Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

UPTD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC.WATUMALANG


SEKOLAH DASAR NEGERI KURIPAN
Terakreditasi B
Alamat: Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo 56352

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KURIPAN


Nomor: 422.2/57/2013
Tentang:
PENUNJUKAN KEPALA UNIT PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA , KEPALA SD NEGERI KURIPAN
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan pelayanan perpustakaan di
Sekolah Dasar Negeri Kuripan perlu ditetapkannya penunjukan Kepala Unit
Perpustakaan.
2. Penunjukan yang dimaksud dituangkan dalam Surat Keputusan.
Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1990,
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990,
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Th.1993,
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan & Kebudayaan dengan Kepala
Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/93,
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025/0/1995, Tanggal 8
Maret 1995.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar
Sarana Dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan
Pendidikan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo.
9. Keputusan Rapat Dewan Guru SD Negeri Kuripan tanggal 13 Juli 2013.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Penunjukan Kepala Unit Perpustakaan
Kedua : Menunjuk guru yang namanya tertulis pada lampiran Keputusan ini sebagai Kepala
Unit Perpustakaan.
Ketiga : Menugaskan guru yang namanya tertulis pada lampiran Keputusan ini untuk
mengelola perpustakaan.
Keempat : Guru yang ditunjuk agar melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan
berkala kepada Kepala Sekolah.
kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan
kepada anggaran yang sesuai.
Keenam : Apabila terdapat kekeliruan pada Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuripan
Tanggal : 13 Juli 2013
Kepala Sekolah

HERU SUTOMO, S.Pd.,MM.


guru madya
NIP. 19671116 199003 1 006
Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kuripan
1
Nomor :422.2/57/2013
Tanggal :13 Juli 2013

GURU YANG DITUNJUK SEBAGAI KEPALA UNIT PERPUSTAKAAN

Nama Lengkap, NIP Gol. Jabatan Guru Jenis Guru


Gelar Ruang

MOKH.NURFAOZAN 195912201979111004 IVa Guru madya Guru kelas

Kuripan, 13 Juli 2013


Kepala Sekolah,

HERU SUTOMO, S.Pd.,MM.


Guru madya
NIP. 19671116 199003 1 006