Anda di halaman 1dari 4

Jobsheet Kimia

Kelas : ..
Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

HIDROKARBON
A. Pilihan Ganda
1. Atom C primer dalam senyawa berikut terdapat pada atom karbon nomor

a. 1, 3, 5
b. 2, 4, 7
c. 3, 6, 7
d. 3, 6
e. 1, 7

2. Atom C sekunder dalam senyawa berikut, terdapat pada atom karbon nomor

a. 1, 3, 5
b. 2, 4, 7
c. 3, 6, 7
d. 3, 4, 5
e. 1, 4, 7
3. Atom C tersier dalam senyawa berikut terdapat pada atom karbon nomor

a. 3, 5, 8
b. 2, 4, 7
c. 3, 6, 7
d. 3, 4, 5
e. 4

4. Alkana tergolong senyawa hidrokarbon


a. Alifatik jenuh
b. Alifatik tidak jenuh
c. Alisiklik tidak jenuh
d. Aromatik
e. Parafin siklik tidak jenuh

5. Hidrokarbon tak jenuh dibagi menjadi


a. butana dan propana
b. alkana dan alkuna
c. alkena dan alkuna
d. alkana dan alkena
e. alkana saja

6. Senyawa yang mempunyai ikatan rangkap dua adalah


a. C3H8
b. C4H10
c. C2H6
d. C5H10
e. C6H14

7. Yang termasuk deret homolog alkuna adalah


a. C4H10
b. C5H10
c. C6H10
d. C7H16
e. C8H18

8. Nama senyawa dengan rumus berikut adalah ...

a. 1,5-dimetilheptana
b. 4-etil-2-metilpentana
c. 2-metil-4-etilpentana
d. 2,4-dimetil heksana
e. 3,5-dimetil heksana
9. Nama senyawa alkena berikut adalah

a. 2,3-metil-1-pentena
b. 2,3-dimetil-1-pentena
c. 2,3-dimetilpentena
d. 2-metil-3-metilpentena
e. 2-metil-3-metil-1-pentena

10. Nama senyawa dari rumus struktur berikut adalah

a. 4-propil-2-pentuna
b. 4-metil-2-heptuna
c. 4-metil-2-pentuna
d. 4-propil-2-pentuna
e. 4-metil-4-propil-2-butuna

B. Essai
1. Jelaskan arti hidrokarbon alifatik dan alisiklik! Berikan contohnya!
2. Gambarkan struktur dari
a. n-heksana
b. 2-metilbutana
c. 3,4-dimetilheptana
d. 3-etil-2,4-dimetilpentana
e. 2-butena
f. 4-metil-2-heksena
g. 2-etil-4-metil-1-pentena
h. 3-metil-1-butuna
3. Berilah nama pada gambar struktur di bawah ini:
a.

b.

c.
d.

e.

f.

g.

h.