Anda di halaman 1dari 1

Fiqh Mu’malah Klasik Dan Kompilasi Hukum Ekonomi

Kontemporer Syari’ah
Rukun Mudharabah 1. Pemilik dana 1. Pemilik dana
2. Pengelola 2. Pengelola
3. Ucapan serah terima 3. Akad
modal
4. Pekerjaan
5. Keuntungan
Syarat Mudharabah 1. Mampu bertindak 1. Pemilik modal wajib
sesuai posisi
menyerahkan dana dan atau
barang yang berharga kepada
pihak lain untuk melakukan
kerjasama dalam usaha.
2. Ucapan serah terima 2. Penerima modal
untuk mencapai tujuan
menjalankan usaha dalam
bersama sesuai kontrak
bidang yang disepakati.
3. Modal yang diberikan 3. Kesepakatan bidang
oleh shohibul mal usaha yang akan dilakukan
kepada mudharib ditetapkan dalam akad
4. Keuntungan sebagai
tujuan akhir
mudharabah
5. Pekerjaan atau usaha
perdagangan
merupakan kontribusi
mudharib