Anda di halaman 1dari 11

Pentaksiran

Sumatif Akhir
Tahun Bahasa
Inggeris Kertas
2

OKT 2013
SEKOLAH KEBANGSAAN PASOH 3 (F)
72200 BATU KIKIR
NEGERI SEMBILAN

PENTAKSIRAN SUMATIF
AKHIR TAHUN 2013

BAHASA INGGERIS TAHUN 1


KERTAS 2

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Nama : .

Kelas: .

1. Jawab semua soalan.

Tandatangan Tandatangan Tandatangan


Guru Subjek B. Inggeris Tahun 1 Ketua Panitia Bahasa Inggeris GPK1

_____________________ _____________________ _____________________


(WAN ZATUL WARDINA BT SALLEH) (MOHD FADZIL B ABD LATIF) (ISMAIL B GHAZALI)

1
1) Tiga ribu empat ratus lima puluh dua dalam nombor adalah
A. 3 542 C. 3 452
B. 3 524 D. 3 425

2) Nilai tempat bagi angka bergaris 6 472 adalah


A. Sa C. Ratus
B. Puluh D. Ribu

3)

Abakus di atas menunjukkan


A. 1 223 C. 1 967
B. 1 927 D. 1 976

4) 6 258 = 6 000 +______ + 50 + 8


A. 2 C. 200
B. 20 D. 2 000

5) Bundarkan 4 569 kepada ratus yang terdekat.


A. 4 500 C. 4 600
B. 4 570 D. 4 669

6) 314 + 1 672 =
A. 4 812 C. 1 986
B. 4 711 D. 1 992

7) 5 643 + 1 122 =
A. 6 765 C. 6 865
B. 6 763 D. 6 863

2
8) 5 467 215 =
A. 5 152 C. 5 361
B. 5 252 D. 5 682

9) Antara berikut, yang manakah nilai yang sama dengan 4 6?


A. 3 x 5 C. 3 x 8
B. 8 x 2 D. 8 x 4

10) Rajah di bawah menunjukkan kumpulan daun.

Apakah ayat matematik darab berdasarkan rajah di atas?


A. 7 x 4 = 28 C. 8 x 4 = 32
B. 4 x 7 = 28 D. 4 x 8 = 32

11) 5+5+5+5+5+5=
Apakah ayat matematik darab bagi penambahan berulang di atas?

A. 5 x 6 = 30 C. 7 x 5 = 35
B. 5 x 5 = 25 D. 6 x 5 = 30

12) Berdasarkan garis nombor di bawah, apakah nombor pada petak kosong?

x 3 = 15

A .2 C .4
B. 6 D. 5
3
13) Bahagikan 81 dengan 9.
A .5 C. 9
B. 7 D. 10

14) 56 7 = ______
A. 5 C. 8
B. 6 D. 9

15)

Ayat matematik bahagi berdasarkan rajah di atas ialah:


A. 54 6 = 9 C. 21 7 = 3
B. 42 7 = 6 D. 24 8 = 3

16) adalah pecahan termudah bagi:

A. C.

B. D.

17) 0.19 ialah _______

A. sifar perpuluhan sembilan


B. sifar perpuluhan sembilan belas
C. sifar perpuluhan satu sembilan
D. sifar perpuluhan sembilan sembilan

4
18) Rajah di bawah menunjukkan pecahan wajar. Yang manakah mewakili nilai bagi
pecahan wajar berikut?

19) Manakah yang berikut merupakan pecahan yang betul?

20) Pilih pasangan pecahan setara bagi pecahan wajar yang betul.

21) 0.10 dalam bentuk pecahan ialah

21) Gambarajah manakah yang menunjukkan nilai perpuluhan 0.23?


5
22) Mana antara pasangan berikut adalah benar?

23) Berapa saatkah yang ada dalam seminit?

A. 60 B. 45 C 30 D. 24

24) RM45 = keping RM10 + 3 keping RM5

Apakah nombor yang tertinggal?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

25) Tukarkan 2 000 ml kepada L


6
A. 2 L B. 20 L C. 200 L D. 2 000 L

26) Antara berikut, yang manakah bukan sebuah poligon?

A. B. C. D.

27) Chong ada 3560 biji telur. Dia menjual 1765 daripadanya.
Berapakah bilangan telur yang masih ada padanya?
A .1 152 C. 1 705
B. 1 805 D .1 795

28) Terdapat 9 keping roti dalam sebuah bakul. Berapakah jumlah keping
roti bagi 9 buah bakul yang sama?
A. 18 C. 81
B. 91 D .19

29) En Navin mengecat 49 buah kerusi dalam seminggu. Berapa buah


kerusikah yang beliau cat dalam sehari?
A .7 kerusi C. 4 kerusi
B .5 kerusi D. 3 kerusi

30) 5 minggu = _____ hari

A .7 hari C. 28 hari
B .21 hari D. 35 hari

31) Apakah waktu yang ditunjukkan pada muka jam di atas.


7
A . Pukul empat dua puluh lima C. pukul lima
B . Pukul lima dua puluh D. pukul lima lima belas

32) 8 m 57 cm = __________ cm

A . 857cm C. 8 057cm
B . 8 157cm D. 800cm

33)

Cari beza antara nombor terbesar dan nombor terkecil.


A . 7 016 C. 6 934
B . 7 006 D. 7 034

34) Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma. Namakan prisma Itu.

A. Prisma segi tiga


B. Prisma segi empat tepat
C. Prisma bulatan
D. Prisma segi empat sama
35) Rajah menunjukkan sebuah bentangan.
8
Namakan bentuk untuk bentangan tersebut.

A. Kuboid C. Kon
B. Prisma D. Silinder

Soalan 36 hingga Soalan 39 adalah berdasarkan Jadual I.


Jadual I menunjukkan jenis hadiah yang dibeli oleh murid-murid untuk Hari Guru.

36) Cari jumlah bilangan murid.

A. 10 B. 14 C. 18 D. 20

37) Apakah hadiah yang paling popular semasa Han Guru?

A. Jam tangan B. bunga C. koleh D. baju

38) Berapa orang muridkah memilih untuk memberi koleh semasa Hari Guru?

A. 2 B. 4 C. 6 D. 10
39) Berapa orang muridkah memilih untuk memberi jam tangan semasa Hari Guru?
9
A. 2 B. 4 C. 6 D. 10

40) 6kg + 2kg 550 g = ______ g

Cari hasil tambah dalam gram.


A . 8 055g C. 850g
B . 855g D. 8 550g

10
11