim sebagai suatu bentuk permainan yang berpotensi untuk
mengembangkan kemampuan sosial dan kemampuan berfikir imaginatif
dan kreatif anak. (Norton, 1994).
Dengan kemampuan bersosialisasi, pelajar dapat bekerjasama,
berkongsi rasa, dan mengambil berat terhadap orang lain. Melalui
imaginasi-kreatif, para pelajar dapat bertindak balas terhadap situasi
yang dihadapinya secara khas, baru, berbeza dengan yang lain, dan tak
terduga. (Suwignyo, 1996)

CIRI-CIRI

Menggunakan tingkah laku non verbal untuk


mengungkapkan makna atau maksud tertentu.
Menggunakan secara optimal seluruh anggota tubuh;
gesture, gerakan badan, mimik muka tangan, kaki, dan
sebagainya.
Menggunakan bahasa tubuh, gerakan tangan,
ekspresi wajah, dan sebagainya untuk
mengungkapkan berbagai emosi, fikiran, dan
kehendak.
Segala pemikiran dan rasa dinyatakan dalam
gerakan-gerakan yang sangat halus. (Farris,1993)

84
M
enw
guijtdm
bkarpsl-fho.zy
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

TUJUAN

85
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

PBIM uet nn rygpia memu na zst kin la kn gds-uknagd p e rm a in a


86
TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

M
e
a
u
szin
p
m lrd
tkjg
. .p
u
G
e
ym
id
a
kn
g
ltn
rokySM
s
jr.tu
la
e
ip
d
g .
sjp
ritg
kn
h
a
d
u
m
e
Teknik ini sesuai untuk puisi seperti sajak, pantun, syair, gurindam dan
sebagainya

87