Anda di halaman 1dari 2

PENGELASAN KEMAHIRAN BERFIKIR

Bil Bil
1 Membuat keputusan 28 CoRT 1 =PMI (Plus, Minus, Interesting)
2 Menyelesaikan masalah (Cognitif Research Trusts) =CAF (Consider All Factors)
3 Menjelaskan =Peraturan (Rules)
4 Meramalkan =C&S (Consequence and Sequel)
5 Membandingkan =AGO (Aims, Goals, Objectives)
6 Membezakan =Perancangan (Planning)
7 Menerangkan =FIP (First Important Priorities)
8 Memerhati perkara yang =APC (Alternatives, Possibilities dan Choices)
ganjil dan luar biasa =Membuat Keputusan (Decisions)
=OPV (Other Peoples Views)
9 Menjustifikasi/Alasan 29 CoRT 4 =Input Rawak (Random Input)
10 Menginterpretasi/Mentafsir (Lateral Thinking) =Batu Loncatan (Stepping Stone)
11 Menaakul 30 Membahas =Mentafsir Masalah
12 Membuat Kesimpulan 31 Menyenarai NOTA:
13 Memberi idea yang baru 32 Mengkategorikan
=Input Rawak (Random Input)
14 Memberi sebab-sebab 33 Menghubungkaitkan Aktiviti memilih satu perkataan drpd
15 Mengaitkan 34 Mengenal pasti kecondongan kamus yg dibuka secara rambang. Drpd
16 Mengenal pasti andaian 35 Mengenal pasti yang salah perkataan tersebut dibuat sumbang saran
17 Menilai 36 Memberi alasan bagi membina sesuatu idea
18 Menganalisis 37 Merancang
19 Menyampaikan maklumat 38 Mengenal pasti idea utama =Batu Loncatan (Stepping Stone)
20 Memberi akibat 39 Membuat generalisasi/Itlak Membuat penyataan yg gila-gila
21 Memilih 40 Memberi pandangan berdasarkan operasi provakatif (provocative
22 Mendapat bukti 41 Menghuraikan operation). Cth:
23 Membuat pemerhatian yang 42 Memberi Akibat Sungai Perak harus dijadik spt lebuh raya
tepat Tol Lebuh Raya U/S perlu dihapuskan
24 Berimaginasi 43 Analogi
25 Membuat deduksi/induksi 44 Mengkritik =Mentafsir Masalah
26 Menyusun maklumat 45 Hipotesis Kenal pasti masalah, alternatif, dan cara
27 Mengumpul maklumat 46 Menyampaikan maklumat penyelesaiannya

STRATEGI PEMBELAJARAN
KOPERATIF HURAIAN
1. GELLARY WALK

2. 1 STAY 3 STRAY

3. TALKING CHIPS

4. INSIDE-OUTSIDE
CIRCLE

5. THINK-PAIR-SHARE

6. JIGSAW/
KUMPULAN PAKAR
LISAN (ORAL) MENULIS (WRITTEN)
RallyRobin Berbincang secara RallyTable Menulis secara berpasangan
berpasangan (pairs)
(pairs)
RoundRobin Berbincang secara RoundTable Menulis secara berkumpulan
berkumpulan (teams) (teams)

NILAI MURNI
Baik hati Kesyukuran Keberanian Patriotik Rasional
Kerajinan Kerjasama Keyakinan Kasih sayang Ketekunan
Keadilan Hemah tinggi Hormat- Menghargai Tanggungjawab
menghormati
Kejujuran Kesederhanaan Kebersihan fizikal Berdikari Semangat
dan mental bermasyarakat
Kebebasan

SISTEM BAHASA
TATABAHASA: (I) Morfologi: (II) Sintaksis:
Bentuk Kata: Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata, frasa,
kata tunggal klausa, dan pembinaannya serta pembahagian subjek
kata terbitan dan predikat
kata majmuk Jenis ayat; ayat penyata,
kata ganda ayat tanya
Golongan Kata: ayat perintah
kata nama ayat seruan
kata kerja Ragam ayat; ayat aktif
kata adjektif ayat pasif
kata tugas Susuna ayat; ayat biasa
Proses Pembentukan ayat songsang
Kata: Binaan ayat; ayat dasar
pengimbuhan ayat tunggal
penggandaan ayat terbitan atau majmuk
pemajmukan Proses penerbitan ayat; konsep ayat terbitan
proses pengguguran
proses penyusunan semula
proses peluasan
Aspek tanda baca
SISTEM Pola keselarasan Ejaan kata pinjaman Ejaan kata dasar dan kata
EJAAN huruf vokal terbitan

SEBUTAN Sebutan dan intonasi mengikut pola ayat; ayat tanya, ayat penyata, ayat
DAN perintah, ayat ayat songsang, dan ayat pasif
INTONASI
KOSA KATA Kosa kata umum dan istilah
PERIBAHASA Simpulan bahasa Perumpamaan Pepatah Bidalan Perbilangan
Kata-kata hikmat Bahasa kiasan
Tatabahasa Dewan Edisi Baharu ialah Buku Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia
buku tatabahasa pegangan utama sebagai Edisi Kedua ialah buku panduan ejaan yang
rujukan menjadi rujukan utama

Anda mungkin juga menyukai