Anda di halaman 1dari 8

DOA SEHARI-HARI

1. DOA AKAN TIDUR


Diawali dengan membaca surat An-Naas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan Ayat Kursi
terlebih dahulu, kemudian membaca :

(( ))Ya Allah, dengan menyebut namu-Mu akau mati dan aku hidup
(HR. Bukhori dan Muslim)
2. DOA BANGUN TIDUR


((
))

Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan
kami dan kepada-Nya kami kembali".
(HR. Bukhari dan Muslim).
3. DOA MASUK KAMAR MANDI / WC

Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari syaitan besar laki-laki dan betina. (HR. Bukhari dan
Muslim)
4. DOA KELUAR DARI KAMAR MANDI / WC


.

Aku minta ampun kepada-Mu (HR. ABU DAUD, IBNU MAJAH DAN
AHMAD)
5. DOA KETIKA MEMAKAI PAKAIAN

( )

.
Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan pakaian ini kepadaku
sebagai rezeki dari-pada-Nya tanpa daya dan kekuatan dari-ku. (HR. ABU
DAUD)

6. DOA KETIKA BERCERMIN


Segala puji hanya milik Alloh, Ya Alloh, sebagaimana Engkau memberiku rupa
yang baik. maka jadikanlah padaku akhlaq yang baik (HR. AHMAD)
7. DOA SEBELUM MAKAN


Dengan menyebut nama Allah (HR. TIRMIDZI)
Dilanjutkan dengan membaca :

.Ya Allah! Berilah kami berkah dengan makan itu dan berilah makanan yang
lebih baik. (HR. TIRMIDZI)

Jika lupa mengucapkan basmallah, maka ucapkanlah :


.

"Dengan menyebut nama Allah pada permulaan dan akhirnya. (HR. Abu
Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi)
8. DOA SESUDAH MAKAN.


Segala puji bagi Allah Yang memberi makan ini kepadaku dan Yang
memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku. (HR. TIRMIDZI)
9. DOA KELUAR RUMAH

((

))
Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah, tiada upaya
dan kekuatan kecuali dengan izin Allah (HR. ABU DAUD DAN TIRMIDZI)

10.DOA MASUK RUMAH

.

-
Dengan nama Allah, kami masuk (ke rumah), dengan nama Allah, kami
keluar (darinya) dan kepada Tuhan kami, kami bertawakkal. (HR. ABU
DAUD)

11.DOA NAIK KENDARAAN

.Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal
kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesung-guhnya kami
akan kembali kepada Tuhan kami (di hari Kiamat).

12.DOA SEBELUM BELAJAR

13.DOA SETELAH BELAJAR / SELESAI DARI MAJLIS


.

Maha Suci Engkau, ya Allah, aku memuji-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada
Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku minta ampun dan
bertaubat kepada-Mu. (HR. TIRMIDZI DAN NASAI)
14.DOA SEBELUM BERWUDHU

.

-
Dengan nama Allah (aku berwudhu). (HR. BUKHORI MUSLIM)
15.DOA SETELAH BERWUDHU.


Aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan yang haq kecuali Allah, Yang Maha Esa
dan tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi, bahwa Muhammad adalah hamba
dan utusan-Nya .Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang
bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang (yang senang) bersuci
(HR. MUSLIM DAN TIRMIDZI)
16.DOA SETELAH ADZAN
))
((

Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini, dan shalat
yang didirikannya, berilah Muhammad kedudukan yang tinggi dan
kemuliaan, serta bangkitkanlah dia di tempat yang terpuji, yang telah
Engkau janjikan.(HR. BUKHORI)
17.DOA MASUK MASJID


(( ))

Ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmat-Mu.

18.DOA KELUAR DARI MASJID


(())

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu sebagian dari keutamaan-Mu". (HR.
Muslim dan Abu Dawud).
19.DOA ISTIGHFAR (MEMOHON AMPUNAN).
Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang membaca: "Aku minta ampun
kepada Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Yang Hidup
dan terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Maka Allah mengampuni dosa-
dosanya. Sekalipun dia pernah melarikan diri dari medan perang. (HR.
BUKHORI)
20.DOA UNTUK KEDUA ORANGTUA

21.DOA BAGI ORANG YANG BERBUAT BAIK KEPADAMU

.


Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. (HR. TIRMIDZI)
22.DOA KESELAMATAN DI DUNIA DAN AKHIRAT

,


"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, Ya Tuhan kami, berilah kami
kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka" (QS. Al Baqoroh :
201)

23.DOA MENGAGUMI CIPTAAN ALLAH

24.DOA KETIKA TURUN HUJAN


.


-

Ya Allah! Turunkanlah hujan yang bermanfaat.(HR. BUKHORI)
25.DOA MENDENGAR PETIR

.

Maha suci Allah yang petir bertasbih dengan memuji-Nya dan begitu juga
para malaikat, karena takut kepada-Nya. (HR. BUKHORI)
26.DOA KETIKA BERSIN

Apabila seseorang di antara kamu bersin, hendaklah mengucapkan:
Segala puji bagi Allah,

Lantas saudara atau temannya mengucapkan:
Semoga Allah memberi rahmat kepada-Mu.

Bila teman atau saudaranya mengucapkan demikian, bacalah:


.
Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu..
(HR. Bukhari).

27.DOA KETIKA BERBUKA PUASA


.


Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah serta pahala akan tetap,
insya Allah. (HR. ABU DAUD)
28.AYAT KURSI

HADITS-HADITS SHOHIH
1. HADITS AMAL HARUS DISERTAI NIAT
2. HADITS MENCARI ILMU
3. HADITS SENYUM ITU SHODAQOH
4. HADITS KASIH SAYANG
5. HADITS KEBERSIHAN
6. HADITS BERBUAT BAIK
7. HADITS SESAMA MUSLIM BERSAUDARA
8. HADITS TIDAK MARAH
9. HADITS LARANGAN HASAD (DENGKI)
10.HADITS LARANGAN MAKAN DENGAN BERDIRI
11.HADITS MENYEBARKAN SALAMSebarkanlah salam di antara kalian". (HR. Muslim).

12.HADITS ADAB MAKAN


13.HADITS ANJURAN MEMPERINDAH TAMPILAN
14.HADITS RUKUN IMAN ADA ENAM
15.HADITS RUKUN ISLAM ADA LIMA

DOA-DOA KETIKA SHOLAT

1. BACAAN KETIKA IFTITAH.

Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana
Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku
dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju putih dibersihkan dari
kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan, es, air
dan salju. (HR. BUKHORI MUSLIM)

2. BACAAN KETIKA RUKU

.3 ( ()) -
Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung.(Dibaca tiga kali). (HR. TIRMIDZI)

3. BACAAN BANGUN DARI RUKU (ITIDAL)


.
Semoga Allah mendengar pujian orang yang memuji-Nya. (HR. BUKHORI)

Dilanjutkan dengan membaca :

.
Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, aku memuji-Mu dengan pujian yang
banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. (HR. BUKHORI DAN MUSLIM)

4. BACAAN KETIKA SUJUD


( 3) .Maha Suci Tuhanku, Yang Maha Tinggi (dari segala kekurangan dan hal
yang tidak layak). Dibaca tiga kali (HR. TIRMIDZI)

5. BACAAN KETIKA DUDUK DIANTARA DUA SUJUD

-

.


Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku, tunjukilah aku (ke
jalan yang benar), cukupkanlah aku, selamatkan aku (tubuh sehat dan
keluarga terhindar dari musibah), berilah aku rezki (yang halal) dan
angkatlah derajatku. (HR. ASHABUS SUNAN KECUALI NASAI)

6. BACAAN TASYAHUD

.

.
Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan
kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi,
begitu juga rahmat dan berkah-Nya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan
kepada kita dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada
Tuhan yang hak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad
adalah hamba dan utusan-Nya. (HR. BUKHORI DAN MUSLIM)

7. MEMBACA SHOLAWAT NABI SETELAH TASYAHUD


-.


Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya,
sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan
keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung. Berilah
berkah kepada Muhammad dan keluarganya (termasuk anak dan istri atau
umatnya), sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan
keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung. (HR.
BUKHORI)

8. DOA SETELAH TASYAHUD AKHIR SEBELUM SALAM


.Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, siksa


neraka Jahanam, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan
fitnah Almasih Dajjal. (HR. BUKHORI DAN MUSLIM)