Anda di halaman 1dari 13

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN SARINGAN
LITERASI MENULIS
TAHUN 1
2012
(SARINGAN 3)

MAKLUMAT MURID:

NAMA : ………………………………………………………………

KELAS : ………………………………………………………………

JANTINA: LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012


1 a. Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru.

1.
2. 3 . 4 . .
5

1 b. Tulis huruf konsonan yang disebut oleh guru.

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10.

Nota guru:
 Konstruk 1: Keupayaan menulis huruf vokal dan huruf konsonan.
 Huruf besar atau huruf kecil boleh diterima.

©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 2


2. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

u a g i h o a e f

1. 2.

kr a g
y a
u d a n a b u r i

i u b e o k o t i
k
3. 4. 5.

l a t i m e j a p
s e kl a
u

Nota guru:
 Konstruk 2: Keupayaan menulis suku kata terbuka.
 Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 3


3. Tulis perkataan berdasarkan gambar.
Contoh:

bu be fi fo ku ki

1. 2.

be ca to du

beca
topi topi topi

ma mu da di tu te

3. 4. 5.

ta ke la ba ri

Nota guru
 Konstruk 3: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka.
 Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 4


topi topi topi
4. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

a e p s l r i a e u k l

1. 2.

l i p a s u b a

a t m u r o e k t b a i

3. 4. 5.

k e c e s a

Nota guru:
 Konstruk 4: Keupayaan menulis suku kata tertutup.
 Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 5


5. Tulis perkataan berdasarkan gambar.
Contoh:

can pan sam

sam pan sampan

1.
tik tuk i

2. ci kun ken

3.
bik bak lo

4.
lon lin be

5.
duk sen but

Nota guru:
 Konstruk 5: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.
 Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 6


6. Tulis perkataan berdasarkan gambar.
Contoh:

tong teng dang ding tong ting

1. 2.

so tong u gun

sotong

dung ding sung seng song sing

3. 4. 5.

din le let

Nota guru:
 Konstruk 6: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.
 Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 7


7. Tulis perkataan berdasarkan gambar.
Contoh:

mau mai wai nai dau lau

1. 2.

cer mai da pu

cermai

boi loi rau rai sau mau

3. 4. 5.

ko ge ha ri

Nota guru:
 Konstruk 7: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi diftong.
 Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 8


8. Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

a u i i u a a i o

1. 2.

b u a y a s h p e r
buaya

a i u u i a a e u

3. 4. 5.

k l i k l b e r n g

Nota guru:
 Konstruk 8: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.
 Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 9


9. Tulis perkataan berdasarkan gambar.
Contoh:

syim syen syum sto sti sta


1.

te le vi syen king
televisyen

nyot
nyu nyet
nya nyut
nyi nyo
nge nyi
nga nya
ngu
2. 3.

mo ru bu

ngai
ang ngoi
ung ngui
ing syo
ska syi
ske syu
sku
4. 5.

su ling
ter

Nota guru:
 Konstruk 9: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.
 Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.
©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 10
10. Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.
Contoh:

menangis pakaian berbaris

menyanyi buaian berlari

1. 2.

menangis

tersepak bermain menjala

tertidur berkebun menjahit

3. 4. 5.

Nota guru:
 Konstruk 10: Keupayaan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.
 Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012


2011 11
11. Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul.

Contoh:

main adik bola

adik main bola

1.
zirafah panjang leher

2.

tidur abang khemah di dalam

3.
berkelah kakak suka saya dan

Nota guru:
Konstruk 11: Keupayaan menulis ayat mudah.

©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 12


12. Tulis ayat berdasarkan gambar.

1.

2.

Nota guru:
 Konstruk 12: Keupayaan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.
 Guru perlu menyebutkan gambar.

©Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 13