Anda di halaman 1dari 42

FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


OLEH; NOR QADARIAH BT ISHAK NOR HIDAYAH ZAINI SAFAREN

Dahulunya dikenali dengan Falsafah Pendidikan Negara. Digubal berdasarkan dokumen dasar dan ideologi negara. FPK pada dasarnya menggariskan istilah, pemikiran dan prinsip pendidikan negara kita.

TUJUAN FPK

Menjelaskan secara rasional amalan pendidikan terkini serta membimbing tindakan dan tren pendidikan masa hadapan.

PEMBENTUKAN FPK

Idea penggubalannya tercetus pada 1979. Setelah penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar Pelajaran. Berkaitan isu-isu penting termasuk prinsip, nilai dan hala tuju pendidikan negara. Jawatankuasa kabinet menekankan pembangunan kemanusiaan.

DASAR-DASAR FPK

Rukun Negara
Juga

dikenali dengan de facto Malaysian pledge of allegiance 31 Ogos 1970 Berdasarkan 5 prinsip
Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara Keluhuran

Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan kesusilaan

Dasar Ekonomi Baru


Disebabkan

13 Mei. Untuk mewujudkan perpaduan dan kurangkan jurang ekonomi setiap kaum. Bermatlamatkan mengurangkan kemiskinan dan menghapuskan pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi. Dan semua ini boleh kita lakukan dengan pendidikan yang sempurna.

Dasar Pendidikan Kebangsaan


Satu

dokumen yang mengandungi pernyataan dasar dan strategi perlaksanaan agar dapat dijadikan panduan dalam bidang pendidikan. Beridentitikan kebangsaaan, perpaduaan dan prinsip-prinsip ideologi kebangsaan.

ANALISIS FPK BERDASARKAN CABANG-CABANG FALSAFAH


CABANG FALSAFAH CIRI- CIRI FPK IMPLIKASI

METAFIZIK EPISTEMOLOGI

Menyeluruh dan bersepadu

Potensi individu berkembang

Usaha yang berterusan Menyesuaikan diri mengikut perkembangan. Pembelajaran sepanjang hayat. Kepercayaan kepada Tuhan Berakhlak mulia. Berketerampilan Perkembangan sahsiah. Penerimaan Tuhan. Keperluan prosedur kerja yang bersistematik

AKSIOLOGI

LOGIK

ANALISIS FPK MERUJUK ELEMENT KEPADA YANG TERKANDUNG


ELEMEN Pendidikan satu usaha berterusan IMPLIKASI Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu, kemahiran dan nilai murni. Proses ini berlaku seumur hidup. Pendidikan awal kanak2 perlu untuk membentuk asas sahsiah. Akan diteruskan sehinggalah dewasa.

Perkembangan potensi individu

Setiap orang ada potensi dan bakat masing2 dan boleh dipupuk dan dikembangkan.
Bakat, potensi dan kebolehan harus dikembangkan bersama-sama. Sebaiknya mengikut JERI

Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu

Insan yang seimbang dan harmonis

Keseimbangan JERI dapat menghasilkan individu yang cemerlang. Boleh menghadapi sebanrang cabaran. Ada kemahiran 3M Berfikir secara kretif, kritikal, refleksi.

Unsur intelek

Unsur rohani

Percaya kepada Tuhan. Berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai2 murni.
Emosi yang matang dan stabil. Sifat kekitaan dan perpaduan. Kepentingan kesihatan. Kembangkan bakat dan kemahiran teknikal.

Unsur emosi Unsur jasmani

Perubahan sukatan pelajaran Perubahan bahan-bahan pelajaran Perubahan program pendidikan Perubahan sistem pendidikan Perubahan sukatan pelajaran yang sesuai untuk melatih kemahiran pelajar dalam bidang vokasional dan teknologi.

Perubahan sikap pendidik dan profesionalnya;


sikap

peribadi pendidik pandangan dan visi yang positif. profesional mengubah strategi dan teknik pengajarannya

Mempunyai akuantibiliti yang tinggi terhadap murid, ibu bapa dan masyarakat. Menjadi role model atau teladan bagi murid.

Perubahan organisasi sekolah; Perubahan kemudahan-kemudahan infrastruktur. Perubahan aktiviti budaya sekolah yang kondusif Perubahan iklim sekolah yang kondusif

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.

Cabang falsafah Metafizik

Ciri-ciri FPG

Analisis

Menjamin Peranan guru perkembangan sebagai agen individu perubahan Memelihara masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Berpandangan Ilmu sentiasa progresif dan saintifik berkembang. Guru bertanggungjawab untuk memperoleh ilmu baru.

Epistemologi

Cabang falsafah

Ciri-ciri FPG

Analisis

Aksiologi

Berpekerti mulia, Guru sebagai role menunjukkan model aspirasi negara, menyanjung warisan kebudayaan negara. Berpandangan progresif dan saintifik. Amalan penaakulan logik dalam menjalankan tugas. Peningkatan diri secara profesional.

Logik

Elemen-elemen FPG Berpekerti mulia

Analisis Sahsiah guru yang baik

Berpandangan progresif dan saintifik

Berkembang mengikut peredaran zaman. Berusaha agar tidak ketinggalan.


Menghayati aspirasi negara yang dihasratkan. Berusaha agar dapat menyumbang secara maksimum ke arah pencapaian aspirasi negara.

Bersedia menjunjung aspirasi negara

Elemen-elemen FPG Menyanjung warisan kebudayaan negara

Analisis Menghayati warisan kebudayaan negara. Pupuk sikap bangga terhadap kepelbagaian budaya. Semai sifat patriotisme

Manjamin perkembangan individu Peranan guru dari segi perkembangan diri dan murid secara menyeluruh.
Memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Tanggungjawab guru sebagai ahli masyarakat. Berusaha agar masyarakat dapat memenuhi aspirasi dan hasrat negara.

Dirangka berlandaskan dasar Falsafah Pendidikan Guru dan matlamat pendidikan. 3 dimensi utama;
Ketuhanan Kemasyarakatan Kendiri

3 aspek asas
Pengetahuan

Kemahiran
nilai

Mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. Bersikap adil. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit Membimbing tanpa sebarang bayaran. Memberikan contoh yang baik. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas.

Menghormati tanggungjawab utama mereka. Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama. Menganggap semua maklumat daripada ibu bapa sebagai sulit. Memberikan maklumat serta menggunakan maklumat yang diterima dengan teliti dan bijaksana. Elakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi kedudukan sosial. Elakkan daripada melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap penjaga.

Elakkan daripada menyebarkan sesuatu ajaran. Pupuk sikap dan nilai. Menghormati masyarakat setempat. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru, ibu bapa institusi pendidikan dengan masyarakat.

Elakkan daripada membuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan. Berusaha, rajin, bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab terhadap kerjaya. Bersedia membantu rakan sejawat. Mengawasi diri. Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

Menguasai kemahiran-kemahiran ke arah perkembangan kendiri;


Kemahiran belajar Kemahiran berfikir Kemahiran sosial Kemahiran komunikasi Kemahiran menangani masalah

Guru terlatih;
Berpengetahuan luas Kemahiran dan kaedah penyampaian cekap Dedikasi Mempunyai sahsiah yang mulia

Huraian daripada Falsafah Pendidikan Guru;


Penerapan Penghayatan Amalan nilai-nilai murni keguruan

Penyayang Berpekerti mulia Berdaya tahan Patriotik Inovatif Kreatif Berketerampilan Berwibawa Patuh

Bertauliah Ada pengetahuan yang mendalam tentang bidangnya. Mempunyai sahsiah yang baik. Role model Agen pembaharuan dalam masyarakat. Menguasai kemahiran mengajar. Mempunyai kefahaman terhadap tugas. Bertangungjawab Bersikap positif terhadap pekerjaan.

Konsep guru berkesan oleh Tajul Ariffin Nordin dan Nor Aini Dan (2002:106) merupakan satu konsep yang penting dan perlu dijayakan dalam usaha untuk memartabatkan profesion perguruan. 2 pendekatan ; Menghayati konsep pendidikan bersepadu dan melaksanakan FPK. Meningkatkan kualiti dan potensi guru dalam aspek pedagogi dan kemahiran-kemahiran. setiap individu memainkan peranan masing-masing untuk melaksanakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan di sekolah.

Merintis kecemerlangan sesebuah sekolah bertanggungjawab dengan kewangan sekolah berperanan penting

merangka matlamat sekolah menerangkan matlamat sekolah memantau dan menilai pengajaran guru menyelaras kurikulum memantau kemajuan murid mengawal masa pengajaran sentiasa kelihatan memberi ganjaran untuk guru menggalakkan perkembangan profesionalisme guru menyediakan insentif untuk murid

merancang serta turut sama terlibat dengan perlaksanaan aktiviti-aktiviti memberikan sokongan dan galakan. Penglibatan secara langsung Guru Besar penting kerana dapat mewujudkan suasana dan iklim sekolah yang harmonis dan damai dijadikan tempat rujukan organisasi sekolah. bersifat empati yang tinggi mempunyai keterampilan yang baik dalam melaksanakan tugas

GURU PENOLONG KANAN

3 jenis guru Penolong Kanan GPK 1, GPK Kokurikulum GPK HEM. Tugas-tugas

melicinkan segala pengurusan dan pentadbiran di sekolah.


bertanggungjawab hal pentadbiran, kurikulum, pengurusan guru dan kakitangan bukan guru. Guru Penolong Kanan 1 (GPK 1) orang yang paling hampir dengan guru besar. urusan berkaitan dengan jadual waktu dan guru terletak di bawah tugas GPK 1. Struktur organisasi sekolah juga berada di bawah kawalan GPK 1

Guru Penolong Kanan Kokurikulum (GPK Ko) bertanggungjawab dalam bidang kokurikulum. dua bidang iaitu kurikulum dan kokurikulum. kurikulum bertanggungjawab dalam pembelajaran yang berlaku di sekolah. menyelaraskan sistem pembelajaran supaya menepati kehendak dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kokurikulum melaksanakan sukan dan persatuan di dalam sekolah. I Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (PK HEM) bertanggungjawab dalam hal kebajikan dan masalah pelajar di sekolah bertanggungjawab untuk membanteras masalah disiplin di sekolah dan mengambil berat kebajikan pelajar23

KETUA PANITIA

dipilih berdasarkan kecemerlangannya dalam mata pelajaran tertentu. bertanggungjawab untuk memastikan kecemerlangan panitia yang diketuainya. Menyediakan rancangan mengajar merancang untuk meningkatkan kecemerlangan pelajar berperanan penting untuk memajukan subjeksubjek

GURU BILIK DARJAH

memainkan peranan yang amat penting dalam keseimbangan murid-murid di sekolah. menjaga dan memegang kelas yang terdapat di sekolah. Guru kelas bertindak menggantikan bapa atau ibu ketika murid-murid di sekolah. bertanggungjawab untuk menghias kelas masingmasing membimbing murid-murid mereka cara belajar yang baik. bertanggungjawab dalam mendisiplinkan muridmurid di dalam kelasnya.

Membantu perkembangan diri murid Persediaan persekolahan Persediaan persekolahan menengah. Pemahaman budaya dan kemahiran sosial. Pembinaan minat dan motivasi. Kepercayaan agama dan amalan moral. Sumbangan kepada masyarakat dan negara.

Bertanggungjawab memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan bersepadu Memainkan peranan sebagai pengajar, pengurus, fasilitator, pembimbing, penggalak, penyelaras dan juga sebagai inovator Menggerakkan, mengatur dan menilai prestasi muridmurid. Guru juga mengelolakan semua aktiviti yang dijalankan di dalam sesebuah bilik darjah. Membimbing murid-murid supaya mereka memahami topik yang diajar Penggunaan alat bantu mengajar dapat menjelaskan lagi sesuatu konsep yang disampaikan Menolong murid-murid mempraktikkan dan mengulangi aktiviti

RUJUKAN

BUKU Choong Lean Keow (2008). Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman. Mohd. Salleh Lebar (1996). KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA. Kuala Lumpur. Berita Publishing Sdn. Bhd. Mok Soon Sang (2002).Pendidikan di Malaysia.Subang Jaya.Kumpulan Budiman Sdn.Bhd. INTERNET http://azizijaafarjip.blogspot.com/2009/04/falsafah-pendidikankebangsaan.html http://www.ipislam.edu.my/index.php/page/pengenalan/16/FalsafahPendidikan http://iptaa.edu.my/Portal/download/Bahasa%20Melayu%20Pend%20R endah/ModulPGSRBMM3104/1.pdf http://sarjana.tripod.com/nilai3.html http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/BAB%201%20 AP000277.pdf

Anda mungkin juga menyukai