Anda di halaman 1dari 113

1.

1 Latar Belakang
Pembangunan ilmu insan merupakan agenda utama dalam pembangunan
negara. Justeru itu, peranan guru kaunseling menjadi tonggak utama dalam
usaha merealisasikan hasrat tersebut.

Memandangkan kelompok guru kaunseling mendapat kemahiran khusus


dalam membimbing para murid adalah perlu mereka merancang dan
menyusun program dengan lebih teratur dan teliti agar perkhidmatan yang
diberikan lebih berkesan. Bidang tugas dalam perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling adalah merangkumi perkembangan akademik, kerjaya,

psikososial dan kesejahteraan mental, keibubapaan, pendidikan pencegahan


dadah serta pembangunan diri murid.

Fail meja merupakan satu kerangka kerja yang sistematik bagi setiap guru
kaunseling menyusun dan melaksanakan kerja-kerja hariannya dalam bidang
perkhidmatan mereka. Fail meja ini akan menjadi garis panduan kepada guru
kaunseling bagi memudahkan pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti
yang telah dirancangkan.

Usaha ini adalah untuk meningkatkan mutu profesionalisme, kredibiliti dan


akauntabiliti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Adalah
diharapkan fail meja ini akan dapat memberi panduan dalam membantu
menjalankan tugas-tugas seharian sebagai seorang guru kaunseling.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 10


1.2 Visi dan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia
VISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Semua Guru Bimbingan dan Kaunseling Cemerlang, Gemilang dan Terbilang Menjelang
2010

MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Membangunkan Sistem Pendidikan Berkualiti Yang Bertaraf Dunia Bagi


Memperkembangkan Potensi Individu Sepenuhnya Dan Memenuhi Aspirasi Negara
Malaysia

1.3 Visi dan Misi Sekolah


VISI SEKOLAH
( Disi oleh GKSM )
Sekolah Menengah Kebangsaan Triang 3 akan menjadi sebuah organisasi
pendidikan contoh di seluruh daerah pada tahun 2013

MISI SEKOLAH
( Diisi oleh GKSM )

Bagi merealisasikan Visi Sekolah, kami warga pendidik Sekolah Menengah


Kebangsaan Triang 3 akan mempastikan misi di bawah dilaksanakan dengan
jayanya :

KURIKULUM :
Mempastikan Prestasi Akademik Yang Cemerlang

FIZIKAL
Mempastikan Sekolah Selesa, Selamat, Bersih Dan Ceria

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 10


SAHSIAH
Mempastikan Sahsiah Terpuji

PENGURUSAN SEKOLAH
Mempastikan Kemahiran Pengurusan & Pentadbiran

KOMUNITI
Mempastikan Hubungan Yang Erat Dengan Komuniti

1.4 Visi dan Misi Unit Bimbingan Dan Kaunseling


VISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

MEWUJUDKAN IKLIM PENDIDIKAN YANG KONDUSIF, TERAPUTIK DAN


EFEKTIF DARI ASPEK FIZIKAL PERHUBUNGAN DAN PENGURUSAN
BERTERASKAN KONSEP PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BERKUALITI SECARA MENYELURUH DAN BERKESAN DEMI
KECEMERLANGAN MURID DAN SEKOLAH.

MISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan


berkesan.

Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang


tinggi dan berakhlak mulia.

Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam


akademik.

Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan


melalui program bimbingan dan kaunseling.

Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.

Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan


murid.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 10


1.5 Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan keluarga serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat, negara dan
keluarga .

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 10


1.6 Piagam Pelanggan Sekolah
( Diisi oleh GKSM )

1.7 Piagam Pelanggan Unit Bimbingan Dan Kaunseling


1. Menyediakan bilik kaunseling yang kondusif dan teraputik.

2. Menerima klien tanpa syarat dan prejudis.

3. Menjalankan sesi kaunseling dengan penuh etika dan profesionalisme.

4. Berusaha melindungi identiti klien berdasarkan Kod Etika Kerahsiaan


tertakluk kepada persetujuan klien.

5. Menjalankan sesi kaunseling dalam tempoh masa 40 hingga 60 minit bagi


setiap sesi individu atau kelompok.

6. Menepati temujanji bersama klien dengan memberi khidmat yang sesuai


dalam tempoh 48 jam.

7. Memberi keutamaan dengan mengambil tindakan segera bagi klien yang


memerlukan kaunseling krisis.

8. Berusaha merujuk klien kepada pihak tertentu dengan persetujuan klien


atas dasar limitasi keupayaan Guru Kaunseling.

9. Memberi maklumat yang tepat dan terkini kepada klien dengan penuh
jujur, ikhlas dan beretika.

10. Membangunkan potensi individu sebagai model insan yang mampu


menyumbang kepada negara.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 10


1.8 Bidang Bimbingan Dan Kaunseling
BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
tercapai, kaedah penyampaian dan perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting.
Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang, berjiwa besar dan
waja, berwawasan dan berketrampilan. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju ke
arah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri, masyarakat dan negara perlu dilaksanakan
dengan secara seimbang dalam semua bidang seperti berikut:

Bil Bidang Input Kaedah


1. Perkhidmatan 1. Akademik Kaunseling Individu
Bimbingan dan 2. Kerjaya Kaunseling Kelompok
Kaunseling 3. Psikososial Bimbingan Individu
4. Keluarga Bimbingan Kelompok
5. Peribadi Konsultasi
6. Kes Disiplin
7. Dadah
8. HIV/ AIDS
9. Krisis
2. Pengurusan dan 1. Maklumat Kerjaya Sistem Fail
Pentadbiran 2. Maklumat Pendidikan dan Paparan
Latihan Sebaran
3. Maklumat Dadah Brosur / Pamplet
4. Maklumat HIV/ Aids Poster
5. Maklumat Bahaya Rokok Buku
dan Kesihatan Buku Skrap
6. Rancangan Tahunan Perkongsian
7. Kertas Kerja Program
8. Buku Rekod Perkhidmatan
9. Borang-borang
Perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling
10. Jadual Waktu Perkhidmatan
11. Maklumat Murid
12. Laporan Program
13. Keceriaan Bilik Kaunseling
14. Papan Kenyataan
Perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling
15. Laporan dan Rekod Sesi

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 10


16. Penilaian Program
17. Rekod dan Laporan
Kewangan
Bil Bidang Input Kaedah
3. Akademik 1. Pemilihan mata pelajaran Bimbingan Kelompok
elektif Bimbingan Individu
2. Kemahiran Belajar Bengkel
a. Membaca Seminar
b. Mencatat/ mengambil Kem/Perkhemahan
nota Tayangan Video
c. Pengurusan masa Pembimbing Rakan Sebaya
d. Pengurusan diri (PRS)
e. Mendengar Taklimat
f. Mengingat Kolokium
g. Mengulangkaji Tutor Sebaya
h. Menjawab soalan Mentor Mentee
peperiksaan Lawatan
i. Menghadapi Ceramah
peperiksaan Pameran
3. Mengumpul maklumat Bank maklumat manual
pelajaran atau peluang Bank maklumat berkomputer
melanjutkan pelajaran di
Institusi Pengajian Tinggi.
4. Kerjaya 1. Inventori Minat Bimbingan Kelompok
2. Inventori Personaliti Bimbingan Individu
3. Inventori Nilai Lawatan
4. Pemilihan Mata Pelajaran Ceramah
Elektif Forum
5. Pengumpulan Maklumat Seminar
Kerjaya Tayangan video
6. Pendedahan kerjaya Pertandingan-pertandingan
Peluang latihan kerjaya - Media Maklumat Kerjaya
7. Penyebaran Maklumat - Buku Skrap Kerjaya
- Eksplorasi Alam Kerjaya
- Poster Kerjaya
- Sketsa Kerjaya
5. Psikososial & 1. Ujian Personaliti Bimbingan Kerjaya
Kesejahteraan 2. Senarai semak masalah merentasi Kurikulum
Mental 3. Merujuk Kad Maklumat Bimbingan Kelompok
Diri (Jika perlu) Bimbingan Individu
4. Kemahiran Komunikasi Forum
5. Kemahiran Asertif/Tegas Kursus
diri Bengkel/Seminar
6. Penyaringan maklumat Kem Bina Insan/ Diri
7. Pengurusan Tekanan Kolokium

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 10


8. Kemahiran Rohani Lawatan
9. Kemahiran Membuat Tayangan video
Keputusan Kaunseling Keluarga
10. Kemahiran Pengawalan PRS
Diri Latihan Dalam Kumpulan
11. Kemahiran Aplikasi Aktiviti Simulasi Kumpulan
12. Kemahiran Sintesis Perkhemahan Ibadah
Ceramah
Bil Bidang Input Kaedah
13. Kemahiran Analisis
Kritikal
14. Pengekalan Penghargaan
Kendiri/ Self Esteem
15. Perkembangan Keremajaan
16. Konsep Kendiri
17. Pengendalian Kendiri
18. Program Orientasi
6. Keibubapaan 1. Komunikasi Ceramah
2. Perkembangan individu Seminar
3. Isu-isu Kekeluargaan Forum
3.1 Kepimpinan Bengkel
3.2 Perkembangan remaja Perkhemahan keluarga/
masa kini dan akan Hari Keluarga
datang Lawatan ke rumah
3.3 Kerukunan dan Khidmat Konsultasi
kesejahteraan Kursus Kemahiran
keluarga. Keibubapaan
Konferens
Buletin Keluarga
Pameran
Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok
7. Pembangunan 1. Kemahiran Komunikasi Bimbingan Individu
Diri 2. Kemahiran Penyelesaian Bimbingan Kelompok
Masalah Latihan Dalam Kumpulan
3. Kepimpinan Lawatan ke rumah
4. Kemahiran Tegas Diri Ceramah
5. Pembimbing Rakan Sebaya Bengkel
(PRS) Praktikum PRS
6. Kemahiran Sosial
7. Kemahiran Memilih
Keutamaan Tugas
8. Pengurusan Diri
8. Pendidikan 1. Kemahiran Asertif Ceramah
Pencegahan 2. Kemahiran Sosial Seminar/Bengkel

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 10


Dadah / Rokok / 3. Perkembangan Seksual Pertandingan Esei
Inhalan dan 4. Sikap Benci kepada dadah Pertandingan Poster
HIV/ AIDS 5. Kemahiran Menghindar Pertandingan Pidato
Jangkitan HIV/ AIDS Pertandingan Boria
6. Pendidikan Kekeluargaan Pertandingan Nasyid
Kuiz
5 Minit Anti Dadah
Pameran
Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 10


2 .1 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia

1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu

2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan


dan sejahtera

3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan


negara

4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 10


2 .2 Objektif Sekolah
( Diisi oleh Guru Kaunseling Sekolah Menengah )

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 10


2 .3 Objektif Unit Bimbingan Dan Kaunseling
2.3.1 Meningkatkan kecemerlangan akademik murid dengan mengadakan:

2.3.1.1 Pemilihan mata pelajaran secara berkesan.


2.3.1.2 Kemahiran belajar.

2.3.2 Memberi pendedahan kerjaya kepada murid dengan cara melaksanakan :

2.3.2.1 Mengumpul dan menyebarluaskan maklumat pelajaran dan


peluang-peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi
awam, swasta dan institusi latihan kemahiran.
2.3.2.2 Ujian psikometrik.

2.3.3 Berusaha mempertingkatkan sahsiah murid melalui:

2.3.3.1 Program psikososial.


2.3.3.2 Program kesejahteraan mental.

2.3.4 Meningkatkan kefahaman mengenai keibubapaan dan perkembangan


kesejahteraan individu melalui:

2.3.4.1 Konsultasi keibubapaan.


2.3.4.2 Kaunseling keluarga.

2.3.5 Mencapai Sekolah Bebas Dadah menggunakan pendekatan pendidikan


pencegahan dadah melalui:-

2.3.5.1 Pendekatan Keluarga Cemerlang


2.3.5.2 Pembentukan Jati Diri Remaja
2.3.5.3 Sekolah Bebas Dadah

2.3.6 Membangunkan daya kepimpinan dan pembangunan diri murid melalui:-

2.3.6.1 Mengenal Diri Dan Potensi Diri


2.3.6.2 Kemahiran Kepimpinan
2.3.6.3 Kehidupan Bermasyarakat
2.3.6.4 Penyelesaian Masalah

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 10


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 10
3.1 Carta Organisasi Sekolah
CARTA ORGANISASI
KEDUDUKAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA /
GURU BIMBINGAN SEPENUH MASA

PENGETUA

GURU GURU GURU


PENOLONG PENOLONG PENOLONG PENYELIA
KANAN KANAN KANAN PETANG
AKADEMIK HAL EHWAL KOKURIKULUM
MURID

GURU
KAUNSELING SEPENUH MASA /
GURU BIMBINGAN SEPENUH
MASA

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 10


3.2 Carta Organisasi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
CARTA ORGANISASI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SEKOLAH MENENGAH

PENGERUSI
PENGERUSI
Pengetua

NAIB PENGERUSI
GPK Pentadbiran
GPK HEM
GPK Kokurikulum

SETIAUSAHA
Guru Kaunseling SM 1

PENOLONG SETIAUSAHA
Guru Kaunseling SM 2

AHLI JAWATANKUASA

Ketua Bidang Kemanusiaan Ketua Bidang Sains Dan Matematik


Ketua Bidang Teknik & Vokasional Ketua Bidang Bahasa
Guru Pendidikan Islam Ketua Guru Disiplin
Ketua Guru Asrama (Warden) Guru Penyelaras Kokurikulum
Guru Penyelaras Ting: 1 Guru Penyelaras Ting: 4
Guru Penyelaras Ting: 2 Guru Penyelaras Ting: 5
Guru Penyelaras Ting: 3 Guru Penyelaras Ting: 6

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 15


4 .1 Senarai Tugas Guru Kaunseling Sepenuh Masa
4.1.1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan
Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

4.1.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah


melalui kajian keperluan, soal selidik, temubual dan perbincangan dengan
murid, guru, pentadbir, kakitangan sekolah, ibu bapa dan bekas murid.

4.1.3 Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori murid.

4.1.4 Mengumpul, menyelia, menyebar maklumat bimbingan dan kaunseling


kepada semua murid melalui sebarang media yang sesuai.

4.1.5 Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling kelompok


dan tunjuk ajar (instructional) yang meransang perkembangan murid secara
optimum.

4.1.6 Merancang, melaksana, mengawalselia perkhidmatan bimbingan dan


kaunseling individu secara profesional dan beretika.

4.1.7. Merancang, melaksana, mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk


semua murid.

4.1.8 Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti


pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan
keperluan IPT.

4.1.9 Menjadi ahli jawatakuasa program pencegahan dadah, inhalan, rokok,


alkohol dan HIV/AIDS.

4.1.10 Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti


untuk menyedia dan mendedahkan murid kepada peluang
melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar
negara.

4.1.11 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti


perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling,
kerjaya dan pendidikan pencegahan dadah.

4.1.12 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti


konferens dengan ibu bapa , guru ,kakitangan bukan guru, agensi kerajaan dan
bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan
murid.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 16


4.1.13 Membuat penilaian aktiviti modul, model, instrumen dan profesionalisme
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah .

4.1.14 Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling.

4.1.15 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan


dan Kaunseling.

4.1.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebar
kefahaman dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling di sekolah.

4.1.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada murid, guru, kakitangan dan ibu
bapa yang memerlukannya.

4.1.18 Menjadi personel perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar


yang berkaitan .

4.1.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah


dan PIBG.

4.1.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancangan Sekolah, Disiplin


Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas.

4.1.21 Menjadi penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah.

4.1.22 Menjadi penyelaras dalam program-program perkembangan murid kolokium,


motivas, kem jaya diri, kepimpinan dan kursus ketatanegaraan.

4.1.23 Menjadi urusetia kepada program Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan Wajib,
Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan
Jawatankuasa penempatan (Kemasukan ) murid di sekolah.

4.1.24 Menjadi penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan


dan Kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri.

4.1.25 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh ketua jabatan dari semasa ke
semasa.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 17


4. .2 Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan Pegawai Lain
BAHAGIAN : Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
JAWATAN : Guru Kaunseling Sepenuh Masa

TUGAS PEGAWAI TUGAS PEGAWAI


TUGAS DAN KUASA YANG
ATASAN YANG ADA YANG ADA
TANGGUNGJAWAB DIBERI
HUBUNGAN HUBUNGAN

1. Pengetua 1.0 Perkhidmatan 1. Akta 580 1. Mendapat maklumat


Bimbingan dan daripada guru
2. GPK Pentadbiran Kaunseling 2. Pekeliling disiplin tentang
Perkhidmatan. masalah salahlaku
3. GPK HEM 1.1 Merancang dan murid.
melaksanakan sesi 3. Buku Panduan
4. Penyelia Petang kaunseling individu, Pelaksanaan 2. Berhubung dengan
kaunseling Perkhidmatan semua guru untuk
kelompok, Bimbingan Dan mendapat maklumat
bimbingan individu, Kaunseling di murid cemerlang,
bimbingan kelompok sekolah. sederhana dan lemah
dan khidmat dalam pelajaran
konsultasi
3. Menerima rujukan
daripada guru
tentang keperluan
kaunseling dan
bimbingan untuk
murid yang
berkenaan.

1. Pengetua 2.0 Pengurusan dan 1. Pekeliling- 1. Kerjasama erat


pentadbiran pekeliling daripada guru
2. GPK Pentadbiran perkhidmatan. kaunseling, guru
2.1 Memastikan bilik SLAD, Guru
3. GPK HEM kaunseling terurus 2. Buku Panduan Kesihatan dan guru
dan kondusif untuk yang berkenaan bagi
menjalankann memastikan
aktiviti bimbingan. pengurusan dan
pentadbiran berjalan
2.2 Mengurus sistem dengan lancar.
fail, buku rekod/
borang-borang 2. Guru Kaunseling
perkhidmatan menghubungi agensi
bimbingan dan yang berkaitan bagi
kaunseling dan rekod mendapatkan
sesi kaunseling maklumat yang
dengan baik. relevan
2.3 Merancang,
melaksana dan
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 18
menilai aktiviti
tahunan serta
menyediakan
laporan.

2.4 Menerima,
menyusun dan
mempamir maklumat
pendidiikan kerjaya,
pencegahan dadah,
HIV, Aids dan rokok.

1. Pengetua 3.0 Akademik 1. Pekeliling- 1. Ketua Panitia


mengeluarkan surat Merancang, pekeliling mengumpul
arahan melaksana dan Perkhidmatan. maklumat tentang
mengawal selia pencapaian
2. Guru Penolong Kanan 2. Buku Panduan mengikut mata
Pentadbiran 3.1 Pemilihan mata pelaksanaan pelajaran.
pelajaran Elektif Perkhidmatan
3. Guru Penolong Kanan Bimbingan dan 2. Guru Mata
HEM 3.2 Kemahiran Belajar Kaunseling di Pelajaran
Membaca sekolah mengenalpasti
4. Guru Kanan Mata Mencatat Nota murid yang
Pelajaran Pengurusan berpotensi dan
masa lemah.
Pengurusan Diri
3. Setiausaha
Mendengar Peperiksaan
Mengingat dalaman
Mengulangkaji menganalisa
Menghadapi pencapaian murid
Peperiksaan
Menjawab
soalan

* Menilai aktiviti

1. Pengetua 4.0 Kerjaya dan 1. Pekeliling- 1. Guru Penasihat


mengeluarkan surat Pendidikan pekeliling kelab Bimbingan dan
arahan. Tinggi Perkhidmatan. Kaunseling /
Kerjaya
2. Guru Penolong Kanan 4.1 Merancang, 2. Buku menyebarkan
Pentadbiran melaksana, Panduan maklumat kerjaya.
mengawalselia dan pelaksanaan
3. Guru Penolong Kanan menilai program Perkhidmatan 2. Guru Penasihat
HEM Bimbingan dan Bimbingan dan Pembimbing
Kaunseling kerjaya. Kaunseling di Rakan Sebaya.
sekolah

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 19


3. Buku Panduan
4.2 Merancang, Kerjaya
menyedia dan Jilid 1 - 6,
mendedahkan Kementerian
peluang melanjutkan Pelajaran
pelajaran di IPTA, Malaysia
IPTS, di dalam dan
luar negara.

1. Pengetua 5.0 Psikososial dan 1. Pekeliling- 1. Jawatankuasa


mengeluarkan arahan Kesejahteraan pekeliling Bimbingan dan
Mental Perkhidmatan. kaunseling
2. Guru Penolong Kanan membantu
HEM 5.1 Menyedia, 2. Buku Panduan melaksanakan
mentadbir dan pelaksanaan program
menginterpretasikan Perkhidmatan kemahiran
ujian-ujian Bimbingan dan sosial,
psikometrik Kaunseling di perkembangan
sekolah. diri dan
5.2 Merancang, orientasi.
menyelaras dan 3. Ujian-ujian
melaksana program- psikometri 2. Panitia Pendidikan
program yang seperti ujian Islam dan Moral
melibatkan personaliti, Memberi dan
kemahiran sosial ujian minat, mengembangkan
seperti: dan lain-lain. input dalam
Komunikasi program yang
Asertif dijalankan
Pengurusan
stress 3. Badan Kebajikan
Kemahiran
kerohanian
Kemahiran
membuat
keputusan
Kemahiran
aplikasi
Kemahiran
sintesis
Kemahiran
analisis kritikal

perkembangan
remaja
penghargaan
kendiri
konsep kendiri
pengendalian
kendiri

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 20


5.3 Merancang,
menyelaras dan
melaksanakan
program orientasi
murid.

1. Pengetua 6.0 Keibubapaan 1. Pekeliling- 1. Setiausaha PIBG


mengeluarkan arahan pekeliling memaklumkan
6.1Merancang, Perkhidmatan. kepada ibu bapa
2. YDP PIBG melaksana, yang terlibat.
Menyediakan mengawal selia, 2. Buku Panduan
peruntukan menilai program dan pelaksanakan 2. Badan Kebajikan
kewangan bagi aktiviti konferens Perkhidmatan mengenalpasti
pembiayaan dengan ibu bapa, Bimbingan dan masalah/ isu
program guru, kakitangan Kaunseling di penting murid
bukan guru, agensi sekolah. di sekolah.
3. Guru Penolong Kanan kerajaan dan bukan
Pentadbiran kerajaan yang terlibat 3. Mesyuarat dan 3. Guru Mentor
dalam proses surat edaran menyimpan
4. Guru Penolong Kanan pendidikan dan daripada PIBG. rekod
HEM perkembangan perkembangan
murid. kendiri murid
6.2 Merancang, 4. Guru Tingkatan
melaksanakan,
menyimpan
mengawal selia,
rekod
menilai program dan
perkembangan
aktiviti perkhidmatan
akademik murid.
konsultasi,
keibubapaan dan
khidmat rujukan.

1. Pengetua 7.0 Pembangunan Diri 1. Buku Panduan 1. Guru Disiplin


mengeluarkan surat Perkhidmatan menyimpan
arahan 7.1 Mengendalikan sesi Bimbingan & rekod-rekod
kaunseling individu/ Kaunseling disiplin dan
2. Pegawai Kesihatan kelompok berkaitan merujuk murid
Tempatan kemahiran 2. Modul latihan kepada GKSM
penyelesaian Pembimbing
3. Guru Penolong Kanan masalah. Rakan Sebaya 2. Guru Tingkatan
HEM menyimpan
7.2 Mewujudkan, 3. Pekeliling- rekod butiran
melatih dan menilai pekeliling murid untuk
pasukan Pembimbing perkhidmatan rujukan
Rakan Sebaya.
4. Buku Panduan 3. Guru Penasihat
7.3 Merancang, disiplin murid PRS
melaksana,
mengawal selia dan

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 21


menilai program-
program kepimpinan
murid.

1. Pengetua 8.0 Pendidikan 1. Buku Panduan 1. Pegawai


mengeluarkan surat Pencegahan Perkhidmatan Pendidikan
arahan Bimbingan & Pencegahan
8.1 Merancang, Kaunseling Dadah, JPN
2. Pegawai Kesihatan melaksana, mengawalselia
tempatan mengawalselia, 2. Pekeliling- urine test
menilai program dan pekeliling menyediakan
3. Guru Penolong Kanan aktiviti pencegahan perkhidmatan program khas
HEM dan pemulihan kepada murid-
seperti merokok, 3. Buku Panduan murid berisiko
4. Pegawai Pendidikan dadah inhalan dan disiplin murid tinggi
Pencegahan Dadah HIV/AIDS.
JPN 2. Pegawai AADK,
PDRM dan Pegawai
5. Cawangan Kesihatan.
Pencegahan berhubung rapat
Dadah dan Narkotik, dengan pihak
PDRM sekolah
(bahagian
disiplin)

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 22


Proses Kerja
BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
Aktiviti 5.1
KAUNSELING

Memberi Perkhidmatan Bimbingan Dan Muka


Sub aktiviti 5.1.1 Kaunseling Kelompok/ Individu Secara surat 1/1
Profesional Dan Beretika ini

PEGAWAI
UNDANG-
YANG
BIL PROSES KERJA UNDANG/
MELULUSKAN
PERATURAN
/DIRUJUK
Menerima klien yang datang secara
1 sukarela/ dirujuk. GKSM

Membuat temujanji dengan klien. GKSM


2

Membuat sesi. GKSM


3
Menulis laporan untuk rujukan sesi
4 yang akan datang. GKSM

Mencatatkan butiran ke dalam Buku


5 Rekod Bimbingan dan Kaunseling. GKSM

Menghantar Buku Rekod Bimbingan


6 dan Kaunseling kepada pengetua.
GKSM
Membuat sesi bimbingan dan
kaunseling kelompok susulan (jika
7 GKSM
diperlukan).

Perkhidmatan Konsultasi (jika perlu). GKSM


8
Mengemaskinikan laporan bimbingan
dan kaunseling Kelompok. GKSM Sulit
9

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 23


Carta Aliran Kerja
BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
Aktiviti 5.1
KAUNSELING

Memberi Perkhidmatan Bimbingan


Muka
Sub aktiviti 5.1.1. Dan Kaunseling Kelompok/Individu surat ini
1/1
Secara Profesional Dan Beretika

Menerima klien yang datang secara sukarela/dirujuk.

Membuat temujanji dengan klien berkaitan dengan tarikh


dan masa untuk sesi bimbingan dan kaunseling
kelompok/individu

Mengadakan sesi bimbingan dan kaunseling kelompok/


individu

Menulis laporan untuk rujukan sesi yang akan datang

Mencatat butiran ke dalam Buku Rekod Bimbingan dan


Kaunseling

Menghantar Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling


kepada Pengetua untuk perhatian dan ditandatangani

Membuat sesi konsultasi dan rujukan kelompok/individu


Tidak susulan sekiranya perlu
Lengkap
lengkap

Mengadakan khidmat konsultasi dan rujukan (jika perlu)

Mengemaskini laporan bimbingan dan kaunseling


kelompok/individu

Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 24


Senarai Semak
BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
Aktiviti 5.1
KAUNSELING

Memberi Perkhidmatan Bimbingan Dan


Muka
Sub aktiviti 5.1.1 Kaunseling Kelompok / Individu Secara surat ini 1/1
Profesional Dan Beretika

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
Menerima klien yang datang secara
1
sukarela/ dirujuk oleh guru.

Membuat temujanji dengan klien


2

Membuat sesi
3
Menulis laporan untuk rujukan sesi
4
yang akan datang.
Mencatatkan butiran ke dalam Buku
5
Rekod Bimbingan dan Kaunseling.

Menghantar Buku Rekod Bimbingan


6 dan Kaunseling kepada pengetua
untuk perhatian dan ditandatangani.

Membuat sesi bimbingan dan


7 kaunseling kelompok susulan (jika
perlu.

Perkhidmatan Konsultasi (jika perlu)


8

Mengemaskinikan Laporan
9 Bimbingan dan Kaunseling
Kelompok.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 25


Proses Kerja
BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
Aktiviti 5.1
KAUNSELING

Memberi Khidmat Bimbingan Dan Muka


Sub aktiviti 5.1.2 Kaunseling Krisis Kepada Murid Dan surat 1/1
Individu Yang Berkaitan Dengan Kes ini

PEGAWAI
UNDANG-
YANG
BIL. PROSES KERJA UNDANG/
MELULUSKAN/
PERATURAN
DIRUJUK
Pengetua / PKHEM/
1. Menerima klien yang dirujuk Guru Disiplin/
GKSM

GKSM
2. Membuat analisis keperluan

3. Membuat temujanji GKSM

Menjalankan sesi bimbingan dan


4. GKSM
kaunseling krisis.

Membuat analisa dan tindakan susulan


5. GKSM
(jika perlu)

6. Konsultasi (Jika perlu) Pakar Rujuk

Menetapkan tarikh sesi bimbingan /


7. GKSM
kaunseling krisis seterusnya (jika perlu)

Merekod hasil bimbingan dan


8. kaunseling krisis dengan klien dan GKSM Sulit
laporan difailkan.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 26


Carta Aliran Kerja
BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
Aktiviti 5.1
KAUNSELING

Memberi Khidmat Bimbingan Dan


Muka
Sub aktiviti 5.1.2 Kaunseling Krisis Kepada Murid Dan surat ini
1/1
Individu Yang Berkaitan Dengan Kes

Menerima klien yang dirujuk

Membuat analisa keperluan sesi bimbingan dan kaunseling

Menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling krisis bersama


klien

Membuat analisa dan tindakan susulan yang perlu hasil


daripada sesi bimbingan dan kaunseling krisis yang
dijalankan

Konsultasi (jika perlu)

Menetapkan tarikh sesi bimbingan dan kaunseling krisis


seterusnya (jika perlu)

Merekod hasil bimbingan/kaunseling krisis dan laporan.

Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 27


Senarai Semak
BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
Aktiviti 5.1
KAUNSELING
Memberi Khidmat Bimbingan Dan
Kaunseling Krisis Kepada Murid-Murid Muka
Sub aktiviti 5.1.2 1/1
Dan Individu Yang Berkaitan Dengan surat ini
Kes

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)

1 Menerima klien yang dirujuk

Membuat analisis keperluan


2
Membuat temujanji
3

Menjalankan sesi bimbingan dan


4 kaunseling krisis.

Membuat analisa dan tindakan


5 susulan (jika perlu)

6 Konsultasi (Jika perlu)

Menetapkan tarikh sesi bimbingan /


7 kaunseling krisis seterusnya (jika
perlu)
Merekod hasil bimbingan dan
8 kaunseling krisis dengan klien dan
laporan difailkan.

Proses Kerja
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 28
BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
Aktiviti 5.2
KAUNSELING

Mengenal Pasti Keperluan Muka


Sub aktiviti 5.2.1 Perkhidmatan Bimbingan Dan surat 1/1
Kaunseling Di Sekolah ini

Pegawai yang Undang-


Bil. Proses Kerja
meluluskan/dirujuk undang/Peraturan
Mendapatkan jumlah sebenar Guru data
1.
murid di sekolah.

Mengiklankan perkhidmatan
2.
bimbingan dan kaunseling GKSM

Penyediaan borang-borang Borang tersedia


3. perkhidmatan bimbingan dan GKSM dalam UBK
kaunseling
4. Edaran senarai semak GKSM Senarai Semak
keperluan perkhidmatan Guru Tingkatan Mooney
bimbingan dan kaunseling
5.
Pengumpulan senarai semak

6. Analisis keperluan utama GKSM


perkhidmatan bimbingan dan Guru Tingkatan
kaunseling.

7. Perbincangan dengan GKSM


pentadbir sekolah berdasarkan Pengetua
analisa yang diperoleh
Perancangan program
8.
bimbingan dan kaunseling. GKSM

Pendokumentasian GKSM
9.

Carta Aliran Kerja


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 29
BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
Aktiviti 5.2
KAUNSELING

Mengenal Pasti Keperluan


Muka
Sub aktiviti 5.2.1 Perkhidmatan Bimbingan Dan surat ini
1/1
Kaunseling Di Sekolah

Mula

Mendapatkan jumlah sebenar murid di


sekolah.

Mengiklankan perkhidmatan bimbingan dan


kaunseling

Penyediaan borang-borang perkhidmatan


bimbingan dan kaunseling

Edaran senarai semak keperluan perkhidmatan


bimbingan dan kaunseling

Pengumpulan senarai semak

Analisis keperluan utama perkhidmatan


bimbingan dan kaunseling.

Perbincangan dengan pentadbir sekolah


berdasarkan analisa yang diperoleh

Perancangan program bimbingan dan


kaunseling.

Pendokumentasian

Tamat

Senarai Semak
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 30
Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Mengenal Pasti Keperluan


Muka
Sub aktiviti 5.2.1 Perkhidmatan Bimbingan Dan surat ini
1/1
Kaunseling Di Sekolah

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
Mendapatkan jumlah sebenar murid di
1 sekolah

Mengiklankan perkhidmatan
2
bimbingan dan kaunseling
Penyediaan borang-borang
3 perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling
Edaran senarai semak keperluan
4 perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling

5 Pengumpulan senarai semak


Analisis keperluan utama
6 perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling
Perbincangan dengan pentadbir
7 sekolah berdasarkan analisa yang
diperoleh
Perancangan program bimbingan dan
8
kaunseling

9 Pendokumentasian

Proses Kerja
Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 31


Merancang, Menyedia Dan Melaksanakan Muka
Sub aktiviti 5.2.2 Rancangan Tahunan Bimbingan Dan surat 1/1
Kaunseling Di Sekolah ini

PEGAWAI YANG UNDANG-


BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG/
DIRUJUK PERATURAN
Perbincangan dengan Pentadbir tentang Pengetua / PK 1 /
perancangan dan pelan strategik PK HEM
1 rancangan tahunan bimbingan dan GKSM
kaunseling

Perbincangan dengan GKSM tentang GKSM Takwim


perancangan dan pelan strategik Sekolah
rancangan tahunan bimbingan dan
2
kaunseling serta pengagihan tugas
bersama

GKSM
GKSM menjalankan tugas-tugas yang
3
telah diagihkan.

Perbincangan mengenai draf pertama GKSM


rancangan tahunan. Pengubahsuaian
4
dilakukan jika perlu

Rancangan Tahunan yang telah Pengetua


diperbaiki dimajukan kepada Pengetua
5
untuk mendapat kelulusan.

Draf akhir Rancangan Tahunan Unit Pengetua


6 Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah GKSM

Perlaksanaan program mengikut draf GKSM


Rancangan Tahunan Unit Bimbingan
8
Dan Kaunseling

Carta Aliran Kerja


Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 32


Merancang, Menyedia Dan
Melaksanakan Rancangan Tahunan Muka
Sub aktiviti 5.2.2 1/1
Bimbingan Dan Kaunseling Di surat ini
Sekolah

Mula

Perbincangan dengan pentadbir tentang


perancangan dan pelan strategik rancangan
tahunan bimbingan dan kaunseling

Perbincangan dengan GKSM tentang


perancangan dan pelan strategik rancangan
tahunan bimbingan dan kaunseling serta
pengagihan tugas bersama

GKSM menjalankan tugas-tugas yang telah


diagihkan.

Perbincangan mengenai draf pertama


rancangan tahunan. Pengubahsuaian
dilakukan jika perlu

Rancangan Tahunan yang telah diperbaiki


dimajukan kepada Pengetua untuk mendapat
kelulusan.

Draf akhir Rancangan Tahunan Unit


Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah

Perlaksanaan program mengikut draf


Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan
Kaunseling

Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 33


Merancang, Menyedia Dan
Muka
Sub aktiviti 5.2.2 Melaksanakan Rancangan Tahunan surat ini
1/1
Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
Perbincangan dengan pentadbir
tentang perancangan dan pelan
1 strategik rancangan tahunan
bimbingan dan kaunseling

Perbincangan dengan GKSM tentang


perancangan dan pelan strategik
rancangan tahunan bimbingan dan
2
kaunseling serta pengagihan tugas
bersama

GKSM menjalankan tugas-tugas yang


3 telah diagihkan.

Perbincangan mengenai draf pertama


4 rancangan tahunan. Pengubahsuaian
dilakukan (jika perlu)
Rancangan Tahunan yang telah
diperbaiki dimajukan kepada Pengetua
5
untuk mendapat kelulusan.

Draf akhir rancangan tahunan unit


6 bimbingan dan kaunseling sekolah

Pelaksanaan program mengikut draf


Rancangan Tahunan Unit Bimbingan
7
Dan Kaunseling

Proses Kerja
Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 34


Mengumpul, Menyedia Dan Menyebar
Maklumat Serta Resos Bimbingan &
Kaunseling Dalam Bidang Akademik, Muka
Sub aktiviti 5.2.3 Kerjaya, Psikososial & Kesejahteraan surat 1/1
Mental, Keibubapaan Dan Kemahiran ini
Mengatasi Masalah Kepada Murid-
Murid.

PEGAWAI UNDANG-
YANG UNDANG/
BIL PROSES KERJA
MELULUSKAN PERATURAN
/DIRUJUK
Mengenalpasti cara mengumpul
maklumat serta resos yang berkaitan
1 dengan bimbingan dan kaunseling GKSM
melalui pelbagai sumber.

Bahan-bahan maklumat yang telah


dikumpul disemak, dianalisa, dinilai isi GKSM
2 kandungannya dan dikategorikan
mengikut bidang.

Memilih media yang sesuai dan


menyebarkan maklumat (reachout)
3
berdasarkan jenis dan isi kandungannya.

Membuat penilaian terhadap reachout GKSM


4
yang telah disebarkan.

Pengubahsuaian (jika perlu)


5

Carta Aliran Kerja


Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN
Sub aktiviti 5.2.3 Mengumpul, Menyedia Dan Muka 1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 35


Menyebar Maklumat Serta Resos
Bimbingan & Kaunseling Dalam
Bidang Akademik, Kerjaya,
Psikososial & Kesejahteraan Mental, surat ini
Keibubapaan Dan Kemahiran
Mengatasi Masalah Kepada Murid-
Murid.

Mula

Mengenalpasti cara mengumpul maklumat


serta resos yang berkaitan dengan Bimbingan
dan Kaunseling melalui pelbagai sumber

Bahan-bahan maklumat yang telah dikumpul


disemak, dianalisa, dinilai isi kandungannya
dan diasingkan mengikut bidang.

Memilih media yang sesuai dan menyebarkan


maklumat (reach out) berdasarkan jenis dan
isi kandungannya.

Membuat penilaian terhadap reach out yang


telah disebarkan daripada klien, kos dan
sebagainya.

Melakukan pengubahsuaian

Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN
Sub aktiviti 5.2.3 Mengumpul, Menyedia Dan Menyebar Muka 1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 36


Maklumat Serta Resos Bimbingan &
Kaunseling Dalam Bidang Akademik,
Kerjaya, Psikososial & Kesejahteraan
surat ini
Mental, Keibubapaan Dan Kemahiran
Mengatasi Masalah Kepada Murid-
Murid.

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
Mengenalpasti cara mengumpul
maklumat serta resos yang berkaitan
1 dengan bimbingan dan kaunseling
melalui pelbagai sumber.

Bahan-bahan maklumat yang telah


dikumpul disemak, dianalisa, dinilai
2 isi kandungannya dan dikategorikan
mengikut bidang.

Memilih media yang sesuai dan


menyebarkan maklumat (reachout)
3 berdasarkan jenis dan isi
kandungannya.

Membuat penilaian terhadap reach out


yang telah disebarkan daripada klien,
4
kos dan sebagainya.

Melakukan pengubahsuaian jika


5 perlu.

Proses Kerja
Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 37


Merancang, Mengawalselia Dan Muka
Sub aktiviti 5.2.4 Mengemaskini Rekod Dan Inventori surat 1/1
Murid ini

PEGAWAI
UNDANG-
YANG
BIL. PROSES KERJA UNDANG/
MELULUSKAN/
PERATURAN
DIRUJUK

GKSM/GPK/GPK
1
Mengumpul data/maklumat murid. HEM

Mengemaskini data murid mengikut


2 GKSM
kategori keperluan.

Mengawalselia dan menyalur data


3 Pengetua
mengikut keperluan sekolah.

Menghantar laporan kepada pengetua. Pengetua


4.

Carta Aliran Kerja


Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 38


Merancang, Mengawalselia Dan
Sub Muka
5.2.4 Mengemaskini Rekod Dan Inventori 1/1
aktiviti surat ini
Murid

Mula

Mengumpul data/maklumat murid.

Mengemaskini data murid mengikut kategori keperluan.

Mengawalselia dan menyalur data mengikut keperluan sekolah.

Menghantar laporan kepada pengetua.

Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 39


Merancang, Mengawalselia Dan
Muka
Sub aktiviti 5.2.4 Mengemaskini Rekod Dan Inventori surat ini
1/1
Murid

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)

Mengumpul data/maklumat murid.


1

Mengemaskini data murid mengikut


2
kategori keperluan.

Mengawalselia dan menyalur data


3
mengikut keperluan sekolah.

Menghantar laporan kepada pengetua.


4

Proses Kerja
Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 40


Muka
Jawatankuasa Menyelaras Perkhidmatan
Sub aktiviti 5.2.5 surat 1/1
Bimbingan Dan Kaunseling ini

PEGAWAI UNDANG-
YANG UNDANG/
BIL PROSES KERJA
MELULUSKAN PERATURAN
/DIRUJUK
Mendapatkan maklumat tentang keperluan GKSM
perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
1
di sekolah.

Membuat penilaian dan analisis jenis-jenis GKSM


2 keperluan semasa.

Mengenalpasti kumpulan sasaran yang GKSM


3 terlibat.

GKSM
4 Merangka kertas cadangan program.

Perbincangan dengan pengetua untuk Pengetua


5 mendapat kelulusan.

Pengetua
6 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa.

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika


7 perlu)

Program yang dirancang berjalan mengikut AJK


8 jadual.

GKSM
Penyediaan laporan untuk dihantar kepada
9
Pengetua

Carta Aliran Kerja


Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 41


Jawatankuasa Menyelaras
Muka
Sub aktiviti 5.2.5 Perkhidmatan Bimbingan Dan surat ini
1/1
Kaunseling

Mula

Mendapatkan maklumat tentang keperluan


perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di
sekolah.

Membuat penilaian dan analisis jenis-jenis


keperluan semasa.

Mengenalpasti kumpulan sasaran yang terlibat

Tidak Merangka kertas cadangan program


Lengkap Lengkap
Perbincangan dengan Pengetua untuk
mendapat kelulusan.

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika


perlu)

Program yang dirancang berjalan mengikut


jadual.

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada


Pengetua

Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 42


Jawatan Kuasa Menyelaras Perkhidmatan Muka
Sub aktiviti 5.2.5 1/1
Bimbingan Dan Kaunseling surat ini

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
Mendapatkan maklumat tentang
keperluan perkhidmatan Bimbingan dan
1
Kaunseling di sekolah.

Membuat penilaian dan analisis jenis-


2 jenis keperluan semasa.

Mengenalpasti kumpulan sasaran yang


3 terlibat

Merangka kertas cadangan program


4
Perbincangan dengan pengetua untuk
5 mendapat kelulusan.

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


6

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika


7 perlu)

Program yang dirancang berjalan


8 mengikut jadual.

Penyediaan laporan untuk dihantar


9 kepada Pengetua

Proses Kerja
Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 43


Pelaporan Tahunan Program Dan Aktiviti Muka
Sub aktiviti 5.2.6 Bimbingan & Kaunseling Di surat 1/1
Sekolah ini

PEGAWAI
UNDANG-
YANG
BIL PROSES KERJA UNDANG /
MELULUSKAN /
PERATURAN
DIRUJUK
Mendapatkan maklumat tentang
program dan aktiviti tahunan yang GPK HEM
1 telah dijalankan sepanjang tahun
semasa. GKSM

Membandingkan program dan aktiviti


tahunan yang telah dijalankan dengan
perancangan yang telah dibuat
2 GKSM
berdasarkan Jadual Perancangan
Aktiviti Tahunan.

Mengumpulkan maklumat dari setiap


GKSM
3 program dan aktiviti yang telah
berjaya dilaksanakan serta kesannya.

Meneliti halangan pelaksanaan


4 GKSM
program dan aktiviti yang tertangguh

Membuat satu laporan menyeluruh


semua program dan aktiviti yang telah
5 GKSM
dijalankan sepanjang tahun.

Memastikan program dan aktiviti yang


tidak berjaya dilaksanakan mengikut
6 GKSM
jadual dibawa ke tahun berikutnya.

Mengadakan perbincangan dengan


7 Pengetua
pengetua dan menyerahkan salinan
laporan

Carta Aliran Kerja


Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 44


Pelaporan Tahunan Program Dan Aktiviti Muka
Sub aktiviti 5.2.6 1/1
Bimbingan Dan Kaunseling surat ini

Mula

Mendapatkan maklumat tentang program dan aktiviti tahunan yang


telah dijalankan sepanjang tahun semasa

Membandingkan program dan aktiviti tahunan yang berjaya dengan


perancangan yang telah dibuat berdasarkan Jadual Perancangan
Program Tahunan

Mengumpul maklumat dari setiap program dan aktiviti yang telah


berjaya dilaksanakan serta kesannya

Meneliti sebab dan halangan pelaksanaan program dan aktiviti yang


tidak berjaya dijalankan

Membuat satu laporan menyeluruh berkenaan semua program dan


aktiviti yang telah dijalankan

Membuat satu laporan berkaitan dengan program dan aktiviti yang


tidak berjaya dilaksanakan mengikut jadual perancangan untuk dibawa
ke tahun berikutnya.

Mengadakan perbincangan dengan Pengetua dan menyerahkan salinan


laporan

Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 45


Pelaporan Tahunan Program Dan
Muka
Sub aktiviti 5.2.6 Aktiviti Bimbingan Dan Kaunseling Di surat ini
1/1
Sekolah

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
Mendapatkan maklumat tentang program
dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan
1
sepanjang tahun semasa

Membandingkan program dan aktiviti


tahunan yang telah dijalankan dengan
perancangan yang telah dibuat
2
berdasarkan Jadual Perancangan Aktiviti
Tahunan.

Mengumpulkan maklumat dari setiap


program dan aktiviti yang telah berjaya
3
dilaksanakan beserta kesannya.

Meneliti halangan pelaksanaan program


dan aktiviti yang tertangguh seperti yang
4
telah dirancangkan

Membuat satu laporan menyeluruh semua


program dan aktiviti yang telah
5
dijalankan sepanjang tahun.

Memastikan program dan aktiviti yang


tidak berjaya dilaksanakan mengikut
6
jadual untuk dibawa ke tahun berikutnya.

Mengadakan perbincangan dengan


Pengetua dan menyerahkan salinan
7
laporan

Proses Kerja
Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 46


Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan Muka
Sub aktiviti 5.2.7 Dokumentasi Perkhidmatan Bimbingan surat 1/1
Dan Kaunseling ini

PEGAWAI UNDANG-
YANG UNDANG/
BIL PROSES KERJA
MELULUSKAN PERATURAN
/DIRUJUK
Menyemak fail Bimbingan dan
Kaunseling, rekod perkhidmatan
1 bimbingan dan kaunseling, individu dan Pengetua
kelompok, pembimbing rakan sebaya
(PRS) dan kemahiran belajar.
Membuat analisa berkaitan keberkesanan GKSM
2 dan tahap pelaksanaan program
kemahiran belajar.
Menyemak rekod bimbingan dan
3 kaunseling meliputi tempoh satu tahun.

Menjalankan semakan kemudahan fizikal


bilik bimbingan dan kaunseling sebagai
Pusat Sumber perkhidmatan
merangkumi :
4
4.1 Alatan
4.2 Perabot
4.3 Kemudahan
4.4 Bahan Rujukan
Meneliti pelaksanaan program dan rekod GKSM
5 aktiviti PRS .

Menilai kualiti dan keberkesanan setiap


6 perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. GKSM

Membuat rujukan dan perancangan bagi GKSM


7 meningkatkan mutu perkhidmatan.

Mengemaskini sistem fail, rekod dan


8 dokumentasi perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling. GKSM

Carta Aliran Kerja


Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 47


Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan
Muka
Sub aktiviti 5.2.7 Dokumentasi Perkhidmatan surat ini
1/1
Bimbingan Dan Kaunseling

Mula

Menyemak fail Bimbingan dan Kaunseling, rekod perkhidmatan


bimbingan dan kaunseling, individu dan kelompok, pembimbing
rakan sebaya (PRS) dan kemahiran belajar

Membuat analisa berkaitan keberkesanan dan tahap pelaksanaan


Program Kemahiran Belajar

Menyemak rekod bimbingan dan kaunseling meliputi tempoh satu


tahun

Menjalankan semakan kemudahan fizikal bilik bimbingan dan


kaunseling sebagai Pusat Sumber perkhidmatan

Meneliti pelaksanaan program dan rekod aktiviti PRS

Menilai kualiti dan keberkesanan setiap perkhidmatan bimbingan


dan kaunseling

Membuat rujukan dan perancangan bagi meningkatkan mutu


perkhidmatan

Mengemaskini sistem fail, rekod dan dokumentasi perkhidmatan


bimbingan dan kaunseling

Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 48


Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan
Muka
Sub aktiviti 5.2.7 Dokumentasi Perkhidmatan Bimbingan surat ini
1/1
Dan Kaunseling

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
Menyemak fail Bimbingan dan
Kaunseling, rekod perkhidmatan
1 bimbingan dan kaunseling, individu dan
kelompok, pembimbing rakan sebaya
(PRS) dan kemahiran belajar.
Membuat analisa berkaitan keberkesanan
2 dan tahap pelaksanaan program
kemahiran belajar
Menyemak rekod bimbingan dan
3 kaunseling meliputi tempoh satu tahun

Menjalankan semakan kemudahan fizikal


bilik bimbingan dan kaunseling sebagai
Pusat Sumber perkhidmatan
merangkumi:
4
4.1 Alatan
4.2 Perabot
4.3 Kemudahan
4.4 Bahan Rujukan
Meneliti pelaksanaan program dan rekod
5 aktiviti PRS .

Menilai kualiti dan keberkesanan setiap


6 perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

Membuat rujukan dan perancangan bagi


7 meningkatkan mutu perkhidmatan.

Mengemaskini sistem fail, rekod dan


8 dokumentasi perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling.

Proses Kerja
Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 49


Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Muka
Sub aktiviti 5.2.8 Diarahkan Oleh Ketua Jabatan Dari surat 1/1
Semasa Ke Semasa ini

PEGAWAI YANG UNDANG-


BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG/
DIRUJUK PERATURAN
Menerima surat atau arahan daripada Pengetua
pengetua/wakilnya mengenai sesuatu
1
tugas.

Berbincang dengan pengetua / GPK Pengetua / GPK1 /


HEM berkaitan dengan sesuatu tugas GPK HEM
2
yang berkenaan.

Menyediakan kertas cadangan


3 program

Perbincangan dengan pengetua untuk


4 mendapatkan kelulusan. Pengetua

Melaksanakan program yang telah


5 dirancang. GKSM

Mendokumentasikan laporan program


6 dan menyerahkan kepada pengetua.

Carta Aliran Kerja


Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 50


Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang
Muka
Sub aktiviti 5.2.8 Diarahkan Oleh Ketua Jabatan Dari surat ini
1/1
Semasa Ke Semasa

Mula

Berbincang dengan pengetua / GPK HEM


berkaitan dengan sesuatu tugas yang
berkenaan

Tidak Menyediakan kertas cadangan program.


Lengkap Lengkap

Pembentangan kertas cadangan program


bersama pengetua

Melaksanakan program yang telah dirancang

Mendokumentasikan laporan program dan


menyerahkan kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 51


Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang
Muka
Sub aktiviti 5.2.8 Diarahkan Oleh Ketua Jabatan Dari surat ini
1/1
Semasa Ke Semasa

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
Menerima surat atau arahan daripada
Pengetua/wakilnya mengenai sesuatu
1
tugas.

Berbincang dengan pengetua / GPK


HEM berkaitan dengan sesuatu tugas
2
yang berkenaan.

Menyediakan kertas cadangan program


3

Perbincangan dengan pengetua untuk


4
kelulusan.

Melaksanakan program yang telah


5
dirancang.

Mendokumentasikan laporan dan


6
menyerahkan kepada pengetua.

Proses Kerja
Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 52


Muka
Program Pemilihan Mata Pelajaran Bagi
Sub aktiviti 5.3.1 surat 1/2
Tingkatan Enam ini

PEGAWAI YANG UNDANG-


BIL PROSES KERJA MELULUSKAN/ UNDANG/
DIRUJUK PERATURAN
Menerima pakej mata pelajaran GPK Pentadbiran
Tingkatan enam
1. - Aliran Sains
- Aliran Kemanusiaan

Menerima syarat kemasukan ke GPK Pentadbiran Rujuk syarat


Tingkatan Enam kedua-dua kemasukan ke
2. jurusan dan mengenal pasti kes- Tingkatan 6
kes rayuan

Mengenal pasti kumpulan GPK Pentadbiran


sasaran di Tingkatan Lima tahun
3.
semasa (sains dan sastera).

Merangka kertas cadangan


program.
Tajuk program
Masa, Tarikh dan Tempat
Sasaran
Rasional
4. Objektif
Tentatif Program
Sumber Kewangan
AJK
Modul Program
Penilaian

Perbincangan dengan Pengetua


pengetua untuk pengesahan
5.
dan kelulusan

Mesyuarat jawatankuasa Guru Kanan Mata


Pelajaran
6. Guru Disiplin
Guru Pengawas

7. Guru Kanan Mata


Mesyuarat jawatankuasa Pelajaran
(sekiranya perlu) Guru Disiplin

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 53


Guru Pengawas
Semua AJK
Menjalankan program
8.
Pengetua
Menyediakan laporan untuk
9.
diserahkan kepada pengetua.

Carta Aliran Kerja


Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 54


Program Pemilihan Mata Pelajaran Muka
Sub aktiviti 5.3.1 1/1
Bagi Tingkatan Enam surat ini

Mula

Terima pakej ke Tingkatan Enam

Mendapat maklumat dan syarat masuk ke tingkatan


enam dan mengenal pasti kes-kes rayuan

Kenal pasti sasaran

Tidak
Merangka kertas cadangan program
lengkap Lengkap

Perbincangan dengan pengetua

Mesyuarat Jawatankuasa

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (sekiranya perlu)

Program berlangsung

Penyediaan laporan untuk diserahkan kepada pengetua.

Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 55


Program Pemilihan Mata Pelajaran Muka
Sub aktiviti 5.3.1 1/1
Bagi Tingkatan Enam surat ini

BIL AKTIVITI TANDAKAN(/) CATATAN

1 Menerima pakej mata pelajaran


Tingkatan enam

2 Menerima syarat kemasukan ke


Tingkatan Enam kedua-dua jurusan dan
mengenal pasti kes-kes rayuan

3 Mengenal pasti kumpulan sasaran di


Tingkatan Lima tahun semasa (sains
dan sastera).

4 Merangka kertas cadangan program.

5 Perbincangan dengan pengetua untuk


pengesahan dan kelulusan

6 Mesyuarat jawatankuasa

7 Mesyuarat jawatankuasa (sekiranya


perlu)

8 Menjalankan program

9 Menyediakan laporan untuk


diserahkan kepada pengetua

Proses Kerja

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 56


Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK

Muka
Program Pemilihan Mata Pelajaran Bagi
Sub aktiviti 5.3.2 surat 1/1
Tingkatan Empat ini

PEGAWAI
UNDANG-
YANG
BIL UNDANG /
PROSES KERJA MELULUSKAN
PERATURAN
/DIRUJUK
Menawarkan pakej mata pelajaran
Tingkatan Empat yang telah disediakan GPK Pentadbiran
oleh pihak sekolah
1.
- Aliran Sains
- Aliran Kemanusiaan

Menerima syarat kemasukan ke


2. Tingkatan Empat kedua-dua jurusan GPK Pentadbiran

Mengenal pasti kumpulan sasaran di


Tingkatan Tiga tahun semasa selepas GPK Pentadbiran
3.
PMR.

4. Merangka kertas cadangan program.

5. Perbincangan dengan pengetua untuk


pengesahan dan kelulusan. Pengetua
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 57
Guru Kanan Mata
Mesyuarat Jawatankuasa Pelajaran
6.
Guru Disiplin
Guru Pengawas
Mesyuarat Jawatankuasa kedua Semua AJK
7. (Sekiranya perlu)

Semua AJK
8. Pelaksanaan program

Menyediakan laporan untuk diserahkan Pengetua


9. kepada pengetua.

Carta Aliran Kerja


Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK

Program Pemilihan Mata Pelajaran Muka


Sub aktiviti 5.3.2 1/1
Bagi Tingkatan Empat surat ini

Mula

Menawarkan pakej mata Pelajaran Tingkatan Empat


yang telah disediakan oleh pihak sekolah

Mengenal pasti kumpulan sasaran di Tingkatan Tiga

Menyediakan kertas cadangan program


Tidak lengkap
lengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Jawatankuasa

Mesyuarat Jawatankuasa kedua (Sekiranya perlu)

Pelaksanaan program
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 58
Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua.

Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK

Program Pemilihan Mata Pelajaran Muka


Sub aktiviti 5.3.2 1/1
Bagi Tingkatan Empat surat ini

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
Menawarkan pakej mata pelajaran
Tingkatan Empat yang telah
1
disediakan oleh pihak sekolah

Menerima syarat kemasukan ke


2 Tingkatan Empat kedua-dua jurusan

Mengenal pasti kumpulan sasaran


di Tingkatan Tiga tahun semasa
3
selepas PMR.

Merangka kertas cadangan program


4
Perbincangan dengan pengetua
5 untuk pengesahan dan kelulusan.

Mesyuarat Jawatankuasa
6
Mesyuarat Jawatankuasa kedua
7 (Sekiranya perlu)

8 Pelaksanaan program
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 59
Menyediakan laporan untuk
9 diserahkan kepada pengetua.

Proses Kerja
Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK

Muka
Program Kemahiran Belajar Untuk
Sub aktiviti 5.3.3 surat 1/1
Murid-Murid ini

PEGAWAI YANG UNDANG-


BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG /
DIRUJUK PERATURAN
Mengumpul data dan membuat analisa Guru Kelas
1. keputusan akademik peperiksaan JK Peperiksaan
murid

Mengenal pasti kumpulan sasaran


2.
GKSM
Merangka kertas cadangan program
3.
Perbincangan dengan pengetua Pengetua
mengenai kertas cadangan program
4.
yang telah disediakan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


5.
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua
6. (Sekiranya perlu)

7. Program kemahiran belajar Semua AJK


berlangsung

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 60


Penyediaan laporan dan dihantar Pengetua
8. kepada pengetua

Carta Aliran Kerja


Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK

Program Kemahiran Belajar Untuk Muka


Sub aktiviti 5.3.3 1/1
murid-murid surat ini

Mula

Mengumpul data dan membuat analisa keputusan


akademik peperiksaan murid

Mengenal pasti kumpulan sasaran

Tidak Merangka kertas cadangan program


lengkap Lengkap

Perbincangan dengan pengetua mengenai kertas


cadangan program yang telah disediakan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua (Sekiranya perlu)

Program Kemahiran Belajar berlangsung

Penyediaan laporan dan dihantar kepada pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 61


Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK

Program Kemahiran Belajar Untuk Muka


Sub aktiviti 5.3.3 1/1
Murid-murid surat ini

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
Mengumpul data dan membuat
analisa keputusan akademik
1.
peperiksaan murid

2. Mengenal pasti kumpulan sasaran

3. Merangka kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua


mengenai kertas cadangan program
4.
yang telah disediakan

5. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua


6.
(Sekiranya perlu)

Program Kemahiran Belajar


7.
berlangsung

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 62


Penyediaan laporan dan dihantar
8.
kepada pengetua

Proses Kerja
Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Muka
Sub aktiviti 5.4.1 Program Pameran Kerjaya surat 1/1
ini

PEGAWAI YANG UNDANG-


BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG /
DIRUJUK PERATURAN

Mengumpul data dan keperluan murid


GKSM
1 tentang kerjaya

GKSM
2 Mengenal pasti kumpulan sasaran Guru Kanan Bidang

3 Membuat kertas cadangan program GKSM

Perbincangan dengan pengetua untuk


4 mendapatkan kelulusan Pengetua

5 Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua

Menghubungi agensi-agensi luar yang Pengetua


6 berkaitan GKSM

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua


Pengetua
7 (Jika perlu)

Program Pameran Kerjaya


8 berlangsung AJK

9 Penyediaan laporan untuk diserahkan GKSM


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 63
kepada pengetua

Carta Aliran Kerja


Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Muka
Sub aktiviti 5.4.1 Program Pameran Kerjaya 1/1
surat ini

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid tentang kerjaya

Mengenal pasti kumpulan sasaran

Menyediakan kertas cadangan program


Tidak Lengkap
lengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Menghubungi agensi luar

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua (Jika perlu)

Program berlangsung

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 64


Penyediaan laporan dan diserahkan kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Muka
Sub aktiviti 5.4.1 Program Pameran Kerjaya surat ini
1/1

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
Mengumpul data dan keperluan murid
1 tentang kerjaya

2 Mengenal pasti kumpulan sasaran

3 Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk


4 kelulusan

5 Mesyuarat Jawatankuasa

Menghubungi agensi-agensi luar yang


6 berkaitan

Mesyuarat Jawatankuasa kedua


7 (Jika perlu)

8 Program Pameran Kerjaya berlangsung

9 Penyediaan laporan untuk diserahkan


kepada pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 65


Proses Kerja
Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Muka
Sub aktiviti 5.4.2 Pelaksanaan Inventori Minat Kerjaya surat 1/1
ini

PEGAWAI YANG UNDANG-


BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG /
DIRUJUK PERATURAN
Mengikut carta
Mengumpul data dan keperluan murid aliran
1 GKSM
tentang inventori minat kerjaya perkhidmatan
kaunseling

2 Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM

Menyediakan kertas cadangan


3
program GKSM

Perbincangan dengan pengetua untuk


5 Pengetua
mendapat kelulusan

6 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


7
(Jika perlu)

Inventori Minat
Pelaksanaan Program Inventori Minat
8 AJK Kerjaya
Kerjaya berlangsung
9 Pengetua
Penyediaan laporan untuk dihantar
kepada pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 66


Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Muka
Sub aktiviti 5.4.2 Pelaksanaan Inventori Minat Kerjaya 1/1
surat ini

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid tentang inventori minat


kerjaya

Mencari kumpulan sasaran murid yang terlibat

Penyediaan kertas cadangan program

Tidak Lengkap
lengkap
Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

Program Inventori Minat Kerjaya berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 67


Senarai Semak
Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Muka
Sub aktiviti 5.4.2 Pelaksanaan Inventori Minat Kerjaya 1/1
surat ini

BIL PROSES KERJA TANDAKAN (/) CATATAN


Mengumpul data dan keperluan murid
1 tentang inventori minat kerjaya

2 Mengenal pasti kumpulan sasaran

3 Menyediakan kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk


4 mendapat kelulusan

5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


6
(Jika perlu)

Pelaksanaan Program Inventori Minat


7 Kerjaya berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar


8
kepada pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 68


Proses Kerja
Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Muka
Informasi Bidang-Bidang Kerjaya
Sub aktiviti 5.4.3 surat 1/1
ini

PEGAWAI YANG UNDANG-


BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG /
DIRUJUK PERATURAN
Mengumpul data dan keperluan murid
1 tentang informasi bidang-bidang kerjaya GKSM

2 Mencari kumpulan sasaran murid

3 Membuat kertas cadangan program GKSM

Perbincangan dengan pengetua untuk


4 kelulusan Pengetua

5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pengetua

Mencari informasi-informasi terkini


6 tentang bidang kerjaya AJK

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


7 (jika perlu)

Program Informasi Bidang-Bidang


8 Kerjaya berlangsung AJK Pelaksana

Penyediaan laporan untuk dihantar


9 kepada pengetua Pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 69


Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Muka
Sub aktiviti 5.4.3 Informasi Bidang-Bidang Kerjaya 1/1
surat ini

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid tentang


informasi bidang-bidang kerjaya

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program


Tidak lengkap
Lengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk


kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mencari informasi-informasi terkini tentang


bidang kerjaya

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(Jika perlu)

Program Informasi Bidang-Bidang Kerjaya


berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada


pengetua

Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 70


Senarai Semak
Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Muka
Sub aktiviti 5.4.3 Informasi Bidang-Bidang Kerjaya 1/1
surat ini

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
Mengumpul data dan keperluan murid
1 tentang informasi bidang-bidang kerjaya

2 Mencari kumpulan sasaran murid

3 Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk


4 kelulusan

5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mencari informasi-informasi terkini


6 tentang bidang kerjaya

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


7 (jika perlu)

Program Informasi Bidang-Bidang


8 Kerjaya berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar


9 kepada pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 71


Proses Kerja
Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
MENTAL

Muka
Sub aktiviti 5.5.1 Program Orientasi Murid surat 1/1
ini

PEGAWAI YANG UNDANG-


BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG/
DIRUJUK PERATURAN
Mengumpul data dan keperluan GKSM
1. murid tentang maklumat
orientasi murid
Mengenal pasti kumpulan GKSM
2. sasaran

Membuat kertas cadangan GKSM


3. program

Membuat perbincangan dengan Pengetua


4. pengetua untuk kelulusan

Pengetua
5. Mesyuarat Jawatankuasa

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua Pengetua


6 (Jika perlu)

AJK
7 Pelaksanaan program orientasi

Penyediaan laporan untuk GKSM


8 dihantar kepada pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 72


Carta Aliran Kerja
BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
Aktiviti 5.5
MENTAL

Sub aktiviti 5.5.1


Program Orientasi Murid Muka
1/1
surat ini

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid tentang


maklumat program orientasi

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program


Tidak
Lengkap Lengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk


kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(Jika perlu)

Program orientasi murid berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada


pengetua

Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 73


Senarai Semak
BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
Aktiviti 5.5
MENTAL

Muka
Sub aktiviti 5.5.1 Program Orientasi Murid 1/1
surat ini

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
Mengumpul data dan keperluan murid
1 tentang maklumat program orientasi

2 Mencari kumpulan sasaran murid

3 Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk


4 kelulusan

5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


7 (Jika perlu)

8 Program Orientasi Murid berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar


9 kepada pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 74


Proses Kerja
BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
Aktiviti 5.5
MENTAL

Muka
Sub aktiviti 5.5.2
Program Selepas PMR surat 1/1
ini

PROSES KERJA PEGAWAI YANG UNDANG-


BIL MELULUSKAN / UNDANG/
DIRUJUK PERATURAN
Mengumpul data dan keperluan murid GKSM
1
tentang maklumat program selepas PMR
GKSM
2
Mengenalpasti kumpulan sasaran
GKSM
3
Membuat kertas cadangan program
Membuat perbincangan dengan pengetua Pengetua
4
untuk kelulusan
Pengetua
5
Mesyuarat Jawatankuasa
Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika
6
perlu)
Pelaksanaan program. AJK
7
Guru Tingkatan 3
Penyediaan laporan untuk dihantar kepada GKSM
8 pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 75


Carta Aliran Kerja
BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
Aktiviti 5.5
MENTAL
Muka
Sub aktiviti 5.5.2 Program Selepas PMR 1/1
surat ini

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid tentang


maklumat program selepas PMR

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program


Tidak
Lengkap Lengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk


kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(jika perlu)

Program selepas PMR berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada


pengetua

Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 76


Senarai Semak
BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
Aktiviti 5.5
MENTAL

Muka
Sub aktiviti 5.5.2 Program Selepas PMR 1/1
surat ini

PROSES KERJA TANDAKAN CATATAN


BIL
(/)
Mengumpul data dan keperluan murid
1 tentang maklumat program selepas
PMR
Mencari kumpulan sasaran murid
2

Membuat kertas cadangan program


3

Perbincangan dengan pengetua untuk


4
kelulusan
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
5

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


6
(Jika perlu)
Program selepas PMR berlangsung
7

Penyediaan laporan untuk dihantar


8
kepada pengetua

Proses Kerja
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 77
BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
Aktiviti 5.5
MENTAL

Muka
Sub aktiviti 5.5.3 Program Kem Bina Diri Murid surat 1/1
ini

PEGAWAI YANG UNDANG-


BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG/
DIRUJUK PERATURAN
Mengumpul data dan keperluan murid GKSM
1
daripada maklumat SSDM Guru SSDM
Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM
2

Membuat kertas cadangan program GKSM


3

Membuat perbincangan dengan pengetua Pengetua


4
untuk kelulusan
Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua
5

Edaran borang kebenaran ibu bapa AJK


6

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika


7
perlu)
Pelaksanaan program Kem Bina Diri Murid AJK
8
Guru Disiplin
Penyediaan laporan untuk dihantar kepada GKSM
9 pengetua

Carta Aliran Kerja


BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
Aktiviti 5.5
MENTAL
Muka
Sub aktiviti 5.5.3 Program Kem Bina Diri 1/1
surat ini

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 78


Mula

Mengumpul data dan keperluan murid


daripada SSDM

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program


Tidak
Lengkap Lengkap
Perbincangan dengan pengetua untuk
kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Edaran borang kebenaran ibu bapa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(jika perlu)

Program Kem Bina Diri berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada


pengetua

Tamat

Senarai Semak
BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
Aktiviti 5.5
MENTAL
Muka
Sub aktiviti 5.5.3 Program Kem Bina Diri surat ini
1/1

BIL PROSES KERJA TANDAKAN CATATAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 79


(/)
Mengumpul data dan keperluan murid
1 tentang maklumat program selepas
PMR
Mencari kumpulan sasaran murid
2

Membuat kertas cadangan program


3

Perbincangan dengan pengetua untuk


4
kelulusan
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
5

Edaran borang kebenaran ibu bapa


6

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


7
(Jika perlu)
Program selepas PMR berlangsung
8

Penyediaan laporan untuk dihantar


9
kepada pengetua

Proses Kerja
Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
MENTAL

Muka
Sub aktiviti 5.5.4 Program Mentor-Mentee surat 1/1
ini

BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG UNDANG-


MELULUSKAN / UNDANG/

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 80


DIRUJUK PERATURAN
Mengumpul data dan keperluan murid GKSM
1
untuk Program Mentor Mentee Guru SSDM
Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM
2

Membuat kertas cadangan program GKSM


3

Membuat perbincangan dengan pengetua Pengetua


4
untuk kelulusan
Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua
5

Taklimat kepada Mentor GKSM


6

Taklimat kepada Mentee GKSM


7

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika


8
perlu)
Penyerahan Mentor kepada Mentee
9

Program Mentor Mentee berlangsung AJK


10

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada GKSM


11
pengetua

Carta Aliran Kerja


BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
Aktiviti 5.5
MENTAL

Muka
Sub aktiviti 5.5.4 Program Mentor-Mentee Sekolah 1/1
surat ini

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid untuk


program Mentor Mentee

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program


Tidak Lengkap
Lengkap FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 81
Perbincangan dengan pengetua untuk
kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Taklimat kepada Mentor

Taklimat kepada Mentee

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(Jika perlu)

Penyerahan Mentor kepada Mentee

Program Mentor Mentee berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada


pengetua

Tamat

Senarai Semak
BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN
Aktiviti 5.5
MENTAL

Muka
Sub aktiviti 5.5.4 Program Mentor-Mentee 1/1
surat ini

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
Mengumpul data dan keperluan murid
1
untuk program Mentor Mentee
Mencari kumpulan sasaran murid
2

Membuat kertas cadangan program


3

4 Perbincangan dengan pengetua untuk


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 82
kelulusan
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
5

Taklimat kepada Mentor


6

Taklimat kepada Mentee


7

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


8
(Jika perlu)
Penyerahan Mentor kepada Mentee
9

Program Mentor kepada Mentee


10
berlangsung
Penyediaan laporan untuk dihantar
11
kepada pengetua

Proses Kerja
BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN
Aktiviti 5.5
MENTAL

Muka
Sub aktiviti 5.5.5 Program Sekolah Selamat surat 1/1
ini

PEGAWAI YANG UNDANG-


BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG/
DIRUJUK PERATURAN
Mengumpul data dan keperluan murid GKSM
1
untuk Program Sekolah Selamat
Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM
2

Membuat kertas cadangan program GKSM


3

Membuat perbincangan dengan pengetua Pengetua


4
untuk kelulusan
5 Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 83


Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat GPK HEM
6

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika


7
perlu)
Majlis Pelancaran Sekolah Selamat AJK
8

Program Sekolah Selamat berlangsung AJK


9

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada GKSM


10
pengetua

Carta Aliran Kerja


BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESJAHTERAN
Aktiviti 5.5
MENTAL

Muka
Sub aktiviti 5.5.5 Program Sekolah Selamat 1/1
surat ini

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid untuk


program Sekolah Selamat

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program


Tidak
Lengkap
Perbincangan dengan pengetua untuk
kelulusan
Lengkap

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(Jika perlu)

Majlis Pelancaran Sekolah Selamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 84


Program Sekolah Selamat berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada


pengetua

Tamat

Senarai Semak
BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN
Aktiviti 5.5 MENTAL

Muka
Sub aktiviti 5.5.5 Program Sekolah Selamat 1/1
surat ini

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
Mengumpul data dan keperluan murid
1 untuk program Sekolah Selamat

2 Mencari kumpulan sasaran murid

3 Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk


4 kelulusan

5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6 Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


7 (Jika perlu)

Majlis Pelancaran Program Sekolah


8 Selamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 85


9 Program Sekolah Selamat berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar


10 kepada pengetua

Proses Kerja
BIDANG KEIBUBAPAAN
Aktiviti 5.6

Muka
Sub aktiviti 5.6.1 Kursus Kemahiran Keibubapaan surat 1/1
ini

PEGAWAI YANG UNDANG-


BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG/
DIRUJUK PERATURAN
Mengumpul data dan keperluan ibu bapa GKSM
1
untuk kursus kemahiran keibubapaan
Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM
2

Membuat kertas cadangan program GKSM


3

Membuat perbincangan dengan pengetua Pengetua


4
dan YDP untuk kelulusan YDP PIBG
Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua
5

Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan) GKSM


6

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika perlu)


7

Kursus Kemahiran Keibubapaan AJK


8
berlangsung
9 Penyediaan laporan untuk dihantar kepada GKSM
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 86
pengetua

Carta Aliran Kerja


Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN

Muka
Sub aktiviti 5.6.1 Kursus Kemahiran Keibubapaan 1/1
surat ini

Mula

Mengumpul data dan keperluan ibu bapa


untuk Kursus Kemahiran Keibubapaan

Mencari kumpulan sasaran

Membuat kertas cadangan program


Tidak
Lengkap
Lengkap

Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk


kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan)

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(Jika perlu)

Kursus Kemahiran Keibubapaan berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada


pengetua

Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 87


Proses Kerja
Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN

Muka
Sub aktiviti 5.6.1 Kursus Kemahiran Keibubapaan surat 1/1
ini

UNDANG-
PEGAWAI YANG
UNDANG/
BIL PROSES KERJA MELULUSKAN /
PERATURA
DIRUJUK
N
Mengumpul data dan keperluan ibu bapa GKSM
1
untuk kursus kemahiran keibubapaan
Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM
2

Membuat kertas cadangan program GKSM


3

Membuat perbincangan dengan pengetua Pengetua


4
dan YDP untuk kelulusan YDP PIBG
Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua
5

Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan) GKSM


6

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika perlu)


7

Kursus Kemahiran Keibubapaan AJK


8
berlangsung
Penyediaan laporan untuk dihantar kepada GKSM
9
pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 88


Carta Aliran Kerja
Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN

Muka
Sub aktiviti 5.6.1 Kursus Kemahiran Keibubapaan 1/1
surat ini

Mula

Mengumpul data dan keperluan ibu bapa


untuk Kursus Kemahiran Keibubapaan

Mencari kumpulan sasaran

Membuat kertas cadangan program


Tidak
Lengkap
Lengkap

Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk


kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan)

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(Jika perlu)

Kursus Kemahiran Keibubapaan berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada


pengetua

Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 89


Senarai Semak
Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN

Kursus Kemahiran Keibubapaan Muka


Sub aktiviti 5.6.1 1/1
surat ini

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
Mengumpul data dan keperluan ibu
bapa untuk kursus kemahiran
1
keibubapaan

2 Mencari kumpulan sasaran

3 Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua / YDP


4 untuk kelulusan

5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Menghubungi agensi luar (Jika


6 berkaitan)

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


7 (Jika perlu)

Kursus Kemahiran Keibubapaan


9 berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar


10
kepada pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 90


Proses Kerja
Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN

Muka
Program Permuafakatan Ibu Bapa / surat
Sub aktiviti 5.6.2 1/1
Penjaga ini

PEGAWAI YANG UNDANG-


BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG/
DIRUJUK PERATURAN
Mengumpul data dan keperluan ibu bapa GKSM
1 untuk Program Permuafakatan Ibu
Bapa /Penjaga
Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM
2

Membuat kertas cadangan program GKSM


3

Membuat perbincangan dengan pengetua Pengetua


4
dan YDP untuk kelulusan YDP PIBG
Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua
5

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika


6
perlu)
Program Permuafakatan Ibu Bapa / AJK
7
Penjaga berlangsung
Penyediaan laporan untuk dihantar kepada GKSM
8
pengetua

Carta Aliran Kerja


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 91
Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN

Program Permuafakatan Ibu Bapa / Muka


Sub aktiviti 5.6.2 1/1
Penjaga surat ini

Mula

Mengumpul data dan keperluan ibu bapa


untuk Program Permuafakatan Ibu
Bapa/Penjaga

Mencari kumpulan sasaran

Tidak Lengkap
Lengkap
Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk


kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(Jika perlu)

Program Permuafakatan Ibu Bapa


berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada


pengetua

Tamat

Senarai Semak
Aktiviti 5.6
BIDANG KEIBUBAPAAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 92


Muka
Sub aktiviti 5.6.2 Program Permuafakatan Ibu Bapa 1/1
surat ini

PROSES KERJA TANDAKAN CATATAN


BIL
(/)
Mengumpul data dan keperluan ibu
1 bapa untuk Program Permuafakatan
Ibu Bapa
Mencari kumpulan sasaran
2

Membuat kertas cadangan program


3

Perbincangan dengan pengetua / YDP


4
untuk kelulusan
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
5

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


6
(Jika perlu)
Program Permuafakatan Ibubapa
7
berlangsung
Penyediaan laporan untuk dihantar
8
kepada pengetua

Proses Kerja
Aktiviti 5.6
BIDANG KEIBUBAPAAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 93


Konferens Bersama Agensi Luar Yang Muka
Sub aktiviti 5.6.3 Terlibat Dalam Proses Pendidikan Dan surat 1/1
Perkembangan Murid ini

PEGAWAI YANG UNDANG-


BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG/
DIRUJUK PERATURAN
Mengumpul data dan keperluan ibu bapa GKSM
1
untuk konferens bersama agensi luar
Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM
2

Membuat kertas cadangan program GKSM


3

Membuat perbincangan dengan pengetua Pengetua


4
dan YDP untuk kelulusan YDP PIBG
Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua
5

Menghubungi agensi luar yang berkaitan


6

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika


7
perlu)
Konferens bersama agensi luar AJK
8

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada GKSM


9
pengetua

Carta Aliran Kerja


BIDANG KEIBUBAPAAN
Aktiviti 5.6

Konferens Dengan Agensi Luar Yang


Muka
Sub aktiviti 5.6.3 Terlibat Dalam Proses Pendidikan Dan surat ini 1/1
Perkembangan Murid

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 94


Mula

Mengumpul data dan keperluan ibu bapa


untuk program konferens dengan agensi luar

Mencari kumpulan sasaran

Membuat kertas cadangan program


Tidak
Lengkap Lengkap

Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk


kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Menghubungi agensi luar

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(Jika perlu)

Konferens dengan agensi luar

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada


pengetua

Tamat

Senarai Semak
BIDANG KEIBUBAPAAN
Aktiviti 5.6

Konferens Bersama Agensi Luar Yang


Muka
Sub aktiviti 5.6.3 Terlibat Dalam Proses Pendidikan Dan surat ini 1/1
Perkembangan Murid

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 95


Mengumpul data dan keperluan ibu
1 bapa untuk konferens bersama agensi
luar
Mencari kumpulan sasaran
2

Membuat kertas cadangan program


3

Perbincangan dengan pengetua / YDP


4
untuk kelulusan
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
5

Berhubung dengan agensi luar


6

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


7
(Jika perlu)
Program Permuafakatan Ibu bapa
8

Penyediaan laporan untuk dihantar


9
kepada pengetua

Proses Kerja
Aktiviti 5.7 BIDANG PEMBANGUNAN DIRI

Muka
Sub aktiviti 5.7.1
Pelaksanaan Pembimbing Rakan surat 1/1
Sebaya ini

PEGAWAI
UNDANG-
YANG
BIL PROSES KERJA UNDANG /
MELULUSKAN
PERATURAN
/ DIRUJUK

Menyediakan kertas cadangan GKSM


1.
program

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 96


Mengadakan outreach PRS di sekolah GKSM
2.
GKSM
Perbincangan dengan pengetua Pengetua
3.

Mesyuarat dan menubuhkan GKSM


4.
jawatankuasa program

Pemilihan peserta dan melantik AJK GKSM


5.
PRS

Mesyuarat AJK PRS sekolah GKSM


6.

Mengadakan kursus asas PRS GKSM


7.

Mengadakan kursus lanjutan PRS GKSM


8.

Penganugerahan Pengetua
9.
Tindakan susulan:
Penyelarasan dan penyediaan GKSM
10.
program yang akan datang.

Menyerahkan laporan kepada GKSM


11.
pengetua.

Carta Aliran Kerja


Aktiviti 5.7 BIDANG PEMBANGUNAN DIRI

Pelaksanaan Pembimbing Rakan Muka


Sub aktiviti 5.7.1 1/1
Sebaya surat ini

Mula

Mengadakan outreach PRS di sekolah

Memaklumkan kepada pengetua untuk


mendapatkan persetujuan

Mesyuarat dan menubuhkan jawatankuasa

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 97


program

Pemilihan peserta dan melantik AJK PRS

Mesyuarat AJK PRS sekolah

Mengadakan kursus asas PRS

Mengadakan kursus lanjutan PRS

Penganugerahan

Penyerahan Laporan

Tamat

Senarai Semak
Aktiviti BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID
5.7

Muka
Sub aktiviti 5.7.1 Pelaksanaan Pembimbing Rakan Sebaya 1/1
surat ini

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
Menyediakan kertas cadangan program penubuhan
1. PRS di sekolah

Menyediakan rancangan tahunan PRS.


2.

Mendapatkan persetujuan / pengesahan pengetua


3.

Mesyuarat dan menubuhkan jawatankuasa


4. program

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 98


Pemilihan peserta
5.

Melantik AJK PRS


6.

Mesyuarat AJK PRS sekolah


7.

Mengadakan kursus asas PRS


8.

Mengadakan kursus lanjutan PRS


9.

Penganugerahan
10.
Tindakan susulan:
Penyelarasan dan penyediaan program yang akan
11.
datang.

Menyerahkan laporan kepada pengetua


12.

Proses Kerja
Aktiviti 5.7
BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID

Muka
Program Disiplin Murid
Sub aktiviti 5.7.2 surat 1/1
ini

PEGAWAI UNDANG-
PROSES KERJA YANG UNDANG /
BIL LULUSKAN / PERATURAN
DIRUJUK
Guru Disiplin /
Mendapatkan data rekod salahlaku murid Guru Tingkatan
1.
daripada SSDM Warden /
GKSM
2. Pengetua
Membuat kertas cadangan
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 99
3. Perbincangan dengan pengetua. Pengetua

4. Mesyuarat pembentukan jawatankuasa.

5. Menyediakan alatan keperluan program

6. Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola

7. Pelaksanaan program. GKSM

8. Penyediaan dan laporan program untuk Pengetua


dihantar kepada pengetua

Carta Aliran Kerja


BIDANG PEMBANGUNAN DIRI
Aktiviti 5.7

Muka
Sub aktiviti 5.7.2 Program Disiplin Murid 1/1
surat ini

Mula

Mendapatkan data rekod salahlaku murid daripada


SSDM
Tidak
Lengkap Lengkap
Merangka kertas cadangan

Membuat pengubahsuaian kertas cadangan setelah


perbincangan dengan pengetua

Mesyuarat pembentukan jawatankuasa pertama


untuk merancang program yang akan dijalankan
FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 100
Menyediakan alatan keperluan program

Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola.

Program yang dirancang berjalan mengikut jadual.

Penyediaan dan pelaporan program untuk dihantar


kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak
BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID
Aktiviti 5.7

Muka
Sub aktiviti 5.7.2 Program Disiplin Murid 1/1
surat ini

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA (/) CATATAN
Guru Disiplin /
Mendapatkan data rekod salahlaku murid Guru Tingkatan
1. daripada SSDM Warden /
GKSM

2. Membuat kertas cadangan Pengetua

3. Perbincangan dengan pengetua. Pengetua

4. Mesyuarat pembentukan jawatankuasa.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 101


5. Menyediakan alatan keperluan program

6. Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola

7. Pelaksanaan program. GKSM

Penyediaan dan pelaporan program untuk


8. Pengetua
dihantar kepada pengetua

Proses Kerja
BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/
Aktiviti 5.8
INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL

Program Pendidikan Pencegahan Dadah / Muka


Sub aktiviti 5.8.1 Inhalan / Rokok / Alkohol / HIV / AIDS surat 1/1
ini

PEGAWAI YANG UNDANG-


PROSES KERJA LULUSKAN / UNDANG /
BIL
DIRUJUK PERATURAN
Guru Displin/Guru
1. Membuat kajian keperluan program. Tingkatan/ Waden /
GBKSM

2. Mengenal pasti kumpulan sasaran.

3. Merangka kertas cadangan program.

4. Perbincangan dengan pengetua. Pengetua

5. Mesyuarat jawatankuasa pengelola. Pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 102


Menghantar surat kepada personalia/
6. agensi terlibat. Pengetua

Mesyuarat penyelarasan jawatankuasa


7. pengelola Pengetua

8. Program dijalankan.

9. Mesyuarat post mortem.

10. Menghantar laporan. Pengetua

Membuat tindakan susulan


11. (Jika perlu)

Carta Aliran Kerja


BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/
Aktiviti 5.8
INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL

Program Pendidikan Pencegahan


Muka
Sub aktiviti 5.8.1 Dadah / Inhalan / Rokok / Alkohol / HIV surat ini 1/1
/ AIDS

Mula

Membuat kajian keperluan program.

Mengenal pasti sasaran


Tidak
Lengkap Lengkap

Menyediakan kertas cadangan program.

Perbincangan dengan pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 103


Mesyuarat ahli jawatankuasa

Menghantar surat kepada personalia/ agensi terlibat.

Program dijalankan

Mesyuarat post mortem

Menyediakan laporan.

Tamat

Senarai Semak
BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/
Aktiviti 5.8 INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL

Program Pendidikan Pencegahan


Dadah / Inhalan / Rokok / Alkohol / HIV Muka
Sub aktiviti 5.8.1 1/1
/ AIDS surat ini

TANDAKAN
BIL PROSES KERJA CATATAN
(/)
Guru
Displin/Guru
1. Membuat kajian keperluan program. Tingkatan/
Waden /
GBKSM

Mengenal pasti kumpulan sasaran.


2.

Merangka kertas cadangan program.


3.

Perbincangan dengan pengetua. Pengetua


4.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 104


Mesyuarat jawatankuasa pengelola. Pengetua
5.
Menghantar surat kepada personalia/
6. agensi terlibat. Pengetua

Mesyuarat penyelarasan jawatankuasa


7. pengelola Pengetua

Program dijalankan.
8.

Mesyuarat post mortem.


9.

Menghantar laporan. Pengetua


10.

Membuat tindakan susulan (Jika perlu)


11.
JENIS BORANG / REKOD
PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

BIL JENIS BORANG NO. RUJUKAN CATATAN

1 Borang Khidmat Kaunseling Individu BK05

2 Borang Khidmat Kaunseling Kelompok BK06

3 Borang Temujanji Khidmat Kaunseling BK07

4 Borang Memohon Kebenaran Berjumpa Murid BK08

5 Borang Rujukan Khidmat Kaunseling BK09

6 Borang Rujukan Murid oleh pihak lain BK10

7 Borang Rujukan Murid oleh Guru Kaunseling BK11

8 Rekod Sesi Kaunseling Individu BK12

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 105


BIL JENIS BORANG NO. RUJUKAN CATATAN

9 Rekod Sesi Kaunseling Kelompok BK13

Laporan Perkhidmatan Bimbingan Dan


10 BK18
Kaunseling Sekolah Menengah

11 Borang Perancangan Tahunan BK22

12 Borang Penyata Kewangan BK24

7.0 Peraturan Pentadbiran


7.1 Aktiviti : Proses Penerimaaan dan Pemfailan Sesi Kaunseling
Individu / Kelompok.

Peraturan Pentadbiran

a) Klien atau perujuk menghubungi GKSM untuk membuat temujanji


dengan menggunakan borang BK07. Fail klien dibuka dan
direkodkan nombor rujukan dan bilangannya. Bagi klien yang terus
datang tanpa temujanji, sesi kaunseling boleh dilaksanakan dengan
menggunakan borang BK04 sebelum memulakan sesi ( SULIT ).

b). Klien datang sendiri (sukarela ) atau dirujuk oleh Guru Tingkatan /
Guru Disiplin / Guru Guru / Ahli Keluarga / lain-lain perlu
mengisi borang BK09 dan BK04.

c) Apabila tiba pada tarikh temujanji, klien dialu-alukan


kehadirannya. GKSM dan klien memperkenalkan diri.

d) Pada permulaan sesi, GKSM memberikan borang pernyataan


masalah kepada klien untuk diisi mengikut apa yang dirasakan
olehnya. Ini bertujuan untuk membantu GKSM memfokus dan
mengenalpasti situasi klien.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 106


e) Sesi dijalankan.

f) GKSM akan menentukan keadaan kes bagi penamatan sesi, masa


yang bersesuaian, tarikh temujanji yang berikutnya dan lain-lain.

g) Laporan hendaklah disediakan dan diserahkan kepada Pengetua


apabila kes-kes rujukan selesai melalui sesi kaunseling.

h) Fail klien disimpan dan sesi ditamatkan.

7.2 Aktiviti: Pengendalian Kem, Kursus, Lawatan, Seminar, Dan Lain-


lain Peraturan Pentadbiran

a) Menyedia dan mendapatkan kelulusan daripada Pengetua


berkaitan dengan kertas cadangan program.

b) Mendapat kebenaran daripada Jabatan Pelajaran (Unit


Pendafatarn Dan Perhubungan untuk mengutip yuran melebihi
RM 1.00).

c) Memohon kebenaran mengadakan lawatan daripada Pejabat


Pelajaran Daerah/Pejabat Pelajaran Kecil/Pejabat Pelajaran
Daerah Gabungan/Jabatan Pelajaran Negeri (mengikut negeri
masing-masing).

d) Memastikan syarikat pengangkutan yang membawa murid


untuk aktiviti luar mengikut peraturan Jabatan Pengangkutan
Jalan (JPJ).

e) Mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga.

f) Menyediakan garis panduan bagi tujuan langkah-langkah


keselamatan yang perlu dipatuhi oleh murid-murid sebelum,
semasa dan selepas program.

g) Sekiranya berlakunya kemalangan semasa program dijalankan,


guru perlulah mengambil tindakan kecemasan mengikut
prosedur Sekolah Selamat.

h) Menyediakan Laporan Program.

7.3 Aktiviti: Pengendalian Ujian Psikometrik

Peraturan Pentadbiran

a) Ujian hendaklah dijalankan oleh Guru Kaunseling yang mahir


dengan ujian tersebut.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 107


b) Hasil ujian perlu dianalisa dan diinterpretasikan untuk
diperjelaskan kepada klien.

c) Keputusan ujian hendaklah dijelaskan bahawa ia mempunyai


limitasi kesahihan.

d) Hasil dapatan boleh digunakan oleh Guru Kaunseling semasa


sesi kaunseling dijalankan.

e) Keputusan ujian adalah sulit dan terikat dengan etika


kerahsiaan.

8.0 Senarai Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia dan


Undang-Undang / Peraturan Untuk Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
1. KP : 8613/Jld 3/6.
Asrama Sekolah (Selain daripada asrama-asrama sekolah berasrama penuh
dan Sekolah Menengah Sains), Bertarikh 2 Oktober 1973.

2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6A/1975.


Disiplin, Murid-murid Menghisap Rokok, Bertarikh 5 September 1975.

3. Surat Pekeliling Bil 7/1975


Salahguna Dadah, Garis Panduan Untuk Guru Panduan Dan Guru Besar,
Bertarikh 19 Ogos 1975.

4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1978.


Acara Suaikenal Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 2 Mei 1978.

5. KP(BS) 8786-51/Jld III/ (34).


Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah, Bertarikh 27 Jun 1978.

6. Surat Pekeliling Ikhtisan Bil 1/1983.


Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 25
Februari 1983.

7. KP(BS) 8591/Jld II (4).


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 108
Acara Suaikenal Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 17 Mac 1983.

8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1983.


Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan
Perbuatan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan
Pelajaran, Bertarikh 7 November 1983.

9. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1984.


Perhimpunan Sekolah, Bertarikh 14 Jun 1984.

10. Surat Kelulusan Perbendaharaan Bil KK/BP(29.00) 248/14.25 (Jld 2/73).


Kelulusan Kadar Penyediaan Bermasak Bagi Peserta-peserta Kursus
Dalam Perkhidmatan Yang Menghadiri Kursus Di Dalam Kawasan Ibu
Pejabat ( Lingkungan 25 KM).

11. Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 Tahun 1995.


Peraturan Mengenai Kadar-kadar Dan Syarat Bayaran Saguhati Kepada
Pensyarah/Penceramah Sambilan.

12. Surat Pekeliling Iktisas Bil.1 / 1995.


Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar
Kawasan Sekolah.
13. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 9 / 1995.
Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-
Murid Tahun 6.

14. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 2 / 1996.


Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan dan Kerapian Berpakaian.

15. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 3 / 1996.


Panduan Tambahan : Pelantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa di
Sekolah Menengah.

16. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4 / 1997.


Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok.

17. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 2 / 1999.


Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah.

18. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4 / 2002.


Pelaksanaan Program Sekolah Selamat.

19. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 5 / 2002.


Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan.

20. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 14 / 2002.


Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah 2003.

21. Surat Pekeliling Iktisas Bil 3 / 2003.


Ke Arah Membudayakan Nilai Berterima Kasih.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 109


22. Undang-undang Malaysia Akta 611.
Akta Kanak-kanak 2001.

23. Undang-undang Malaysia Akta 580.


Akta Kaunselor.

24. Hak Asasi Kanak-kanak di Konvensyen Geneva.

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI DI SEKOLAH


(DIISI OLEH GKSM)

Bil Jawatankuasa Jawatan Yang Disandang

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 110


Norma Kerja Bagi Tugas-Tugas Yang Dijalankan

JUMLAH UNIT
BIL. JENIS TUGAS MASA DIAMBIL
SEMINGGU

Sesi Kaunseling Individu 40 minit 10


1.

Sesi Kaunseling Kelompok 40 minit 3


2.

Pengurusan dan Pentadbiran 30 minit 4


3.

Pengajaran Kaunseling 40 minit 4


4.

Mesyuarat / Kursus / Bengkel 40 minit 1


5.

Penyediaan Kertas Kerja 40 minit 2


6.

Pelaksanaan Program 80 minit 1


7.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 111


Jumlah Keseluruhan
Masa Diambil 1000 minit

SENARAI TUGAS HARIAN

Nama Guru : ADNAN BIN ABDUL RAHMAN

Jawatan: GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA

Tarikh:

Bil Butir-Butir Tugas Catatan

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 112


FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 113