Anda di halaman 1dari 20

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 1 & CADANGAN HP PKJR

DAERAH PASIR GUDANG TAHUN 2019


Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

Minggu Program Transisi

( M1, M2, M3)

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut; KBT:


respons i) nama abjad KP – Verbal-linguistik
Tema 1 ii) bunyi abjad

Sayangi keluarga 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul Nilai:
M4 dan intonasi yang sesuai;
20/1 – 24/1 Asas menulis i) suku kata Kasih Sayang
Tanggungjawab
Unit 1 3.1 Menghayati keindahan dan kesantunan 3.1.1 Menulis secara mekanis; Kerajinan
bahasa dalam bahan sastera i) huruf Menghargai
Saya Sayang akan
Keluarga 4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu
kanak-kanak

HP
PKJR PKJR PKJR
TEMA 1 1.1.1 Menamakan kenderaan persendirian,
BAM m/s 1
Pengangkutan kenderaan awam, kenderaan berat
Darat dan jentera yang
diketahui.
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, KBT:
respons frasa dan ayat yang mengandungi KP – Mengenal pasti
Tema 1 pelbagai bunyi; KB – Menjana idea
i) vokal dan konsonan
Sayangi keluarga
M5 2.1.1 Nilai:
Membaca dengan sebutan yang betul
27/1 – 31/1 2.1 Asas membaca dan memahami dan intonasi yang sesuai; Kebersihan
i) suku kata Menghargai
Unit 2 ii) perkataan Bersyukur
3.1 Asas menulis
Mari Sayang Menulis secara mekanis;
3.1.1
ii) suku kata
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan
kesantunan bahasa dalam bahan sastera
4.1.1 Bercerita secara spontan dengan
Memahami fungsi dan menggunakan sebutan yang betul dan intonasi yang
5.1 sesuai
golongan kata mengikut konteks

5.1.1 Memahami, mengenal pasti, dan


menggunakan golongan kata
mengikut konteks;
i) kata nama am

PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, kenderaan HP


awam, kenderaan berat dan jentera PKJR Menamakan kenderaan persendirian, PKJR
TEMA 1 kenderaan awam, kenderaan berat BAM m/s 2
1.1.1
Pengangkutan dan jentera yang
Darat diketahui.

M6 CUTI TAHUN BAHARU CINA


3/2 – 7/2

M7 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, KBT:
10/2 – 14/2 Tema 1 respons frasa dan ayat yang mengandungi KP – Mengenal pasti
Sayangi keluarga pelbagai bunyi; Verbal linguistik
M8 ii) diftong dan vokal berganding
17/2 – 21/2
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang KB – Menghubungkaitkan
betul, intonasi yang sesuai, dan Kembangkan Idea
memahami;
i) perkataan
Konstruktivisme:
3.1 Asas menulis 3.1.1 Pengembangan idea
Menulis secara mekanis;
Unit 3 ii) suku kata
iii) perkataan Nilai:
Balik ke Prihatin
Kampung 4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan Kesyukuran
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai; Kasih Sayang
i) lagu berdasarkan melodi lagu
Hormat-menghormati
kanak-kanak
Menghargai
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.1
golongan kata mengikut konteks Memahami, mengenal pasti, dan
menggunakan golongan kata
mengikut konteks;
ii) kata nama khas
PKJR
TEMA 1 HP
Pengangkutan PKJR
PKJR
Darat 1.1.1 Menamakan kenderaan persendirian,
1.1 Kenderaan persendirian, kenderaan BAM m/s 3
kenderaan awam, kenderaan berat
awam, kenderaan berat dan jentera dan jentera yang diketahui.
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, KBT:
respons frasa dan ayat yang mengandungi KP – Verbal linguistik
pelbagai bunyi;
Interpersonal
M9 ii) diftong dan vokal berganding
24/2 – 28/2 Kinestetik
Tema 2
2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul,
Hidup Harmoni 2.1 Asas membaca dan memahami KB – Menghubungkaitkan
intonasi yang sesuai, dan memahami;
M10 Mengecam
3/3 – 7/3 i) perkataan

Unit 4 3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis;


Kenali Jiran iv) frasa Nilai:
Semangat Kejiranan
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.1 Menghayati keindahan bahasa; Kasih Sayang
bahasa dalam bahan sastera i) pantun dua kerat dengan sebutan Semangat Bermasyarakat
dan intonasi yang sesuai Hormat-menghormati
5.3 Memahami dan membina ayat Baik hati
5.3.1 Memahami, mengenal pasti, dan
mengikut konteks.
menggunakan jenis ayat mengikut
konteks;
i) ayat penyata

PKJR
HP
TEMA 2
PKJR
Persekitaran 2.2 Prasarana Jalan Raya
2.2.1 Mengenal pasti bahagian jalan raya
Jalan raya PKJR
yang boleh meningkatkan
keselamatan pejalan kaki BAM m/s 7
dan penunggang basikal.

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, KBT:
respons frasa dan ayat yang mengandungi KP – Verbal linguistik
M11 Tema 2
10/3 – 14/3
pelbagai bunyi; Interpersonal
2.1 Asas membaca dan memahami iii) digraf dan konsonan bergabung Kinestetik
Hidup Harmoni

Membaca dengan sebutan yang betul, KB – Menghubungkaitkan


2.1.2
intonasi yang sesuai, dan memahami; Bacaan Intensif
ii) frasa Mengecam
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
Unit 5 3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis;
v) ayat Kontekstual:
Kawan-kawan
Mengalami
Wei Han
Menghayati keindahan dan kesantunan Menghayati keindahan bahasa;
4.2 bahasa dalam bahan sastera 4.2.1 ii) pantun empat kerat dengan Nilai:
sebutan dan intonasi yang sesuai Berhemah tinggi
Bertangungjawab
Memahami dan membina ayat Memahami, mengenal pasti, dan Bekerjasama
5.3 mengikut konteks. 5.3.3 menggunakan bentuk ayat mengikut Semangat Kemasyarakatan
konteks. Kerajinan
i) ayat tunggal
PKJR
TEMA 2
Persekitaran PKJR
2.1. Jenis-jenis jalan raya HP
jalan raya Menyatakan isyarat keselamatan BAM m/s 8
PKJR jalan yang perlu dipatuhi untuk
2.3.1 mengawal lalu lintas.

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, KBT:
respons frasa dan ayat yang mengandungi KP – Muzik
pelbagai bunyi; Interpersonal
iii) digraf dan konsonan bergabung
Tema 2 2.1 Asas membaca dan memahami KB – Menghubungkaitkan
Hidup Harmoni Menjana idea
M12 Membaca dengan sebutan yang betul, Mengecam
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 2.1.2
17/3 – 21/3 intonasi yang sesuai, dan memahami;
Unit 6 yang bermakna iii) ayat dalam perenggan Kontekstual:
Taman Menghubungkaitkan
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan Membina dan menulis
Permainan bahasa dalam bahan sastera 3.2.1 i) perkataan Konstruktivisme:
Mengaplikasikan
Menyanyikan lagu dengan sebutan
4.2.2 yang betul dan intonasi yang sesuai;
5.1 Nilai:
Memahami fungsi dan menggunakan i) lagu berdasarkan melodi lagu Berhemah tinggi
golongan kata mengikut konteks kanak-kanak Bertanggungjawab
Bekerjasama
Semangat Kemasyarakatan
Kerajinan
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
5.1.1 Memahami, mengenal pasti, dan
menggunakan golongan kata
mengikut konteks;
PKJR i) kata nama am
TEMA 6
Tingkah Laku HP
Penumpang 6.2 PKJR PKJR
Penggunaan alat penahan
6.2.1 mengenal alat penahan BAM m/s 25

M13
24/3-28/3 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
SATU

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan KBT:


Tema 3
maklumat dan idea bagi pelbagai pesanan dengan sebutan dan intonasi KP – Verbal linguistik
Badan Sihat Dan tujuan yang betul secara bertatasusila.
Bersih KB – Menghubungkaitkan
Menjana idea
M14 2.2 Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul Mentakrif
31/3-4/4 Unit 7 bahan grafik dan bukan grafik bahan untuk mendapatkan; Meramal
Sihat dan i) kosa kata umum Mencipta
Gembira Pembelajaran Kontekstual
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.1 Membina dan menulis
yang bermakna ii) frasa Pembelajaran Masteri

4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan Pembelajaran


4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan Konstruktivisme:
mempersembahkan;
menyerapkan keindahan dan i) pantun dua kerat TMK
kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara kreatif Nilai:
5.1.1 Memahami, mengenal pasti, dan Patuh
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan Menjaga Kesihatan
menggunakan golongan kata
golongan kata mengikut konteks mengikut konteks; Rasional
iv) penjodoh bilangan
PKJR HP PKJR
TEMA 2 4.4 melintas dengan selamat BAM m/s 19
PKJR mengenap pasti dan menerangkan
Persekitaran 4.4.1 bahagian-bahagian persekitaran jalan
jalan raya raya yang dapat meningkatkan
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
keselamatan sewaktu melintas.
- Lintasan pejalan kaki
- Lintasan pejalan kaki berisyarat
- jejantas

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat KBT:


maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan KP – Verbal linguistik
M15 Tema 3 tujuan
7/4-11/4 KB – Menghubungkaitkan
Badan Sihat Dan
2.2 Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul Menjana idea
Bersih
bahan grafik dan bukan grafik bahan untuk mendapatkan; Merumus
ii) idea tersurat
Unit 8 Pembelajaran Kontekstual
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.1 Membina dan menulis
Sedap dan Sihat yang bermakna iii) ayat Pembelajaran
Konstruktivisme:
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan TMK
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu Nilai:
kanak-kanak Menjaga Kesihatan
Rasional
5.1.2 Memahami, mengenal pasti, dan Kerajinan
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan menggunakan kata kerja mengikut Berjimat cermat
golongan kata mengikut konteks konteks;
PKJR i) kata kerja transitif
TEMA 4
Tingkah Laku 4.4 melintas dengan selamat HP
Pejalan Kaki PKJR mengenal pasti tempat yang paling PKJR
4.4.2 selamat untuk melintas jalan BAM m/s 20

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:


M16 Tema 3
respons memberikan respons terhadap; KP – Verbal linguistik
14/4-18/4 Badan Sihat Dan i) soalan dengan kata tanya
Bersih KB – Menjana idea
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca bahan sastera dengan Menganalisis
sastera dan bukan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang Menilai
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
sesuai, serta mempersembahkannya
dengan penuh penghayatan; Pembelajaran Kontekstual
i) cerita
Unit 9
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat Membina dan menulis jawapan Nilai:
Kebersihan dan
yang bermakna 3.2.2 pemahaman dengan berdasarkan Menjaga Kebersihan
Kesihatan
soalan; Menghargai
i) bertumpu Bertanggungjawab
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan
kesantunan bahasa dalam bahan sastera Bercerita secara spontan dengan
4.1.1
sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai
5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata mengikut konteks Memahami, mengenal pasti, dan
5.2.1
menggunakan kata terbitan mengikut
konteks;
PKJR
i) kata berimbuhan awalan
TEMA 5
Tingkah Laku HP
PKJR
Penunggang PKJR
Basikal Menamakan komponen basikal dan BAM m/s 23
5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.1
fungsinya

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:


Tema 4
M17 respons memberikan respons terhadap; KP – Interpersonal
21/4-25/4 Cermat Dan i) soalan dengan kata tanya Verbal linguistik
Selamat Visual – ruang
M18 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca bahan sastera dengan
28/4-2/5 sastera dan bukan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang KB – Menjana idea
Unit 10 sesuai, serta mempersembahkannya Menghubungkaitkan
Berhati-hati dengan penuh penghayatan; Menaakul
Selalu ii) pantun Meramal
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat Mengecam
yang bermakna
3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu Pembelajaran Kontekstual
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan perkara
kesantunan bahasa dalam bahan sastera
4.1.1 Bercerita secara spontan dengan
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan sebutan yang betul dan intonasi yang Nilai:
golongan kata mengikut konteks sesuai Berwaspada
Menjaga Keselamatan diri
5.1.3 Memahami, mengenal pasti, dan Cermat
menggunakan kata adjektif mengikut Baik Hati
konteks;
i) sifatan/keadaan
PKJR HP
TEMA 6 PKJR
6.1 Tingkah laku yang selamat dan 6.1.3 mengenal pasti tempat yang paling PKJR
Tingkah Laku
Penumpang BAM m/s 24
tanggungjawab seseorang penumpang selamat dalam kenderaan untuk
kanak-kanak di bawah umur 10 tahun
melakukan perjalanan

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:


Tema 4
respons memberikan respons terhadap; KP – Interpersonal
Cermat Dan ii) suruhan Verbal linguistik
M19
5/5-9/5
Selamat Visual – ruang
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca bahan bukan sastera
sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan KB – BCB - Mendengar
intonasi yang sesuai, serta dengan berkesan
Unit 11 mempersembahkannya dengan penuh Menghubungkaitkan
M20 penghayatan; Mengecam
12/5-16/5 Selamat Sentiasa i) label
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat
yang bermakna 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; Nilai:
i) perkataan Berhemah tinggi
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan Menjaga kesihatan diri
bahasa dalam bahan sastera 4.2.1 Menghayati keindahan bahasa; Menjaga Keselamatan diri
ii) pantun empat kerat dengan Berwaspada
sebutan dan intonasi yang sesuai
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan
golongan kata mengikut konteks 5.1.3 Memahami, mengenal pasti, dan
menggunakan kata adjektif mengikut
konteks;
ii) warna
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
PKJR HP
TEMA 1 PKJR
Pengangkutan 1.1 1.1.1 Menamakan kenderaan persendirian,
Kenderaan persendirian, kenderaan awam, kenderaan berat
Darat PKJR
kenderaan awam, kenderaan berat dan jentera yang diketahui.
dan jentera BAM m/s 4

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan


M21 Tema 4
maklumat dan idea bagi pelbagai pesanan dengan sebutan dan intonasi
Cermat Dan tujuan yang betul secara bertatasusila. KBT:
19/5-23/5
Selamat KP – Muzik
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul,
intonasi yang sesuai, dan memahami; KB – Menghubungkaitkan
Unit 12 ii) frasa Mengelas
Jadikan Teladan Menjana idea
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; Menghubungkaitkan
yang bermakna ii) frasa
Kontekstual:
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan Menghubungkaitkan
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu Nilai:
kanak-kanak Bertanggungjawab
Berwaspada
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.1 Memahami, mengenal pasti, dan Menjaga Keselamatan diri
golongan kata mengikut konteks menggunakan golongan kata Mematuhi Peraturan
mengikut konteks; Kerajinan
iii) kata ganti nama diri pertama dan
PKJR kedua
TEMA 3 HP
Peraturan dan PKJR
undang-undang 3.1 3.1.1 mengenal pasti peraturan jalan raya PKJR
Mengetahui tentang peraturan dan
jalan raya ketika melintas BAM m/s 15
undang-undang jalan raya serta
menggunakannya
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

M22 CUTI PERTENGAHAN TAHUN


M23
26/5-6/6

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat KBT:


maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan KP – Verbal linguistik
Tema 5 tujuan Interpersonal
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul Menghubungkaitkan
Seni Budaya Kita
M24 2.1 Asas membaca dan memahami dan intonasi yang sesuai;
9/6-13/6 ii) perkataan KB – Menghubungkaitkan
Unit 13 Menyusun urutan
3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan Verbal linguistik
Meriahnya 3.3 Menghasilkan penulisan bukan naratif secara;
M25 Perayaan i) terkawal Nilai:
16/6-20/6
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan Hormat-menghormati
menyerapkan keindahan dan 4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan Kerjasama
kesantunan bahasa serta mempersembahkan; Bersyukur
mempersembahkannya secara kreatif i) pantun dua kerat Kasih Sayang

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti, dan
golongan kata mengikut konteks menggunakan kata tugas mengikut
konteks;
i) kata hubung gabungan
PKJR HP PKJR
TEMA 2 2.3 Isyarat Keselamatan Jalan PKJR Menyatakan isyarat keselamatan BAM m/s 9
Persekitaran 2.3.1 jalan yang perlu dipatuhi untuk
Jalan Raya mengawal lalu lintas.

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:


respons memberikan respons terhadap; KP – Interpersonal
Tema 5 i) soalan dengan kata tanya
M26 KB – Menghubungkaitkan
Seni Budaya Kita
23/6-27/6 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul Mengecam
dan intonasi yang sesuai;
iii) ayat Kontekstual:
Unit 14
Mengalami
Kesenian Kita 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Mengaplikasikan
penulisan daripada aspek;
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
i) ejaan
M27 BCB – Bacaan luncuran
30/6-4/7 Menyanyikan lagu dengan sebutan
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 yang betul dan intonasi yang sesuai; Nilai:
bahasa dalam bahan sastera i) lagu berdasarkan melodi lagu Bekerjasama
kanak-kanak Semangat Kemasyarakatan
Hormat-menghormati
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan Memahami, mengenal pasti, dan Menghargai
golongan kata mengikut konteks 5.1.3 menggunakan kata adjektif mengikut
konteks;
iii) bentuk

PKJR HP
TEMA 2 PKJR Menerangkan urutan dan fungsi PKJR
Persekitaran 2.3 Isyarat Keselamatan Jalan 2.3.2 lampu isyarat. BAM m/s 10
Jalan Raya

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan KBT:


Tema 5
maklumat dan idea bagi pelbagai pesanan dengan sebutan dan intonasi KP – Verbal – linguistik
M28 Seni Budaya Kita tujuan yang betul secara bertatasusila. Kinestetik
7/7-11/7
Mengaplikasi
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul,
intonasi yang sesuai, dan memahami; KB – Menghubungkaitkan
i) perkataan Mengecam
Mereka Cipta
Unit 15 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil
M29 penulisan daripada aspek; Konstruktivisme:
Wah, Cantiknya
14/7-19/7
ii) tanda baca Menerangkan

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan
menyerapkan keindahan dan mempersembahkan; Nilai:
kesantunan bahasa serta i) pantun dua kerat
mempersembahkannya secara kreatif Patuh
5.3.3 Memahami, mengenal pasti, dan Kesabaran
5.3 Memahami dan membina ayat menggunakan bentuk ayat mengikut Menghargai
mengikut konteks. konteks.
i) ayat tunggal
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

HP
PKJR
PKJR PKJR
TEMA 4
4.1 Sokongan daripada orang dewasa 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di BAM m/s 18
Tingkah Laku jalan raya atau berdekatan jalan raya
Pejalan Kaki adalah lebih selamat apabila
bersama-sama orang dewasa.

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat KBT:


maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan KP – Verbal – linguistik
Tema 6 tujuan Visual - ruang
M30 Muzik
Malaysia Oh
21/7-25/7 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul,
Malaysia
intonasi yang sesuai, dan memahami; KB – Menilai
ii) frasa Mencipta
Unit 16 Menaakul
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.1 Membina dan menulis Menghubungkaitkan
Pameran Kartun yang bermakna iii) ayat Kontekstual
Malaysia
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan Konstruktivisme
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu Nilai:
kanak-kanak Menghargai
Berbangga
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti, dan Daya usaha
golongan kata mengikut konteks menggunakan kata tugas mengikut Kerajinan
konteks; Patriotisme
ii) kata sendi nama

PKJR HP
TEMA 2 PKJR PKJR
Persekitaran 2.4 Aliran lalu lintas 2.4.1 Mengenal pasti arah lalu lintas. BAM m/s 12
Jalan Raya
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:


respons memberikan respons terhadap; KP – Verbal – linguistik
Tema 6 i) soalan dengan kata tanya Muzik
Malaysia Oh
M31 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, KB – Menjana idea
Malaysia
28/7-1/8 intonasi yang sesuai, dan memahami; Menghubungkaitkan
iii) ayat dalam perenggan
Unit 17
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.2 Membina dan menulis jawapan
Bendera Malaysia yang bermakna pemahaman dengan berdasarkan Nilai:
M32
soalan; Mencintai negara
4/8-8/8
i) bertumpu Berbangga
Patriotisme
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu
kanak-kanak

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti, dan
golongan kata mengikut konteks menggunakan kata tugas mengikut
konteks;
iii) kata arah
PKJR HP
TEMA 2 PKJR PKJR
Persekitaran 2.4 Aliran lalu lintas 2.4.1 Mengenal pasti arah lalu lintas. BAM m/s 11
jalan raya

M33 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


11/8-15/8 DUA

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:


M34 Tema 6
respons memberikan respons terhadap; KP – Verbal – linguistik
18/8-22/8 Malaysia Oh ii) suruhan
Malaysia KB – Menjana idea
M35
25/8-29/8 Menaakul
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
Unit 18 2.2 Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul Mencipta
bahan grafik dan bukan grafik bahan untuk mendapatkan; Menghubungkaitkan
Negaraku
i) kosa kata umum
Istimewa
Kontekstual
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.2 Membina dan menulis jawapan
yang bermakna pemahaman dengan berdasarkan Nilai:
soalan; Patuh
ii) bercapah Semangat bermasyarakat
Berbudi bahasa
Bersyukur
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan Berbangga
menyerapkan keindahan dan mempersembahkan;
kesantunan bahasa serta ii) pantun empat kerat
mempersembahkannya secara kreatif

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami, mengenal pasti, dan


pembentukan kata mengikut konteks menggunakan kata terbitan mengikut
PKJR konteks;
TEMA 5 i) kata berimbuhan awalan
Tingkah Laku HP
Penunggang 5.1 Berbasikal dengan selamat PKJR PKJR
Basikal 5.1.1 Menamakan komponen basikal dan BAM m/s 22
fungsinya.

M36 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan KBT:
1/9-5/9 maklumat dan idea bagi pelbagai pesanan dengan sebutan dan intonasi KP – Verbal – linguistik
Tema 7 tujuan yang betul secara bertatasusila. Mengenal pasti
Hebatnya Sains
M37 2.2 Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul KB – Menghubungkaitkan
Teknologi Dan
8/9-12/9 bahan grafik dan bukan grafik bahan untuk mendapatkan; Menjana idea
Inovasi
ii) idea tersurat Mereka cipta

Unit 19 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu
yang bermakna perkara Konstruktivisme:
Mesra Plastik Kembangkan idea
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan
menyerapkan keindahan dan mempersembahkan; Kontekstual :
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
kesantunan bahasa serta ii) pantun empat kerat Pengetahuan sedia ada
mempersembahkannya secara kreatif

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami, mengenal pasti, dan Nilai:
pembentukan kata mengikut konteks menggunakan kata majmuk mengikut Kerajinan
konteks; Bertanggungjawab
i) kata majmuk rangkai kata bebas Kerjasama
PKJR Menghargai
TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat HP
Tingkah Laku PKJR Menamakan komponen basikal dan PKJR
Penunggang 5.1.1 fungsinya. BAM m/s 21
Basikal

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat KBT:


Tema 7
maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan KP – Verbal – linguistik
Hebatnya Sains tujuan Naturalis
Teknologi Dan
M38 Inovasi KB – Menghubungkaitkan
15/9-19/9 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca bahan sastera dengan Mereka cipta
sastera dan bukan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang Merumus
M39 Unit 20 sesuai, serta mempersembahkannya
22/9-26/9 dengan penuh penghayatan; Kontekstual :
Hebat dan
Mudah i) cerita Pengetahuan sedia ada

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.1 Membina dan menulis TMK
yang bermakna iii) ayat
BCB – Bacaan intensif
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai; Nilai:
i) lagu berdasarkan melodi lagu Kerajinan
kanak-kanak Menghargai
Kebersihan
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami, mengenal pasti, dan
pembentukan kata mengikut konteks menggunakan kata ganda mengikut
konteks.
i) kata ganda penuh
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

HP
PKJR
PKJR
TEMA 3 Mengetahui tentang peraturan dan
3.1 3.1.1 mengenal pasti peraturan jalan raya PKJR
Peraturan dan undang-undang jalan raya serta
undang-undang menggunakannya ketika melintas BAM m/s 13
jalan raya

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:


Tema 7
M40 respons memberikan respons terhadap; KB – Menghubungkaitkan
29/9-3/10 Hebatnya Sains i) soalan dengan kata tanya Mereka cipta
Teknologi Dan
M41 Inovasi 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul Kontekstual :
6/10- dan intonasi yang sesuai; Penerokaan
10/10 iii) ayat
Unit 21 Konstruktivisme:
Berfaedah dan 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan Kembangkan idea
Kreatif bukan naratif secara;
i) terkawal BCB :Mendengar dan bercakap
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan Bacaan luncuran
kesantunan bahasa dalam bahan sastera 4.1.1 Bercerita secara spontan dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang Nilai:
5.3 Memahami dan membina ayat sesuai Daya usaha
mengikut konteks. Kerajinan

5.3.1 Memahami, mengenal pasti, dan Menghargai


menggunakan jenis ayat mengikut Rasional
konteks;
i) ayat penyata
PKJR
TEMA 3
Peraturan dan 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan HP
Undang-undang undang-undang jalan raya serta PKJR PKJR
Jalan Raya menggunakannya 3.1.1 mengenal pasti peraturan jalan raya BAM m/s 14
ketika melintas

M42 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:
13/10- respons memberikan respons terhadap; KP – Verbal – linguistik
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
17/10 ii) suruhan
KB – Mengecam
Tema 8
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca bahan bukan sastera Menjana idea
Cintai Alam sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan Merumus
M43
intonasi yang sesuai, serta
20/10-
mempersembahkannya dengan penuh Pembelajaran Kontekstual
24/10 Unit 22 penghayatan;
Indahnya Alam i) label Nilai:
Mencintai alam
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; Menghargai
yang bermakna i) perkataan Kesyukuran
Rasional
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan 4.1.1 Bercerita secara spontan dengan
kesantunan bahasa dalam bahan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai
5.3 Memahami dan membina ayat
mengikut konteks. 5.3.1 Memahami, mengenal pasti, dan
menggunakan jenis ayat mengikut
konteks;
ii) ayat tanya
HP PKJR
PKJR BAM m/s 6
PKJR 2.1 Jenis-jenis Jalan Raya 2.1.2 mengenal pasti jalan
TEMA 2
Persekitaran
Jalan Raya

M44 CUTI DEEPAVALI


27/10-
31/10

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan KBT:


Tema 8
maklumat dan idea bagi pelbagai pesanan dengan sebutan dan intonasi KP – Verbal – linguistik
M45 Cintai Alam tujuan yang betul secara bertatasusila. KB – Menghubungkaitkan
3/11-7/11
Menaakul
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, Menjana idea
Unit 23 intonasi yang sesuai, dan memahami;
iii) ayat dalam perenggan
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
Dekati Alam Pembelajaran Kontekstual

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.1 Membina dan menulis
yang bermakna iii) ayat Nilai:
Patuh
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan Tekun
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai; Menghargai
i) lagu berdasarkan melodi lagu Menjaga Kebersihan
kanak-kanak

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.3 Memahami, mengenal pasti, dan
mengikut konteks. menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks.
i) ayat tunggal

PKJR
4.1 Sokongan daripada orang dewasa 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di
TEMA 4 jalan raya atau berdekatan jalan raya PKJR
Tingkah Laku adalah lebih selamat apabila BAM m/s 16
Pejalan Kaki bersama-sama orang dewasa.

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat KBT:


M46 Tema 8
maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan KP – Verbal – linguistik
10/11- Cintai Alam tujuan
14/11 2.3.1 Membaca bahan sastera dengan KB – Menganalisis
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sebutan yang betul dan intonasi yang Menaakul
Unit 24 sastera dan bukan sastera sesuai, serta mempersembahkannya Menjana idea
M47
17/11- Selamatkan Alam dengan penuh penghayatan;
21/11 3.3 Menghasilkan penulisan i) cerita Pembelajaran Kontekstual

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan Nilai:
menyerapkan keindahan dan bukan naratif secara; Patuh
kesantunan bahasa serta i) terkawal Tekun
mempersembahkannya secara kreatif Menghargai
4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan Kerajinan
5.3 Memahami dan membina ayat mempersembahkan;
mengikut konteks. ii) pantun empat kerat
5.3.3 Memahami, mengenal pasti, dan
menggunakan bentuk ayat mengikut
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
konteks.
ii) ayat majmuk

HP
PKJR
PKJR 4.1 Sokongan daripada orang dewasa 4.1.1 menerangkan bahawa berjalan di
TEMA 4 jalan raya atau berdekatan jalan raya PKJR
Tingkah Laku adalah lebih selamat apabila BAM m/s 17
Pejalan Kaki bersama-sama orang dewasa

CUTI AKHIR TAHUN