Anda di halaman 1dari 3

HAPUSDOSADENGAN

KEBAI
KAN

Isl
am anjurkanformula
yangcukupmudahdan
prakt
ikaluntukkit
a
hapuskandosa- dosayang
l
alu.Sepertimanafir
man
All
ahS. W.Tmaksudnya:

..
.Sesungguhnyaamal
-
amalkebaji
kanit
u
menghapuskan
kejahat
an.
..

(
Hud11:
114)

am sebuahhadi
Dal thr
iwayatat
-Tat
midzi
,hasansahi
hmaksudnya:

Bert
akwal
ahkepadaAl
lahdimanasahajakamuberada,
iri
ngi
lahkebur
ukandengan
kebai
kannescayai
amenghapuskannya(
kebur
ukan)

Bent
uk-
Bent
ukKebai
kan

Semogaki t
asemuat ergolongdal
am kal
anganhamba-hambaNyayangdi anuger
ahkan
taufi
kdahhidayahagarsent i
asat
ergol
ongdalam kal
anganyangmelakukankebaikan
keranaiaadal
ahpenghapusdosadankesal ahan.Hasanatyangmenghapusdosadan
kesalahan,
antar
anyaialah:

1.Taubat

Al
lahS.
W.Tber
fi
rmanmaksudnya:

DanDi
alahyangmenerimataubathamba-
hambaNyasertamemaaf
kankej
ahat
an-
kej
ahat
an
danDi
amengetahuiakanapayangkamusemuakerjakan.

(
Asy-
Syur
a42:
25)
2.Haj
idanUmr
ah

NabiMuhammadS.
A.W.ber
sabdamaksudnya:

Terusl
ahmelakukanhaj
idanumr ahker
anakeduanyamenghi
langkankemi
ski
nandandosa-
dosasebagai
manaalatpandaibesimenghi
langkankar
at/
kot
oranbesi
,emasdanper
ak.

(
RiwayatanNasa'
i
,at
-Tar
midzidanbel
iauber
kat
a:Hadi
thhasansahi
h)

3.I
sti
ghf
ar

NabiMuhammadS.
A.W ber
sabda,
maksudnya:

Bar
angsi apayangsebelum sol
atsubuhpadahari
Jumaatmengucapkansebanyaktigakal
i:

Astaghfi
rull
ahall
adzil
aail
aahaHuwaWaat yubui
lai
hi,
makaakandi
ampunidosa-dosanya
meskipunsebanyakbuihdilaut
an.

(
Riwayatat
h-Thabr
ani
)

4.Wudukyangsempur
nadansol
atyangbai
kjugamenghapusdosa

Rasul
ull
ahS.
A.W ber
sabdamaksudnya:

Ti
dakl
ahseor anglel
akiMusli
m ber
wuduk,
lal
udiamengelokkanwuduknyadankemudiannya
menunai
kansol atmelai
nkanAll
ahakanmengampunidosa-dosanyayangadaant
aranya
hi
nggasolatyangberikut
nya.

(
Riwayatal
-Bukhar
idanMusl
im)

5.Sedekahmenghapusdosa.Rasul
ull
ahS.
A.W ber
sabdayangber
maksud:

Sedekahmemadamkandosasebagai
manaai
rmemadamkanapi
.

(
RiwayatAhmad)

6.Zikr
ull
ahseper
titasbi
h,t
ahmi
d,t
akbi
r,t
ahl
ildansebagai
nya.Rasul
ull
ahS.
A.W
bersabdamaksudnya:

Bar
angsiapayangberkat
adalam sehar
iSubhaanal
l
ahuwabi
hamdi
hi
100kal
i,
gugur
lahdosa
-
dosanyameskipunsebanyakbui
hdilautan.
(
Riwayatal
-Bukhar
idanMusl
im)

7.Ber
buatbai
kkepadamakhl
ukAl
lagS.
W.Tyangl
ainj
ugapel
uangunt
uk
menghapusdosa

Rasul
ull
ahS.
A.W ber
sabda:

DaripadaAbuHur air
ahr .
abahawaRasul ul
lahS.A.W mencer i
takan:Tatkal
aseoranglel
aki
berjal
andisuatujalan, di
asangatkehausan, lal
udi amendapat isebuahsumur ,makadiapun
tur
unkesumurt ersebutlal uminum dankeluardarisumurt ersebut.Ti
ba-t
ibaadaseekor
anj
ingyqngmenj ulurkanlidahnyadanmenj il
at-
ji
lattanagkeranakehausan.Makal el
akiit
u
berkata:
Sungguhanj i
ngi nit
elahkehausansebagai manat adiakukehausan.Makadiapun
tur
unkembal ikesumurl aludiamemegangsepat ut er
sebutdenganmul ut
nyalaludi
amember i
minum kepadaanj i
ngt er
sebut,makaAllahpunmembal asnyadenganmengampunudosanya.

(
Riwayatal
-Bukhar
ino.2201danMusl
im no.4169)

8.Ber
sabarter
hadapmusi
bahyangmenumoaseper
tisaki
tdansebagai
nyaj
uga
menghapuskandosa

Rasul
ull
ahS.
A.W ber
sabda:

Ti
dakl
ahadasuat umusibahpunyangmenimpaseor angmuslim,bai
kkel
eti
hanat
ausaki t
at
aukesedihanataukegel
isahanat
augangguanataugundah-gul
anabahkandur
iyang
menusuknya,kecual
iAl
lahakanmenjadi
kanhali
tusebabuntukmenghapusdosa-dosanya.

(
Riwayatal
-Bukhar
ino.5237danMusl
im no.4677)

Ber
sabart
erhadapmusibahyangmenimpaseper
tisaki
tdan
sebagai
nyajugamenghapuskandosa.

Banyaknyapel
uanguntukki
tamemper
olehkeampunanAl
lahS.
W.T.Adakahki
tamerebut
segal
apeluangyangAll
ahS.W.
Ttel
ahberi
kandantawar
kankepadaki
ta?Rugi
lahmereka
yangti
dakmerebutnya.

Seki
ansahajausr
ahkit
apadamal am i
ni.Semogakit
asemuadapatmempr akti
kkankebai
kan
i
nibagimenghapusdosaki
ta.Ji
katakdapatbuatsemua,Janganti
nggal
kansemua
Semogakit
amemper ol
ehkredhaanAll
ahS. W.
T.All
ahumaAami i
n.Kit
aakhi
riusrahki
ta
dengant
asbihkafar
ahdansurahal-
asr