Anda di halaman 1dari 46

DISEDIAKAN OLEH :

HIDAYATUL ISMA BT
SUMADIN
NOR ATIKAH BT AHMAD
NOR QADARIAH BT ISHAK
Kamus Dewan (2002):
Perkembangan dimaksudkan perihal atau proses
menjadi maju atau tersebar,membiak atau meluas.
Cochran & Andrew, 1988; Fuller, 1969; Katz,
1972; Trotter, 1986 :
Apabila dibandingkan pelbagai teori yang
membincangkan peringkat perkembangan
guru, terdapat ciri kesamaan iaitu pada
peringkat awal kerjaya, guru lebih
menumpukan kemampuan dirinya sebelum
berkembang ke peringkat yang lebih mahir.
PERINGKAT-PERINGKAT
PERKEMBANGAN GURU
TEORI KEPRIHA-
TINAN (FULLER
1969)
Peringkat Keprihatinan Diri/
Kemandirian diri
Peringkat Impak
Peringkat Keprihatinan
Terhadap Tugas
PERINGKAT KEPRIHATINAN DIRI/ KEMANDIRIAN DIRI
Guru berasa bimbang tentang kemampuan diri
untuk mengawal kelas dan apa-apa jua yang akan
diperkatakan oleh ibu bapa dan guru lain.
Apakah pelajar suka saya?
Bolehkah saya mengajar apabila diselia?
Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya?
Apakah BBM saya sesuai dengan murid?
PERINGKAT KEPRIHATINAN TERHADAP TUGAS
Memperbaiki
pengajaran serta
menguasai isi
kandungan mata
pelajaran
PERINGKAT IMPAK
Guru melihat pelajarnya sebagai individu
yang mempunyai pelbagai keperluan
Bagaimanakah cara saya memotivasikan murid saya?
Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam
kalangan murid saya?
Adakah murid saya mempunyai disiiplin yang tinggi?
LIMA PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU
(TROTTER, 1986)
Siapakah Guru Permulaan?Guru guru keluaran IPG yang mula bertugas
untuk enam bulan pertama disebut guru
permulaan.

(Bahagian Pendidikan Guru, 2007)
G
U
R
U

P
E
R
M
U
L
A
A
N

(
N
O
V
I
C
E
)

Guru Permulaan
Personaliti
Menunjukkan
kebolehan dan
keterampilan
Peka dan sentiasa
mendapatkan
maklumat
Mempunyai
kepelbagaian idea
Mengenali dan
memahami ciri
murid
Kreatif dan inovatif
Menerima dan
menghayati tugas
Menerima dan Menghayati
Tugas
Menerima tugas yang diberikan dan
berusaha ke arah mencapai matlamat
yang ditetapkan.

Melaksanakan tugas mengikut cara
pengendalian dan mengikut jadual yang
ditetapkan.

Menawarkan diri untuk membantu tugas
tugas.
G
U
R
U

P
E
R
M
U
L
A
A
N

(
N
O
V
I
C
E
)

Menunjukkan Kebolehan dan
Keterampilan
Kualiti diri dan kebolehan menyesuaikan
diri.

Pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah.

Pelaksanaan aktiviti kokurikulum di
sekolah.

Pengurusan kerja di mana ditempatkan.
G
U
R
U

P
E
R
M
U
L
A
A
N

(
N
O
V
I
C
E
)

Peka dan Sentiasa
Mendapatkan Maklumat
Merangkumi maklumat dari pelbagai aspek:
Maklumat murid
Maklumat berkaitan P&P
Pengurusan pentadbiran
Membantu menyediakan proses
perancangan pengajaran.
Meningkatkan prestasi ke arah lebih baik
bagi mewujudkan sistem pendidikan yang
mantap.

G
U
R
U

P
E
R
M
U
L
A
A
N

(
N
O
V
I
C
E
)

Mengenali dan Memahami Ciri
Murid
Memahami atau menjiwai murid
murid.

Memahami kehendak, sikap,
perawatakan atau tingkah
laku(kekuatan dan kelemahan).

G
U
R
U

P
E
R
M
U
L
A
A
N

(
N
O
V
I
C
E
)

Kreatif dan Inovatif
Berdaya kreatif bagi mengintegrasikan atau
menggabungjalinkan pelbagai bahan,
kaedah dan teknik penyampaian.

Membuat penciptaan, pengubahsuaian
dan penghasilan bahan serta corak
pembelajaran yang lebih inovatif.
G
U
R
U

P
E
R
M
U
L
A
A
N

(
N
O
V
I
C
E
)

Mempunyai Kepelbagaian Idea
Aspek isi pengajaran atau perancangan.
Aspek pedagogi dan sistem
penyampaian.
Mempunyai kemahiran yang
memberikan nilai tambah dalam proses
pengajaran.
Mewujudkan keseronokan dan
keceriaan belajar dalam kalangan murid.
G
U
R
U

P
E
R
M
U
L
A
A
N

(
N
O
V
I
C
E
)

Personaliti
Mempunyai unsur kecindan dalam
penyampaian.

Elemen kecindan kata2 atau pelakuan
yang berunsur jenaka yang tidak
keterlaluan untuk menimbulkan rasa
keceriaan serta seronok.

Nilai kendiri yang positif.


G
U
R
U

P
E
R
M
U
L
A
A
N

(
N
O
V
I
C
E
)

CIRI-CIRI KELEMAHAN
SOSIALISASI
Kurang mahir menguruskan KokU
Kurang mahir menguruskan aktiviti sukan
Tidak memahami peraturan dan disiplin
sekolah
Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah
Kurang teori dan amalan latihan
Kurang kemahiran menggunaka pusat
sumber
Kurang kemahiran sosial
G
U
R
U

P
E
R
M
U
L
A
A
N

(
N
O
V
I
C
E
)

CABARAN GURU PERMULAAN
Dikatakan pasif, tidak kreatif dan imaginatif.
Belum mencapai tahap yang dikehendaki
sekolah.
Masalah menyesuaikan diri dengan realiti
sekolah dan bilik darjah.
Mula mengaplikasikan kaedah mengajar.
Memahami fakta, konsep dan perkara asas.
Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas
guru.
G
U
R
U

P
E
R
M
U
L
A
A
N

(
N
O
V
I
C
E
)

CIRI GURU BERKESAN
Profesional
Mempamerkan kekuatan teori
Kaya ilmu
Bertindak atas landasan etika kerja
Moral yang teguh
Sentiasa berusaha meningkatkan
kualiti pengajaran
Prihatin dengan kehendak murid dan
ibu bapa
Menilai kekuatan dan kelemahan
murid sekolah
G
U
R
U

B
E
R
K
E
S
A
N

(
E
F
F
E
C
T
I
V
E
)

Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar
dengan tuntutan semasa
Menampilkan watak terpuji, berimej, peribadi
mulia, berwawasan
Taat setia terhadap perkhidmatannya,
memartabatkan profesionnya
Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan,
bebas berpendirian
Professional dengan PdP di sekolah
Berupaya melahirkan persekolahan
berwatak supaya pelajar mempunyai ilmu,
berpersonaliti sihat dan serba boleh.
G
U
R
U

B
E
R
K
E
S
A
N

(
E
F
F
E
C
T
I
V
E
)

CIRI GURU BERKESAN
Slavin (1987, 1994) telah membina
model pengajaran berkesan yang
memberi penekanan kepada faktor
pengajaran guru;
Kualiti pengajaran
Kesesuaian aras pengajaran
Insentif
Masa

Model pengajaran berkesan
G
U
R
U

B
E
R
K
E
S
A
N

(
E
F
F
E
C
T
I
V
E
)

Ada kecekapan pada tahap minimum

Guru mula mengenali lebih banyak
prinsip, konsep dan elemen dengan
merujuk situasi khusus.

Guru memiliki kemampuan
menyelesaikan masalah PdP
Kecekapan
profesionalisme
Kecekapan melaksanakan
visi dan prinsip
Kecekapan menggunakan
teknologi maklumat
Keutuhan
peribadi
G
U
R
U

C
E
K
A
P

(
C
O
M
P
E
T
E
N
C
E
)

Menjadi guru cekap
Ciri peribadi bermatlamat, fikiran
positif, yakin, dan sabar.

Ciri mengajar gaya tersendiri,
kepakaran, bermotivasi.

Ciri intelektual suka membaca,
mempunyai mental-life yang segar,
mempunyai kesungguhan kendiri dan
minda sihat dan terbuka.

G
U
R
U

C
E
K
A
P

(
C
O
M
P
E
T
E
N
C
E
)

ciri-ciri
Mengenali Guru Mahir
Ciri-ciri Guru Mahir
Kemampuan Guru Mahir
G
U
R
U

M
A
H
I
R

Golongan terbaik dalam bidang
profesionnya.
Telah mengajar sekurang-kurangnya 10
tahun.
Hanya sebilangan kecil yang berjaya
memasuki peringkat ini.
Sentiasa diingati dan disanjungi oleh
bekas pelajarnya mempengaruhi
kehidupan positif.

Mahir dalam mengintegrasikan
semua sumber media dalam PdP.
Terbaik dalam bidang
Menjadi teladan profesionalisme
Terlibat sepenuhnya dalam
kokurikulum
G
U
R
U

M
A
H
I
R

Komunikasi yang berkesan.
Arahan jelas dan mudah difahami.
Mampu bentuk program pembangunan
murid.
Cekap menguruskan bilik darjah.
Berjaya kesan pencapaian murid.
Murid Cemerlang.
Murid Sederhana.
Murid Lemah.
G
U
R
U

M
A
H
I
R

GURU
MAHIR
PENYAMPAIAN
PENILAIAN
MERANGSANG
PENGURUSAN
KELAS
KAWAL
DISIPLIN
MURID
G
U
R
U

M
A
H
I
R

GURU YANG MEMPUNYAI
KEMAHIRAN, PENGETAHUAN DAN
KIEPAKARAN YANG TINGGI DALAM
MATA PELAJARAN KHUSUSNYA
DALAM PdP
Guru Cemerlang Ialah Guru Yang
Mempunyai Pengetahuan, Kemahiran, Dan
Kepakaran Yang Tinggi Dalam Mata
Pelajaran Khususnya Dalam Bidang
Pengajaran Dan Pembelajaran. Guru
Cemerlang Juga Sentiasa Berdedikasi Dan
Bermotivasi Dalam Melaksanakan Tugas
Dan Tanggungjawab Yang Cemerlang
Secara Berterusan.

(Buku Terma Rujukan Konsep Guru
Cemerlang)


DIKENALI SEBAGAI GURU CEMERLANG
(GC)
G
U
R
U

P
A
K
A
R

(
M
A
S
T
E
R
)

Diperkenalkan Mulai 1993

Mengiktiraf guru punyai kemahiran,
kepakaran, cemerlang dalam bidang
pengkhususannya.
Peluang kenaikan pangkat yang lebih baik
bagi guru gemilang yang tidak meninggalkan
bilik darjah.
Meningkatkan pencapaian kualiti pengajaran
dan pembelajaran (P&P).MENGAPA DIPERKENALKAN ?
G
U
R
U

P
A
K
A
R

(
M
A
S
T
E
R
)


Membolehkan guru dinaikkan pangkat tanpa
perlu meninggalkan tugas mengajar atau
bertukar ke jawatan pentadbiran
Meningkatkan kecemerlangan sekolah.

Menyediakan peluang guru naik pangkat ke
gred yang lebih tinggi.

Menjadikan guru cemerlang Role Model
kepada Guru Lain.
MENGAPA DIPERKENALKAN ?
G
U
R
U

P
A
K
A
R

(
M
A
S
T
E
R
)

Aspek peribadi

Sahsiah terpuji
Berketerampilan
Pegang teguh pada etika perguruan dan
etika perkhidmatan awam.
Prihatin keperluan murid
Role model kepada guru lain.
G
U
R
U

P
A
K
A
R

(
M
A
S
T
E
R
)

CIRI-CIRI
Aspek pengetahuan dan kemahiran

Kuasai dan hayati bidang
pengkhususannya dan kepakarannya.
Sebagai pakar rujuk PdP
Bijak urus masa, bahan sumber,alat
PdP.
Mampu kenal pasti
keperluan/masalah pembelajaran
murid dan sedia tindakan susulan.
Menguasai ICTCIRI-CIRI
G
U
R
U

P
A
K
A
R

(
M
A
S
T
E
R
)

Aspek Komunikasi
Punyai kemahiran komunikasi yang tinggi
serta berkemampuan sampaikan idea/mesej
dengan berkesan.

Aspek potensi
Berwawasan
Proaktif
Berinisiatif
Responsif
inovatif


G
U
R
U

P
A
K
A
R

(
M
A
S
T
E
R
)

CIRI-CIRI
Meningkatkan hasil pembelajaran
Memiliki kemahiran komunikasi
tinggi dan berupaya
menyampaikan idea dan mesej
yang berkesan.
G
U
R
U

P
A
K
A
R

(
M
A
S
T
E
R
)

HASIL KERJA


-Telah disahkan dalam jawatan.
-Telah diluluskan pengisytiharan harta
-Lulus tapisan keutuhan SPRM
-Bersih tindakan tatatertib
-Telah lulus ptk.
SYARAT-SYARAT UMUM BAGI SEMUA GRED;
G
U
R
U

P
A
K
A
R

(
M
A
S
T
E
R
)


Pengalaman mengajar >7 tahun di Gred41

Mata pelajaran utama yang diajar
pemohon

Ajar mata pelajaran kepakaran/bidang
pengkhususan yang dipohon selama 3
tahun terakhir berturut-turut.

G
U
R
U

P
A
K
A
R

(
M
A
S
T
E
R
)


Mesti PPPS DG44 (KUP) >3 tahun dari
tarikh naik pangkat ke DG44 (KUP)

Penyandang kekal mengajar subjek
kepakaran /bidang pengkhususan
semenjak dilantik GC Gred DG44 (KUP).
G
U
R
U

P
A
K
A
R

(
M
A
S
T
E
R
)Mesti PPPS DG48 (KUP) >3 tahun dari tarikh
naik pangkat ke DG48 (KUP)

Penyandang kekal mengajar subjek
kepakaran /bidang pengkhususan semenjak
dilantik GC Gred DG48 (KUP).G
U
R
U

P
A
K
A
R

(
M
A
S
T
E
R
)

(GC PPPS) DG54 (KUP)

Mesti PPPS DG52 (KUP) >3 tahun dari
tarikh naik pangkat ke DG52 (KUP)

Penyandang kekal mengajar subjek
kepakaran /bidang pengkhususan
semenjak dilantik GC Gred DG52 (KUP).G
U
R
U

P
A
K
A
R

(
M
A
S
T
E
R
)

(GC PPPS) GRED KHAS C (KUP)

Mesti PPPS DG54 (KUP) >2 tahun dari tarikh
naik pangkat ke DG54 (KUP)

Penyandang kekal mengajar subjek
kepakaran /bidang pengkhususan semenjak
dilantik GC Gred DG54 (KUP).G
U
R
U

P
A
K
A
R

(
M
A
S
T
E
R
)

Perkasakan institusi pendidikan- kerjasama
dengan kementerian pelajaran luar negara.

Adakan program berkembar dengan
universiti luar negara.

Latih guru untuk jayakan PPSMI.

Adakan Kursus Dalam Perkhidmatan


G
U
R
U

P
A
K
A
R

(
M
A
S
T
E
R
)

The mediocre teacher tells.
The good teacher explains.
The superior teacher demonstrates.
The great teacher inspires.
~William Arthur Ward

Anda mungkin juga menyukai