Anda di halaman 1dari 2

^Membuat Nama Jepang^

1.Nama depan (menggunakan angka terakhir tahun kelahiran)

 0 : Sakurai
 1 : Momo
 2 : Ginichi
 3 : Kugou
 4 : Hideyashu
 5 : Zen
 6 : Koukei
 7 : Shikaku
 8 : Komozaku
 9 : Shinji

2.Nama Tengah (diambil dari tanggal lahir) + Digabung dengan Nama Akhir (di ambil dari
bulan lahir)

Tanggal :
 1 : Mitsu
 2 : Kou
 3: Mina
 4 : Ikki
 5 : Sudo
 6 : Zen
 7 : Shika
 8 : Kage
 9 : Kaze
 10 : Kimi
 11 : Gaka
 12 : Shu
 13 : Hi
 14 : Kumo
 15 : Shimi
 16 : Haru
 17 : Koda
 18 : Shon
 19 : Yama
 20 : Bon
 21 : Uzu
 22 : Shin
 23 : Yumi
 24 : Gyn
 25 : Shige
 26 : Ran
 27 : Shou
 28 : Geru
 29 : Neko
 30 : Janko
 31 : To

Bulan :

Cewek(Perempuan) – Cowok (Laki-laki)

 1: Rinko – Kun
 2: Ki – Tora
 3: Mira – Ko
 4: Ri – Masa
 5: Miki – Rou
 6: Mi – Tou
 7: Ringo – Koda
 8: Ka – Yori
 9: Mori – Da
 10 : Suki – Raku
 11 : Muki – Ka
 12 : Yuki – Jin