Anda di halaman 1dari 8

SK SUNGAI RAMAL DALAM

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PENDIDIKAN KESIHATAN

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Guru bersemangat untuk belajar dan mengajar. W1 Kekurangan guru opsyen.


W2 Kekangan dari segi ICT

PELUANG (O) ANCAMAN (T)

01 Penyediaan alat bantu mengajar yang mengikut T1 Murid tidak bersungguh-sungguh semasa belajar
sukatan pelajaran. dan menganggap mudah mata pelajaran ini
12 Sikap murid yang tidak ingin mencuba.
T3 Kekangan masa.
T4 Kurang persaingan murid.
ANALISIS PERSEKITARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SK SUNGAI RAMAL DALAM 2017-2020
DALAMAN
S-KEKUATAN (STRENGTH) W-KELEMAHAN (WEAKNESS)

S1- Guru bersemangat untuk belajar dan W1- Kekurangan guru opsyen
mengajar W2- kekangan dari segi penggunaan ICT
LUARAN

O-PELUANG (OPPORTUNITIES) STRATEGI S-O STRATEGI O-W

O1- Penyediaan alat bantu mengajar yang S1,O1 O1,W2


Mengikuti sukatan pelajaran Pengalaman yang ada pada guru serta alat Mengadakan bengkel cara pengajaran yang
bantu mengajar yang mencukupi dapat menarik berkesan, mudah dan menarik
minat dan memudahkan kefahaman murid.

T-ANCAMAN/CABARAN STRATEGI S-T STRATEGI W-T


(THREATS/CHALLENGE)

T1 Ibu bapa yang kurang memberikan S1,C1 W2, T1


penekanan kepada kerja rumah anak-anak 1. Proses pengajaran dan pembelajaran Mengadakan minggu PJ dan PK itu BEST
T2 Kehadiran murid yang rendah mestilah menggunakanalatan dan
bahan yang telah disediakan di
sekolah.
2. Mengadakan in-house training kepada
guru yang bukan opsyen.
PELAN STRATEGIK PENDIDIKAN KESIHATAN
SK SUNGAI RAMAL DALAM 2017-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan JADUAL 1

Berkemampuan
Sub-NKRA Presekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan TawaranBaru JPS/SJK-PS/01
BidangKeutamaan KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PPPM
KPI Pengarah/PPD/Sek Peratus murid yang lulus subjek PK
SEKTOR/PPD/SEK SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMAL DALAM
BIDANG/UNIT KURIKULUM

TERAS STRATEGIK ISU-ISU STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI SASARAN


STRATEGIK TOV 2018 2019 2020
76% 80% 85% 87%
Kurang berminat Menanam minat Mengadakan program
dengan subjek PK murid melalui aktiviti PJ dan PK itu BEST
PK

PEMBELAJARAN
MURID Menyediakan bahan Menggunakan ICT
Bahan bantu bantu mengajar sebagai bahan bantu Peratus murid yang
mengajar terhad yang pelbagai mengajar lulus subjek PK
bersesuai mengikut
topik

GURU DAN Kekurangan guru Melibatkan guru- Mengadakan cara


PEMIMPIN opsyen guru dalam bengkel pengajaran yang
SEKOLAH PK menarik, mudah dan
berkesan

PELAN TAKTIKAL PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


SK SUNGAI RAMAL DALAM 2017-2020

NKRA MeluaskanAksesKepadaPendidikanBerkualitidanBerkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Presekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru JPS/SJK-PS/02
BidangKeutamaan KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PPPM
KPI Peratus murid yang lulus subjek PK

Pengarah/PPD/Sek
SEKTOR/PPD/SEK SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMAL DALAM
BIDANG/UNIT KURIKULUM
Strategi 1. Menanam minat murid melalui aktiviti PK
2. Menyediakan bahan bantu mengajar yang pelbagai bersesuai mengikut topik
3. Melibatkan guru-guru dalam bengkel PK

Bi Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/ Kos/ KPI TOV Sasaran


l Tempoh Sumber

1 Minggu PJPK itu Menyemai April Mei RM 250


BEST minat murid 2017
(Strategi 1) terhadap Guru PK
subjek PK
Minggu Jom Sihat, Ogos-
76% Murid tahap
Jom Cergas September RM150
2
2 (Strategi 1) 2017 Peratus murid
yang lulus
Mendedahkan
subjek PJPK
3 SegaknyaDia murid Guru PK Mac - April
(Strategi 2 & 3) mengenai 2017 RM 200
program
Segak

PELAN OPERASI PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


SK SUNGAI RAMAL DALAM 2017-2020
Sektor/PPD/Sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAPAR INDAH JADUAL 3
Bidang/Unit KURIKULUM JPS/SJK-PS/03
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab KP Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan
Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SK SUNGAI RAMAL DALAM 2017-2020

Sektor/PPD/Sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAPAR INDAH JADUAL 4


Bidang/Unit KURIKULUM JPS/SJK-PS/04
Bil Program Tempoh Tarikh Penilaian Keberkesanan Catatan Penambahbaikan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Program
1

NamaPenilai: TandatanganPenilai: Tarikh:


PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN
PROGRAM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SK SUNGAI RAMAL DALAM 2017-2020

MISI Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan VISI Sekolah Unggul Penjana Generasi JADUAL 5
Berkualiti Terbilang JPS/SJK-PS/05

Sektor/PPD/Sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAPAR INDAH


Bidang/Unit Kurikulum
SASARAN PRESTASI PrestasiSebenar
Matlamat/Objektif KPI Inisiatif/Tindakan
TOV 201 201 202 2018 2019 2020 Catatan
8 9 0