Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU 5 Tandakan (√) pada ruangan berkenaan.


TARIKH / HARI 01 FEBRUARI 2019 / JUMAAT STRATEGI PdP
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
MASA 09.00pg – 10.30 pg
Pembelajaran Berasaskan Masalah /
TINGKATAN 2 AL-KHAWARIZMI Penggunaan Teknologi
M/ PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TAJUK 1.0 PENYELESAIAN MASALAH SECARA INVENTIF
1.3 PERCANGGAHAN FIZIKAL PdP ABAD 21
Brainstorming (sumbangsaran)
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
Cafe (Kedai kopi)
PEMBELAJARAN 1.3.1 Mengaenal pasti dan menganalisis percanggahan fizikal.
Gallery Walk (lawatan galeri)
1.3.2 Mencadangkan pemilihan prinsip inventif.
1.3.3 Menjustifikasi cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan Survey (Tinjauan)
pemilihan prinsip inventif. Commersial (iklan)
Presentation (persembahan) /

Role Play
KRITERIA Pada akhir pembelajaran, murid dapat: Traffic Light
KEJAYAAN  Mengumpulkan maklumat. Chain Line (Rangkaian)
 Memilih objek bermasalah dan memahami fungsi asas. Human Graphing (Graf manusia)
 Menjustifikasi cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan
Video Clips (klip video)
pemilihan prinsip inventif.
Stesen/ Bus Stop
AKTIVITI Set Induksi
Resap Group (Mengingat semula)
 Guru menunjukkan gambar beberapa situasi. Murid memberi
Qudrat Activity (Aktiviti berempat) /
maklum balas dan komen mengenai apa yang dilihat dan pernah
diketahui/dialami.
Perkembangan Pelajaran (aktiviti) PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
  Murid berada dalam kumpulan. Peta Bulatan /
 Murid akan diberi penerangan oleh guru tentang Peta Buih
percanggahan fizikal. Peta Buih Berganda
 Memilih objek bermasalah dan memahami fungsi asas. Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Alir
Peta Pelbagai Alir
Peta Titi
BAHAN BANTU
LCD / Power Point KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGG (KBAT)
MENGAJAR Buku Teks / Mengaplikasi /
(BBM) Buku Rujukan Menganalisis /
Modul / Menilai /
Carta / Model Mencipta
Bahan Bercetak
Lain-lain (Nyatakan) : ELEMEN MERENTASI KURIKULUM (EMK)
Bahasa
Kelestarian Alam Sekitar
STANDARD Nilai Murni /
Membina model fungsi menggunakan lukisan sistem fungsi dan Sains dan Teknologi /
PRESTASI TP3
membuat rumusan dengan memberi satu contoh percanggahan Patriotisme
fizikal
Kreativiti dan Inovasi /
Keusahawanan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
RELEKSI Kehadiran murid: ........................................
Kelestarian Global
...... daripada ..... orang murid telah dapat menguasai Pendidikan Kewangan
kemahiran
PENTAKSIRAN
yang dipelajari dan mencapai objektif PdP pada hari
ini.
Latihan Bertulis
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana - Lembaran kerja /
- Modul /
………………………………………................................ Lisan
Tindakan Susulan : Kuiz
Pembentangan
- .........................................................................
Lain-lain (Nyatakan) :
.............................................................
.