Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BTSK TAHUN 5

தேசியப் பள் ளிக்கான ேமிழ் ம ாழி ஆண்டுே் திட்ட ் ¬ñÎ 5


2018
Å¡Ãõ ¦ºöÔû / Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ
¦¾¡Ì¾¢ ¸Õô¦À¡Õû ¾¨ÄôÒ ¸üÈø¾Ãõ ÀñÒì ÜÚ
¾¢¸¾¢ þÄ츽õ ÜÚ
Å¡Ãõ 1 அழகுே் ேமிழ் 1.3.11 ¦Á¡Æ¢ Á⡨¾
1.1.2018 1 ேமிழ் ம ாழி இன்பே் ேமிழ் 2.2.6 ¿üÀñÒ ÍÚÍÚôÒ
4.1.2018 நற் றமிழ் 3.1.15 ¦Á¡Æ¢ ¯Â÷¦Åñ½õ
மெய் யுளு ் ாோவை மயாருநாளு ºÓ¾¡ÂÓõ ¯¼ø
1 4.3.2 «ýÒ
Å¡Ãõ 2 ம ாழியணியு ் றக்க தைண்டா ் ¿Äì ¸øÅ¢Ôõ
7.1.2018 புவகதய பவக 1.3.14
¨¸äð¨¼ò ¯¼ø ¯Çò
11.1.2018 ¾Å¢÷ò¾ø àö¨Á
2
விள ் பரங் கள் அறிதை அறிவியல் 2.2.8
¬ì¸Óõ
ÀÌò¾È¢×
Òò¾¡ì¸Óõ
புதிய உேய ் 3.4.8 º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý ÀÌò¾È¢×
Å¡Ãõ 3 2 இலக்கண ் இல் , இருந் து. இன்,
14.1.2018 5.3.9 ¦Á¡Æ¢ ÍÚÍÚôÒ
18.1.2018 நின்று
3 சிலப் பதிகார ் 1.3.12 ¿üÀñÒ ¿£¾¢
காப் பியக்
ணித கவல 2.2.7 ¿üÀñÒ «ýÒ
Å¡Ãõ 4 கவேகள்
சீைக சிந் ோ ணி 3.4.7 ±¾¢÷¸¡ÄÅ¢Âø ;ó¾¢Ãõ
21.1.2018 3
25.1.2018 மெய் யுளு ் முயற் சியுவடதயார்
4.9.3 ¿üÀñÒ ÍÚÍÚôÒ
ம ாழியணியு ் இகழ் ெ்சியவடயார்
சின்னெ் சின்னெ் Á¢¾
1.4.5 ±¾¢÷¸¡ÄÅ¢Âø
உண்டியல் ÁÉôÀ¡ý¨Á
Å¡Ãõ 5
28.1.2018 4 தெமிப் பு தைண்டா ் விரய ் 2.4.8 ¿üÀñÒ
Á¢¾
ÁÉôÀ¡ý¨Á
1.2.2018
இன்தற ºÓ¾¡ÂÓõ ¯¼ø ¯¼ø ¯Çò
3.3.15
மோடங் குதைா ் ¿Äì ¸øÅ¢Ôõ àö¨Á
மெய் யுளு ் ¬ì¸Óõ
4 4.5.4 இன்ப துன்ப ் §¿÷¨Á
Å¡Ãõ 6 ம ாழியணியு ் Òò¾¡ì¸Óõ
4.2.2018 எங் கள் பணி 1.4.5
¦¾¡Æ¢ø Í ¸¡Ä¢ø
8.2.2018 Ó¨ÉôÒò ¾¢Èý ¿¢üÈø
5
மோழில் கள் பல் ைவக மோழில் 2.4.9
ÀÂÉ¢ð¼¡Ç÷
ÀÌò¾È¢×
¸øÅ¢
Å¡Ãõ 7
5 வியாபார ் 3.3.17
¦¾¡Æ¢ø
ÀÌò¾È¢×
11.2.2018 Ó¨ÉôÒò ¾¢Èý
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BTSK TAHUN 5
தேசியப் பள் ளிக்கான ேமிழ் ம ாழி ஆண்டுே் திட்ட ் ¬ñÎ 5
2018
14.2.2018 இலக்கண ் அங் கு
5.4.3 இங் கு º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý Á⡨¾
எங் கு
6 நல ாய் ைாழ் தைா ் 1.3.11
ÍüÚî ÝÆø
´üÚ¨Á
¸øÅ¢
நல ் தபணுேல் உடல் நல ் 2.2.6
ÍüÚî ÝÆø
´üÚ¨Á
¸øÅ¢
Å¡Ãõ 8 6
ெ சீர் உணவு 3.4.6
ºÓ¾¡ÂÓõ ¯¼ø ¯¼ø ¯Çò
20.2.2018 ¿Äì ¸øÅ¢Ôõ àö¨Á
22.2.2018
மெய் யுளு ் ைஞ் ெவனகள் மெய் ைதரா ¾¸Åø
6 4.3.2 ¯Â÷¦Åñ½õ
ம ாழியணியு ் டிணங் க தைண்டா ் ¦¾¡Æ¢ÑðÀõ
விருந் ோகு ்
1.5.10 º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý ÀÌò¾È¢×
அன்னாசி
Å¡Ãõ 9
உள் நாட்டுப் ¾¸Åø
25.2.2018 7 தாவரங் கள் 2.1.47 ¿ýÈ¢Ô½÷×
1.3.2018 பழங் கள் ¦¾¡Æ¢ÑðÀõ
ைாவழ இவலயில் ¦¾¡Æ¢ø Í ¸¡Ä¢ø
3.3.16
நாசி மல ாக் Ó¨ÉôÒò ¾¢Èý ¿¢üÈø
மெய் யுளு ்
7 4.8.3 கிணற் றுே் ேைவள ±¾¢÷¸¡ÄÅ¢Âø ÀÌò¾È¢×
Å¡Ãõ 10 ம ாழியணியு ்
4.3.2018 தே குைான் தடா 1.3.15 ¾¨Ä¨ÁòÐÅõ
¨¾Ã¢Âõ /
8.3.2018 ÅÄ¢¨Á
8
சில ் ப ் ¨¾Ã¢Âõ /
தற் காப் புக்கலைகள் 2.4.8 ¾¨Ä¨ÁòÐÅõ
ÅÄ¢¨Á
ேற் காப் புகவலகவள ¨¾Ã¢Âõ /
3.5.6 ¾¨Ä¨ÁòÐÅõ
ைளர்ப்தபா ் ÅÄ¢¨Á
Å¡Ãõ 11 8
11.3.2018 மெய் யுளு ் குன்றின் த லிட்ட ¸üÈø ÅÆ¢ ¨¾Ã¢Âõ /
4.6.2
15.3.2018 ம ாழியணியு ் விளக்குப் தபால ¸üÈø ӨȨÁ ÅÄ¢¨Á
9 இயற் வக அழுகிறது 1.6.2
ÍüÚî ÝÆø
ÜðÎÈ×
¸øÅ¢
Å¡Ãõ 12 தூய் லைக்ககடு புவக மூட்ட ் 2.4.7
ÍüÚî ÝÆø
¿ø¦Äñ½õ
¸øÅ¢
26.3.2018 9
29.3.2018 துப் புரவுப் பணி 3.6.5
ÍüÚî ÝÆø
´üÚ¨Á
¸øÅ¢
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BTSK TAHUN 5
தேசியப் பள் ளிக்கான ேமிழ் ம ாழி ஆண்டுே் திட்ட ் ¬ñÎ 5
2018
இலக்கண ் 5.5.3 அவை, இவை, எவை ¸üÈø ÅÆ¢
ÀÌò¾È¢×
5.5.4 அன்று, என்று, இன்று ¸üÈø ӨȨÁ
தேசிய அரண் வன 1.6.2 ¿¡ðÎôÀüÚ Á⡨¾
Å¡Ãõ 13
இன்ப தலசியா 2.3.2 Á⡨¾ ¿ýÈ¢Ô½÷×
1.4.2018 10 நாட்டுப் பற் று
5.4.2018 தேசியெ் ¾¸Åø
3.3.18 ÀÌò¾È¢×
சின்னங் கள் ¦¾¡Æ¢ÑðÀõ
மெய் யுளு ் கிடுகிடு
10 ம ாழியணியு ் 4.7.4 ¦Á¡Æ¢ ;ó¾¢Ãõ
Å¡Ãõ 14
மினுமினு
8.4.2018
12.4.2018 ஒற் றுவ பல ் 1.5.10
¬ì¸Óõ
´üÚ¨Á
11 Òò¾¡ì¸Óõ
நற் சிந்தலை நன்றி றைாதே 2.2.7 ¿üÀñÒ ¿ýÈ¢Ô½÷×
னிே தநய ் 3.3.14 ¿üÀñÒ ¿ýÈ¢Ô½÷×
Å¡Ãõ 15 11 மெய் யுளு ்
4.4.3 எண்ணித் துணிக கருைை் º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý ¿ø¦Äñ½õ
15.4.2018 ம ாழியணியு ்
19.4.2018 பயண அட்டைவண ¨¾Ã¢Âõ /
12 1.6.3 º¡¨Ä À¡Ð¸¡ôÒ
ÅÄ¢¨Á
பயணை் திதயா ான் தீவு 2.4.9
ÀÂÉ¢ð¼¡Ç÷
ÀÌò¾È¢×
¸øÅ¢
Å¡Ãõ 16
சுற் றுலா 3.6.5
ÀÂÉ¢ð¼¡Ç÷
ÀÌò¾È¢×
22.4.2018 12 ¸øÅ¢
26.4.2018
மெய் யுளு ் அை்பாை நண்பலை ¾¸Åø
4.9.3 «ýÒ
ம ாழியணியு ் ஆபத்திை் அறி ¦¾¡Æ¢ÑðÀõ
விவளயாட்டுெ் ¾¸Åø
1.3.13 ÀÌò¾È¢×
மெய் தி ¦¾¡Æ¢ÑðÀõ
Å¡Ãõ 17
29.4.2018 13 தகவை் அறிகவாை் சுட்டிகளுக்கு குட்டிெ் ¾¸Åø
2.4.7 ÀÌò¾È¢×
3.5.2018 மெய் திகள் ¦¾¡Æ¢ÑðÀõ
நான் ஒரு விரலி 3.6.4
¾¸Åø
ÀÌò¾È¢×
¦¾¡Æ¢ÑðÀõ
Å¡Ãõ 18 இலக்கண ் அது
13 5.3.9 ¿¡ðÎôÀüÚ ¿ýÈ¢Ô½÷×
6.5.2018 உலைய
பிறரிலைத் ததாைர்பு கண்காட்சிக்
10.5.2018 ¦¾¡Æ¢ø
14 1.4.6 ÜðÎÈ×
Ó¨ÉôÒò ¾¢Èý
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BTSK TAHUN 5
தேசியப் பள் ளிக்கான ேமிழ் ம ாழி ஆண்டுே் திட்ட ் ¬ñÎ 5
2018
வகதயடு
நட்புக் கடிே ் 2.2.9
¸üÈø ÅÆ¢
§¿÷¨Á
¸üÈø ӨȨÁ
அதிகாரப் பூர்ை ¸üÈø ÅÆ¢
3.4.9 §¿÷¨Á
கடிே ் ¸üÈø ӨȨÁ
Å¡Ãõ 19 14
13.5.2018 மெய் யுளு ் முயற் சி திருவிலை «È¢Å¢Âø
4.4.3 ÍÚÍÚôÒ
17.5.2018 ம ாழியணியு யாக்குை் ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ
15 ைவலப் படக்கருவி 1.3.15
¾¸Åø
§¿÷¨Á
¦¾¡Æ¢ÑðÀõ
ததாழிை் நுை்ப எந் திரன் ¾¸Åø
2.1.47 ;ó¾¢Ãõ
வளர்ச்சி ¦¾¡Æ¢ÑðÀõ
Å¡Ãõ 20
ொேவன முே்துகள் 3.6.4 ¾¨Ä¨ÁòÐÅõ
Í ¸¡Ä¢ø
20.5.2018 15 ¿¢üÈø
24.5.2018
மெய் யுளு ்
4.6.2 எலியுை் பூலையுை் கபாை º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý ´üÚ¨Á
ம ாழியணியு ்
Å¡Ãõ 21 1 ேமிழ் ம ாழி அழகுே் ேமிழ் 1.3.11 ¦Á¡Æ¢ Á⡨¾
24.6.2018 இன்பே் ேமிழ் 2.2.6 ¿üÀñÒ ÍÚÍÚôÒ
28.6.2018 நற் றமிழ் 3.1.15 ¦Á¡Æ¢ ¯Â÷¦Åñ½õ
மெய் யுளு ் ாோவை மயாருநாளு ºÓ¾¡ÂÓõ ¯¼ø
1 4.3.2 «ýÒ
Å¡Ãõ 22 ம ாழியணியு ் றக்க தைண்டா ் ¿Äì ¸øÅ¢Ôõ
1.7.2018 2 விள ் பரங் கள் புவகதய பவக 1.3.14
¨¸äð¨¼ò ¯¼ø ¯Çò
5.7.2018 ¾Å¢÷ò¾ø àö¨Á
அறிதை அறிவியல் 2.2.8
¬ì¸Óõ
ÀÌò¾È¢×
Òò¾¡ì¸Óõ
2 புதிய உேய ் 3.4.8 º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý ÀÌò¾È¢×
Å¡Ãõ 23 இலக்கண ் இல் , இருந் து. இன்,
5.3.9 ¦Á¡Æ¢ ÍÚÍÚôÒ
8.7.2018 நின்று
12.7.2018 காப் பியக் சிலப் பதிகார ்
3 1.3.12 ¿üÀñÒ ¿£¾¢
கவேகள்
Å¡Ãõ 24 3 ணித கவல 2.2.7 ¿üÀñÒ «ýÒ
15.7.108 சீைக சிந் ோ ணி 3.4.7 ±¾¢÷¸¡ÄÅ¢Âø ;ó¾¢Ãõ
19.7.2018 மெய் யுளு ் 4.9.3 முயற் சியுவடதயார் ¿üÀñÒ ÍÚÍÚôÒ
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BTSK TAHUN 5
தேசியப் பள் ளிக்கான ேமிழ் ம ாழி ஆண்டுே் திட்ட ் ¬ñÎ 5
2018
ம ாழியணியு ் இகழ் ெ்சியவடயார்
சின்னெ் சின்னெ் Á¢¾
4 தெமிப் பு 1.4.5 ±¾¢÷¸¡ÄÅ¢Âø
உண்டியல் ÁÉôÀ¡ý¨Á
Å¡Ãõ 25
22.7.2018 தைண்டா ் விரய ் 2.4.8 ¿üÀñÒ
Á¢¾
ÁÉôÀ¡ý¨Á
26.7.2018
இன்தற ºÓ¾¡ÂÓõ ¯¼ø ¯¼ø ¯Çò
3.3.15
மோடங் குதைா ் ¿Äì ¸øÅ¢Ôõ àö¨Á
மெய் யுளு ் ¬ì¸Óõ
4 4.5.4 இன்ப துன்ப ் §¿÷¨Á
Å¡Ãõ 26 ம ாழியணியு ் Òò¾¡ì¸Óõ
29.7.2018 5 மோழில் கள் எங் கள் பணி 1.4.5
¦¾¡Æ¢ø Í ¸¡Ä¢ø
2.8.2018 Ó¨ÉôÒò ¾¢Èý ¿¢üÈø
பல் ைவக மோழில் 2.4.9
ÀÂÉ¢ð¼¡Ç÷
ÀÌò¾È¢×
¸øÅ¢
5 வியாபார ் 3.3.17
¦¾¡Æ¢ø
ÀÌò¾È¢×
Ó¨ÉôÒò ¾¢Èý
Å¡Ãõ 27 இலக்கண ் அங் கு
5.8.2018 5.4.3 இங் கு º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý Á⡨¾
9.8.2018 எங் கு
6 நல ் தபணுேல் நல ாய் ைாழ் தைா ் 1.3.11
ÍüÚî ÝÆø
´üÚ¨Á
¸øÅ¢
6 உடல் நல ் 2.2.6
ÍüÚî ÝÆø
´üÚ¨Á
¸øÅ¢
Å¡Ãõ 28
ெ சீர் உணவு 3.4.6
ºÓ¾¡ÂÓõ ¯¼ø ¯¼ø ¯Çò
12.8.2018 ¿Äì ¸øÅ¢Ôõ àö¨Á
16.8.2018
மெய் யுளு ் ைஞ் ெவனகள் மெய் ைதரா ¾¸Åø
6 4.3.2 ¯Â÷¦Åñ½õ
ம ாழியணியு ் டிணங் க தைண்டா ் ¦¾¡Æ¢ÑðÀõ
விருந் ோகு ்
7 தாவரங் கள் 1.5.10 º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý ÀÌò¾È¢×
அன்னாசி
Å¡Ãõ 29
உள் நாட்டுப் ¾¸Åø
26.8.2018 2.1.47 ¿ýÈ¢Ô½÷×
30.8.2018 பழங் கள் ¦¾¡Æ¢ÑðÀõ
ைாவழ இவலயில் ¦¾¡Æ¢ø Í ¸¡Ä¢ø
3.3.16
நாசி மல ாக் Ó¨ÉôÒò ¾¢Èý ¿¢üÈø
Å¡Ãõ 30 7 மெய் யுளு ் 4.8.3 கிணற் றுே் ேைவள ±¾¢÷¸¡ÄÅ¢Âø ÀÌò¾È¢×
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BTSK TAHUN 5
தேசியப் பள் ளிக்கான ேமிழ் ம ாழி ஆண்டுே் திட்ட ் ¬ñÎ 5
2018
2.9.2018 ம ாழியணியு ்
6.9.2018
8 தற் காப் புக்கலைகள் தே குைான் தடா 1.3.15 ¾¨Ä¨ÁòÐÅõ
¨¾Ã¢Âõ /
ÅÄ¢¨Á
சில ் ப ் 2.4.8 ¾¨Ä¨ÁòÐÅõ
¨¾Ã¢Âõ /
ÅÄ¢¨Á
ேற் காப் புகவலகவள ¨¾Ã¢Âõ /
8 3.5.6 ¾¨Ä¨ÁòÐÅõ
Å¡Ãõ 31 ைளர்ப்தபா ் ÅÄ¢¨Á
9.9.2018 மெய் யுளு ் குன்றின் த லிட்ட ¸üÈø ÅÆ¢ ¨¾Ã¢Âõ /
4.6.2
13.9.2018 ம ாழியணியு ் விளக்குப் தபால ¸üÈø ӨȨÁ ÅÄ¢¨Á
9 தூய் லைக்ககடு இயற் வக அழுகிறது 1.6.2
ÍüÚî ÝÆø
ÜðÎÈ×
¸øÅ¢
9 புவக மூட்ட ் 2.4.7
ÍüÚî ÝÆø
¿ø¦Äñ½õ
¸øÅ¢
Å¡Ãõ 32
துப் புரவுப் பணி 3.6.5
ÍüÚî ÝÆø
´üÚ¨Á
17.9.2018 ¸øÅ¢
20.9.2018
இலக்கண ் 5.5.3 அவை, இவை, எவை ¸üÈø ÅÆ¢
ÀÌò¾È¢×
5.5.4 அன்று, என்று, இன்று ¸üÈø ӨȨÁ
Å¡Ãõ 33 10 நாட்டுப் பற் று தேசிய அரண் வன 1.6.2 ¿¡ðÎôÀüÚ Á⡨¾
30.9.2018 இன்ப தலசியா 2.3.2 Á⡨¾ ¿ýÈ¢Ô½÷×
4.10.2018 தேசியெ் ¾¸Åø
3.3.18 ÀÌò¾È¢×
சின்னங் கள் ¦¾¡Æ¢ÑðÀõ
மெய் யுளு ் கிடுகிடு
10 ம ாழியணியு ் 4.7.4 ¦Á¡Æ¢ ;ó¾¢Ãõ
Å¡Ãõ 34
மினுமினு
7.10.2018
11.10.2018 11 நற் சிந்தலை ஒற் றுவ பல ் 1.5.10
¬ì¸Óõ
´üÚ¨Á
Òò¾¡ì¸Óõ
நன்றி றைாதே 2.2.7 ¿üÀñÒ ¿ýÈ¢Ô½÷×
11 னிே தநய ் 3.3.14 ¿üÀñÒ ¿ýÈ¢Ô½÷×
Å¡Ãõ 35 மெய் யுளு ்
4.4.3 எண்ணித் துணிக கருைை் º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý ¿ø¦Äñ½õ
14.10.2018 ம ாழியணியு ்
18.10.2018 பயண அட்டைவண ¨¾Ã¢Âõ /
12 பயணை் 1.6.3 º¡¨Ä À¡Ð¸¡ôÒ
ÅÄ¢¨Á
Å¡Ãõ 36 12 திதயா ான் தீவு 2.4.9 ÀÂÉ¢ð¼¡Ç÷ ÀÌò¾È¢×
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BTSK TAHUN 5
தேசியப் பள் ளிக்கான ேமிழ் ம ாழி ஆண்டுே் திட்ட ் ¬ñÎ 5
2018
11.11.2018 ¸øÅ¢
15.11.2018 சுற் றுலா 3.6.5
ÀÂÉ¢ð¼¡Ç÷
ÀÌò¾È¢×
¸øÅ¢
மெய் யுளு ் அை்பாை நண்பலை ¾¸Åø
4.9.3 «ýÒ
ம ாழியணியு ் ஆபத்திை் அறி ¦¾¡Æ¢ÑðÀõ
இலக்கண ் அது
13 5.3.9 ¿¡ðÎôÀüÚ ¿ýÈ¢Ô½÷×
Å¡Ãõ 37 உலைய
18.11.2018 கண்காட்சிக் ¦¾¡Æ¢ø
14 பிறரிலைத் ததாைர்பு 1.4.6 ÜðÎÈ×
22.11.2018 வகதயடு Ó¨ÉôÒò ¾¢Èý
நட்புக் கடிே ் 2.2.9
¸üÈø ÅÆ¢
§¿÷¨Á
¸üÈø ӨȨÁ
þÚ¾¢Â¡ñÎî §º¡¾¨É
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN