Anda di halaman 1dari 9

Jawab semua soalan diruangan yang disediakan.

1.Rajah di bawah menunjukkan perubahan tinggi Mei Lin dari umur 2 bulan hingga
15 tahun. Jawab semua soalan di bawah.

Tinggi badan (cm)

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0 2 bulan 1 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun Umur

a. Apakah corak perubahan tinggi Mei Lin dari umur 2 bulan hingga 15 tahun?
___________________________________________________________________________

[ 1 markah ]
b. Ramalkan tinggi badan Mei Li semasa berumur 10 tahun?
___________________________________________________________________________

[1 markah ]
c. Apakah yang diubah (pemboleh ubah manipulasi ) dalam penyiasatan ini?
___________________________________________________________________________

[1 markah ]

d. Apakah yang diperhatikan ( pemboleh ubah bergerak balas) dalam


penyiasatan ini?
___________________________________________________________________________

[1 markah ]

1
2. Kelaskan haiwan di bawah mengikut organ pernafasan.

Katak Udang Rama-rama Lintah

Organ pernafasan

Peparu Spirakel

[ 5 markah ]

a. Daripada peta minda i atas, haiwan manakah yang mempuny i lebih dari satu

organ pernafasan ?

______________________ ________________________________________ ___________


[ 1 markah ]
3. Sekumpulan pelajar menjal nkan satu aktiviti. Dua ekor tikus disimpan di dalam

dua bekas yang berlainan se erti yang ditunjukkan

Balang

Tikus Air Air

Makanan Tikus

a. Apakah tujuan penyia atan ini ?

______________________ ________________________________________ ___________


[ 1 markah ]
b. Apakah yang diubah ( emboleh ubah manipulasi ) dalam penyi satan ini?

______________________ ________________________________________ ___________


[1 markah ]

c. Apakah yang diperhatikan ( pemboleh ubah bergerak balas) dal m


penyiasatan ini?
______________________ ________________________________________ ___________
[1 markah ]
d. Ramalkan apa yang a an berlaku kepada tikus di dalam kedua- ua bekas

selepas empat hari.

______________________ ________________________________________ ___________


[1 markah ]
e. Berikan satu sebab (inf rens) untuk jawapan kamu di (d).

______________________ ________________________________________ ___________


[1 markah ]
4. Rajah di bawah menunjukk n dua cara untuk mengukur panjang.

a. Namakan alat penguk ran yang ditunjukkan dalam rajah di ata

X: ___________________ _________________________________________
___________ Y:____________________
_________________________________________ ___________ [ 2 markah ]
b. Alat yang manakah a alah alat ukuran tidak piawai ?
______________________ ________________________________________ ___________
[1 markah ]
c. Alat yang manakah a alah alat ukuran piawai ?

______________________ ________________________________________ ___________


[1 markah ]
d. Alat yang manakah m mberi ukuran yang paling tepat ?

______________________ ________________________________________ ___________


[1 markah ]
5. Hidayah menjalankan suat penyiasatan tentang ayunan bandul dal m masa

yang berbeza seperti pada r jah di bawah.

Keputusan penyiasatan itu di atat seperti dalam jadual 1 di bawah.


4
Masa2(saat)

4 8
6 12
8 16
10 20

a. Apakah tujuan penyia atan ini ?


______________________ ________________________________________ ___________
b. Apakah yang diubah ( emboleh ubah manipulasi ) dalam penyi [ 1 markah ]
satan ini?
______________________ ________________________________________ ___________
c. Apakah yang ditetapk n ( pemboleh ubah dimalarkan ) dalam [1 markah ]
enyiasatan
ini?
______________________ ________________________________________ ___________
d. [1 markah ]
Apakah corak peruba an bilangan bandul dalam penyiasatan i i ?
______________________ ________________________________________ ___________
e. Ramalkan bilangan ay nan bandul sekiranya masa yang diberik [1 markah ]
n adalah 13
saat.

______________________ ________________________________________ ___________


[1 markah ]
6. Ali menjalankan penyiasat n di bawah untuk mengkaji faktor-faktor y ng

menyebabkan pengaratan aku Lengkapkan maklumat-maklumat di awah

a) Apakah pemerhatian amu pada paku itu selepas seminggu ?

Tabung uj A

Tabung u i B
Tabung uj C

[ 3 markah ]
b) Apakah inferens (seba berdasarkan pemerhatian di atas ?

i. Tabung uji A: __ _________________________________________ ___________

____________________________________________ ___________
____________________________________________ ___________

ii. Tabung uji B: __ _________________________________________ ___________

___ ________________________________________ ____________

___ ________________________________________ __________


[ 2 markah ]
7. Lengkapkan jawapan di b wa

ii) Bidang __________ _____


[ 2 markah ]

a. Kenal pasti dan nyatakan idang yang berkaitan dengan teknologi b rikut.

i) Bidang ______________ _

b. Susun semula urutan tekno ogi berikut mengikut perkembangannya.

1.Perkembangan dalam pert nia

2.Perkembangan dalam pe binaan


3. Perkembangan dalam pe gangkutan udara

[ 3 markah ]
8. Rajah di bawah menunjukk n kedudukan plane -planet dalam Sistem Suria

a. Namakan....
i. Planet paling h mpir dari matahari: ______________________ __________
ii. Planet paling ja h dari matahari: ________________________ ___________
[ 2 markah ]
b. Berdasarkan rajah di a as, nyatakan planet-planet yang....
i. Mempunyai hid pan.

_______________ _________________________________________ ___________


ii. Planet yang pal ng besar dalam Sistem Suria.
_______________ _________________________________________

___________ [2 markah ]

c. Maklumat di bawah m nunjukkan penyataan tentang ciri-ciri sua u planet.

Planet keempat dari Matahari

Mengambil ma a selama 687 hari untuk beredar mengelili gi Matahari

Digelar planet erah kerana permukaannya diliputi habuk merah

Apakah planet itu?

_______________________ ________________________________________ ____________


[1 markah ]

-SOALAN TAMAT-