Anda di halaman 1dari 19

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

DUNIA SENI MUZIK TAHUN 2 DINAMIK 2013

1. Persepsi dan pemahaman 3.1 Persepsi Estetik:


26 bahasa seni Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui
Membentuk dan visual seperti bentuk, ruang, bahasa seni visual dari segi bentuk, warna, jalinan
Membuat Binaan imbangan imbangan dan kesatuan.
dan harmoni yang terdapat
Tema : Alam pada alam 3.1.1.1 Bentuk – konkrit
Semula jadi semula jadi, dan karya seni 3.1.1.2 Warna - sekunder
dalam 3.1.1.2 Jalinan – tampak dan sentuh
penghasilan topeng muka.
3.1.2 Prinsip rekaan
Tajuk : Muka 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.2.1 Imbangan – semetri
Haiwan. kefahaman bahasa seni visual 3.1.2.2 Penegasan – bahagian muka.
menerusi penentuan media dan
Aktiviti : Topeng teknik dalam penghasilan
Muka. topeng
muka. 3.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
topeng muka.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
bahasa seni visual menerusi penghasilan karya
penghasilan topeng muka.
3.2.1.1 Alat – gunting
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, benang,
dan rakan berpandukan bahasa tali atau
seni visual, sejarah seni, dan gelang getah.
budaya.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses
dalam
penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan
proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian
dalam
penghasilan topeng muka.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna,
jalinan,
imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai


murni
1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :
bahasa seni visual seperti Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian
bentuk, terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan
Mengenal Kraf warna dan imbangan yang kraf tembikar - buyung.
Tradisional terdapat
27 pada objek buatan manusia dan 4.1.1 Unsur seni
Tema: Objek karya 4.1.1.1 Bentuk – konkrit
Buatan Manusia seni dalam penghasilan kraf 4.1.1.2 Jalinan - sentuh
tembikar -
Tajuk : Buyung. buyung. 4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Imbangan – simetri
Aktiviti : Tembikar – 2. Aplikasi pengetahuan dan
Teknik kefahaman bahasa seni visual 4.2 Aplikasi Seni:
Lingkaran. menerusi penentuan media dan Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
teknik dalam penghasilan kraf visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
tembikar – buyung.. gasing.

3. Aplikasi idea melalui pelbagai 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
sumber, 4.2.2.1 Alat – tiada.
kajian, dan teknologi dalam 4.2.2.2 Bahan – doh atau tanah liat.
penghasilan kraf tembikar -
buyung. 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses
dalam
4. Apresiasi terhadap karya sendiri penghasilan karya.
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2 Teknik – lingkaran.
seni visual, sejarah seni, dan
budaya. 4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan
proses dalam menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk
3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang
bersesuaian dalam
penghasilan kraf tembikar - buyung.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, jalinan,
dan
imbangan dalam penghasilan kraf tembikar -
buyung.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni
visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara
lisan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai


murni

Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman 1.1 Persepsi Estetik :
Tema : Alam bahasa seni Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui
Semula jadi. visual seperti garisan, rupa, bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.
28 bentuk,
Tajuk : Bunga warna, imbangan, dan 1.1.1 Unsur seni
Kebangsaan. kepelbagaian 1.1.1.1 Garisan – kesan lilin atau oil pastel
yang terdapat pada alam 1.1.1.2 Rupa – hal benda.
semula jadi, 1.1.1.3 Warna - sekunder.
Aktiviti : Resis. dan karya seni dalam
penghasilan 1.1.2 Prinsip rekaan
gambar menggunakan teknik 1.1.2.1 Kontra – garisan dan warna
resis. 1.1.2.2 Harmoni – rupa dan bentuk.
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.2 Aplikasi Seni :
kefahaman bahasa seni visual Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
menerusi penentuan media dan visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan
teknik dalam aktiviti membuat gambar dengan teknik resis.
resis.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
3. Aplikasi pengetahuan dan penghasilan karya
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan resis. 1.2.1.1. Alat – berus lukisan dan palet.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 1.2.1. 2 Bahan – kertas lukisan, lilin, atau oil pastel dan
dan warna
rakan berpandukan bahasa berasaskan air.
seni
visual, sejarah seni, dan 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses
budaya. dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – resis.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan
teknik dalam penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai
dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : garisan, rupa,
bentuk,
warna, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni
visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai


murni

Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman 1.1 Persepsi Estetik :
Tema : Alam bahasa seni Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui
29 Semula jadi. visual seperti jalinan, bentuk, bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.
warna, ruang, imbangan dan
Tajuk : Pokok kesatuan 1.1.1 Unsur seni
Bunga. yang terdapat pada alam 1.1.1.1 Bentuk – ilusi
semula jadi, 1.1.1.2 Jalinan – tampak
Aktiviti : Catan. objek buatan manusia dan 1.1.1.3 Warna - sekunder
karya
catan. 1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.2 Imbangan – ruang lukis.

2. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni :
menerusi penentuan media dan Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
teknik dalam aktiviti membuat visual, media serta proses dan teknik dalam membuat
catan. catan.

3. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan catan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya

1.1.2.1 Alat – berus lukisan, palet.


4. Apresiasi terhadap karya sendiri 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, warna berasaaskan air,
dan tempera,
rakan berpandukan bahasa cat poster.
seni
visual, sejarah seni, dan 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses
budaya. dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – basah atas kering.

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan
teknik dalam penghasilan catan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai
dalam
penghasilan lukisan
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, bentuk,
warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam
penghasilan
catan.

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni
visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai


murni

1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti rupa, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
warna, keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan
30 Membuat Corak imbangan, kontra, dan harmoni dan guntingan.
dan Rekaan yang
terdapat pada alam semula jadi 2.1.1 Unsur seni
Tema : Objek dan 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometri
Buatan Manusia karya seni dalam penghasilan 2.1.1.2 Warna – primer
corak
Tajuk :Hiasan menggunakan teknik lipatan dan 2.1.2 Prinsip rekaan
Dinding guntingan. 2.1.2.1 Imbangan – simetri
2.1.2.2 Kontra – warna
Aktiviti: Lipatan dan 2.1.2.3 Harmoni – perulangan motif
Guntingan 2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman 2.2 Aplikasi Seni:
bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
penentuan media dan teknik visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
dalam gambar dengan teknik lipatan dan guntingan.
aktiviti membuat corak. .
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3. Aplikasi pengetahuan dan 2.2.1.1 Alat – gunting dan pensel
kefahaman 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna dan gam.
bahasa seni visual dalam
penghasilan 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan
corak lipatan dan guntingan. teknik dalam
penghasilan karya.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.2.1 Teknik – lipatan dan guntingan.
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan 2.3 Ekspresi Kreatif :
budaya. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media serta kemahiran proses dan
teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan
guntingan
dalam penghasilan corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna,
imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai


murni

1. Persepsi dan pemahaman 3.1 Persepsi Estetik:


bahasa seni Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui
visual seperti bentuk, ruang, bahasa seni visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan
imbangan harmoni.
31 Membentuk dan dan harmoni yang terdapat
Membuat Binaan pada alam 3.1.1 Unsur Seni
semula jadi, objek buatan 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
Tema: Alam manusia dan 3.1.1.2 Ruang – susunan objek
Semula jadi karya seni dalam penghasilan
stabail. 3.1.2 Prinsip rekaan
Tajuk: Haiwan 3.1.2.1 Imbangan – semetri
2. Aplikasi pengetahuan dan
Aktiviti: Stabail kefahaman bahasa seni visual 3.2 Aplikasi Seni:
menerusi penentuan media dan Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
teknik dalam penghasilan visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
stabail. stabail.

3. Aplikasi pengetahuan dan 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
kefahaman penghasilan karya
bahasa seni visual menerusi
penghasilan stabail. 3.2.1.1 Alat – gunting
3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, straw,
4. Apresiasi terhadap karya sendiri doh, botol
dan rakan berpandukan bahasa plastik, dan gambar daripada majalah atau
seni visual, sejarah seni, dan salinan
budaya. fotostat.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses


dalam
penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan
proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian
dalam
penghasilan stabail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang,
imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai


murni

1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian
bentuk, terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan
32 Mengenal Kraf warna dan imbangan yang gasing.
Tradisional terdapat
pada objek buatan manusia dan 4.1.1 Unsur seni
Tema: Objek karya 4.1.1.1 Bentuk – konkrit
Buatan Manusia seni dalam penghasilan gasing. 4.1.1.2 Warna – primer dan sekunder

Tajuk : Gasing 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.2 Prinsip rekaan


Mudah kefahaman bahasa seni visual 4.1.2.1 Imbangan – simetri
menerusi penentuan media dan
Aktiviti: Gasing teknik dalam penghasilan 4.2 Aplikasi Seni:
gasing. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
gasing.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan gasing.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
4.2.2.1 Alat – gunting
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada
dan rakan berpandukan bahasa kertas
seni visual, sejarah seni, dan A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon
budaya. atau
pensel warna.

4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses


dalam
penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan
proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang
bersesuaian dalam
penghasilan gasing.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna,
dan
imbangan dalam penghasilan gasing.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni
visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara
lisan.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai


murni

1. Persepsi dan pemahaman 1.1 Persepsi Estetik :


Menggambar bahasa seni Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui
visual seperti garisan, rupa, bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.
33 Tema : Objek bentuk,
Buatan Manusia warna, imbangan, dan
kepelbagaian
Tajuk : Rumahku yang terdapat pada alam
semula jadi,
objek buatan manusia dan 1.1.1 Unsur seni
Aktiviti : Lukisan karya 1.1.1.1 Garisan – selari dan bersilang.
lukisan. 1.1.1.2 Rupa – organik dan geometrik.
1.1.1.3 Bentuk – ilusi
1.1.1.4 Warna – primer dan sekunder
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2 Prinsip rekaan
menerusi penentuan media dan 1.1.2.2 imbangan – simetri
teknik dalam aktiviti membuat 1.1.2.3 Kepelbagaian – rupa dan garisan
lukisan.
1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
3. Aplikasi pengetahuan dan visual, media serta proses dan teknik dalam membuat
kefahaman bahasa seni visual lukisan.
menerusi penghasilan lukisan.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
4. Apresiasi terhadap karya sendiri penghasilan karya
dan
rakan berpandukan bahasa 1.1.2.1 Alat – tiada
seni 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau
visual, sejarah seni, dan oil
budaya. pastel

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses


dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan
teknik dalam penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif

1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai


dalam
penghasilan lukisan

1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa, bentuk,


warna,
imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan
lukisan.

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni
visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai


murni

Menggambar 1. Persepsi dan pemahaman 1.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media
Tema : Objek visual seperti garisan, rupa, kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek
Buatan Manusia bentuk, jalinan.
34 warna, imbangan, dan
Tajuk : Pasu kepelbagaian 1.1.1 Unsur seni
Bunga yang terdapat pada alam 1.1.1.1 Garisan – selari dan bersilang.
semula jadi,
objek buatan manusia dan 1.1.2 Prinsip rekaan
Aktiviti : Gosokan karya 1.1.2.1 Kontra – jalinan
menggambar teknik gosokan. 1.1.2.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna

2. Aplikasi pengetahuan dan 1.2 Aplikasi Seni :


kefahaman bahasa seni visual Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
menerusi penentuan media dan visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan
teknik dalam aktiviti gambar dengan gosokan.
menggambar
teknik gosokan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan
menerusi penghasilan gambar. 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel dan pensel warna.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses
dan dalam
rakan berpandukan bahasa penghasilan karya
seni 1.2.2.1 Teknik – gosokan.
visual, sejarah seni, dan
budaya.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan
teknik dalam penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai
dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra,
warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni
visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai


murni

35 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2012 ( BULAN OGOS )

1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti rupa, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
warna, keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan
imbangan, kontra, dan harmoni dan guntingan.
36 Membuat Corak yang
dan Rekaan terdapat pada alam semula jadi 2.1.1 Unsur seni
dan 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometri
Tema : Objek karya seni dalam penghasilan 2.1.1.2 Warna – primer
Buatan Manusia corak
menggunakan teknik lipatan dan 2.1.2 Prinsip rekaan
Tajuk :Hiasan guntingan. 2.1.2.1 Imbangan – simetri
Dinding 2.1.2.2 Kontra – warna
2. Aplikasi pengetahuan dan 2.1.2.3 Harmoni – perulangan motif
Aktiviti: Lipatan dan kefahaman
Guntingan bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik 2.2 Aplikasi Seni:
dalam Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
aktiviti membuat corak. visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
gambar dengan teknik lipatan dan guntingan.
.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3. Aplikasi pengetahuan dan 2.2.1.1 Alat – gunting dan pensel
kefahaman 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna dan gam.
bahasa seni visual dalam
penghasilan 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan
corak lipatan dan guntingan. teknik dalam
penghasilan karya.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.2.1 Teknik – lipatan dan guntingan.


dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan
budaya. 2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media serta kemahiran proses dan
teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan
guntingan
dalam penghasilan corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna,
imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai


murni
1. Persepsi dan pemahaman 3.1 Persepsi Estetik:
bahasa seni Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui
visual seperti bentuk, ruang, bahasa seni visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan
imbangan harmoni.
Membentuk dan dan harmoni yang terdapat
Membuat Binaan pada alam 3.1.1 Unsur Seni
semula jadi, objek buatan 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
Tema: Alam manusia dan 3.1.1.2 Ruang – susunan objek
Semula jadi karya seni dalam penghasilan
stabail. 3.1.2 Prinsip rekaan
Tajuk: Haiwan 3.1.2.1 Imbangan – semetri
2. Aplikasi pengetahuan dan
Aktiviti: Stabail kefahaman bahasa seni visual 3.2 Aplikasi Seni:
menerusi penentuan media dan Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
teknik dalam penghasilan visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
stabail. stabail.

3. Aplikasi pengetahuan dan 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
kefahaman penghasilan karya
bahasa seni visual menerusi
penghasilan stabail. 3.2.1.1 Alat – gunting
3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, straw,
4. Apresiasi terhadap karya sendiri doh, botol
dan rakan berpandukan bahasa plastik, dan gambar daripada majalah atau
seni visual, sejarah seni, dan salinan
budaya. fotostat.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses


dalam
37
penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan
proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian
dalam
penghasilan stabail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang,
imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan

3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai


murni

1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :


38 bahasa seni visual seperti Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian
bentuk, terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan
warna dan imbangan yang gasing.
Mengenal Kraf terdapat
Tradisional pada objek buatan manusia dan 4.1.1 Unsur seni
karya 4.1.1.1 Bentuk – konkrit
Tema: Objek seni dalam penghasilan gasing. 4.1.1.2 Warna – primer dan sekunder
Buatan Manusia
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.2 Prinsip rekaan
kefahaman bahasa seni visual 4.1.2.1 Imbangan – simetri
menerusi penentuan media dan
Tajuk : Gasing teknik dalam penghasilan 4.2 Aplikasi Seni:
Mudah gasing. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
Aktiviti: Gasing 3. Aplikasi pengetahuan dan gasing.
kefahaman
bahasa seni visual menerusi 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
penghasilan gasing. 4.2.2.1 Alat – gunting
4.2.2.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada
4. Apresiasi terhadap karya sendiri kertas
dan rakan berpandukan bahasa A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon
seni visual, sejarah seni, dan atau
budaya. pensel warna.

4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses


dalam
penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan
proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang
bersesuaian dalam
penghasilan gasing.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna,
dan
imbangan dalam penghasilan gasing.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni
visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara
lisan.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai


murni

Menggambar

Tema : Alam 1. Persepsi dan pemahaman 1.1 Persepsi Estetik :


Semula jadi. bahasa seni Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui
visual seperti jalinan, bentuk, bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.
Tajuk : Pokok warna, ruang, imbangan dan
39 Bunga. kesatuan 1.1.1 Unsur seni
yang terdapat pada alam 1.1.1.1 Bentuk – ilusi
Aktiviti : Catan. semula jadi, 1.1.1.2 Jalinan – tampak
objek buatan manusia dan 1.1.1.3 Warna - sekunder
karya
catan. 1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.2 Imbangan – ruang lukis.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni :
menerusi penentuan media dan Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
teknik dalam aktiviti membuat visual, media serta proses dan teknik dalam membuat
catan. catan.

3. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan catan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya

1.1.2.1 Alat – berus lukisan, palet.


4. Apresiasi terhadap karya sendiri 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, warna berasaaskan air,
dan tempera,
rakan berpandukan bahasa cat poster.
seni
visual, sejarah seni, dan 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses
budaya. dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – basah atas kering.

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan
teknik dalam penghasilan catan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai
dalam
penghasilan lukisan
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, bentuk,
warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam
penghasilan
catan.

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni
visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai


murni

.
1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
40 bahasa seni visual seperti Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian
garisan, terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan
warna, jalinan, ritma dan corak teknik tiupan.
Membuat Corak pergerakan
dan Rekaan serta kepelbagaian yang 2.1.1 Unsur seni
terdapat 2.1.1.1 Garisan – pelbagai jenis garisan.
Tema : Alam pada alam semula jadi dan 2.1.1.2 Warna – sekunder
Semula jadi karya seni 2.1.1.3 Jalinan - tampak
dalam penghasilan corak teknik
Tajuk : Hiasan tiupan. 2.1.2 Prinsip rekaan
Bingkai Gambar. 2.1.2.1 Ritma dan pergerakan – garisan pelbagai arah.
2. Aplikasi pengetahuan dan
Aktiviti : Tiupan. kefahaman 2.1.2.2 Kepelbagaian – warna, garisan dan jalinan.
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik 2.2 Aplikasi Seni:
dalam Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
aktiviti membuat corak. visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
corak teknik tiupan.
.
3. Aplikasi pengetahuan dan 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
kefahaman 2.2.1.1 Alat – berus lukisan, palet, straw dan surat khabar.
bahasa seni visual menerusi 2.2.1.2 Bahan – gam, kertas lukisan, dan warna
penghasilan corak. berasaskan air.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan
dan rakan berpandukan bahasa teknik dalam
seni visual, sejarah seni dan penghasilan karya.
budaya. 2.2.2.1 Teknik – tiupan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media serta kemahiran proses dan
teknik dalam penghasilan corak tiupan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam
penghasilan corak.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan, warna,
jalinan,
irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai


murni

Menggambar 1. Persepsi dan pemahaman 1.1 Persepsi Estetik :


41 bahasa seni Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui
Tema : Alam visual seperti jalinan, bentuk, bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.
Semula jadi. warna, ruang, imbangan dan
kesatuan 1.1.1 Unsur seni
Tajuk : Pokok yang terdapat pada alam 1.1.1.1 Bentuk – ilusi
Bunga. semula jadi, 1.1.1.2 Jalinan – tampak
objek buatan manusia dan 1.1.1.3 Warna - sekunder
Aktiviti : Catan. karya
catan. 1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.2 Imbangan – ruang lukis.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 1.2 Aplikasi Seni :
teknik dalam aktiviti membuat Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
catan. visual, media serta proses dan teknik dalam membuat
catan.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
menerusi penghasilan catan. penghasilan karya

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 1.1.2.1 Alat – berus lukisan, palet.


dan 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, warna berasaaskan air,
rakan berpandukan bahasa tempera,
seni cat poster.
visual, sejarah seni, dan
budaya. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses
dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – basah atas kering.

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan
teknik dalam penghasilan catan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai
dalam
penghasilan lukisan

1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, bentuk,


warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam
penghasilan
catan.

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni
visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai


murni

1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti rupa, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
warna, keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan
Membuat Corak imbangan, kontra, dan harmoni dan guntingan.
42 dan Rekaan yang
terdapat pada alam semula jadi 2.1.1 Unsur seni
Tema : Objek dan 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometri
Buatan Manusia karya seni dalam penghasilan 2.1.1.2 Warna – primer
corak
Tajuk :Hiasan menggunakan teknik lipatan dan 2.1.2 Prinsip rekaan
Dinding guntingan. 2.1.2.1 Imbangan – simetri
2.1.2.2 Kontra – warna
Aktiviti: Lipatan dan 2.1.2.3 Harmoni – perulangan motif
Guntingan 2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik
dalam 2.2 Aplikasi Seni:
aktiviti membuat corak. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
gambar dengan teknik lipatan dan guntingan.
.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3. Aplikasi pengetahuan dan 2.2.1.1 Alat – gunting dan pensel.
kefahaman
bahasa seni visual dalam 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna dan gam.
penghasilan
corak lipatan dan guntingan. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan
teknik dalam
4. Apresiasi terhadap karya sendiri penghasilan karya.
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.2.1 Teknik – lipatan dan guntingan.
seni visual, sejarah seni dan
budaya.
2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media serta kemahiran proses dan
teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan
guntingan
dalam penghasilan corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna,
imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai


murni

Membentuk dan 1. Persepsi dan pemahaman 3.1 Persepsi Estetik:


43 Membuat Binaan bahasa seni Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui
visual seperti bentuk, ruang, bahasa seni visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan
Tema: Alam imbangan harmoni.
Semula jadi dan harmoni yang terdapat
pada alam 3.1.1 Unsur Seni
Tajuk: Haiwan semula jadi, objek buatan 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
Bersayap manusia dan 3.1.1.2 Ruang – susunan objek
karya seni dalam penghasilan
Aktiviti: Stabail stabail. 3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan – semetri
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.2 Aplikasi Seni:
teknik dalam penghasilan Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
stabail. visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
stabail.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
bahasa seni visual menerusi penghasilan karya
penghasilan stabail.
3.2.1.1 Alat – gunting
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, straw,
dan rakan berpandukan bahasa doh, botol
seni visual, sejarah seni, dan plastik, dan gambar daripada majalah atau
budaya. salinan
fotostat.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses


dalam
penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan
proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian
dalam
penghasilan stabail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang,
imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai


murni

1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :


Mengenal Kraf bahasa seni visual seperti Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian
Tradisional bentuk, terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan
warna dan imbangan yang gasing.
44 Tema: Objek terdapat
Buatan Manusia pada objek buatan manusia dan 4.1.1 Unsur seni
karya 4.1.1.1 Bentuk – konkrit
Tajuk : Gasing seni dalam penghasilan gasing. 4.1.1.2 Warna – primer dan sekunder
Mudah
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.2 Prinsip rekaan
Aktiviti: Gasing kefahaman bahasa seni visual 4.1.2.1 Imbangan – simetri
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan 4.2 Aplikasi Seni:
gasing. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
3. Aplikasi pengetahuan dan gasing.
kefahaman
bahasa seni visual menerusi 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
penghasilan gasing. 4.2.2.1 Alat – gunting
4.2.2.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada
4. Apresiasi terhadap karya sendiri kertas
dan rakan berpandukan bahasa A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon
seni visual, sejarah seni, dan atau
budaya. pensel warna.

4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses


dalam
penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan
proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang
bersesuaian dalam
penghasilan gasing.

4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna,


dan
imbangan dalam penghasilan gasing.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni
visual.
4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.
4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara
lisan.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai


murni

Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman 1.1 Persepsi Estetik :
Tema : Objek bahasa seni Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media
Buatan Manusia visual seperti garisan, rupa, kering dengan teknik gosokan yang menekankan aspek
bentuk, jalinan.
45 Tajuk : Pasu warna, imbangan, dan
Bunga kepelbagaian 1.1.1 Unsur seni
yang terdapat pada alam 1.1.1.1 Garisan – selari dan bersilang.
semula jadi,
Aktiviti : Gosokan objek buatan manusia dan 1.1.2 Prinsip rekaan
karya 1.1.2.1 Kontra – jalinan
menggambar teknik gosokan.
1.1.2.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 1.2 Aplikasi Seni :
teknik dalam aktiviti Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
menggambar visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan
teknik gosokan. gambar dengan gosokan.

3. Aplikasi pengetahuan dan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
kefahaman bahasa seni visual penghasilan karya
menerusi penghasilan gambar.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri


dan 1.1.2.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan
rakan berpandukan bahasa
seni 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel dan pensel warna.
visual, sejarah seni, dan
budaya. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses
dalam
penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik – gosokan.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan
teknik dalam penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif

1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai


dalam
penghasilan karya.

1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra,


warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni
visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan

1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai


murni

1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti rupa, Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna, prinsip
warna, keseimbangan pada corak rekaan.
46 Membuat Corak imbangan, kontra, dan harmoni
dan Rekaan yang 2.1.1 Unsur seni
terdapat pada alam semula jadi
Tema : Alam dan 2.1.1.1 Rupa – organik atau geometri
Semula jadi karya seni dalam penghasilan
corak 2.1.1.2 Warna – primer
Tajuk : Corak menggunakan teknik cetakan.
Pembalut Hadiah 2.1.2 Prinsip rekaan
2. Aplikasi pengetahuan dan 2.1.2.1 Harmoni – perulangan motif
Aktiviti : Cetakan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik 2.2 Aplikasi Seni:
dalam Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
aktiviti membuat corak. visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
corak teknik cetakan.
3. Penzahiran idea melalui .
pelbagsi 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
sumber, kajian, dan teknologi
dalam 2.2.1.1 Alat – bongkah kayu, tali parcel, berus lukisan, palet
membuat corak. dan
surat khabar.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.1.2 Bahan – gam UHU, kertas lukisan, dan warna air.
seni visual, sejarah seni dan
budaya. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan
teknik dalam
penghasilan karya.

2.2.2.1 Teknik – cetakan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media serta kemahiran proses dan
teknik dalam penghasilan corak cetakan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif

2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam


penghasilan corak.

2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna,


imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan

2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai


murni

47 CUTI SEMESTER AKHIR TAHUN 2012


&
48